MIDDELBURGSCHE COURANT. 152. Dingsdag den 20 December, NIEUfTSTIJDINGEN. ZEE-TIJDINGEN. NEDERLANDEN. Ij y^RAVENHAGE den 13 december. \jX Tweede Kamer der STATEN-GENERAAt. Fervx)lg •:an het verslag der Zitting van den 13 December. De heer Fokkema vindt de antwoorden van wege het gouvernement 'xp (ie aanmerkingen der afdeelingen gegeven, niet voldoende; de over- ■scbrijvingen vnn sommen van het jaarlijksche budget op het tienjarige "kunnen vooral zijne goedkeuring niet wegdragen. Hij spreekt, voor het "werige, in denzelfden geest als de heer Cliforden hij zal tegen de *%etten moeten stemmenten ware de minister zijne gemaakte beden kingen mogt oplossen. '■&''yii\mtSurm«nt de VoUberghe. Na eenige aanmerkingen in het mtd- S4en te hebben gebragtwegens de uitgaven voor de departementen van ••Ale jagtdie hij onnoodig oordeelten wegens den ongunstigen staat der 'trandsrije" in de Zuidelijke provinciën des rijks bepaalt de redenaar ■.jich voornamelijk, om aan te toonen dat het Collegium philosophicum J:pnlangs te Leuven opgerigteene instelling isdie den vrede der ge- .'jBoederen kan storen, en welke noch door de noodzakelijkheid, noch 4oor het nutdat men er van te verwachten heeftwerd aanbevolen. Hij keurt niet goed dat de geestelijke overheid niet den minsten invloeS .;heeft op de benoemingen der hoogleeraren bij dat gssticht; het ware naar zijn inzien beter dat er maatregelen werden genomen ter verbe- lering van de studiën in do seminarien. Hij hoopt dat de Koning de 'gemaakte bedenkingen tegen het Collegium philosophicum in aanmerking zal «emen, en het besluit van den 14 junij 1825, waarbij het is opgerigt, intrekken. Deze bedenkingen zullen hem echter niet beletten, het bud get aan te nemen. De heer Goelens verklaart er zich tegen, op grond dat men meer be- ■luinigingen in de uitgaven had kunnen danrstellenvooral ton aanzien van de twee jagt-departementen, en diu de besluiten wegens de admodia- tie op het gemaal, niet overeenkomstig zijn, naar zijn oordeel, met de jtellige bepaling der wet, welke wil, dat een persoon in geen geval be last kan worden dan voor f i 40. Ook had hij gewenscht dat op de grondbelasting eenige vermindering had plaats gehad en dat de brande rijen in de Zuidelijke provinciën door meer voordeelige wetten werden "opgebeurd uit den kwijnenden staat, waarin zij zich thans bevinden. De heer Gerlache brengt een zeer uitvoerig advijs uithetwelk om trent een uur geduurd heeft, alleen om te betoogen, dat het CaUegium philosophicum eene instelling is, welke strijdt met de zeden en de be grippen der natie; hij merkt voornamelijk aan, dat de kerkelijke geschie- ^•denis en het kanonieke regt zeer naauw met de godgeleerde studiën ;|verbonden zijn, en daarom tot de seminarien behoo'ren en dat zij niet jDoesten begrepen zijn geworden onder de wetenschappen die in het {Collegium philosophicum onderwezen worden. Hij zal echter veor de wet- ften stemmen. De heer de Secus laat zich uit in denzelfden geest, ten aanzien van voormeld Collegium, en is van oordeel, dat door deszelfs oprigting eene inbreuk gemaakt wordt op art. 190 en 191 der grondwet, waarbij de volkomene vrijheid van godsdienstige begrippen aan elk wordt gewaar borgd. Met opzigt tot de aanmerkingen, welke gemaakt zijn wegens de «draodiatie op het gemaal, deelt hij in het gevoelen van den heer Goe lens, en zal tegen de wet stemmen. De heer Fallon mankt wel eenige aanmerkingen op onderscheidene hoofddeelen van het budget, doch hij wacht verbeteringen, eer hij zij ne goedkeuring aan de wetten geven kan. De zitting wordt opgeheven en geadjourneerd tot morgen ten io uren. 