N". 144. MIDDELBURGScSf Donderdag NIEmFSTIJDINGEfi. ^t>. den 1 December. 00 ST-INDIE. BATAVIA den 26 julij. Reeds sedert een paar dagen was afhier, met inlandsclie praauwenhet gerucht overgebragt, dat de expedi tie tegen Soiipa op Makasser teruggelceerd was na die plaats te heb ben bemagtigd. Het officiële rapport deswege, gisteren avond hier aan- gejcomenbevestigt deze tijding ten volle en op de aangenaamste wij ze, daar die plaats, welke in de maand augustus 1824 (zoo als thans blijkt door eene te zwakke magt aangetast) de dappere pogingen onzer ,tr«epfin te leur had gesteld, dank zij de uitnemende maatregelen van den gcneraal-komraandant en de voortreffelijke houding der troepen, in ^e eerste kleine gevechtenwelke den algemeenen aanvat moesten voor afgaan, gebukt heeftzonder dat van onze zijde da^by, een eenig man gesneuveld zijterwijl her aantal dooden van 's vijands zijde-reeds aan merkelijk begon te worden. De generaal van Geen kondigtin eenen brief van den 9 julijzijn 'Voornemen aan om ten spoedigste een gedeelte zijner magt naar Java te rug te zenden, en zoude zelf terstond zich weder naar Batavia insche pen' met Z. H. den Panumbahan van Samanap over wiens trouwen bij- ftand in dezen veldtogt Z. H. Ed. Gestr. ten hoogste roemt. DÜITSCHLAND. 'WEENEN den ij november. HH. MM. de keizer en keizerin zijn gisteren namiddag omstreeks i uur in goeden welstand van Presburg in deze hoofdstad wedergekeerd. Des avonds hebben de ingezetenen uit ei gen beweging hunne huizen geïllumineerd. FRANKFORT den 22 november. Sir Hudson Lowe, voormalig gou verneur van St. Hïlena, is eergisteren alhier aangekomen, zich, als gouverneur vanCèylon, over land, van Parijsover Weenennaar Kon- stantinopel begevende. Den 8 dezer maand, is te Weiöiaf, de vijftigste verjaardag van de'aankomst van den beroemden GÖthe in die Stad, met veel geestdrift j^vierd geworden. Al wat door de bewondering van het talent, met de tleeste kieschheidkan worden uitgedacht, heeft zich vereenigd in de hulde, welke den Nestor der Duitsche letterkunde bij die gelegenheid is toegebragt geworden. Des ochtends zonden de dames hem geschen kenbestaande in allerlei fraaije voorwerpen, die zij zelve hadden ver vaardigd. Vervolgens werd hem, namens den groothertog, eene gouden medaille overhandigdop de eene zijde de beeldtenis van Götheen op de andere die van den groothertog en van de groothertogin voorstellen de. Kort daarna kwam eene deputatie uit de burgerij hemzoo wel voor zich als voor zijne nakomelingen, het burgerregt aanbieden van alle de steden, die tot het groothertogdom behooren. Deze deputatie ver wijderde zich weder om plaats te maken voor den groothertog en de groothertoglijke familie» die hem mede kwamen bezoeken. Des avonds, in den schouwburg, had hij zich in eene loge van het parterre verscho len doch hij werd ontdekten de zaal daverde weldra van de uitbun digste toejuichingen. Het tooneel werd geopend met eene voorafspraak. Welke voor hetmet lauweren omkransteborstbeeld van Göthe werd uitgesproken; vervolgens speelde men zijne Iphigenia, welk stuk in verscheidene jaren niet was ten tooneele gevoerd. Op het pleinwaar de heer Göthe woontwaren alle de huizen geïllumineerd. Een horologiemaker te Bayreuth heeft eene kooi vervaardigd, met 60 nagebootste vogelenvoorstellende papegaaijen, zwaluwen, enz.; eiik van dezelven heeft zijne natuurlijke eigenschap. De kooi is van me taal vervaardigd, en de wielendie dezelve doen bewegen en den klank verwekken, zi^jn van zilver. De vederen zijn echt. Een aanzienlijk persoon bood den horologiemaker 32,000 gulden voor de kooi, doch Bij wil dezelve niet minder dan voor 5o,ooo verkoopeh. ^AUGSBURG den 22 november. Wegens de nieuwe Egyptische expe ditie heeft men tijdingen uit de Middellandsche en uit de Adriatische zee. De eerste zijn van Livornode andere van Triest ontvangen beide onder dagreekening van den 14 november. Deze berigten zijn het eens omtrent de daadzaak van het uitloopen der vloot, doch