Al I m ^1 N". 142. "'^'mbELBURGSCHE ito Zaturdag NlEUrrSTIJDINGEhl. den 26 November. BESTUREN ex ADMINISTRATIEF. i.M i\ .iijia|i>i|;,-*i. N O O P. D - A ?J E R I K A. WASHINGTON den i/l seprcmber. De vrij uitvoerige proclnmatie van den heer Noach,-aan de Joodsclie nacie, waarbij liij zijn volk, gemeenschnppelijk met de belijders van alle godsdienstige gezind heden, iiicnoodigt, om zich in GrancT Island te komen vestigen, heeft blijkbaar ten doelom de bevolking van Amerika te begunstigen en aan te moedigen alzoo in dezelve den giinstigen star.t en goede gelegenheid d«s lands ten hoogste wordt verheven. Intnsschen moet men verbaasd staan over de aanmatiging van dezen heer Noach welke uit den vol genden aanhef dier proclamntie blijken zal: Alzoo het den Aimagtigen God heeft behaagd, zijn uitverkoren volk kenbaar te maken bet naderende tijdstip waarin hetzelve ter vervulling der beloften aan het geslacht vrm Jamb gedaan, als eene belooning zij ner godvruchtige standvastigheid en zegepralende getrouwheid, uit de vier werelddeelen bijeen zal verzameld worden, om zijnen rang en aan zien onder de volkeren des-aardbols te hernemen, en alzoo de thans, onder beschaafde natiën heerschende vredede voortgang van het on derwijs in de wereld en de bestaande algemeenè geest van liberalismus en verdraagzaamheid te gelijker tijd met andere tot verlichting en vrij heid gunstige verbeteringen, op eene bijzondere wijs, dit naderende tijdstip aantoonen: „dat vrede op denaardbodem, welgezindheid onder het - menscftdommet eenen weldndigen en uitgestrekten invloed zullen boven drijven, en dat hét oude volk van God, het eerste dat Gods Eenheid en Alniagt heeft verkondigd, in desz^Ifs erfland staat hersteld te worden om de regten van een oppermagtig en onafhankelijk volk te genieten: Zoo is het, dat Ik, mordechai manuel noach burger der Vereenigde-Staten, voormalige consul der genoemde Staten bij de stad én koningrijk van Tunisgroot sheriff van Nieuw-Yorkraadsheer en Bij de gratie Gods, Regeerder en Regter over Israël, deze nijne procla- iatie heb uitgevaardigdwordende hierbij aan de Joden, in de gansche wereld aangekondigddateene schuilplaats voor hun wordt bereid en aangeboden, waar zij kunnen genieten dien vrede, die ondersteuning en dat gèlukwelke hun door de onverdraagzaamheid en verkeerde rege ringsvormen van vroegere eeuwenzijn onthouden gewordeneene schuilplaats, in.een vrij en vermogend land, waar eene uitgebreide be- fcherming wordt verleend aan hunne personen aan hunnen eigendom en aan hunne godsdienstige regten eene schuilplaatsin een landbelang- ïfk door deszelfs uitgestrekte bronnen, door de rijkdommen van zijnen grond en de gezonde luchtstreek, waar nijverheid aangemoedigd, op voeding aangekweekt en goede trouw beloond wordteen land van melk in honig alwaar Israël in vrede onder den wijnstok en den vijgebooni zijn verblijf kan houdenen waarin ons volk zich zoo gemeenzaam kan maken met de regeringswetenschap, met de verlichting, met het onderwijs en de beschaving dat hetzelve in staat kan worden gebragt tot die groote en eindelijke herstelling in hun oud erfland, welke de tij den zoo duidelijk aanwijzen." De majoor zegt verder op eene andere plaats ^Het is Mijn wil dat er eene volkstelling der Joden door de wereld lal gedaan wordenmet opgave der personenvan hunnen ouderdom en beroep en dat die in de registers der synagogenwaar zij hu-nnen gods dienst uitoefenen, zal worden ingeschrevenmet bijzondere opteekening der zulken welke in iiuttige kunsten en wetenschappen bedreven zijn of in kunde hebben uitgemunt. Den zoodanigen van ons volk welke uit ouderdom plaatselijke ge hechtheid of uit eenige andere oorzakenverkiezen te verblijven in de pnderscheidene gedeelten der wereld welke zij thans respcctivelijk bewo nen en waarin zij door openbare magten met liberaliteit worden behan deld, wordt die inwoning geoorloofd, en bijzonderlijk aanbevolen ge trouw te -zijn aan de regeringen welke hen aldus behandelen. Het is echter te verwachten dat zij zullen behulpzaam zijn en aanmoedigen de landverhuizing van jonge «n ondernemende lieden en zich zullen beij-' .veren