's GRAVENHAGE den 14 december. Heden heeft de vergadering der Tweede Kamer van de Staten-Generaal ten half elf een aanvang geno men. Na de resumtie der notulen, bragt de president ter tafel een adres van den heer Nierstraszte Rotterdamhoudende nadere toelich ting van een door hem aan de Kamer ingediend rekest, omtrent de voor gedragene veranderingen in het tarief der regten van in- uit- en door voer alsmede eene missive van den heer van Sprekens, te Amsterdam, ten- geleide eener kopij van het door hem aan dén Koning aangeboden verzoekschriftomtrent het regt van invoer van traan-olie. Beide deze stukken werden gesteld in handen der commissie tot de petitien. De beraadslagingen over de ontwerpen van wetten, betreffende de tweede afdeeling der begrooting van Staats-uitgavenworden hervat. De hoeren Maréchalvan Sasse van JJsseltde MoorBeelaerts van Blokland, Ie Hon, Donker CurtiusHooft en van de Kasteele voeren achtervolgcTis het woord. Even zoo als gisteren zijn de voornaamste bedenkingen gerigt geweest tegen de instelling van het Collegium philo sophicum, de adraodiatie van het gemaal, waarbij beweerd is dat, vol gens de bestaande wet., niemand hooger dan tegen i ,'4q per Hoofd ioud« mogen worden aangeslagenhetgeen de hoofdzaak der aanneming dier wet is geweest, en wegens de overschrijving van verscheiden pos, ten van het eenjarig op het tienjarig budget. Omtrent de instelling van het Collegium philosophicumWut zich de heer van Sasse van Ifsselt ten sterkste uit, welke onder anderen beweerde dat die instelling strijdig was met de beloften, in 1814 en 1815 aan de Roorasch-Katholijke ingezetenen van du Rijk gedaan, hetgeen dan ook aanleiding gaf, dat de spreker in de reden werd gevallen ook was hij de eenige sprekerdie stellig tegen de ontwerpen van wet concludeerde. De heer Beelaerts van Blokland was een der leden, welke in een uit gebreid advies, onder anderenzijne verwondering te kennen gaf, dat men bij de discussion over de financiële wetten, besluiten en maatrege len van het gouvernement aanhaalde, die met de voorgedragone wetten niets gemeens hadden waaromtrent geen voordragt was ingekomen noch voorstel gedaan en welke hij in alle gevallen niet vermeende te strijden met de aangehaalde artikels der grondwet. Omstreeks half vier ure werden de verdere discussien tot morgen uit gesteld, de vergadering gescheiden en tot morgen ochtend ten half elf geadjourneerd. 's GRAVENHAGE den 16 december De Tweede Kamer dor Staten- oeneraal heeft, iu hare zitting van gisteren, de beraadslagingen veorc gezet over de vier ontwerpen van wet j betreifende de staats-uitgaven over het jaar 1826. De heer van Toulon voerde het eerst het woord en bragt eertige aan merkingen in het midden tegen de wet op het gemaal; ook meende hij, dat de antwoorden van wege het ministerie op de bedenkingen der vier de afdeeling op dit stuk geenszins voldoende waren, weshalve hij nade re ophelderingen verlangde; voorts uitte hij den wensch dat er meer der gelijkmatigheid ingevoerd zou worden in de heffing van dit middel. Ten slotte zeide hij, dat de discussien over het Collegium philisophicum, die in de twee vorige vergaderingen een zoo ruim gedeelte der deiibe- ratien hadden uitgemaakthem ten minste ongepast toeschenen. De heer van Alphen sprak in de Fjansche taalmaakte verscheidene aanmerkingen over verschillende punten van het budgetvoornamelijk over de belasting op het gemaalen wildedat het gouvernement gee- ne maatregelen zou verzuimen, om den koophandel b'evordelijk te Zgn, Daarna verklaarde hij zich ten sterkste voor de besluiten van den Koning over het publiek onderwijs en het oprigten van het philosopkiesch ColJe- giehij wederlegde hetgeen door sommige sprekers daartegen was aan gevoerd, toonde het constitutionele en het nuttige van Zr. Ms. beslui ten ten dezen opzigte aan beweerdedat het aan het gouvernement pasteom voor het publiek onderwijs zorg te dragen ten einde dit in den geest onzer grondwet mogt gegeven wordenen wraakte zeer als huisvader, dat lieden hunne kinderen naar buiten 's lands zenden, om onderwezen te worden, en hen dus versteken van eene opvoeding, die hen tot brave Nederlanders vormen moet. Hij zou voor het budget stemmen. (^Het vervolg in ons volgend No.') ROTTERDAM den 16 december. Ontvangen berigten van Londen van den 14 dezer, melden, dat de verlegenheid, waarin de beurs ge bragt is door de thans plaats hebbende finantiole crisis, buitengewoon groot is. De