STOOM-JAGT BESTUREN eh ADMIBISTRATIEN. ADVERTENTIES, DE PRINSES MARIANNE. 'Te Middelburg, ter Boekdrukkerij van de Gebroeders ABRAHAMS. .■^i^i A. F. Stefftnsvan fiordeMS nnar Bm<;sel gockscinccrd me: wijnIr Cmstancekapt. P. Lefebvrevan Nantes naar Antwerpen en Rotcerckm bestemd, met onderscheidene stukgoederen. Ook zijnvan den 25 dezer tot hedenvoor Antwerpen bestemd op onze reede aangekomen Libra, kapt.^G.R. Engelman, van de Marennesmet zout; Minerva, kapt. T. Kaines van Liverpoolmet katoen en huiden; Antwerpen kapt. H. C. Schuth, en Clotildekapt. H. J. Poker, beide van de Marennes, met zoutAta^uste, kapt. J. G. Sap, van Bordeaux, met wijn en stuk goederen; Engelina Jantinakapt. B. J. Wijgers van de Marennes, met zout; Marianne, kapt. R. van der Kaa van Havre-de-Gracemet stukgoederen; Catharina kapt. R. Engelsman, van de Marennes, met zout; Perseverance, kapt. P. Gustavusvan Bayonnemet wijn; la Providence, kapt. E. Bergey en PAuguste, kapt. J.Thomas, beide van Leboiirne met wijnde Nieuwe Onderneming kapt. K. L. Domeni van de Marennes met zoutSpeculation kapt. J. Chrlstophersen van Napels, met olie en stukgoederen Iljperion, kapt. E. Bonny, en Rose, kapt. Th. Hayes, beide van de Havannah met koffij en suiker; Augmta, kapt". W. R. Groenewald, van Charlestown met katoen en rijst; de drie Jaatstgemelde moeten quarantaine houden. Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen, en van den 24de zer tot heden van onze reede naar zee gezeild Carolinekapt. E. Melchers', naar Buenos-Ayresmet stukgoede ren; die Hofnung, kapt. J. Toppnaar de Oostzee de drie Gebroeders, kapt. E. G. Jonker, naar Riga; de Herstelling kapt. B. H. SmitOsiris, kapt. T. Ileyesen de From» Jantinakapt. G. G. Smitalle drie op avontuur IVemelina Kranenburgkapt, J. J, Prangeen Anna Kranen burg, kapt. H. Smit, beide naar Tremblade en alle zeven met ballast; de Leeuw, kapt. J. Verbruggen naar Londen, met boomschors; de Jonge Cornelis, kapt. H. H. Koster, op avontuurde Zeelustkapt. R. R. Legger, naar Dantzig; de twee Gebroederskapt. J. Remkes, naar Ham burg Fadernelandetkapt. M. Lunoe naar Gothenburg en the Atlan tic,"kA^i. A. Crosby, naar Petersburg, alle vijf met ballastde Fanny, kapt. J. Y. van der Sweep, naar Rio-Janeiro, met stukgoederen. ■M. NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. "De DIRECTIE verwittigt bij dezen alle belanghebbendondat zij- hare eerste jaarlijksche THËE-VERKOOPING houden zal te Rotter dam, op Woensdag den 12 Julij i8s6, zullende bestaan in 7075 Fusten Zwarte en 5899 Fusten Groene Thee, reeds gelost uit het ?,c\iY^ dcVijf Gezustersen te verwachten per het Schip Jorina. Wijders is zij voornemens hare tweede jaarlijksche Veiling te doen plaats hebben te Amsterdam, op Woensdag den ii October dezes jaars, 'welke zal zijn zamengesteld uit ruim 17,000 Fusten onderscheiden soor ten Zwarte en Groene Thee, aldaar dagelijks te verwachten per de Sche- .pen Schoon-Verbond en Rotterdam; zullende de nadere bijzonderheden der Verkoopingen in tijds worden bekend gemaakt. 's Gravenhageden 16 Mei 1826. VAN DE POLL, President, DE CLERCQSecretaris. De COMMISSIE van LANDBOUW ii) ZEELAND brengt hiermede ter kennis van allen, die eenige verzoeken of voordragten mogten willen doenof hierbij eenigzins belang hebbendat zij hare gewone Vergade ring zal houden in de Abdij te Middelburg, op Donderdag den 15 Junij 1826 en volgende dagen, des voormiddags ten 10 uren. .Middelburg, den 22 Mei i82(ï. Op last der voornoemde Commissie,, J. H. LIEBERTSecretaris. Door het overlijden van den Heer .7. F, Ribauville, de Post vanH^EL- en VROEDMEESTER te JJZENDIJKE vacant geworden zijnde, zoo worden degenen, die genegen mogten zijn denzelven te vervullen, «it- génoodigd zich, ten spoedigste te vervoegen bij den Heer Burgemeester vau gemelde Stad. J-Jeden morgen, ten 7 uren, beviel voorspoedig van eene welgescha pene DOCHTERHenrietta Catharina Petronella Francke, geliefde Echt- genbote van Middelburg JAC. CORN. KLAASSEN. den 27 Mei i82(J. 