N". 70, MIDDELBURGSCHE COURANT, é-^-'^m. Din^sdas mEUTFSTIJDINGEN. NEDERLANDEN. Gl^WOii' den i3 Junij, ZEE-TIJDINGEN. BESTUREN en ADMINISTRATIEN. o o BRUSSEL den 8 junij. Volgens de coiirnnt van Brugge, vnn den 6 I dezer, was het met de gezondheid des gewezen ministers de Coninck sterk achteruitgaande; reeds waren hem de laatste kerit-geregten toe gediend. Ibrahim-pncha heeftzegt mende eilanden Petals en Calnmo van de Engelschen gevraagd en een weigerend antwoord bekomen terwijl de generaal Ponsoiiby naar Cerigo gegaan isom eenige onbewoonde ei landen tot eene wijltplaats voor de Grieken te doen gereed maken. De teEIberfeld gevestigde West-Indische compagnie van den Rhijn, js voornemens om uit de haven van Antwerpen verschelde schepen naar Ziiid-Amerika af te zenden, welke zullen beladen worden met voort brengselen van Duitsche en Nederlandsche fabrieken. 's GRAVENMAGE den 9 junij. B.ntaviasche brieven tot den 18 ja- nuarij melden, dat Kerto Dirdjo een der inlandsehe opperhoofden, nan wien hoofdzakelijk de opstand in het Madionsche te wijten was, den p ianuarij met zijne twee zoons gevangengenomen is. i*^ !»Vi«' MIDDELBURG den 12 jtinij'. Wij hadden in ons nummer van dén 8 dezer eenige nadere berigten omtrent het plegtig leggen van den eersten steen aan de sluizen te Neuzen beloofdhet onderstaand stukdaartoe betrekkelijkhoezeer op den 9 bij ons ontvangenis echter te laat ge komen om in ons nummer van den i o te kunnen worden medegedeeld. Neuzen den 7 junij. Op het verzoek van de heeren ChenaijeMeer- heke Comp,, concessionarissen van de werken aan het kanaal van Gent naar Neuzen, had Z. M. goedgunstig gelieven toe te staan, dat de eer ste steen aan de sluizen alhier in hoogstdeszelfs naam plegtig werd ge legd en daartoe den heer gouverneur dezer provincie gemagtigd. De dag van gisteren was dpor Zijne Exc. daartoe bestemd: reeds ten 6 uren kondigde het gelui der ktekken den aanvang van dezen heugelij ken dag aanen wapperden de vlaggen van de publieke gebouwenen van de in de haven en op de reede liggende schepenterwijl de huizen der ingezetenen met groen en vlaggen waren versierd. Ten half een uur werd Zijne Exc. door den commissaris van het di strict Hulst, aan het hoofd der stedelijke regering, aan deszelfs jagt opge wacht en gecomplimenteerd, en van daar, voorafgegaan door eene com pagnie der rustende schutterij en vergezeld van eene eerewacht uit het garnizoen dezer plaats, door de daarvoor opgerigte eerebogennaar het raadhuis geleidalwaar Zijne Exc. bij deszelfs aankomst werd ontvangen «loor de daar vereenigde autoriteiten, bestaande uit comraissien der col- legien van gedeputeerde staten van Oost-Vlasnderen en Zeelandden burgemeester en eene commissie uit de stedeüjke regering van Gentde hoofden der alhier in garnizoen liggende militairen, en van de schutte re en vele andere. Van hier werd Zijne Exc. door den heer P. van Diggelen y hoofd-in- genienr der provincie Zeeland, met den heer Noël, hoofd-ingenieur van de provincie Oost-Vlaanderenen de ingenieurs der beide provinciën afgehaald, en begaf zich ten 1 uur en cortege, voorafgegaan door eene compagnie schutterij en vergezeld door de eerewacht uit het garnizoen naar het werken werd aldaar door de heeren hoofd-ingenieurs naar de met vlaggen en guirlanden prachtig versierde sluis-put, van de grootste der voor de zeevaart en uitwatering op dit kanaal bestemde sluizen ge leid alwaar op eene tafel de tot deze plegtigheid door de heer«n con cessionarissen bestemde instrumenten en sieraden waren ten toon ge spreid, en rondom welke eene ontelbare menigte van ingezetenen, zoo van hier als uit den omtrek en uit de provincie Oost-Vlaanderen was zamen gevloeid. De gouverneur zich tot de hem vergezellende, autoriteiten en overi ge omstanders gewend hebbendedeed eene op deze plegtigheid toepas selijke aanspraakwaarin hijonder herinnering aan de grooie werken van dezen aard onder 's Konings regering ondernomenhet groote en nuttige der