MIDDELBURGSCHE JN". 76. pingsdag den 27 lünig» NIBU^STIJ DINGEN. OOST-INDIE. BA^AVTkicn 15 ffh-uarij. ;^ijne Exc. de commissnris.gefleraal over Nederlandscli-Iiidie, de burggraaf^/* lius de Oistgniesis des na middags van den 8 dezer met Zr, Ms, fregat Bcllona op deze reede aan gakomen en dadelijk van wegen den fungerendcn gouverneur-generaal dgor eene commissie, bestaande uit den aJgemeencii secretaris, den re- «idanc van Batavia efi derj Icommandant der eerste grootte militaire af- d^eling begroet. Z. Ex. ^apte aan wal en begaf zich naar het hotel vao den fungerenden gouverneur-generaalwelke met de leden der re- gering hem met alle aan zijnen hpogen rang verschuldigde eerbewijzuigen .ontving. Den 4 heeft de luitenant gouverjieur-generaalde generaal </^^ec^, p^hlicafie iriigevaardigd, waari>ii aan alle ambtenaren en. ingeaete- n^ kennis gegeven wordt', dat Z. Èsc. de burggraaf if« Èmbij be- ïl\ïit van. Z. INJ.tot hoogstdeszelfs commissaris-generaal over Neder- -lapdsch-Indie benoemd is, met de vereischte magtom, als hoogstdes- Jt^is vertegenwoordiger in die gewesten^ den staat vau Z.nken aldaar na Ift ga»n en de.noodige voorzieningen te doen plaats grypenovereen- itgrosiig Zr, Ms. bedoelingen en den hem gegeven lasttsriefterwijl de raffing van Ned.erlandsch-Indie in de uitoefeningzal blijven van het ^^gplijksch bestuur.onder zoodanige wijzigingenals van wege Z» M. dopr hopgstdeszelfs. conjmissaris-generaal zullen worden vastgesteld. rtierop heeft Z. Exc. de. commissaris-generaal clen 8 bij eene procla- natie de medewerking; ingeroepen van allen, die in hoogere óf lagfere be^ii^iBg:geplaatst zijn, teneinde te voldgen aan de zware taak, hem door Z. M. opgelegd. In deze proclamatie zegt Z, Exc. onderandereö I>e Koning heeft in zijne wijsheid alreeds de.npodige maatregelen genptnenom d.en min gun^tigen staatwaarin zich de geldmiddelen van Nederlandsch-Indieten gevolge van eene zaïijenloop van yerscliil- l^n^e pprzaken, bevinden^- onverw^ijld t,e herstellen en op eenen vasten «n geregelden voet te brengen. Maatregelen zullen vereischt wordenom de zaken op den eenmaal geregeliden voet te houden en alle nieuwe yerachtering in den ünancie- I«n sjtaaitsteesds zoo noodlottig voor het iilgeraeen belangvoor te ko- ara. Vh ïulle» me^t die gematigdheid genomen worden welke de aard (der zaken toelaat. Welligt kunnen zij voor het oogenblik, in meerdere of mindere mate eenigen invloed "uitoefenenmin gunstig voor de b«- ^itngen van dezen en genen, die zich in publieke betrekkingen geplaatst rvlndendoch ik vertrouwdat de overtuiging van derzelyer noodzaak- rlÖkheid te stellig en te algemeen zal zijn, dan dat niet dezulkendie \«t door mogten getroffen worden, dezelve als goede ingezetenen en ge- |/irouwe onderdanen zullen billijken." -^ Uk Djocjocarta schrijft inen, dat de generfial-majoor van Geen den pji ^immri} m« epné colonne naar Magellan genjarcheerd en den 7 de- 2er vao daar terug gekeerd is. Pe?e ?ogt, di^ zich ook uitstrekte tot vu'icheiden puntenwellfe de muitelingen op de rivieren van Prejo en Vebelan bezet hielden,.. Ijeeft, uit hoofde der sterke regens, vyelke de rivieren buitengemeen hadden doen zweljen, geen yplledig reswltgat op