's G«^AVENHAGE,.den 20 Mei 1826. Heden overleedaan de gevol gen eener zinkings-koorts, tot bittere droefheid zijner bloedverwanten, mijn waarde en veel-geliefde VaderWILLEM JACOB HUYSSEN van KATTENDIJKE, Lid yan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalRid der van de Orde van den Nederlandschen Leeuwin den ouderdom van 68 jaren en 3 maanden. J. W. HUYSSEN VAN KATTENDIJKE. EXTRACT uit een Fonnishoudende Regterlijke Scheiding van Tafel, Bed, Goederen en Zamenleving. gij Vonnis der Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende- te Middelburg, Hoofdplaats der Provincie Zeeland, in dato den tienden Md achttien-honderd-zes-en-twintig, behoorlijk geregistreed en aan den Gedaagdenbij exploit van den Deurwaarder Dirk Bosin dato den zes- en-twintigsten Mei achttien-honderd-zes-en-twintig mede behoorlijk ge registreerd te Middelburgden 27 Mei 1826, deel 4, folio 143 recto, case een, tegen voldoening van 1,01, door den Ontvanger Mzc^r^ beteekend, is de scheiding van Tafel, Bed, Goederen en Zamenleving uitgesproken, tusschen MejufvrouwDIDERICA ANDRIESINNA KOOL HAAS, Winkelierster in Ellegoedcrenwonende te Middelburg, Eis- scheresse, en haren Man HENDPvlK WARNASbevorens Herbergier onder de Gemeente van Koudekerkethans Particuliermede wonende te Middelburg, Gedaagde. Voor Extract Conform HUBERTUS REKKER, Prokureur. /^l de genen die iets te pretenderen hebben van den Boedel van wij len Mejufvrouw DINA MILHEM, Weduwe van Monsr. CORNELIS VENDRIGS, in leven Kasteleines in de Herberg de Zwaan o^ den Rijweg tusschen Middelburg en Flissingen Gemeente van Oostzouhurg No. 30, gelieven daarvan ten spoedigste, liefst vóór Vrijdag den tweeden Junij aanstaande, de rekeningen en opgaven franco in te zenden ten Kantore van den Notaris Abraham van der Swalmete Vlissingen DRMERARY .-VND ESSEQUEBO. Tlie Untersignedin cipiKicy as Deputy First Marshal of the Urjtfci Colony of Demerary and lissequebo, advertises, by tl;es2 presents, lo,- the first, second and third time, that he will, by virtue of certain Sen tences of'the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony expose and sale at Public Execution-Sale the following PLANTATIONS, with their Cultivation, Buildings, Slaves, and fnt. thor appurtenances, viz: Firstly. In the month of December next, the COFFEE-PLAN TATION JFITTE ZIFAANsituated on Lcguan-IslandR;. ver Essequcbothe property of the Lutheran Consistory of this Colony. Secondly. In the same month, the SUGAR-PLANTATION THy^l FRIENDEN, situated on Wakenanm-Island River Esseqnebo the property of the heirs of Inte Mrs. Plefner born Stniijs. The Judicium of Prae ct Concurrentia on the Nett proceeds of the above Sales will be held by the said Honourable Court of Justice three months after the respective days of Salefor which reason all those, who may pretend to have any right, title or interest to the Nctr pro- ceeds of said Plantations, are herewith, by him, the Untersijjned De- puty first Marshall of said United Colony, summoned to appear in per son or by their Attorniesto lay their Claims in due form before the Honourable Court of Justice of the aforesaid United Colony of Deme rary and Essequebo, at their ordinary Sessions in the month of April 1827 under a penalty that against the non-appearers will be proceeded as the Law directs. The Inventories of the above stated Plantations are dailly to be seen at the Counting Houses of Mess. HALL Mc. GAREL and C°.no, 7, Austin Friars, London, and at the Counting-House of P. J. LE JOLLE Esqr.Amsterdam. Demerary and Essequebothe 2 January 1826. J. D. HALEY, Deputy first Marshal. pjEDEN vervolgt men, op de Gi;oenmarkt Wijk B. No. 28, met het verkoopen van