m N". i54. MIDDELBURGSCHE COURANT. -•' -■^^^^'■:'-' niEtrmSTIJDINGEN. o, m 4en 24 December. ZEE-TIJDINGEN^ BESTUREN Eir ADMINISTRATJEN. .ijsSii» ^^,??&/rvv va^ - G R o o T - B R I T T A N J E. LONDEN den 16 december. De geldschaar,ste is B05 zeer groot .nog dagelijks hoort men van nieuwe banken in de provinciën, die hare betalingen hebben gestaakt» Evenwel meent men,, dat het ergste voorbij is, en men gelooftdat het eenig middel, oro het vertrouwen en crediet te doen herleven, is om de bank van Engeland door het uit geven van noten in staat te sieïfenvan de andere banken van geld te voorzien, ten einde hare betalingen te hervatten voor diegenenwelke dezelve hebben moeten stoppen, eii voor de anderen^ om te kunnen vol doen aan de gestadige aanvraag om gelddie haar gedaan wordenook zegt men, dat de bank, welke weigeren zou, om meerder op publieke effecten te beleeneneen en- twee pondnoten zal uitgeven, NEDERLANDEN. 'S!GRA;VENHAG.E-,den..2a«fe«w^?r. iFervolg en Slot.') Zijne Exc. de directéur.generaal voor de zaken van den Roonisch-Katfiplijken eer- dienst heeftin de belangrijke zitting van de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal, van den, 15 dezerbij het eindigen der discussienhet volgende gezegd Ik heb het woord niet gevraagd om geschillen te vernietrwen waar aan Ed. Mog. goeti hebben gedacht een einde te stellen, maar alleen om U. Edi. Mog.: te verwittigen, dat ik gemagtigd iVen n te berigten datindien er nog personen mogten gevonden worden, bij welken eeni- geni! twijfel is overgebleven over de wettigheid en doelmatigheid van 2r. Ms. (besluiten van, deii; 14 junij 11., er binnen kort een stuk in het lich't zal verschijnen, hetgeen i zoo als men zich vleit, alle gemoede lijke bezwaren «1 doen bedar.enniet alleen teri aanzien der gemelde verordeningen.maar ook ten^opzigte van andere punten, en welk stuk tevens-ten bewijze zal strekken van de voortdurende, bezorgdheid van onzen dooriwchtigen Vorst, pra het kostelijke pand der^ofedienstige vrij heden, dat, onze yporouders, on& hebben nagelaten, ongeschonden te bewaren.",;,-.". -„..,.^., Eindelp heeft Zijttcï Exc. de minister van financiën de bedenkingen, tégen'de financiële -verordeningeii ,in het midden gebragtpogen te wederleggen£n wel.ten, opzigte van den kwijnenden staat der bran derijen in; de ,Zuid«lijlice provinciën, de admodititie op het middel van het gemaal en de-,„oyersebrijying van verscheiden posten van de een jarige op de .tienjarige begrooting. Omtrent de eerste dezer beden kingen /zeide de minister hoofdzakelijk, dat hij gaarne den min gunstigen toestand der brandergen in d;e Zuidelijke provinciel)'; wilde erkennen doch dat het gouvetneraent zich reeds bezig hield met'het opsporen der corzaken daarvan en met «fe; jniddelen om daarin te voorzien. Omtrent 4e adraodiatie op het gfraaal zeide Zijne Exc. dat het koninklijk besluit «leswegens niet dan na .eene, r^jpe deliberatie genomen was en dat het- telve voornamelijit str,^k|er.ter.gemoetltcttriing van .de minst gegoede klas- JÉévan- ingezeteneij, Meti-;Mtfekking toLde overschrijving van verschil lende posten weidd© Zijne Exc. in vele Wjzonderheden uit en betoogde, dat die posten Uit,har^U;aard tot vaste posten behoorden, alsmede, dat het gouvernement in he? vorige jaar tot eene onbepaalde overschrijving was geautoriseerd gewprden. Na dat de ministers gesproken hadden, ontstond ér "nog eene kleine woordenwisselingwaaraan de heeren Ie Honde Meulenaere en Reij- /toj deel namen, en werden de discussien gesloten. De vier ontwerpen.van wet werden vervolgens aangenomen, het eerste lot daarstelUng van n«dere bepalingen omtrent de eerste afdeeling der begrooting, vajtge'Steldbij die van den 27 april 1830, met 57 tegen 4:3 stemmen;, het.twc^ede, tot vaststelling der tweede afdeeling van de begrooting over dea jare 1826, met y^ tegen 21 stemmen; het derde, tot vaststelling van middelen