bankiers-huizen van E-verettWalker Maltbij en comp. en van SikesSnaith en comp., beiden in Mansion-House-streetvan sir Peter PooleThornton en comp. en nog. anderen zijn genoodzaakt geweest hunne betalingen op te houden. Dit heeft een algemeenen schrik ver spreid en het besluit, dat directeuren der bank genomen hebben om tegen 5 in plaats van 4 pet. te disconteren heeft modo eene zeer na- deelige uinverking gehad. Het nationale crodiet houdt zich bijzonder wel staande, maar onder partikulieron heerscht het grootste mistrouwen; onmogelijk is het de drukte te beschrijven, die men bij de bankiers zag, daar elk zich om het zeerst haast van geld voor papier te halen. Bij sommige bankiers heeft men de politie te hulp moeten roepen, om den aandrang der lieden te beletten, die hun geld kwamen opvragen. Den 14 heeft er op het stadhuis eene vergadering plaats gehad van een aantal kooplieden, onder voorzitting van den heer Alexander Baring in welke besloten is, dat mengeene publieke bijeenkomst beleggen zal, om over den bagchelijken toestand der zaken te raadplegen, maar door gemelden heer Baring en de hoeren Irving sir George Robinson en Ma- joribanks voorgesteld is, om openlijk te verklaren, dat de onvoorbeel dige verlegenheid, waarin de circulatie van geld in dit land gebragt is alleen toegeschreven moet worden aan een schrik, waarvoor geene ré-^ den bestaaten dat de vergadering het volste vertrouwen heeft in de bankiers-etablissementen van de hoofdstad en der provinciën, en dat zij gelooft, dat, indien men algemeen met vertrouwen handelt, alle die teekenen van nood zullen verdwijnenwelke de vreesachtigen zoo ont rusten en voor vele menschen noodlottig zijn, die hun fortuin moeten opofferenom aan onverwachte aanvragen van betaling te voldoen die zij niet konden vooruitzien. -Dat do vergadering vernomen hebbendedat de directeuren der bank zich bezig houden met hulpmiddelen te beramen in deze buitengeVvone omstandighedenzich niet zal inlaten met de maatregelen deir directeu ren, welke zij overtuigd is, dat hun pligt jegens het publiek vervullen. Dat de vergadering het volledigste vertrouwen stelt in de voortduring van het publiek crodiet des lands en besloten hoeft dit met alle mo gelijke middelen te ondersteunen, en dat het de meening is dezer ver gadering dat dergelijke verklaringen als dezein steden waar de be staande banken dit mogten verdienen, zeer nuttig zijn zullen om het aU gemeen vertrouwen te herstellen. Everett en comp, hebben aan de bank voorstellen gedaandie indien zij aangenomen worden, dit huis in staat zullen stellen om zijne beta- ligen te hervatten. In eene vergadering van de voornaamste edelliedendie betrekkingen in Yorkshire hebbon, worden middelen beraamd, om IFentworth en compl hunne betalingen weder te doen beginnen. Ten vier uren waren de 3 pets. gecons. voor rekening gebleven op 82 de 3 pets. gereduc. zijn tot op 75! geweest en waren bij het slui ten der beurs 79^; Spanje 14. De wissel op Amaerdam ,13 en peflt^ »p Bigt 12 en op Rotterdam 12 en 10.^ MIDDELBURG den 19 december. Heden loopt alhier het gerucht dat de keizer van Rusland zou overleden zijn partikuliere brieven schijnen deze tijding te bevestigen. Omstandigheden wegens den dood van dien monarch vereischen echter nadere officiële mededeeling. VLISSINGEN den 17 december. Den 15 en 16 dezer zijn alhier ter reede gekomen die Landwehrkapt. J. Hertzbergvan Guernsey met koffij en ballast, en Diana, kapt. A. van Dijk van Liverpoolmet klipzoutbeidé naar Rotterdam gedestineerdzijnde de laatste. Wegens bekomene lekkagie in de haven binnengekomen. Voorts zijn, van den 14 dezer tot heden, op onze reede aangekotnen De Flora kap^. H. Christenvan Marseille naar Ostende gedesti neerd met stukgoederen. De Herstelling kapt. BH. Smitvan Riga naar Dendermonde be« stémd met zaaizaad. Le Courier kapt. B. Boutin, van Lebourne naar Brussel gedestineerd, met wijn, ,Naar A,ntwerpen bestemd: de tiyee Gebroeders ,k^pi, J, Lobeek, VBtj

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1