meergemelde fraaije Verzameling BOEKEN enz.; zullende de MUZIJKWERKEN, KUNSTPRENTEN, SCHILDERIJEN en LIEFHEBBERIJEN, op Morgen den 31 dezer, verkocht worden, en waarmede men direct des morgens om Tien uren zal beginnen. Woensdag den 31 Mei 1826, Verkooping aan het Vendu, van een' fraaijen INBOEDEL, waaronder eene Celinder-Bureanoud Japansch en ander Porselein, een klein Biljard, een Mangel, Bedden, Lijnwaad, Kleederen, en dat zal worden aangebragt. Dingsdag te zien. ]y[en zal op Woensdag den 7 en Vrijdag den 9 Junij 1826, op den Kinderdijk bij de Spijkerbrugten overstaan van den Notaris .Johs. van den Broecke en getuigen, publiek verkoopen eene aanzienlijke partij fraaije MEUBELEN, waaronder geboende Kabinetten, Bureaux Ci- linder-kasjesEet-, Speel-, Pinant- en Uittrek-TafelsStoelen, 233 Canape's, Spiegels, 2 Mangels, een BrandspuiteenPiano-Forte, Tom- beaux met en zonder Behangsels PorseleinGlas- en Verlaktgoed Sakische en andere Beelden Koper-Tin- Blik- en IjzerwerkSchouw- tjes, een Kagchel, Bedden en Kussens, een Garde-Robe, Boeken kassen, een Pendule, een Schrijflessenaar, Vloerkleeden en Goenjes; eene groote partij Heestergewassen en Planten, en Bloemen in Potten; twee groote Bloemstellingen en wat meer zal worden gepresenteerd. Deze Goederen zijn Dingsdag den 6 Junij 1826 voor een ieder te zien. PUBLIEKE VERKOOPING, op Woensdag den 7 Junij 1826, des avonds ten acht uren in het Hotel van Domburgstaande en gelegen op de grooteMarkt binnen deze Stad, ten overstaan van den Notaris Mr. Adriaan van de Graft en getuigen, van een goed, sterk en welge- bouwd HUIS en ERVE, genaamd de Roode i'&mstaande en gelegen op de Pottemarkt, Wijk K. No. 172. Dit Huis is in de Grondlasten aangeslagen op 4 92zijnde op hetzelve nog verschuldigd de Huis- schatting over de jaren 1801*, 1802 en 1803. Daags voor en op den dag der Verkooping te zien. "Ywcs partijen WEILAND, gelegen op den-Schroeweg, te huur; adres bij B. Dijserinck. r)oor toeval van stonden aan te huur, eene Boven VOOR- en ACH TERKAMER, met een vrijen uitgang op straat, gelegen in 't midden der Stad. Adres ter Courant-Drukkerij. gij den geadraitteerden Splitser der Koninklijke Nederlandsche Loterij LAY, zijn in de derde Klasse .der 134ste LoÉerij wederom getrokken twee Prijzen te weteneen van DEPv.TIG DUIZEND GULDEN en een van DUIZEND GULDENbeide op Kwarten zijnde de eerste No. 9508, de laatste No. 9546, devies: weinig betaaldveel gehaald. gij L. POLAK, in de Gravestraat Lett. I. No. 316, is getrokken, in de derde Klasse van de 134ste Kon. Ned. Loterij, de Prijs van DERTIG DUIZEND GULDEN op een gedeelte van het Lot No. 9508, en nog een Prijs van DUIZEND GULDEN, op No. 9546, devies: weinig betaald, veel gehaald, gij J. DE KOKDelftsche BOTER Ji 70Gorkomsche k 60 centsvrij in Huis; Wcstfaalsche HAMMEN, van 2 tot 7 f8,\tot een civielen prijs; LIMOENSAP k 60 ets. de FleschEngelsche Blom van MOSTERD 2,60. W. ROSIER maakt aan zijne Kalanten en Begunstigers bekend, dnt hij eene lading puike grove MEET- en SCHAAL-KOLENgedurende deze geheele week, in lossing heeft, voor een' extra civielen prijs; te bevragen op de groote Markt, Lett. I. No. 2. r DAGEN EN UREN van AFVAART V A N H E T In het Beurtveer tusschen de Steden ROTTERDAM en MIDDELBURG. Fan Middelburg naar Rotterdam. Dingsdag den 30 Mei 1826, des morgens ten (5| uren. Vrijdag ----- 2 Junij ------- ------ 8i------- Zondag ----- 4 -------- ---------- IO2------- Fan Rotterdam naar Middelburg. Woensdag den 31 Mei 1826, des morgens ten 11 uren. Zaturdag ----- 3 Junij ------- ---------- ii|------ Maandag ----- 5 ----- ------- -----------Sl NB. De Lijst, houdende de bepaling der dagen en uren van afvaart, toi ultimo Junij ingesloten is te bekomen in den Boekwinkel van ai Gebroeders Abrahamsa 5 Cents.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1826 | | pagina 2