1 BESTUREN Eif ADMINISTRATIEN. ADFERTENTIEN. mffhp Te Middelburg, ter Boekdrukkenj van deGESnoEDERS ABRAHAMS. R. Z, Schut, en the Skeltonkapt. P. Carline beide naar Londen, met boomschors der Klijne Paul, kapt. J. C. Behnke en /-^/c/onV?kapt. C. Vosbeide naar de Oostzeemet ballastEttonkapt. A. Ash naar Huilmet boomschors Louse kapt. A. Robertson naar Londen -inet stukgoederen Ie Sans Reposkapt. C. Pethers, en r Aimable Elise kapt. P. Grandinbeide naar Londen met boomschorsPEsperancekapt. A. van Geytnaar Milton en de Juliakapt. P. Visser naar Pool beide met boomschorsNtceakapt. M. A. Tarabochia naar Alexandne en Henriette, kapt. M. Erichsen, naar Rio-Janeirobeide met stukgoe deren Canton kapt. A. Liberalen Concordiakapt. C. Ouwehand beide naar Bordeaux met ballast; de Iris, kapt. B. Arstennaar Lissa bon Ie Jeune Norbertkapt, J. B. Neurenberg naar Buenos-Ayres en Robinson Potter, kapt. B. Waitenaar Nieuw-York, alle dne raet stukgoederen; Anna Kranenburg, kapt. H. Smit, en Augusta, kapt. J. G. Sap, beide naar Nantes, met ballast; Fictorkapt. A. van Schie naar Valparaisomet stukgoederen; Theodore, kapt. B. Speilman naar Marseille, met tarwe; Plmiiix, kapt. P. Lageytthe Friends kapt. M. Tones en the three Sisters kapt. P. Ie Bas, alle drie naar Yersey, met dakpannen; the Venus, kapt. P. Simons, naar Guernsey, met dakpan nen, hout en paarden; de drie Gebroeders, kapt. C. J. Claassens naar Exeter, en de Vriendschap, kapt. O, H. Arends, naar Liverpool, beide met boomschorsIe Constantkapt. W. Schipman naar Brazilië met stukgoederen. Ook is heden voor Antwerpen bestemd op onze reede aangekomen Jiectorkapt. A. Carron van Santos en Cowes met suiker. ADVERTENTIE. De COMMISSIE tot verevening der gevestigde Schulden van de Stad Middelburg, in Zeeland, brengt bij dezen ter kennisse van de belangheb benden Dat, ter voldoening aan Zr. Ms. besluit van den 13 Februarij 1819, Litt. M. 3 waarbij is gearresteerd geworden een Plan van verevening van d? achterstallige Intressenop dezer Stads Obligatien verschuldigd op den 26 November aanstaande, des middags ten 12 uren, op de Voor zaal van het Raadhuisin het openbaar zal worden overgegaan ,tot de uitïoting van Honderd Stuks Kansbiljetten, van de Stedelijke Renteloo- ze Schuld, te zamen opleverende een Kapitaal van Vijftig Duizend Gul dens. En dat aan een iegelijkdie zulks zal verlangende gelegenheid zal worden gegeven om bij de uitloting tegenwoordig te zijn. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 14 November 1825. Op last van de Commissie voornoemd, J. F. BIJLEVELD, Secretaris. Ï-Jeden verloste zeer voorspoedig van een' welgeschapen ZOON Cornelia Johanna Laurentius Echtgenoote van Middelburg J. A. MOSSELMAN. den 13 November 1825. 3y[eermalen zijn onze ouderlijke harten gewond door in smartelijke wegen te zijn geleid, bij het verlies van dierbare Panden. Heden morgen, om half-twaalf uren, trof ons op nieuw een' teergevoeligen slagdoor het afsterven van onzen zoo algemeen geachten en teerbemin den Zoon, BASTIAAN, Chirurgijn en Vroedmeester alhier, in den ou derdom van 24 jaren en bijna 3 maanden. Eene Borstkwaal en daarbij- ,Jcomend verval van krachten maakten na eene ziekte van bijna zes we iten, een einde aan zijn zoo werkzaam leven. Ieder die hem gekend heeft, kan beseffen hoezeer dit verlies ons, onze Kinderen en haar aan wien zijn hart was verbonden, smart —zeer sniartdan, wij allen wenschen Gode te zwijgen, en mogen ons troosten met de toespraken, welke wij, en allen die zijne sponde om ringden bij zijn heengaan mogten ontvangenen wij alzoo mogen ver trouwen, dat zijn sterven hier eene geboorte was voor beter oord. J O H S. M A T Z I N G E R. Middelburg ANNA MATZINGER, den 12 November 1825. geb. de Doel der. Heden overleed, tot onze bittere droefheid, onze hartelijk geliefde Moeder en Behuwd-MoederMejufvrouw de Weduwe JOHANNES MICHELgeboren M. P. JACOBS. M. P. MIC H E L. Middelburg C. J. C. MIC H E L. den 13 November 1825. J. K I E B O O M. NB. D« Wijnkonpers-Affniren zullen provisioneel door de tweede ondergeteekende worden voortgezet: zich bij voortduring in het gunstig aandenken van hare geëerde begunstigers en scadgenoo- j.