"m N". 137. MIDDELBURGSCHE COURANT. Dingsdaw NIEUrrST IJ DINGEN. den \5 November, ZEE-TIJDINGEN. rc^5 fs D U I T S C II L A N D. FTR'ANKFORT den 8 november. Volgens brieven van Konstantinopel van den 10 October v/as men er steeds in het onzekere omtrent de verdere verrigtingen van Ibrahim-pachamen begon er te geloovendat ook deze veldtogt den strijd tiisschen de Turken en Grieken niet be slist zal hebben en men zeide dat Ibrahim zidi te Patras naar Egyp te- zoude inschepen en tegen het voorjaar naar Morea tenigkeeren "dit is ondertusschen niet meer dan een bloot gerucht. De tijding, dat de kapitèin-pacha met zijne en de Egyptische vloot in de wateren van Cah- dia reeds aangekomen was, heeft zich niet bevestigd en het is zeker, .■^3f hij den 29 september nog in de haven van Alexandrie lag, j- üe Oostenrijksche internuntius, de heer van Otteufels, en de -Fransche ambassadeur, graaf Guilleminot, hebben in de laatste dagen verscheiden eonferentien met den reis-effendi gehad, en men verneemt, dat beide,deze gezanten de Porte hebben bewogen, om te bevelen, dat in Waltaehije en Moldavië alles op den ouden voet hersteld Zal worden en de laatste Turksche troepen zullen aftrekken. Deze order werd den 4 October uitgevaardigd en men geloofde, dat nu spoedig een Russisch geetmt-naar Köiistantinopel zoude komen. Van Jassy schrijft men dan ook, den 17 October, dat de Veïheven Porte, het lot der inwoners van de vorstendommen Moldavië' en Wèl- lach^e willende vérligten en uit hoofde van de rust en orde, die er heerschensedert het gedeeltelijk vertrek der Turksche troepen het welk in'het vorig jaar heeft plaats gehad besloten heeft hare troepen aldaar te veüninderen op het getal, bepaald bij de traktaten, met het keizerlijk hof van Potersburg gesloten, en haar even als haar opper hoofd, onder de onmiddellijke orders van het plaatselijk gouvernement te stellen. De Grieksche familien van den Phanar, die uit ballingschap terligr ge roepen warert zijn in het bezit hersteld der goederen welke zij', ge durende den tijd hunner regeringin vorstendommen verkregen hadden. De schatkist, welke, tijdens hare ongenadedie goederen bêstutird had heeft haar ook de ontvangen inkomsten terugbetaald. G R O O T - B III T T A N E. LONDEN den 5 november. Den 29 augustus is te Rio-Janélro-tot stand gebragt het traktaat, waarbij de koning van Portugal de onafhan- kélijkheid erkent van Brazilië en den vrede en de goede verstandhou ding tussclven zijn koningrijk en het keizerrijk van Brazilië herstelt, 's Konings gemagtigde is geweest de Britsche gezant, sir C. Stuarts een duitlelijk blijk, dat alles onder Britsche bemiddeling is geschied. De koning erkent zijnen zoon als keizer van Brazilië, doch behoudt ook dezen titel persoonlijk voor zich hetwelk hem door zijnen zoon den keizergeréedélijk \vordt toegestaan. Daar echter bij het traktaat geene bepaling wordt gemaakt, dat Brazilië en Portugal nimmer onder één op perhoofd mógen vereenigd wordenzal de meening van dit artikel wel- Iigt nog_eénige nadere uitlegging behoeventen einde geene onrust onder dé Brazilianen té baren. Voorts wordt van weerskanten schadevergoe ding beloofd voor geledene verliezen gedurende den oorlogen verbindt Brazihe zichom nimmer de voorstellen van eenige andere Portugesche kolonie tot eene vereenigingte zullen aanhooren. Onder de weinige geredden van de stoomboot de Comeet is een meisje van 16 jaren, welke, in de golven met den dood worstelende, twee riemen ontmoette, welke zij greep; een hond, wiens meester reeds omgekomen was, hielp haar reddenhaar al zwemmende bijblijvende en legde zich vervolgens voor het bed neder, waarop zij door de zor- geü van hefi'did haar opnamen gelegd werd. FRANKRIJK. PARIJS den 8 november. Bij koninklijke ordonnantie van den 25 Oc tober 11. zijn 32,000 man van de klasse van 1824 in activiteit gesteld. Dezelve,zullen onder de disponibele manschappen genomen, en naar or de der numero's van de loting opgeroepen worden. Mén verzekert hier, dat de thans in Spanje bovendrijvende partij volstrektélijk den