NG/,. MIDDELBURGSCHE GOUirrNT. Dingsdag ^K3^- ^"wi •-. den 00 Mei. NIEUrrSTIJDINGEN. NEDERLANDEN. ZEE-TIJDINGEI^. D L' I TS C n L AN n. FHANKFORT der. 2: v.::.'. Do pr.rticulicre brieven nit V/cOTcn vün den i3 dezer, gisteren alhier ontvaTigen meiden, dra de Por- i: in de drie vorderingen, welke het Rnssische ultimatum iiirmnnkjcn bewülisd heeften dat zij reeds den 4 mei de Servische afgevaardig den in'vrijheid doen stellen, hot bevel tot do ontruimirg van Moldavië en Waliachge afgezonden, en commissarissen benoemd had oni aan de grenzen met Russische commissarissen de tnsschen de tv.'ee mogendheden b'Staande verschillen te gaan verefP-nen. De Poite had aan de vreemde 1 «tic doen weten, dat de sultan tot zijne gevolmagtigden benoemd had Hadi-eflendi, gewezen directeur der kanselarij van den divan, en Ibra- hjni-eifeiidilid van het corps der UlJnins, met bevel om zich naar de p/asts te begeven welke nader door het Russische hof zou aangewezen worden. Volgens een berigt nit Syravan den 3 aprilhad de kolonel Fabvier, van Athene met ongeveer 2000 man vertrokken, Carysto over rompeld zoodat de Turken slechts den tijd hadden om in het kasteel te wijkenmaar door dit voordeel te stout gemarkt hadden de Grieken al le waakzaamheid veronachtzaamdwaardoor zij zich op het onverwachtst door een door Omer-pacha uit Negrepont afgezonden korps omsingeld zagen. Hoezeer overrompeld, stegen de, Grieken te paard, vochten met wanhopigen moed en bragten zelfs de Turken tot wijken maar Fab vier gebrek aan ammunitie hebbende liet den aftogt blazenen dit be moedigde de Turken tot eenen nieuwen aanvalwaarin zri door de ge lederen der Grieken heenbraken, en hen groot verlies toebragtenzoo dat het Fabvier niet dan met de grootste moeite gelukte om met de overblijfselen van zifn korps eene soort van landtong te bereiken, waar op hij zich door de Turken geblokkeerd bevond. Op Syra had men aan stonds eenige schepen gewapend om hem levensmiddelen toe te voeren. GROOT-BRITTANJE, LONDEN den 24 mei. Op eene vraag van lord Damleyof dit gouvernement kennis droog, dat Frankrijk de Turken in den tegen woo r- digen strijd tegen de Grieken bijstond, en of het zich deswegens had beklaagdantwoordde gisteren de minister lord Liverpooldat tot nog toe Frankrijk neutraal gebleven vm in dien oorlog. De berigten uit de fabriek-distrikten luiden thans vrij gunstig, de gemoederen zijn tot bedaren gebragt, voornamelijk door de krachtdadige oi;derstour,ingen der in alle oorden des rijks werkzame liefdadigheid voorts hebben ook de eigenaars der fabrieken wederom moed gevaten beginnen het vertier en het credit langzamerhand te herleven. De bill, betreffende de \Teemde granen, door de kamer der ge meenten aangenomenis Vrijdag avond ook aan de kamer der pairs aan geboden en dadelijk voor de eerste maal gelezen. Heden avond moet er de tweede lezing van plaats hebben. Zoodra deze bill in de kamer der pairs zal zijn doorgegaanwacht men de sluiting der tegenwoordi- bijeenkomst van het parlement. Men heeft hier te lande klagten ontvangen, wegens het berooven van Engelsche schepen door gewapende vaartuigen onder Grieksche vlag. F R A N K R IJ K. PARIJS den 23 mei. Zie hier het vervolg des briefs van den heer Eynsrd agent van het Grieksche comité in Italiëbijzonderheden be helzende omtrent de verovering van Missolunghi. Den 23, Aes avonds, had het vertrek plaats, en op hetzelfde oogen- blik deed een verschrikkelijk volkaan eene bevolking van 6000 zielen in de lucht springen. De Turkendie het ontwerp der ongelukkige bele gerden kendenboden eenen heftigen tegenstand aan den uitval der Grie ken. Er had een verschrikkelijk bloedbad plaatswaarin ten minste de helft vrn het keur-hataillon sneuveldemen hoopt intusschen dat 7 i 800 man het gebergte zullen kunnen bereikt hebben. Des anderen daags bestond