^ni •.■•■ten aanbevelende. G-evoelig voor de algemeen betoonde deelneming, in het zoo treffend verlies van mijn waarde EéhtgenootJOOS STANDAART, betuige ik langs dezen weg aan allen, die mij de blijken daarvan geliefden te ge ven mijnen opregtsten dankhun toewenschendedat de Hemel hen vöör diergelijke rampen moge sparen, Middelbwrg A. P a a S M a R K den 14 November 1825. Wed. J. Standaart. DAGEN EN UREN van AFVAART VAN HET STOOM-JAGT DE PRINSES MARIANNE. Voor de maand November 1825, In het Beurtveer tusschen de Steden Rotterdam en Middelburg. Van Middelburg naar Rotterdam. Datums. 15 18 22 25 29 Dagen. Dingsdag Vrijdag Dingsdag Vrijdag Dingsdag Uren morgens, 7 7 7 10 7 Van Rotterdam naar Middelburg Datutfs. 16 19 23 26 30 Dagen. Woensdag Zaturdag Woensdag Zaturdag Woensdag Uren s morgens. 7 7 7 7 7 DEMRRARY ano' ESSF.QUF.BO. 'Pe untersigned in capacity as Deputy First Marshal of the United Colony of Demerary and Essequeboadvertises, by these presents, for the first, second and third'time that he will, hij virtue of certain Sentences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Executions-Sale, the following PLANTATIONS, with their Cultivation, Buildings, Slaves and further appurtenances viz Firstly. In the month of May 1826, the COTTON-PLANTATIOIV MANILLA, situated on the East Sea-Coast of Demerary, the property of Thomas luce. Secondly. In the month of Juni of the same year tiie SUGAR. PLANTATION GOOD INTENT, situated" on the West Bank of the River Demerary the property of the heirs of John Ilajyood. Thirdly. In the month of August of the same year, the SUGAR. PLANTATION SOPHIÈNBURG, situated on Tyger-Island River Essequebo the property of E. A. Daiton. The Judicium of prae- et concurronciae on the Nett proceeds of the above Sales will be held by the said Hontnirable Court of Justicethree months after the respective days of Sale, for which reason all those, who may pretend to have any right, title or interest, to the Nett pro. ceeds of said Plantations are herewith, by him, the untersigned Deputy first Marshal of said United Colonysummoned to appear in person or by their Attornies, to lay their Claims in due form, belbre the Honot. rable Court of Justice of said United Colony of Demerary and Essequebt at their respective Sessions in the following months, viz: In the month of Augustfor Plantation Manilla; October, for Plan tation Good Intent, and in the month of December, for Plantation Sophienburg; unter a penalty that againts the non-appearers wil be pro ceeded as the Law directs. The inventories of the above stated Plantations are dailly to be seen at the Counting-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL C°.No. 7, Austin-Friars, London, and P. J. le JOLLE Esqr.Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 22 Julij 1825. J. D. HALEYDeputy first Marshal. jyjen zal op Dingsdag den 15 November 1825, des avonds ten acht uren precies, ten Woonhuize van A. J. Leers, in den Ltpgendelft, Wijk H. Numero 14 (zijnde het voormalig Ileeren Logemint van Oran je^, ten overstaan van den Notaris Johannes van den Broecke en getui gen, publiek aan den meestbicdcnden presenteren te verkoopeneen goedsterk en welgebouwd HUIS en ERVE genaamd de Bogaard^ staande en gelegen in de Bogaardstraat, Wijk D. Numero 40; zijnde in de Grondlasten aangeslagen op 11 - 52 et. Dit Huis is daags voor, en op den dag der Verkooping te zien. OPENBARE VERKOOPING, op Dingsdag den 15 November 1825, des voorraiddags ten tien uren op den Zeedijk tusschen Vlissingen en de Zuidwatering, van het aldaar tegen den Dijk gestrand leggend Pruissi- sche GALTAS-SCHIP gennamd REGINA CHARLOTTAen daarna den I INVENTARIS van voornoemd Schip, in gedeeltenvolgens daarvan te maken Loten. Nadere informatie te bekomen ten Kantore van de Heeren Rocholl fif Zoon Commissionairen te Vlissingen. PUBLIEKE VERKOOPING op Woensdag den 16 November 1825,! des voormiddags om elf uren in het Logement het Hotel van Domburg, op de groote Markt binnen Middelburg, ten overstaan van den Notaris Adriaan Stuart Makkers en getuigen, van eene schoone partij BLOEM- GEWASSEN en BLOEMBOLLEN in soorten; zijnde dezelve twee uren j voor de Verkooping voor een ieder te zien. de genen die iets te pretenderen hebben van wijlen FRAN(JOISJ KOKELAAR, worden verzocht daarvan ten spoedigste opgave te doen,[ ten Kantore van den Notaris Johannes van den Broecke, alhier. Ujt de hand te koop een HOFSTEDEKE met Huis, Schuur, Stal-1 ling en verderen opstal met daarbij bchoorend MOEZERIJLAND, groot 90 Roeden 12 Ellen, staande en gelegen onder ZANDIJK, ge^ meence Vercte bevragen bij den Notaris Johannes van den Broeckett Middelburg. XJit de hand te koop eene partij AFBRAAK bestaande in Balken, Planken, Paarden-Kribbeneen Men-Kassijn met deszelfs Deuren,] Paarde- en andere Klinkers, Pannen en Schaljes groote en kleine Metsel steen te bevragen hij A.Schijf, Metselaar op de Wal, Lett. B.No. loS. J)e ondergeteekende verwittigt het geëerde Publiek, dat zij, in den loop dezer weckzich gesorteerd zal bevinden in onderscheidene soor ten van Dames WINTER-HOEDEN, naar den nieuwsten smaakziek inmiddels hi ieders gunst recommanderendebelovende eene zoo civiele] als prompte bediening. C. E. JUNES, geb. MANT, in den Langendelft. I-Jeden \\s.t in lossing C. Ottcnmet zijne Schuit puik van Flakkesche AARDAPPELEN; te'bespreken bij J. de Kok idem LIMOENSAP H» cents de Flesch en Engelsche BLOM van MOSTERD 4 2 60 't N.g. Qe ondergeteekende maakt aan zijne begunstigers bekend dat hij li«- don geassorteerd is en zal verkoopen tot zoo min mogelijken prijsa» volgt: halve LAARZEN of//'W/!//^/«?7J, Stoffen en Maroquinen Dames SCHOENEN, Vetlederen en Waslederen dito. Dames LAARSJESm» t Wasleer van voren voor het Wintcrsaizocnalsook met Maroquin, grof-1 ne en bruine PANTOFFELS verscheidene soorten van MEUBELPA- i PIEREN'en SCHOUWSTUKKEN in soort, alsmede Brusselsche MOS TERD. P. ANDRIES, St. Geertruistraat, H. 105. Versch aangekomene Engelsche OESTERS, hij KromboomReigerstr. £ene bekwame KEUKENMEID met November benoodigdadres eer Courant-Drukkerij. Door toeval terstond eene Burger DIENSTMEID, die met de 1"^ en Wasch kan omgaan benoodigd nader adres ter Courant Drukkerij. Door toeval terstond eene Burger DIENSTMEID benoodigd; adre> ter Courant-Drukkerij. Xerstond eene Burger DIENSTMEID benoodigdop de Heeregracni Lett. M. No. 37. rh £r is een LEERLING benoodigdbij C. van Nederveeu, M. zenmaker. NR NR De Stads-Drukkers, de Erven J. C. ALTORFFER, NB. aanvang gemaakt hebbende met den MIDDELBURGSCHtl^ NAAMWIJZER voor het jaar 1826, verzoeken een ieder, welke eeiijgj veranderingen in zijne Naam, Kwaliteit of Woonplaats heeft, oezev vóór den 20 November aanstaande te willen opgeven.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2