geleverd, doch bij de bevolking, waar zich onze troepen hebben laten *ien, eeae goede uitwerking gehad ep haar pYeKV'gd^at men ste|ds gereed is haar tegen de muitelingen te beschermen. De generaaï-majppr kèeft, even als de heer dg S^lis, resident van Kadoe, die hein vergè- xelde, opgemerkt, dat a^ ver«cbitlende plaatsen inlandsche barissans goede VEicbtea dedenbe.i lawd bebouwd werd en de ingezetenen meer en meer naar rust verlangden. Om de communicacie van DjPCJpcarta nog betier te .bevonderenz.al te Teöpel ook eene benting wprden opga-igt. In den omtrek van Djocjocarta blijft alles steeds rustig. Sedert eenigen tijd hebben de muirelingen Jn de Banjoemaas het hoofd weder opgesto ken en in het begin .dezer maand heeft er eene ontflioetingin de dessa RomoiDjatie Negara plaats gehad, tus&chen hen en den Solpsch,en pan- gerang /IHo Koesoemo IJoedodie tegen Jien y/as opgetrokken en hen die aooo man .sterk waren en een geruimen tijd Mand hieldennjet aan- eienMjk verlies van dooden en gekwetsten pp de vlugt gedreven heeft, hebtiende hij een staastie-paard van een der pprperige opperhoofden en B kleine .?tRkken .geschut buit gemaakt. De luitenant-kolonel Diell, welke aldaar het bevel.vaect, doch dppr ziekte belet >yas bij deze affai re tegenwoordig te zijnspreekt in zijn rapport met den grootsten lof van den genoemden pangerang, van den isten luitenant-adjudant van Hctm, van den bwrger Coenraad, van den elêve voor de inlandsche talen iB/«jr'</en van bijna alle de aanzienlijke hoofden der Solosche kplonnë. Den ap jamiarij hebben de muitelingen onzen post te Pisangang aan- gevallendoch zijn door het vuur van een driepopder spoedig tot den kftogt genoodzaakt. Een peloton huzaren, dat naar de dessa Wara ge- «onden was, werd ook aangetast, waarbij de luitenant L^kerv^/dt en een lUr^ooder gewond werden .en een huzaar sneuvelde. Ss RUSLAND. -^s:*^ PETERSBURG den 7 y«»j>'. Tot onderhandelaars met de gemagtigden !der Porte zijn door den "keizer benoemd de jnarquis de Ribeaupierre i«n de generaal von Woronzow. De bepaalde plaats van zamenkomst is [devesting Akkierraan aan den mond van den Dniester. Nógtans zullen opze gevolmagtigden derwaarts niet eer op reis gaanbevorens men de I tijding hebbe, dat die der Porte te Bucharest zijn aangekomen. Na guns- [tigen afloop, der onderhandelingen moet de heer Ribeaupierre terstond ïUnen gezantschaps.post te Konstantinopel gaan aanvaarden. DUITSGHLAND. FRANKFORT den 19/««jf'. Uit Italië schrij[ft.mendat Z.. M. de Aoning-van-Beijetenj-den 13 dat land zou verlaten, om den 17 te Mun- [chen terug te zijn. -, Van'rKeiden:schrijft men het volgende: „De- koning van -Pruissen ..heeft zijne goedkeuring geweigerd aan de^ pullen-Aran-den Paus, betrekkelijk het jubilé en ^e vrymetselaars." Onze .aartsbisschop heeft een mandement afgekondigd, waarbij alle processen 1*11 ■.nachtelijke optogten ten strengste verboden wórden. De burgerlijke mtpriteiten hebbende sterke hand gebodenom deze geestelijke-ordon- ^*imie ten wtvoer te brengen." JT-. Te Bucharest had men den 2 dezer brieven van Konstantinopel Iran den 45 mei, volgens weifee de T,u;Mché. coyoiiasariissen t9eii:nög I hiet naar de greiizen waren afgereisd, übndér