hier verrigt wordende werken schetstewelker doel is de afwatering van eene zeer groote uitgestrektheid lands in de provinciën Oost-Vlaanderen en Zeeland te herstellen en te verzekeren en eenen nieuwen weg voor de scheepvaart in het algemeen daar te 'stel len waardooi- ook de toegang tot de stad Gent voor de grootste zee schepen zal worden geopend. Welke aanspraak door alle de omstanders met een herhaald geroep vanleve de Koningis toegejuicht. Zich hierna tot het leggen van den eersten steen gereed gemaakt heb bende, ontving Zijne Exc. uit handen van den -hoofd-ingenieur, eene koperen plaatwaarop de volgende inscriptie was gegraveerd WILLEM KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG ENZ. ENZ. ENZ.; in het jaar 1825 de verbetering van het kanaal van Gent naar Sas-van-Gent de verlenging van hetzelve tot in de Weiter-Schelde te Neuzenen de herstelling van de vaarten van Hulst en Axelen zulks tnt het geven eenèr voldoende uitwatering aan eene groette uitgestrektÜeid lands, en tot het openen eener nieuwe gelegenheid voor zeevaart en hin- tienlandsche scheepvaart. Dit werk werd in dat zelfde jaar met de digting van het Axelsche Cathet uitvneren der aardewerken en de fundering der sluizen aan de uit monding wederzijds Neuzen aangevangen. Op den 6 junij 1826, is in naam des Konings, de eerste steen aan ^c grootste dier sluizen gelegd door il/r. Hendrik Jacob van Doorn, Ridder van de orde van den Nederlandse hen Leeuw, kommandeur van de orde van den IVitten Valk gouverneur van de Provincie Zeeland. Deze inscriptie voorgelezen zijnde, vyerd de gemelde plaat, benevens een van elk der onder 's Konings regering geslagene munten ineeneloo- den doos gelegd en dezelvena te zijn geslotenop het fundament der sluis nedergezet, en vervolgens de eerste steen daarop plegtig gelegd, onder het herhaald geroep van leve de Koning l en onder h« uitvoeren der meest geliefde nationale liederen, door het gezelschap van liefheb bers van Hulst, hetwelk zich tot opluistering dezer plegtigheid had aan geboden. De plegtigheid verrigt zijnde, werd do gouverJieur door den heer noold-ingenieur van Diggelen in gepaste bew^oordingen met het gcda- ne werk gplr.k gewotischt, en is vervolgens met de aanwezige autori teiten door de heeren concessionarissenin eene bij het werk opgerig. te tent ontvangen, welke aldaar eenige ververschingen hebben aangebo den, en waar de kunstig vervaardigde modellen der nieuw uitgevonde. ne aan dit werk te bezigen sluizen met koppeldeuren, en van de brug. gen geplaatst waren en bezigtigd zijn. Na aldaar eenige oogenbükken te hebben vertoefd heeft Zijne Exc, met de overige autoriteiten de verdere werken rondom Neuzen bezig- tigd, en werd aldaar door eene commissie uit de kamer van koophandel en fabrieken der stad Gentwelke door omstandigheden verhinderd waS geworden vroeger op het lokaal te komen, begroet. De regering der stad Neuzen ontving den gouverneur en de andere aworiteiten vervolgens op eenen prachtigen maaltijd op welke met ge- paste toasten en muziek, aan 's Konings welzijn en voorspoedige rege ring, met warme geesdrift werd gedacht, en voorts voor den 'gelukki gen uitslag der verrigt wordende werken, en de verwezenlijkingd-r heil. rijke vooruitzigten voor handellandbouwscheep- en zeevaarthar. telijke wenschen werden uitgestort, alle bewijzen opleverende, dac de zorgen van den Vorst, op wiens bevel het groote werk alhier werd verrigtbij alle de tegenwoordige gasten op hoogen prijs werden ge. steld, en dat door hetzelve reeds aanvankelijk een' nieuwen band van vereeniging tusschen de twee gewestenwelke het nieuwe kanaal door- snijdtheeft daargesteld. Deze dag werd eindelijk door het afsteken van vuurwerken en de verlichting van de publieke gebouwen, van de keeten der ambtenaren van den waterstaat en van de aannemers van de sluis-putwaarin de eerste steen was gelegd, en van de huizen der ingezetenen, besloten, en de gttlle vreugde, door het blijde vooruitzigt op