BESTUREN ex ADMINISTRATIEF. [.^SGRAFENHAGE. PROVINCIE ZEELANB. ADFERTENTIEN, Te Middelburg, ter Boekdrukkenj van de Gebroeders ABRAHAMS. dam met eene lading koffijsuiker en rum de equipagie is door eenige Ztch'op die hoogte bevindende Blankenbergsche visschers gered, en van daar te Vlissingen aan wal gebragt. Gemelde kapitein Meijer heeft, den 23 dezer, op de hoogte van het eiland Wightgepraald de Nederlandsche schooner-kof Henriettekapt. T. K. de Vries, van Amsterdam naar iVIadera zeilende in goeden staat en zijnde alles wel aan boord. De Engelsche brik the Independentdie den 21 dezer op de Kaloot is vastgeraakt (zie ons AT». 128), is eergisteren, na alvorens derzelver ad.ng te hebben gelostmet behulp van eene loods- en werkboot van het loods- Vezen alhiervan die plaat afgebragt en voer Rammekens aangekomen. Van den 25 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze fèe'de aangekoment j Thè Ramble kapt. A. Watson, van Haïti, met koffij; Ie JoyenseJr- rJéeilZ f. Beneist, van Londenen rJdèle, kapt. M. C Michaë- lis van St. Tago op Cuba, beide met stukgoederen; Concordtakapt. B 't Ras vanYersey, met ballast; St. Anthoniuskapt. H.H. Lange, v^n Bordeaux, met wijn en stukgoederen; Francis kapt W Robinson van Philadelphia, met koffij, rijst en tabak; de Vroiw Altda, kapt. T. E Bart van Berstenmet stokvisch en traanFictonakapt. O. Ku- pe'r, enV. Jonge Sophia, kapt. J. F. Muysbeide van Londen, en tke Primrose, kapt. W. Emerij van Huil, alledrie met stukgoederen. I33STE KON'INKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. irf.'f>-''::- TWEEDE KLASSE. Prijzen van f 1000 en daar boven. yde Lijsu No. 17513, een prijs van f 12500. ----- 23654,—-------------- ------- ----- 2965)6,------------------ - ïO°o« gste 9de lode Geene. 33024, 32I13,------- 26474, ------ r- 1000. -— - 1000. ---------25000. HOOG-GEREGTSHOF HOF VAN ASSISES BEVELSCHRIFT. Wij Mr. CORNELIS FELIX van MAANEN Minister van Justitie als door Zijne Majesteit bij voortduring belast met de waarneming der functien van Éérsten President van het Hoog-Geregtshof in 's Gravenhage. Bevelen üii krachte van de Wetdat de Assises in de Provincie Zee land, voor het vierde vierendeel jaars van deh jare 1825, zullen geo pend worden te Middelburg, op Maandag den 5 December eerstkomen dedes morgens ten tien uren; op den voet bepaald bij de artikelen 16, 17 en 18 der Publicatie van den 11 December 1813. Benoemen om dezelve te presideren den Heer Mr. Jacob Schonck, Raad in bovengemeld Hoog-Geregtshof; En gelastendat deze ter diligentie van den Heer Prokureur-Gene- raal zal worden bekend gemaakt en afgekondigd. Aldus eedaan te 's Gravenhage, den 24 October 1825. V A N M A A NE N. Van wege den Heer Eersten iPfes'dent: De fungerende Eerste Griffier van het Hoog-Geregtshof J. H. S P E I R M A N. VERPACHTING. Op Zaturdag den 12 November 1825 des middags ten 12 uren, zal op het Raadhuis, in de ordinaire Vergaderzaal, te VEREworden ver pacht de HAARD-ASCH en VUILNIS der Stratenvoor den tijd van vier achtereenvolgende jaren, ingaande met den i Janur.rij 1826, en zullende vervallen ultimo December 1829; van welke de conditien acht dagen te vorenter Secretarie der gemelde Stadter lezing zullen liggen. H-den beviel van eene doodgeboren DOCHTER, mijne geliefde Echtgenoote E. P. Schtnirmans. Middelburg C. GIEBELS^ den 28 October 1825 Pikeur. ][)en 28 October overleed alhier onze geliefde oudste ZoonFRANS FREDERIK WILLEM oud 6| jaar. A. J. A. VAN WESTERHOLT. Vlissingen A. vanWESTERHOLT, den 30 October 1825. geboren Boomsma. DAG^N EN UREN van AFVAART V A N H E T STOOM-JAGT T)E PRINSES MARIANNE. Voor de maand November 182 5, In het Beurtveer tusschen de Steden Rotterdam en Middelburg. Datums. Dagen. Van Middelburg naar Rotterdam. I 4 8 li 15 i8 22 45 29 Dingsdag Vrijdag Dingsdag Vrijdag Dingsdag Vrijdag Dingsdag Vrijdag Dingsdag Uren morgens, 7 10 7 7 7 10 7 Van Rotterdam naar Middelburg. Datums. 