napr dit land te doen vertrekken de zoodanigen welke onze na- tioBa(e sterkte en karakter door hunne nijverheid, eer en vaderlandsliefde kunnen doen toenemen. p De Jodenwelke bij de verschillende souvereinen van Europa in militairen dienst staan worden gelasttot nadere bevelen hunne rangen te behouden en zich met braafheid en getrouwheid te gedragen. Ik beveel dat er eene stipte onzijdigheid zal plaats hebben in den tegenwoordigen strijd tusschen de Grieken en de Turken; dit wordt vei ligheidshalve voorgeschreven ten bdioeve van de talrijke bevolking der Jodendie onder de gewelddadige heerschappij der Ottomannische Porte mchten." [In deze proclamatie benoemt de heer Noach verscheidene personen 'in Europa tot zijne commissarissen onder welken de eerw. Abraham Cologna, opper rabijn te Parijs, en president van het" Israëlitische op- :^r-consistotie in Frankrijk. Deze rabbijn heeft aan het Journal des JfflSats eenen brief gerigt, in welken hijiia het ontkennen van den last en het gezag ,van den heer Noachzoo wel als van den tekst der profe tiewelke eene Noord-Amcrikaansche moeras als vereenigings-punt zou hebben aangewezen, om aldaar de verstrooide overblijfselen van Israël te verzamelenhem zoo wel in zijnen naam als in dien van de eerw. neeren Hierschel en Moldola, opper-rabijnen te Londen, bedankt voor en glad weigert aan te nemen de benoeming,, me.t wplke hij hen wel heeft gelieve'; te begunstigen. '„Wij verklarendus luidt het stuk, „dat, volgens onze leerstellingen, Gode alleen het tijdstip van Israels herstelling bekend is, dat Hij alleen, aan .geheel de wereld, hetzelve «0<v duideJijke teekenen zal bekend makenen dat elke poging tot ver zameling, welke een doel van yolks-bestaan (politico-national) mogt hebben, ons, als eene misdaad van gekwetste Goddelijke magtverbo den is."] DUITS C H L AND. BERLIJN den 17 mveviber. Z. M. de koning heeft den koninklijk- Nederlandschen luitenant-generaal en gezant aan het Fransche hof, den neiT Fagelalsmede den koninklijk-Nederlandschen opper-schenker ba ron d'Tvoy van Mijdrechtde orde van den Rooden Adelaar, van de eerste klasse geschonken, GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 18 november-. Men is op onderscheidene plaafsen v^n Londen met ontwerpen bezig, ora de hoofdsTiad te verbeteren efi te ver. fraaijen. Vele plans daartoe zullen, in de aanstaande zitting van het parlement, san deszeU's goedkeuring onderworpen worden, en men ge looft, dat het voorkomen der stad in verschillende wijken eene merkbare verandering ondergaan zal. In de hoofdkerk van Giouchester is, in de afgeloopene week, een eenvoudig gedenkteeken ter eere van dr. Jennor, opgerigt geworden. Den 14 dezer is de luclureiziger Graham, van zijne vrouw ver gezeld te Plymouth met een' buitengeu'oon grooten ballon opgestegen, welke in zee op eene mijl afstands van het strand nedergedaald is, zoo dat men niet dan met veel moeite beide reizigers heeft kunnen redden, welke echter gelukkig door booten opgevischt en aan den wal gebragt zijn zoo dra de b..llon van zijne vracht bevrijd wassteeg dezelve we der op en verdween naar de zijde van de Fransche kust. Men heeft berigcen uit Caraccas van den 22 september, inhou dende dat een Columbiaansche kap.:r destijds drie Spaansche prijzen in Laguayra had opgebragt. Men had voorts in Caraccas eenen rondgaan-' den brief uit Bogota, aan de Columbiaansche overheids-personen gerigt ontvangen waarin melding werd gemaakt van eenen herderlijken brief van den Pausin welken de bisschoppen worden aangemaand om de menigte over te halen, dat zij zich op nieuw aan het Spaansch gezag zouden onderwerpen. Men had in Bogota begrepen, dat dtzt herderlijke' brief voor die volkplantingen geschikt was, welke zich nog niet dade lijk van Spanje hadden afgescheiden doch men had het niettemin gera den gevonden, ora de intendanten voor te schrijven dat, zoodra eenig geestelijk persoon in dien zin in Columbia werkzaam mogt worden be vonden zij denzelven terstond in regten zouden betrekken. Het schijnt, dat het Europesche onderwijs in Oost-Indie veld wint. Volgens de laatste berigtenworden in Bengalen omtrent 12000 