de heldhaftige stad en hare inwoners niet meer. De Turken vonden, bij hunnen intogt in de stad, niets dan puinhoopen en lijken; de 130 strijders, die zich in een huis verschanst hadden, verdedigden zich den ganschen dag en bragten de Egyptenaren een groot verlies toe. Eindelijk, van honger en vermoeijenis afgemat zijnde, deden zij zich in de lucht springen op het oogenbük dat zij door de Turken overwonnen stonden te worden. Nooit hnd er eene ongelukkiger gebeurtenis plaats. Seden het gevecht van Vassiladi kwamenbijna iedere weeken sedert den 5 aprillederen di'g Engelsche schepen te Missolunghi bin nen. Sir Adams had voor zijn vertrek naar Londen zijne bemiddeling insschen de stad en Ibrahim aangeboden, en al het mogelijke, als parti- ci'.Iier persoonin het werk gesteld om eene kapitulatie te verkrijgen. De ingezetenen van Missolunghi hadden er in toegestemd, om met wa pens en bafage krijgsbehoeften en slaande trommen uit te trekken. Ibra- liim weigerde zulkshij beloofde de eigendommen te zullen eerbiedigen en lijfgenadedoch eischte dat het geheel garnizoen zich krijgsgevan gen zou geven. Onze heiden wezen zulks mot verontwaardiging van de hand, en annvoorddon, dat zij zich in de laatste veertien dagen in de Incht zouden doen springen. De Engclschen welke zagendat Misso lunghi niet te houden, was, benevens de onmogelijkheid waarin de Griek sche vloot zich bevond, om levensmiddelen in ^e stad te kunnen bren gen, stelden alles in het werk, om Missolunghi tot de oTergaaf te be wegen doch alles was vruchteloos. Zij zagen lederen dag een gedeelte des volks van honger omkomen raaar eene ijsselijke staatkunde belette honom eenigen onderstand of eenige levensmiddelen aan te brengen. Zij zagen intusschen de toebe- reidseièn tot het doen springen der mijnen zij waren, om zoo te zeg gen, tegenwoordig bij de vergadering, in welke de zaak besloten werd zij zagen hoe deze ramspoedige holdon zicli zelven ,l?ij gebrek aanbrood gingen vernietigen; zij aanschouwden den doodsangst van 8 a 10,000 menschen en lieten hen echter omkomen' Hoe beklaag ik hem, welke door pjigt gedwongen werd om een dergelijk gedrag te houdenMaar al had ik mïjn hoofd op een schavot moeten verliezen zon ikindien ik in de plaats van den Engelschen gouverneur, of van den genen, die hem vervinggeweest ware deze ongelukkigen levensmiddelen hebben doen toekomen. M««r ^.ar is geen hulp meer, en mijne aanmerkingen baten niets. Wij moeten, na het treurig lot onzer vrieoden te hebben beweend, be dacht zijn, om die, welke neg in wezen gebleven zijn, bij te stasn, e» daarmede zai ik mij onverwijld bezig houden. De val van Missoiunghi laat het westelijk Grick-?!!-nd zonder verdediging, en niets kan voortaant de Albanezen wederhouden; wij moeten derhalve alle onze pogingen en bijstand n;iar den kant van Napo!i-di-Romnnia en van Corinthe wenden. Gij hebt, uit mijnen brief van den 15 april, gezien, dat ik, bij mijU schrijven naar Zante en naar Corfu, reods bet geval der verovering va» Missolunghi voorzien hadik moet derhalve slechts de gegeven bevelen bevestigenom bijstand ter beschikking van het Gfieksch gouvernement gereed te honden, door de huizen van negotie te m.agtigen, om de le vensmiddelen onverwijld te zenden, daar, waar de vestingen het meest bedreigd mogten worden. Ik ben hier tijdig genoeg gekomenom de be stemming van 2 scheepsladingen, welke naar Corfu zouden vertrekken, te veranderen, en zend deze schepen naar Cerigo, aan een huis van ne gotie, öetwetk groote betrekkingen te Hydra heeft, en met de zaken van het gouvernement van Napoli-di-Romania belast is. Ik geef san dat huis dezelfde bevelendie ik aan de huizen te Zante en te Corfu gege ven, had namelijk, om levensmiddelen ter beschikking van het Griek sche gouvernement gereed to houden, echter aan dat huis de vrijheid