verschillen met opzigt tot den tijd en de sterkte. Uit Livorno schrijft mendat de vloot den 18 en 19 October onder zeil is gegaan, dat zij uit 220 zei- len bestaat en 10,000 man infanterie, nevens 2000 man kavallerie aan boord heeft. Zij had voorts eenige branders en eene stoomboot met drie stukken kanon bij zich; een ander dampschip had, wegens een gebrek aan de machineriemoeten achterblijven. De brieven uit Triest noemen ^en 21 October als den dag der uitzeilingen schatten de aan boord zrinde troepen slechts op 5000 man voetvolk en 900 ruiters. Voorts 7Z T^\r^ scheeps-berigt, volgens hetwelk de vloot behbu- den bij Navarino ten anker zou gekomen zijn; doch voor deze tijding «^e nLmiriiR-? ''v^if m"^"^'" ««"'"^^king neemt, ter naauwernood eene natuurlijke mogelijkheid. Sviifen vS'-''"'T''^ overleden, genaamd Obst, welke hon- d?m hieM r'" ""f haren hoogen ouder- dron,^ d ÏÏiik ''fveel eetlust, Tvoet rif;/rj''''''/'u"" en begaf zich des zondag nllr/lf ofschoon dezelve een kwart r^ijl van hare woon- aroemenals naar gewoontehare maaltijden genuttied rr.iv GROOT-BRITTANTE betist H?^ '"'"""^'''- De I.ondon-G,Lt'e, van 11. zaturdag tSt tl ""T^'T^ heer John James de Hochepied Larpen ïot Zr Ms. consul te Antwerpen en aanhoorige plaatsen. v,J'^A e'^"'P='^''j<^ van het schip de Hecla is, gisteren te Woniwirh officï en"va??t; 'V T'- '^='P'-=" «opp^'r e" TanTer pen' «r?.]!? kapitein Parry en aan alle zijne officieren •5 jaren, het leven, van meet dan 4,000 menschen verschuldigd iswel ke, zonder deze. nuttige inrigting, op een schavot zouden omgekomen zijn. - ■F r'a-N K R IJ K. .-:-d*^^.-' PARIJS den a^ november. Sedert een'igen tijd heeft de heer Hudson Lowe, voormalig gouverneur van St. Helena, tijdens het verblijf van Buonaparte op dnt eilandin deze hoofdstad gewoonden van den 29 October tot den n november des avonds, in huur gehad een appar tement te Passy. Op dien dag hebben twee personen van een vï'ij on- gunstig uitzigtzich aan de woning van den zoon des heeren Las Ca ses vervoegdom te vernemen, of dezelve zich destijds niet naar Pas- sy had begeven, en, in denzefden avondis gemelde jonge Las Cases door tw«e personenwaarvan een, hem een vreemdeling toescheen moor- dadig aangevallen en op twee plaatsen met een ponjaard gekwetst. Daar het eene bekende zaak is,.dat de jonge Las Cases den gemelden officier eenmaal in Londen heeft besprongen en denzelven met eene zweep geslagen, ten einde hem te straffen, wegens het ongelijk, dat hij zijnen vader op St. Helena zoude hebben aangedaanmaar dadelijk weder naar Frankrijk is govlugt, om zich aan de gevolgen dier zweep slagen te onttrekken, hebben sommige zijner vrienden eenig vermoeden op sir Hudson willen werpen, als of hij zich nogmaals wegens deze onteering zoude hebben trachten te wreken, doch heeft de menigte der gelijke vermoedens geheel en al verworpenom dat het niet veronder steld konde worden, dat zich een krijgsman in dergelijke gevallen van moordenaars en moordenaars-wapenen zoude hebben bediend. Hoe hetzij de heer Hudson is zelf onderrigt geweest, dat men hem belasterdeen heeft uit dien hoofde gezegdzijn aanstaand vertrek te zullen opschorten, tot dat de schuldigen uitgevonden zouden zijn; doch ondanks dit zeggen, is hij den volgenden dag, na zich krediet-brieven op Turkije te hebben laten gevenvertrokken. Men weet, dat de altijd beroemde godgeleerde Pascal in den loop der 17de eeuw, onder den titel van Lettres Provincialesgeschriften heeft uitgegeven, bijzonder ten doel hebbende, om de zeden en gods-' vrucht bedervende leerstellingen der Jesuiten in een helder daglicht te plaatsenen door die geschriften vorsten en volken heeft onderrigt wat men van dergelijke leerstellingen te wachten zoude hebben. Daar het,' thans bij alle gematigde en onpartijdige staatkundigen is uitgemaaktdat de genoemde orde der Jesuiten niet alleen hier te lande weder op nieuw is gevestigd, maar zelfs eene zeer vermogende bescherming genietheeft zich een tot nog toe onbekend