jongens onder Engelsch opzigt onderwezen. Het getal der meisjes is natuurlijk minder, en bedraagt slechts het tiende deel van dat getal. Men begint reeds aan te bevelen de inboorlingen tot regterlijke en gaarder-posten op te leidenten einde daarin een tegenwigc te vlndeb tegen den invloed en het monopolie der Mistiezen. F R A N K R IJ K. PARIJS den 18 november. Men meldt uit Marseille, dat buiten die stad een klooster van Trappisten en een klooster van Kapucijnen geves-' tigd isen dat men binnen dezelve elf vrouwen-kloosters en elf zoo- genaamde congregatien van boetelingen telt, In de thans aangevangen regtzaak der liberale dagbladen Constitiitionnel en Ie Courrier Francais, is dezer dagen de bekende Cau- chois Lemaire opgetredenmet een geschriftonder den titel van zedekundige en godsdienstige brief aan den procureur-generaal Bel- lartwaarin hij verklaart de regterlijke ontleding dier zaak over te la ten aan de doorkundige advokatendie de aangeklaagde bladen zullen verdedigen; maar waarin hij, soms ernstig, soms schertsend, tracht aan te toonenhoezeer die magistraats-persoon bij zijn requisitoir is af- gewekeh van de bedaarde houding, welke kalme en welgezinde verde digers van het regt betaamt, en hoezeer hij den schijn heeft aangeno- van een blind werktuig te willen zijn van eene bijzondere partij. Ernstiger nog is de brief van den heer Ch. Coquerelredacteur van de Revue Protestante. In denzelven wordt betoogddat al hadden de uitgevers der bedoelde nieuwspapieren getrachtden Protestantschen godsdienst hunnen lezers welgevallig te maken, hetwelk het geval niet is geweest, zulks hunlieden geenszins als eene misdaad konde worden toe gerekendomdat, daar het charter de vrije uitoefening van dien eerdiensc waarborgthet bij geene mogelijkheid de verdediging vae denzelven kan hebben uitgesloten. Deze schrijver betoogt verdermet kracht van redenendat bijaldien het al een bijzonder persoon geoorlooiy raag zijn, om de belijders van den Protestantschen godsdienst af te schilderen als lieden die in den eigenlijken zin geen godsdienst bezitten zulks nimmerzoolang het te genwoordig charter bestaat, aan een magistraats-persoon kan voegen; dat zelfs een dergelijk ambtenaar'verpligt is, om aan die belijders de zelfde bescherming te verleenenals aan de uitoefening van den gods». dienst van den staat wordt verleend. De heer Coquerel meent zich op deze gronden re mogen vleijen,dat het hof in dezen geen vonnis zal vellen, bij hetwelk het genot van de eenvoudigste, doch heiligste regten; van regten, die door alle eeuwen henen door de meeste verlichte menschen zijn erkend op losse schroe ven wordt gesteld, en men mag het daarvoor houden, dat verre weg het grootste gedeelte van het publiekimmers van dat der hoofdstad met dezen schrijver in dat opzigt ten eenemale instemt. NEDERLANDEN, BRUGGE den 21 november. Een Brusselsch dagblad heeft aange kondigd dat Z, Exc, de minister-van buitenlandscbe zaken, de beer (fe Cor.incktwee aanvallen van beroerte heeft gehad en zijn leven in groot gevaar is. Wij vernemen met genoegen dat deze zaak zeer vergroot is en er eigenhandige brieven van Z. Exc. hier ter stede zijn ontvangen, die alle vrees doen verdwijnen. ROTTERDAM den 23 november. De eerw, groote kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente binnen deze stad heeftuit het be vorens gemaakt zestal van predikanten op den 21 dezer gemaakt het navolgend drietalalsDD. R. Adrianite Bolswaard 31. van Mete- rente Amersfoorten fF. N. Muiitingte Hoorn waaruit op heden beroepen is de wel eerw, heer R.- Adrianipredikant te Bolswaard. PROVINCIE ZEELAND. AANBESTEDING. Op Woensdag den 30 November 1825, des middags ten twaalf uren zalaan het Lokaal van het Gouvernement te Middelburg onder nadere goedkeuring publiek worden aanbesteed De levering van Schrijf- en Bureau-Behoeften mitsgaders van eénige Drukwerken voor het Provinciaal Gouvernementgedtirende den tijd van drie Jaren, De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod, voor ieder aytikesl afzonderlijk; terwijl de condities, waarop dezelve zal plaats k 19

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1