meerdere welvaart bij allen die dit feest bijwoonden ontstaan door geen de minste wanor de of ongelukken gestoord. Des anderendaags bezigtigde de gouverneur de werken van hier tot voorbij Sas-van-Gentwaarbij ook de commisswn uit gedeputeerde sta ten van Oost-Vlaanderen en Zeelandvan de stad Gent en de kamer van koophandel en fabrieken dier stadtegenwoordig warenZijne Exc. scheen over den staat van vordering derzelve en over de activiteit, welke op al de onderhanden zijnde gedeelten des werks heerscht, vol. daan, en keerde, na deszelfs tevredenheid daarover te hebben betuigd, naar hier terug, van waar Z. Exc. nog denzelfden dag naar Middelburg is geretourneerd. VLISSINGEN den xo junij. Deii 8 en 10 dezer zijn van quarantaine ontslagen -en naar Antwerpen opgezeild: the Francis, kapt. D. Walker, en the Hardy, kapt. P. Shirley beide van deHavannah de Onderneming kapt. F. G. Klip, van Ch?r.lestown. Van den 7 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onM reede aangekomen Frederik Hendrik, kapt, P. Zink met stukgoederen, en Ie Gaston kapt. P. Lonriolmet koffijbeide van Rio-JaneiroIe Jeune Camille kapt. J. Woltersvan Londen, met stukgoederen de Trouw Anna, kapt. H.J. Korter, van Tremblade, met zout; delVillem, kapt. H. W. Kiers^ de Gezinakapt. R. F. Taayde Vrouw Helena kapt. D, J. Greeveneij de Eendragt, kapt. E.M. de Jonge, alle vier vmi de Marennesmee zoutde Harmina, kapt. A. J. Hubertvan Noorwegenmet houtwa. ren; de Victorie, kapt. G. Kupervan Tremblade, met zout; de Jonge Jacobakapt. L. Jansen van Liverpoolmet katoen Gezina Charlotte kapt. G. van Veen, van Dantzig met houc en vlas. Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en sedert onze laatste van onze reede naar zee gezeild Cumberlandkapt. C. Morillnaar St. Ubesen de Vrouw Annakapt, H. K. Wijkmeijernaar Trembladebeide met ballastLouisekapt. P, J. Kolasnaar Rio-Janeiro met stukgoederen Johanna Hazinakapt, D.T. de Jonge, naar Dantzig, met raechanieke goederen; Maria Johanna. Elisabeth, kapt. H. G. Boekhout, naarde Marennes; de Hemminakapt. S. F. Taay, naar Noirmontier, en Ie Juleskapt. L. Fournijnaar Duin. kerke, alle drie met ballast; Sophia Elisakapt. P. Petersen, naar Marseillemet stukgoederenPVilhelm 6f Jeaanekapt. R. 't Anker naar St. Martinde Jonge Nikolaaskapt. H. Petersnaar de Marennes Agenoria kapt. F, Credifordnaar KannibunkDianakapt. L. A. Bergman, naar Bergen, en VHercules, kapt. J. Wittevronghelnaar Ostende, alle vijf met ballastde Vrouw Anneginakapt. H. J. Potjer, naar Liverpool, met boomschorsDoris, kapc. R. Burchamnaar New castle, met ballast. -'■'^<^*" MINISTERIE VOOR de MARINE en KOLONIËN. Aanbesteding van het onderhoud der twee groote Kustvuren op het Eiland Schouwen. Op Woensdag den 14 Junij iSsö, des middags ten twaalf uren, zal, onder de nadere approbatie van den Minister voor de Marine en Kolo niën, door den Directeur en Kommandant der Marine in het Hoofd- Departement van de Scheldete Vlissingen in het bijzijn van den On der-Inspecteur over het Loodswezen enz. aldaarbij inschrijving en op- bodin het openbaar worden aanbesteed Het onderhoud der twee groote Kustvuren op het Eiland Schouwen, met de leverantie der daartoe noo- dige behoeftenen zulks gedurende den tijd van één jaar ingaande met I Julij 1826, en eindigende met den laatsten Junij 1827. De conditien van aanbesteding liggen dagelijks (uitgezonderd des Zon. dags) van 's morgens tien tot 's namiddags ten twee uren, ter lezing aan het Ministerie voor de Marine en Koloniën, te 's Gravenhageals. mede aan de Secretarie van de Directie der Marinpte Vlissingen, De biljetten van inschrijving zullenbehoorlijk gecachetteerd en op gezegeld papier geschreven vóór of uiterlijk op den 14 Junij aanstaande, des morgens vóór twaalf urenmoeten bezorgd worden ter Secretarie van de Directie der Marine te Vlissingen. 's Gravenhage den i Junij 1826. De Minister voornoemd, E L O U T.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1826 | | pagina 1