ter bestrijding van de uitgaven, begrepen in-de tweede afdeeling der begrpoting over den jare 1826, met 68 te gen'32 stemmen, en het vierde, tot bepaling der som, welke geduren de het jaar 184d tot aankoopen aflossing van schuld zal besteed wor denmet algeme.ene stemmen. - Omstreeks ten 5 urei? Wjerd, de vergadering gescheiden, zonder be paald adjourneïnenti rt^-Naarmen verneemtheeft de Eerste Kamer de wetten op den ötnslag van de hoofdsom der grondbelasting, en de nieuwe munt van vijf gulden aangenomen., "^s GRAYENHAGE den 21 december. Heden heeft het Hof den rouw ïoor den ojd .van zes weken aangenomen, wegens het overlijden van Z. M. den keizer-van Rusland, Eene op .den 18 dezer bij de Hervormde gemeente der Stad's Her. ■togenbosch gedaqe collecte, voor een onder de Waldenzen op te rigten ziekeir-gasthuis,...heeft opgebrag; ruim f i.iA,. _^'ï~^^m%.:<_jpr.ovimepeland') den i^'dekmber. "Het bebaagde agn ZweE^ci,4^5igo«ger}i(|iii:.ilej;if:pf^^^^ onze pogingenom het school- lokaal dezer plaats #lfens 4èpteg'ètw©ordige;irizigten nopens hét'ondeK' wijs m te rigten, een- blijk van hoogstdeszelfs zeer vereerende goedkeu ring te geveni en tevens den zeer doelmatigen ijver van onzen waar- digen;onderwijzer, S.d^Ridder, te beloonendopr aan de school dezer' plaats, mede ter dispositie van Zijne Exc gestelde provinciale fondsen, eene zeer fraaije .teès-machirre naar de manier van Prinsen^ met al derZelver tPebëhooren te'schenkeij. Heden Werd dezelve deri onderwijzer, namens Zijne. Exc, door den heer burgemeester deZer plaats met eene deftige aanspraak, plegtig en bpcnlSjk overhandigd. De Keeren assessoren en verdere leden van het éeméente-bestuur waren hierbij tegenwoordig; ook vereerde de wel-eerw heer predikant dezer plaats de plegtigheid mét deszelfs bijzijn. De districts school-opziener,, tot het bijwonen hiervan uitgenoodigd, wenschte der bevolking geluk met deze zoo m alle opzigten wel verdiende onder, scheiding, zoo welvvegensVhet doelmatig onderwijs, dat hier gegeven wordt, als wegens de goede orde, in 'welke zich het school-vertrek be vindt. Dit alles werd door den onderwijzer- met eene zeer gepaste dank betuiging beantwoord, en ook de scholieren gaven hunne blijdschap en dankbaarheid in eea zeer "Hef zangstukje te kennen. Dadelijk begon nu het onderwijs volgens de leerwijs van Prinsen en '""^.^oofden der kleine kinderen over de eerste prentjesgaven nieu- «at A«t: öefeae» des.vaaaHds, ea de .vonmng des harten in - -'\»^ v;-Voorschrevert examen is afgenomen door heeren lectoren bi? de school deze school op den róorsfrond st^an en laten geenen twijfel, of het weldadig doel van Zijne E.tc zaï hier ter plaatse volkomen bereikt wor den. MIDDELBURG den 21 december. Heden werd, door de commissie van bestuur over de Provinciale Geneeskundige School, ten over.'?taai> der commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigthet ade- half-jarig examen gehouden der leerlingenbij dezelve school ingeschre ven voor de Ontleed-Heel-l^erlos- eu Arttenijmengkunde, alsmede de Natuurlijke Historie. Met aiet minder gefloegen dan het eerstewerd hetzelve examen door de bovengenoemde commissie bijgewoond, daar al d» leerlingen, door hunne gepaste antwoorden voldoende blijken hebben gegeven v»a gemaakte vorderingen in onderscheidene vakkenwelke door hun wor den behartigd. eji wel: in dé J^atüiiïiljke Biitorfe door jPnkfce» -8. J!b»^vap^>xf: de leerlingen. In de Ondeedkundedoor den: heer .7. de Man .7z.van de jonge lingen K M. van LissaOversluysJ. Bal, C. van Dein%e^ P. Rei- flier, J. A. Sanders, C. O. Serlé en G. de Graag. In de Physiologie door denzelven, van de jongelingett r. M. van LissaJ, Oversluys en .7. BaL In de Heelkunde, door den heer van Daalen van de jongelinget» J. Oversluys, F. M. van Lissa, .T. Bal, C. van Deinse, P. Reinier en J. J. Sanders. In de Verloskundedoor den heer J, de Man Jz.van vrouw Colijn en vrouw C. J. Ponte zijnde door ziekte Maria van Lodensteyrt absent geweest. In de Kruid-, Schei-en Artsenijmengkuörfe door den heer J. Pries ter, van de jongelingen v/. Blees, D. M. van Deinse, M. van den- AheeleH. de Jonge, J. de Koster, H. D, Erdegaingk, J. F. J.,Noord- koek, F. C. Rens, P. la GaayC. M. AckermansJ. F. Fogelvanger A. F. Henrij.,J. Sktemaker, C. 4. Schutter, D. Pelle, M.J.Dhondt \T. Overslitys, V. M. van LissaJ. Bal, P. Reinier, J. A. SandersC. 