latende, om, indien de gemeenschap cc mooijelijk was, terstond de {e- vensmiddelen naar de mees: bedreigde vestingen te zenden. E YNARD." Vorst Aüïeri, buitengewoon gezant van don Paus, gelast, om den heer de Latil den kardinaalshoed aan te biedenis te Parijs aangekomen. Men verzekendat de laatstgenoemde onlangsin een talrijk gezelschap de noodzakelijkheid der censuur bewerende, heeft aangemerkt, dat het Fransche volk tegen zoo veel vrijheid niet bestand wasen met eene vrije drukpers, nimmer in rust en gehoorzaamheid gehouden zoude kun. nen worden; doch dat een der aanwezigen hem daarop heeft ge%Ta3gd, of het herazoo hij zich op eene stoomboot bevondraadzaam zoude voorkomen, dat de veiligheids-klep, welke de overtollige stoom moesc uitlatenwerd digtgeschroefd GRONINGEN den 22 mei. Met verneemt dat er, op den 15 Junjf aanstaandein deze provincieeen algemeen kinderfeest zal gevierd worden, ter dankbare herdenking van de zoo heilzame verbetering van het géheele lagere schoolwezen, dat, £5 jaren geleden, door het alge meen gouvernement begonnen en tot heden zoo ijverig voortgezet en ge handhaafd is. Op voordragt van de commissie van onderwijs in dez9 provincie zijn deswegens reeds de noodige aanschrijvingen aan de gemeen. te-besturen door de edel groot-achtb, heeren gedeputeerde staten af gezonden. 's GRAVENHAGE den 26 mei. Berigten uit Batavia tot den ai december melden, dat de luitenant-generaal Koek destijds aldaar waf aangekomenen dat de generaal van Geen het kommando over de troepen te DioCjocarta had aanvaard. De troepen in dat district, zoowel al»die in het Pakkalongansche, werden steeds door de muitelingen verontrnjt, doch hadden dezelve telken reize met voordeel afgeslagen. Ook in het Bantamsche was eene opschudding uirgebarscen, doch tijdig gedempt zoodat de hoofden der opstandelingen door de hunne werden verlaten. Men meende het daarvoor te moeten houden, dat deze gebeurtenis in geen verband stond met den opstand in het gebied van Djocjocarta, MIDDELBURG den 30 mei. Wij zijn van goederhand onderrigt, dat het Z. M. behaagd heeft den heer Gouverneur dezer provincie te belastenomin Hoogstdeszelfs naamden eersten steen te leggen aan de groote sluis van het nieuwe kanaalhetwelk te Neuzen zal worden geopend, en dat deze plegtigheid bepaald is op dingsdag den 6 junij aanstaande des middags ten één uur. Bij besluit van Z. M. is tot griffier van de regtbank van eersten aanleg te Goes, in plaats van wijlen den heer de Kant er benoemd, de heer mr. S. Saaymans Vader advokaat te Cortgeen. 2de 3 de 4de 5de ia4STE KONINKLIJKE NEDEPvLANDSCHE LOTERIJ. DERDE KLASSE. Prijzen van 1000 en daar boven, iste Lijst. No. 18155, eeneprem. van - ----- 20251 een prijs van - - ----- 24839,--------------------- - ----- 30952 --------------- - ----- 1511J2,--------------- ------------- -----199195--------------- 7de ------- ----- 9508 ---------------- ------------- ----- 10567, --------------- ------------- ----- 9149,--------------- 8sce------- Geene. ----------------------------- 33<S3^,--------------------- lode ------- ------ 10517,----------------- 1000. 1000. 1000. 5000. 1000. 7500. 15000. 2500. 1000. 1000. 1000. 1000. 30000. 1000. 1000. 1000. 1000, 1000. 1000. 1000. MIDDELBURG den 30 rrei. Te Batavia is den 23 december If. gearriveerd het schip Midddbrirg, kapitein F. Jonkervan deze stad laatst van Rio-Janeh-ovau waar hetzelve den 12 October te voren wat vertrokken. VLISSINGEN den 27 mei. Van quarantaine zijn ontslagen en paar Antwerpen opgezoild Lcop.-rrdkapt. S. R. Gerry en Jgenoriakapt, J. Crodifort, beide van Charlestown; Cnrakapt. L. Morrissen, V9« Nieuw-Orloans, en tie Criterionkapt. W. A. Price, van de Havannah, Den 25 dezer ziju alhier ter reede gekomen; deMargamha, kspi.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1826 | | pagina 1