STOOM-JAGT •aD;'^^—------- 0 mo ^D^ERTENTIEN. DE PRINSES MARIANNE. Te Middelburg, ter Boekdrukkei ij Tan de Gebroeders ABRAHAMS. DE GOUTEPvts'EUR v.n df. PROVINCIE ZEEL-WD Verwittt": bij deze alle Grond-Eigenareii in de Ge.neemen Ktui- tiingen en 'sc'iooie en FLike, dst de werkzaamheden betrekkelijk de Op- mecing voor het Kadaster, binnen dezelve Gemeenten op den-15 dezer zullen worden aangevaTigea. Geschiedende deze kennisgeving, teo einde hen in staat te- stellen om bij de meting hunner Eigendommen waarvan de juistï tijd bin nen de Gemeenten nader zal worden aangekondigd, tegenwoordig te zijn of zich door hunne Pachters pf Zaakwaarnemers te doen vertegen woordigen tot het geven van de noodige inlichtingen. Middelburg den 11 Junij 1826. VAN DOORN. ADVERTENTIE. BURGEMEESTER en WETiiOUDERS der Stad VLISSINGEN br-'n-en ter kennis van de belanghebbenden, dat de gewone KERMIS of }\\RMAllKT dezer Stad, als vnn oudseen' aanvang zal nemen op d-n twced-n Zondag van de maand Juiijen dus op den 9 dier maand, en z?l voortdnreii tot en met den 22 daaraanvolgendezullende op ge melde K'irmi<; j;-.;ne Bedelaars, DobbelspelersDraaiborden, Gochclaars HnroskooptrckkersLoterij-Spelers of Kwakzalvers worden toegelaten. Wordende de Kooplieden iiitgenoodigdom zich in tijds bij de Markt- mp'terst- idress-rentot aanwijzingen bekoming eener Standplaats; terwijl zootLinige Personenw-lke dv,eirHe Standplaats zouden wenschcn ie verkrijgen "die zij in 't vorige Jaar bezet-n hebben, zjch lutcrUjK voor den""! Julij, met gefrankeerde Brieven aan gemelde A'larkuntester^ znilun moeten aanmeidea.iK;«-.,, I>e CONTROLEUR der" PLAATSELIJKE BELASTINGEN te MIDDELBURG in Zeelandbelast met bet toezigt over de r«n bet Marktgeld aldaar, beri^t hij dezen: dat Je KERMIS of JAAR MARKT als gewoonlijk zal ingaan op den 22 Julij aanstaande en eindigen on den 5 Augustus daaraanvolgende; en dat de aanvragen tot h^t bekomeu van plaatsen voor Kramen of Tentenbij gefrankeerde Brieven, aan hem Controleur moeten worden ijigezondei^ zullende de inzending dier aanvragen vóór of op den 14 Jujij aanstaande moeten plaats hebben na wrik tijdstip niemand zal kunnen aanspraak ,iaaKen op de plaats, welke hem ten vorigen jare was taegewez^. .^^iv; Biü Middelburg den 10 ïunij 1836. '■"■t nziT. C" D.e Controleur voornoemd, M. W. K R IJ G E.B..-^. ■n Seamdlj. vsr^ioo NEDERLANDSGHE HANDEL-MAATSCHAPPg, De DIRECTIE adverteert bij dezen, dat zij .tetj gevolge van het met hl tijds aankomen van het Schip Jorina te Rotterdam mot afwijkmg van hare aar^ondiging van den j6 Mei IL, hare eer^e Jaarlijkscbe THEE-VEILINGEN zal houden als volgt, te weten: Te P.OTTERDAM, op <3en 12 Jnlij aanstaande, van de Lading van het Schip de Vijf Gezusters, be staande uit 300 lange kwart en 200 gewone kisten Boey. Ï093 kwart-kisten Congo, 920 kwart en 524 twaalfde kisten Kempoey. kwart-kisten Souchon. Pecco. 575 T70 357 ^12 300 250 n r> n n Hysant. HysantschJD. Tonkay. Songio. 395 kwart200 zesde en 50 9cjit- 1 'ste kisten Uxim. 42 kwart en 6 zes«<e kisten Joos- jes fij>i blad en 70 kwart en 10 achtste kisten Dito, grof blad. Te 4MSTER.DAM o-p den 14 Jnlij aanstaandevan de Lading van het Schip de Rpttertjatnbestaande uit 300 lange kwart en 200 gewone kisten Boey. 1560 kwart-kisten Congo. 620 kwart en 400 twaalfde kisten Kempoey. 537 kwart-kisteo Stwcjion. iio Pecco. 38a kwart en 63 achtste kisten Hysajn. 349 kwart en 98 aclitste kisteo Hysauischin, 314 kivart-kisften Tonkay. 626 Songio. 371 kwwt, 12.0 achtjte kisten en 300 8 10 caüj ditp U.xipi. 26 kwsrt en 1.8 achi^ie kiften Joosjes fijn blad. 39 kwart en 14 jichtstQ kisten Dito, grof blad. Zullende de Monsterlijsten op Maandag deji 12 dezer, en de Mon sters den 14 dito, bij de Heereti Pakhuismeester.en van de Thee, inde beide Steden, verkrijgbaar zijnterwijl de Notitienmet daarbij gey.peg- de VeU-Conditien, op Maandag den 26 dezer, ter zelfde pjajts, pai- len worden uitgegeven. 