dat nien cle J-edeh Vs» tlit vertragen opgeeft. G R O O T - B R I T T A N J LONDEN den üo juni/. Volgens berigten uit öóst-IndiCi vèn dért 20 jsnuariji is de vrede met de Birmanen niet dooi-gegaan. Dezelveft hebben door allerlei middelen het sluiten Van een finaal traktaat zoekeA- te ontwijken. Den 18 januarijtoen de laatste dag daartoe verscheHeA was, is de oorlog terstond met kracht hervat, aan de zijde van de Ërt- geischen met het gevolg dat de vesting Melloun veroverd en de Vijand in alle rigtiftgen op de vlugt gedreven is. F R A N K R IJ K. PARIJS den to juni/. Vele liederi zijn npg niet vreeWd van het derik-- beeld, dat er eene verandering in het ministerie plaats hebben zal e» mèenendat de heer de Viiléle ten einde zich van de zoogenaaiüdö roijaiLittsche en religieuse partijen te verZekere&% a.an dei» prini de Pö^ Jignac het departement van Buitenlandsche taketi zal géveb-, en aan dell heer de Portalis de portefeuiUe van justitie, teneinde daardoor meef' dér invloed op de regterlijke niagt te Verkrijgen en zich eeii vveg; tè openen tot onderhandelingen met de kamer der pairs en met den dauphin.» De heer de Chabrol 'zou de birineniandsche zaken bekomen en dé xaM^ ne aan den graaf de Clermont-Tonnerre terug geven, welke het ministe rie van oorlog weder aan den baron de Damas zou afstaan. De heer dé Corbière zou pre?ident \yordeh van het hof van cassatie en de h.^elf Deseze tot vergoeding den titel bekomen van kanselier van eer van Frank* rijk met een daarmede verknocht traCtement. Dat dit alIeS slécks b^" gissingen berust» behoeft geen betoog, De onlusten in onderscheidene Spadnsche prpvinéien Worden tod ernstig, dat zelfs de Etoi/e er van spreekt. Te Sevilie is op de SaCra- njemsdag, te-Alicante op den St. Ferdinandsdageen geweldig oproéf, geweest. Te St. Sebastiaan is een aangeplakt papier gevonden, wiarirt het aanstaand herstel der constitutie verkondigd werd. Itt Maihcha I*' eene bende opgestaan die gezegd^ \yordt yporijemens te weZett karël te Manzamares uitte rpepen. Bij Ecija is een aantal Andaluaischerèmö«ï te-paarden, hoezeer het dpor miÜtSiren geëscorteerd was, öpgeligt» Maar hetgeen de meeste on^eru^tljeidbaart is de bende van Corona die» verre van uitgeroeid te zijn, sjérk genoeg geworden is om de gebergföft van Ronda te verlaten en zich ii) dp vlakten bij X.etes «it 'te breidérti' Men zegt dat zij, voor de poorten dier stad een karthüizer klooster» het r^kste van $panje, geplunderd en er verscheidene millioenen in goud uit weg gevoerd heeft'. Alïes is in bewegingom hen té vervolgen j en zelfs de Fransche officieren he.bben yan de punten welke 21^ offl-i streeks Kadix bezet houtienonderscheidene detachementen afgezpndëJf om hen op te sporen. Eene Colümbiaahsehe gpêlet is te Gibt9lt&f binneji gekpmen, na verscheidene Spaansche stshepeti genomen te hebben» Het verhopr van den generaal Bordesoulle is afg;elPppen, erttti nog eenige andere oersonen te hebben géhoordheeft dB copimls^e éétï gearresteerden Ouvrard voor zicli doen brengen. N E p E R L A N DE N, BRUSSEL den 22 junif. Óe administrateur'der nationale ffl il itié hééft beslist, dat de lotelingen, welke, bij gebrek van de bepaalde lengte» aanspraak op finale