schrijver opgedaan, en getracht, op het voetspoor van den godvreezenden Pascalin Nouvelles Lettres Provincia les, de beginselen, instellingen en ontwerpen der hedendaagsche Jesuiten in alle hunne naaktheid voor de Fransche natie ten toon te stellen, en dezelve opmerkzaam te maken op hetgeen men van eenen dergelijken staat van zaken te wachten hebbe, indien er niet krachtdadig in voor zien wordt. Het geschrift draagt blijTten van de bekwaamheid zoo wel als_ van de geestigheid des opstellers. Men tracht in hetzelve aan te toonen, dat de Jesuiten, door hunnen invloed op een deel der Fransche geestelijkheiden ondersteund door een groot deel van den adeleen nieuw aristokratiesch stelsel willen vestigen, waarbij de voornaamste waarborgen van het Chatter worden ondermijnd en de natie genoegzaam in den toestand gebragtals voor 1789. De praktijken, van welke men zich totdat einde zoude bedienen, worden in deze geschriften in het breede uiteengezet, en strekken, gelijk gereedelijk kan worden bevroed, geenszins tot eer van de genen welke dezelve te last worden gelegd. Men is zeer nieuwsgierig of dit geschrift de aandacht van het openbaar ministerie zal gaande maken. PARIJS den 25 november. Het blad van den heer de Villèle heeft volgens zijne belofte, het middel opgegeven, dat aan Spanje overblijft! om eene schikking met zijne oude koloniën te makennamelijk het slui ten van een twintig- of dertigjarig bestand tusschen den koning en iijne oude overzeesche bezittingen. Van den i januarij tot den i October zijn te Parijs aan de kinder ziekte overleden 1264 personen, waarvan 764 van het vrouwelijk ge slacht. De Engelsche compagnie, welke ondernomen heeft om de aan den ingang der haven van Vigoonder de regering van Philips Vgezonken schatten van den bodem der zee op te halen, heeft reeds, door middel harer duiker-klokkeneenige der schepen ontdektdoor een Engelsch eskader in den grond geboord, en met welke gezegde schatten te gron de gingen. Volgens de stukkenin de archiven van den raad van Indie gevondenbedroegen de sommenaan boord dier in den grond geboorde schepen zich bevonden hebbende, 14 millioen piasters voor rekening van het gouvernement en 2 millioen voor rekening van particulieren. Men weet dat de Engelsche compagnie het beding gemaakt heeft dat'de helft der pp te halen schatten voor haar,.en de andere helft voor.ha. Spaaa* scR'è gouvernement zou zijn. In Cornwall is men dezer dagen op het punt geweest eene schijn- doode vrouw te begraven. Terwijl de dragers de kist met de vermeen de doode naar het flrf droegen, hoorden zij tot hunne groote verbazing eene zucht, die spoedig door eene andere gevolgd werd en vonden, bij het openen der kist, de vrouw, die uit eene slaapziekte ontwaak- was. Zij is sedert geheel hersteld. Een ander voorbeeld eener schijndoode heeft, in eene der steden aan de Maas gelegenplaats gehad. Eene dame van 91 jaren, welke, ge durende haren langen leeftijdeene duurzame gezondheid had genoten bevond zich sinds eenigen tijd in eenen staat van grOote verzwakking! Met lederen dag verwachtte men haren dood de geneesheer wanhoopte aan haar levenen reeds was haar het laatste sacrament toegediend. Het was op den 25 October II. dat de waakster aan de in eene naburige ka- mer zich bevindende l^inderen kwam kennis gevendat de zieke was overleden. Dezen begeven zich naar het bed en betreuren haren dood; doQh nemen tevens het besluit om van de maar al te zeer in gebruik zijnde gewoonte af te gaan, van, namelijk, het ligchaam dadelijk op eene matras te doen leggen met een enkel laken te bedekken en de zins-werktuigen met hennqp toe te stoppen. Men laat de gewaande doo4s in haar bed, behoorlijk gedekt, leggen. Eenige uren daarna houdt de •schoonzoon zijne- hand op den mond zijner moeder, en meent eenige, hoewel bijna onmerktare warmte van ademhaling te bespeurenmaar het hart en de polsen kloppen schijnbaar niet meer; de leden zijn koud, - ■■lï.^c:"

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1