'van Deinse, G. O. Serlé en G. de Graag. De leerling J. K. van Riel heeft, uit hoofde van uitlandigheidhet :examen niet kunnen bijwonen. Zoo heeft men bij voortduring het genoegen, deze onlangs alhier ge vestigde school, welke nu reeds een aanzienlijk getal leerlingen telt, te- zien toenemen, en durft men zich van deze zoo noodige als heilzame inrigting binnen onze provincie den besteniiitslag beloven. AMSTERDAM tien r^ december. In den ochtend van den 16 is te gen óf op de Moorderhaaks gestrand en in korten tijd verbrijzeld het vat». Batavia thuisvarend schip Betsey en CaroKnakapt. Schroder. Van de equipagie zijn 14 man met groote moeite gered; van den kapitein en de passagiers, zoo men zeide, ten getaHe van 8 4 p personen, heeft met» tot dusverre niets vernomen. Onder het weinige, *t welk van de lading is geborgen, noemt men een kistje, denkelijk met papierenvoor 't gótt- vernement bestemden eenige brievenwelke waarscbijnJijk tot de brie- venzak hebben behoord. we A F K O NB I GING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBÜR(3 in Zeeland, gelet op Art. 51 en 52 der Wet van 28 Junij 1822 (^Staats blad no. 15), op het Personeelhoudende: Art. 51. Bij de invoering dezer Wet en vervolgens jaarlijks, zal ertot berekening van het bedrag der Personele Belasting, eene be- schrijving geschieden aan de Woningen der Ingezetenen. Dezelve zal voorde eerste reis plaats hebben, onmiddelijk na dat deze wet ver- bindend, zal zijn en vervolgens jaarlijks zoo vroegtijdig mogelijk. Art. 52. De Hoofden der Gemeente-Besturen zullen, op aanvrage der Ontvangers, b^ openbare afkondiging aan de Ingezetenen, ten minste acht dagen te vorenbekendmaken den tijd- wanneer de Be- schrijvings-Biljetten zullen worden rondgezonden en afgehaald." Gezien den brief van den Ontvanger der Directe Belastingen dezer Gemeente, van den 2.0 dezer maand, no. 578houdende zoodanige aanvrage Maken bij dtezen aan de Inwoners dezer Gemeente bekend: Dat de Ontvanger der Directe Belas^fingen.voorij. aan derzelver Wa ningen ,- op den 3 Januarij tot den 20 Janiiarij 1825, zal doen bezor- "gè^n een"B«scHTirrings«-Bilier, hetwelk inhottdc leene kww-schets Yan>de grondslagi^^def voOrt. BelMtingen■znnAsi^.^.^^^^^^^^iJk^ De Huurwaarde. - v .s?;^»-.-, 2. Dé "Döuren en- Venstersi&';.vvSl^'^rp?^•:*J TSS? 3. De Haardkeden hVi'.-.'*'^^- 4. De'Öienstboden. •?A-^,'i;fe?tfei<>?^ éife»' .w^^^. 5. Dé Paiirden. 5-';^-"?:'v-^ï?^-?;%S^v. }'r'.i.:-. bij welk BiljetwaariiT deszelfs verpligting jegens Rijks Schatkist, in betrekking tot die Belastingzal worden opgegeven; aan ieder In gezeten de nóodige vragen dienaangaande, ter beantwoording zullen ,zljt» voorgesteld, ten einde hij hetzelve met de meeste naauwfceurigbeid in- vulle. Datacht dagen na de uitreiking van voormelde Biljetten:, dezelve ingevuld van de Woningen der Ingezetenen door of van wege den Ont vanger zullen worden afgehaaldstaande het echter aan een ieder vrl| de invulling te doen verrigten-, eh het Biljet zijnent wege te doen on- derteekenen door den Ontvanger of zijn genragtigde. Dat de Ingezetenen welke bij de beschrijving geen Biljet zullet» hebben ontvangen, volgens Art. 62 der Wet, verpligt v^n, binnet» acht dagen na den tijd, rot de ophaliDg vasrgsirtéldof niterüjfc opdet» 7 Aprileai Biljet ten Kantore des Ontvangers te iom afh»le», et> behoorlijk ingevuld terug te bezorgen. r S

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1