aftogt der Fransche troepen verlangt, en dat de Spaim- sche geestelijkheid(dewijl men wel begrijpt dat onze tro?pen niet zul len aftrekken zonder dat ons gouvernement alvorens eenige zekerheid bekome voor de terugbetaling van deszelfs voorschotten,) gezind zou ziin om zich daartoe de grootste opofferingen te getroosten. De inkom sten dier geestelijkheid bedragen 120 millioen fr.en zoo als men als nog verzekert zouden het alleen de schatten zijndoor die geestelijk heid reeds daartoe verspild, welke den val van den minister Zea zou- een bewerkt hébben. De opbrengsten van pacht enz., welke dé publieke huizen, aan het spel gewijd, te Parijs geven, blijken jaarlijks te zijnde ontzettende som van 18,400,000 franken, eene som, welke de directe belastingen aier stad niet opleveren. Daar nu de winsten dezer huizen natuurlijk ten koste der spelers worden verkregen, laat het zich gemakkelijk be grijpen, welken invloed dezelve op de zedelijkheid der hoofdstad uitoe- tenen; geen wonder dan ook dat men gedurig van bankroeten, diep verarmde huisgezinnen en zelfmoorden hoort. Onder deze huizen waar in zoo veel goud, geluk en eer wordt verzwolgen, bekleedt een der erste rangen het gewezen hotel Doignyin de straat Grange-Batelière pewnd onder den naam van Salon des Ètrangeru In dit huis bestaat «;ne bi]zonder ingerigte organisatie en het wordt alleen bezocht door oe groote heeren van het hof, zekere aanzienlijken uit de stad, de leden van het corps-diplomatique en de rijke en magtige vreemdelingen, die ■n cie hoofdstad zamenvloeijen. Het was uit deze Salon dei Ètrangers oat onlangs lord T.geruïneerd te huis keerde en zich uit wanhoop "oorschoot. Volgens de laatste berekening bestaat de bevolking van Rusland len '^°'°^7'°°° op eene oppervlakte van 298,950 vierkante mij- Het meest bevolktste gouvernement is dat van Moscouhetwelk ^r710 zielen per vierkante mijl telt, terwijl dat van Petersburg er slechts 700 op dezelfde oppervlakte telt. In een der dagbladen vindt men eene opgaaf der' bevolking en in- msten van Portugal en van Brazilië, volgens welke de bevolking van ^otugai en van zijne bezittingen berekend wordt op 4 millioen 900,000 en, w.-iaionder omtrent 3 millioen doo.ooö Pönugezefi600,000 Negers, 400,000 Indianen Chinezen enz. In iSaj bedroegen-de fn- komsten van dat rijk meer dan 17 millioen cruzaden (fongeveer oc mj.. lioeii guldens; en de uitgaven 21 mill, cruzaden (omtrent 32 mill, guldens). Portuga hsd toen 4 l.niescliepen i fregatten en 3o,oooman landtroepeu. Brazihe moet tegenwoordig eene bevolking van meer dan 4 millioen zielen bevatten, waaronder nagenoeg 900,000 Blanken, 1,900,000 Nc^ ger-slaven 160,000 vrije Negers, 500,000 vrije Mulatten 200,009 Mulatten-slaven en 440,000 Indianen. De inkomsten van dat keizerriik worden op 14 millioen guldens begroot; de uitgaven zijn onbekend; de marine bestaat uit twee (>f drie linieschepenen de geregelde .nrmee uit 10,000 man met 50,000'militie. De waarde van den uitvoer uit Portugal naar Brazilië, werd in iBoö berekend op 21 millioen cruzaden en die uit Brazilië naar Portugal op 3-; millioen cruzaden, 's Jaarlijks worden ongeveer 30.000 Negers uit de Ponugesche bezittingen naar Brazilië gevoerd. NEDERLANDEN,' BRUSSEL den n november. Het getal kinderen op den o en 10 dezer te Luik voor de armen-scholen ingeschreven, bedraagt reeds 871 Dit getal Overtreft verre dat der leerlingen welke dezelve scholen Bfcl vatteden die door de geestelijke broeders werden bestuurd. De rijkste partikulier van Berlijn, de bankier Beer,'vader van den beroemden componist Meijer Beer is dezer dagen overleden. Deze man had door zijne weldadigheid en vaderlandsliefdede achting vaii alle ïij. ne medeburgers verworven. Meer dan 3000 personen hebben zijne be* grafenis vergezeld. AMSTERDAM den 10 noveinber. Dingsdag avond heeft alhier,-in* gevolge de daartoe gemaak^te toébereidseleneene algemeene illuminatie der publieke gebouwen, opgerigte decoratien en bijzondere woningen der ingezetenen plaats gehad. Woensdag morgen heeft de presentatie der heeren en heden