's Gravenhage den 9 Ju.njj 1826. J VAN DE POLL President. ijl^^iya PÉ CLERCQ Secretaris. .-.f...-.- NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. De DIRECTIE maakt bij dezen bekend, dat zij haren te Amsterdam en Anf^;erpen aanwez gen voorraad van KATOEN, bestaande uit Geor- Q\K, Al.msama, Mocjle Louisiana St. Domingo Mako en pEB.t<Aii- Bucco, publiek zal veilen, en dit w'el 3342 Balen te AMSTERDAM, op den 27 Julij 4934 Dito ANTIVERPEN, 2 Augustus. De nadere bijzonderheden, wegens deze Veilingenzuilen in tijds orden bekend gemaakt. 's Gravenhage, den 7 Junij 1826. VAN DE POLL, President. DE. CLERCQ,-Secretaris. \V E D U W E N - F O N D S VOOR DEN BURGER EN AMBACHTSMAN. "Wat zal er van mijne Vroüw en Kinderen worden als ik EENS mijn hoofd NEDERLEG Ziedaar eene vraag, die zich zeker aan menig naarstig en nadenkend Burger of Ambachtsmandie van zijnen arbeid of verdienste met zijn Huisgezin bestaat, voordoet. Het antwoord op deze vraag is zeker voor weinigen troostrijk. Bij den dood van den kostwinner gaat meestal het weinig voorhanden zijnde geld aan de Begrafenis weg, en Vrouw en Kinderen blijven dikwijls ia de donkerste en treurigste vooruitzigten achter. Uit dit oogpund beschouwt is dus het onderling fVeduwen-Fonds voor (kn Burger en Ambachtiman eene der weldadigste inrigtingen die im mer zijn tot stand gobragt. Voor eenen matigen inleg en eene zeer geringe jaarlijksche bijdrage rrnnr den oadcrdrm van den Deelnemer b?rckcnd, knn ieder s^.n zijn; Weduwe een jcarlijksch inkomen verzekeren vzn f 60 ioloo. ƒ140., ƒ160, 180 of ƒ240. Hetzelve is opgerigt door den Heer Mr. CORNELIS JOIlANNEj VAN HEUSDEN ]z., te Breda-en de ondergeteekende is daarvan Cor. respondent voor het EUand JValcheren, De Tabellen, houdende eene uitrekening van het geen door den Deel. nemer betaald moet worden om één dezer sommen aan zijne Wedu^j te verzekeren zijn aangeplakt ter plaatsen waar zulks meest gewoon Nader onderrigt kan men bekomen ten Huize van den ondergetccK den('s Gravestraat No. 190), des voormiddags van 8 tot 10 uren i;. geüjksuitgenomen des Zondt^gs. Middelburg den 12 Junij 1Ü26. \,VW*"»'- -.i-ï^ S. DE WIND. DEMER.\RY AND ESSEQÜEBO. 'J'he-Untersigned in capacity as Deputy First Marshalof die ünitcé Colony of Deraerary and Essequeboadvertisesby these presentsfor the Tirsc, second and third time, that he wiU, by virtue of certain Sen. tences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of siid United Colonyexpose and safe at Public Execution-Sale the fotlowing PLANTATIONS, with their Cultivation, Buildings, Slaves, and fm. ther appurreuances viz Firstly. In the month of December nextthe COFFEE-PLAN- TATION IVITTE ZIVAANsituated on Leguan-IslandRi. ver Essequebo, the property of the Lutheran Consistory of this CoJonv. In the "same monththe SUGAR-PLANTATION^ THTi f^IENDRNsitnated on Wakenaara-IslandRiver Esseque: cbe property of the heirs of late Mrs. Pktner born Struijs. The Judicium of Rrae- et Concurrentia on the Nett proceeds of ths above Sales will be held by the said Honoiu-able Court of Justice thirt months after the respective days of Sale, for which reason all those, who may pretend to'have any right, title or interest' to the Nett pro- ceeds of said Plantations, are herewith, by himthe Untersigned De- puty first Marshall of said-United Colony, summoned to appear in pe- son or by their Attorrriesto lay their Claims in due form before tti Honourable Court of Justice of the aforesaid united Colony of Deme. rary and Essequebo,' at then- ordinary Sessions in the month of Apri! 1827, under a penalty that against the non-appearers will be proceeded as the Law