vrijstelling hebbenbij huft verschijnen daartoe YOOP iden militieraaij hun 23ste jaar moeten zfln ingetreden. Dere beslissing is het gevolg van de verschillende uitleg|ingén Veljcé dieijaabgaande aan de wet op de Bationale mtlitaie zijn gegeven. Den 26 dezer zal het kanaal van pommeroeül naar AntoingwaaN door de Nederlandsche schepen van de vaart door Cond^ en over hêt Fransch grondgebied worden ontheven, voor de scheepvaart geopend worden. ARNHEM den 23 junif. Heden avond, omstreeks zes ureii*lja Z. K^JI. prips Frederik Ö^/lem bioedei van Z. M. den koning Vitt Pruissen, hoogstdeszelfs gemalin, benevens een zoontje van dit vorste» lijk paar, alhier aangekomen, en na een halfuur in het posthuis eil lo« gement de Zon vertoefd te hebbennaar het Lpo vertrokkenwaaf tlt\i onze Koninklijke familie thans bevindt. Aldaar wordt, naar ttett Vet* fteemt eerstdaags pok verwacht 2. K. H. de kroonprins van Pruissen, die over De'den en Deventer zal kpmen. AMSTERDAM den 22 juni/. Heden morgen, ten half negen uren» hebben HH.KK» HH. de Prips en Prinses der Nederlanden de2e stild verlaten. JMIDD^LBURCï den s6 /««.yV De onlangs te Parijs ontvangehé dé» peches, welke den ai^stand van den keizer Van Braiilievande kroon va» Portugal hebben vermeldbehelsden nog endere niet minder belangrijke tijdingen. Volgens brieven van Rio-Janeiro, van den 3 ttteï, was kdïet Pedrp te dier tijd met zijne familie van eene reis naar Bahia terugge» kéerd. In zijne hoofdstad aangekomenschijnt 'Z. M. alstoen eerst-hec overlijden v^n zijnen doorluchtigen vader, den koning van Portugal» té hebben vernomenwaarop hij dadelijk eenen staatsraad heeft belegdteil gevolge van welks beraadslagingen de keizer, handelende als wettig\eri'« genaam des koniogsen een bewijs van erkentenis en liefde voor zqtt vaderland willende gevenaan de Portugesche natie eehe staatsregeliii^ heeft verleend volkomen gegrond op de beginselen van het FranscH* charter; ook heeft Z. M.steeds in hoedanigheid als konihg van Pot^« tugaleene algemeene an^nestieten behoeve van alle, wegens staat* kundige misdrijven veroordeelde, gevangene, vervolgde of vefbahrteW Portugezen, afgekondigd. Het is eerst na deze twee opmerkelijke daden van koninklijke waar digheid, dat de keizer van Brazilië vrijwilliglijk afstand vart de kroon vart Portugalen der Algarven ten behoeve zijner oudste dochterheeft gedaaoe Den 30 april heeft de keizer 84 pairs benoemd. r—De algemeene Vergadering der Griekenverzameld te Epidaures', heeftzoo als bekend iszich tot september aanstaande geddjoürneer^» Alvoran» te scheidenheeft zijden 18 (30) aprileene proclamatie, of liever een manifest publiek gemaaktin 'twelk zi.i den bijstand.dêf souvereinen van Europa inroept. Dit stuk eindigt aiduS s Plegtig voor God en de geheele wereld betuigendedat Zij op nieUW de hulp van de koningen der aarde hebben ingeroepen, schorsen de ver* tegenwaordigers.Kunne werkzaamheden tot de maand september aanscaaii» de op, hunne vurige gebeden tot den goeden en barmhartigen God cfp- zendesde 4dat becHem behage door 2üned simsgtigen arm bet ongeUtkkiM V I. -, .- j-i.—s.,..,. - j K,:;:;»^«igi&';

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1826 | | pagina 1