middag diedtr dames aan Mevrouwe de Prinsesse Frederika der Nederlanden plaats ge- had. Even als de audiëntie op gisteren, is ook deze plègtigheid bijeóft, der luisterrijk geweest. De tegenwoordigheid van HH. MM.van Prins Frederik der Neder, landen, deszelfs doorluchtige Gemalinne en van Prinses Marianne, m onzen stads schouwburgheeft de voorstelling aldaar op gisteren avoöav tot een algemeen volksfeest hervormd. De op alle rangen zamengevloel* de menigte was ontzettend. Het Koninklijk Gezin, op den gewonen tijd van den aanvang der voorstelling verschenen w'erd op de harce^k, ste wijze met herhaald vregdegejuich begroet, enbeantWöorddehetzeJve' met de minzaamste blijken van gevoeligheid voor dezfe liefde van het publiek. Het vadérlandsche treurspel, Maria van LaUin, v'aïïden Nederlsnd^^ schen dichter A^owjz gaf dikwerf gelegenheid tot liitbündige tdèjuiAIh. gen op regels, toepasselijk hétzij op den doorluclitigen grondlegger vaii'- Nederlands onafhankelijkheid, den heldhaftigen milem 1hetzij op, d#i trouw en moed van het Nederlandsche volk. Eén geiegenheidss«ikjc>' door den heer mr. .7. van 'sGravenveertop de vereeniging van het> jonge Vorstelijke Paar, voor het tooneél ingerigt en met reijén vziizm^-' en dans versierd, bragt mede niet weinig toe tot de algemeene vfeiigrfff' van een publiek, hetwelk zich vleit nog eenmaal, voor'het vérttek der- Vorstelijke Familie, gelijke eer der tegenwoordigheid van HH^ MM; €JJ het Koninklijk Gezin te zullen mogen genieten. Heden avond is er groot diner ten ht)ve. 's GRAVENHAGE den 10 november. In de bijeenkomst van de Twej»* de Kamer van heden is rapport uitgebragt over de wet op den omslag- van de hoofdsom der grondbelasting over de onderscheidene provincienji over welk ontwerp op maandag aanstaanden zal worden beraadslaagd. Daarna is gehandeld over het ontwerp van grensscheiding tusschen dc provinciën van Antwerpen en van Noord-Brabanrf, en is hetzelve een» stemmig aangenomen. Vervolgens is beraadslaagd over het ontwerpbetrefFerfflfl^- s1a»n van een gouden muntstukter waarde van v/}/ gulden. Bij b'óofdelijlce'' omvraag is deze wet met 59 tegen eene stem (dié vanden heer y^ Alphen") aangenomen. Het eerste artikel van den derden titel van het Ildeboek van het Bur gerlijk Wetboek, hetwelk in vorige bijeenkomsten van de State-n-Ge» neraal, in de Tweede Kamer, zoowel als m de Eerste, zooveel zwa righeid heeft ontmoet, wordt bij de niéuwe redactie aldus voorgedragen Eigendom-is het regtom van eené zaak hét vrij genot té hebben en daarover op de volstrektste wijze te beschikken, mits rteh er geen gebruik van make, strijdende tegen de Wétten, of de openbare- verw- deningen, daargesteld door zoodanige magtals daartoevolgens'48 grondwetbevoegd isen mits men aan de regten van anderen geenetr hinder toebrenge; alles behoudens het bepaalde bij art. 164' dïrzelver' grondwet." 's GRAVENHAGE Jen 11 november. Naar nieii verneettic h'eefc Z, W;- de Koning de beantwoording^ der vraagof en in hoe verre het begraven in kerken, voorloopig bij besluit van den Souvereinen Vorst varf dei cémbër'i8i3 vergund, als scliaJélijk" ordrtsch-atfelijlr-voor de-gezond» heid moet worden aangemerkt, opgedragen aan eené vergadering van eenige hoogleeraren in de genees- en scheikunde en genees-h'eeren ,.u'it onderscheide oorden des Rijks, en zoude het advies derzelve strekicen tot het doen ophouden van het begraven van lijken in kèrkfen, als (jS den duur schadelijk voor de levenden. MIDDELBURG den 13 november. Heden is naar zee gezeild Hf? fregatschip de Ondernemingkapt. H. Eeltjes j van deze stad naar De» merarij. -VLISSINGEN den 12 november. Zr. Ms. brik de Brak is h?dcn va» onze reede naar zee gezeild. Ook zijn den 10 dezer en heden van onze reède naar zee gezeild dé volgende schepen, welke van tijd tot tijd ten dien einde van Antwerpen de Schelde waren afgekomen The tm Brothers, kapt. S. Lowthermet daftpairnen, en theRgnard. kapt. F. Risky, met talk, beide naar Guernsey; de drie yrienden", kTpt, -^ 4

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1