directs. The Inventories of the above stated Plantations are dailly to be skj at the .Counting-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL and C.bo. 7, Austin Friars, London, and at the Counting-House of P. J. LE JOLLE Esqr.Amsterdam. ^«iw^ Demerarj and Essequebo the 2 Jatiuar-j I 826. J. D. HALEY, Deputy first MmU J^ingsdag en Woensdag den 27 en 28 Junij 1826, Verkooping in k Koepoortstraat, van eene fraaije partij MEUBELEN, be.smnde in K:. binettenbruine KassenBureauxeene grootc Uittrek- en PenqiK-T;- fels. Stoelen, groote Spiegels, Schilderijen, een bruine Mangel es Pers Pile soort van fijne PorceleinenKristal en Glaswerkfraaije mo- derne Ledikanten, met deszelfs behangsels, puike Bedden, Kussck, Dekens en Spreijengemaakt Lijnwaadfraaije Vrouwe Kteederen maakt Goud Zilver Jnweelen en o Gouden Zak-Horlogien. Alia daaes te voren te zien. {jit de hand te koop een APOTHEEK en CHIRURGICALE IN STRUMENTEN, zeer geschikt voor een Dorps Genees- en Heelmeê;- ter adres ter Courant-Drukkerij. Fene èejïige Jufvrouw verlangt ter inwoning eene twee KAMERS, liefst bij eene Jufvrouw «Heen; adres bij den Boekverkooper Schutten. J)e ondergeteekende maakt bekend, dat hij op heden zijn Winkel opend heeftbestaande in velerlei soorten van oude en nieuwe BOt- K&N KANTOOR- en SCHRIJF-BEHOEFTEN enz.recommandets zich in een ieders gunstmet beiofte van eene prompte bediening. - Woont in de 's Gravestraat, Lett. I. No. 332. F. I K K E N B E R G. J)a ondergeteekende maakt aan zijne begunstigers bekenddat hij Brussel\iee€t ontvangen een assortiment HALVE-LAARZEN oïfVellir.i- tons en Dames LAARSJES, in alle soorten van kleuren, alsook Stoffen-, Maroquinen-, Vetlederen en Wasjederen Vrouwen en Dames SCHOENEN; zoo mede verscheidene soorten van MEUBEL-PAPIEREN en alle soonei van &CHOUWSTUKJES, kleine en groote ook versche Brusselsche MOS TERD. Hij maakt ook bekend dat hij aanstaanden Donderdag zal vertrek ken naar Brussel en Aut)verpenen belast zich met alle soorten van Coit- missien voor LeuvenMechelenBrusselGent en Antwerpenalsoci met het laten Verwen en Wasschen van alle soorten van Goederena belooft eene prompte en civiele bediening. P. A N D R I E S St. Geertruistraat H. 102. Een APOTHEKERS-LEERLING en JONGEN benoodigd; nadef adres bij den Boekbinder Hoogervorstop de Viasmarkt. £en JONGELING, boven de 15 jaren oud, op eene Affaire benofl- digd; te bevragen bij Altorfer, Kortendelft. 'Ech aankomend MEISJE benoodigd adres ter Courant-Drukkerij. KLEIN SCHUTTERS HOF. Op IVoensdas. den 14 Junij 1826, GROOT LANDELIJK MUZIEK QMusique Champétre'). Hetzelve rJ in den Hove, en bij regenachtig weer in de groote Zaal worden uitge voerd. De Intree is voor ieder Persoon 75 Cents, hieronder berekew eene halve Flesch roode Wijn. De aanvang te half-vijf uren. DAGEN EN UREN van AFVAART VAN HET In het Beurtveer tusschen de Steden ROTTERDAM en MIDDELBURG. I handen hooper gende al de te onz te kon r^testem versch stad te rrouwi de hoc ste vei der gril <Ien on lige sr: ons te den or kunnet eer do «torver op hui onze d verschi grootst doch hem 1( namen mar S- man b te ger( „B( heeft moed 1 opdat ohsterl zijne g bezielt de. K zelfde op de Jtmghi dezelvi brenge NB. Fan Middelburg naar Rotterdam. Dingsdag den 13 Junij 1825, des morgens ten 6 uren. Vrijdag ----- 16 ----- ------- ---------- 8 Zondag ----- 18 ------------------------------------- P'an Rotterdam naar Middelburg. Woensdag den 14 Junij 1826, des morgens ten csuren. Zaturdag ----- 17 ----- ------- ---------- i^a i Maandag ----- 19 ----- ------- ----------5 De Lijst, houdende de bepaling der dagen en uren van afvaart, i^^ ultimo Junij ingesloten is te bekomen in den Boekwinkel van t Gebroeders Abrahams5 Cents.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1826 | | pagina 2