2 5 9 12 16 19 23 26 30 Dagen. Woensdag Zaturdag Woensdag Zaturdag Woensdag Zaturdag Woensdag Zaturdag Woensdag Uren morgens, 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ;;oo P R O V I N C I E ZEELAND. -,.--—. AANBESTEDING. Op Woensdag den 2 November 1825, des voormiddags ten 12 uren, luUen onder nadere approbatiedoor den Gouverneur van de Provincie iZeeland, of, bij deszelfs afwezigheid, door één der Leden van de Ge deputeerde Staten in het bijzijn van den Hoofd-Ingenieur in de Pro vincie, aan het lokaal van het Gouvernement te Middelburg, worden aanbesteed i De kerstellingen en het onderhoud aan de Cnntr escarpen te 1 holen, ■4iHjSii 'f>^l maken van een overlaat of piasberm in de zuidelijke jj^.. Ur- Contr''escarpe aldaar, "beze Aanbesteding zal plaats hebben bij inschrijving en opbod. Het bestek, op welke dezelve zal geschieden, zal ter lezing liggen aan het loliaal van het Gouvernement te Middelburg bij den Hoofd-In genieur van Diggelen aldaaren verder op de gewone plaatsen. .Twee dagen vóór de Aanbesteding zullen de noodige aanwijzingen worden gedaanterwyl bij den Hoofd-Ingenieur nadere informatien te bekomen zijn. '■bp Woensdag den 2 November 1825 des voormiddags ten elf uren, ïalonder nadere goedkeuringaan het lokaal van het Gouvernement te Middelburgpubliek bij inschrijving worden aanbesteed Het doen van eenige noodzakelijke reparatien aan de Provinciale Gebouwen in de Abdij te Middelburg. Het bestek en de conditien waarop deze aanbesteding zal plaats heb ben liggen ter lezing in het lokaal van het Gouvernement voornoemd, en bij den Inspecteur der Lands Gebouwen, J. H, Reygers door wien daags voor de aanbesteding, des morgens ten elf uren, de noodige lokale aanwijzingeu zullen geschieden. Middelburg, den 26 October 1825. De Gouverneur van de Provincie Zeeland «*«l»' VA.N DOORN. 'fW'" NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. 'De DIRECTIE der Nederlandsche Handel-Maatschappij brengt bij de zen ter kennisse van de belanghebbenden, dat op den 15 November aanstaande zal'worden gevaceerd tot den Ontvang der Zevende Storting, ^lijnde van lO PCt. over het bedrag der provisionele Bewijzen van Deel- geregtigdheidtegen aanieekening op dezelveen in dezelfde Steden als vroeger vermeld zijnen zonder verbonden te zijn aan plaatsen van vroegere storting. Tevens wordt erop nieuw herinnerd aan de verbeurdverklaring van de Aandeelenen van al het vroeger gefourneerdevoor die in gebreken mogten blijven den vastgestelden termijnbinnen acht dagen na verloop van den aangewezen tijd, te voldoen, overeenkomstig den inhoud van het iide der artikelen van overeenkomst. Cravenhage, den ro October 1825. VANDEPOLL, President. D E C L E R C QSecretaris. Vrijdag den 4 November 1825, Verkooping aan het Vendu van MEUBELEN, KLEEDEREN, en van alles dat zal worden bijgebragt. ■He genen die iets te vorderen hebben vanof verschuldigd zijn aan wijlen den Heer JOHANNIS le COCQ, gelieven daarvan opgave of betaling te doen voorden 15 November aanstaande, aan D.de Feyter, op de Rouaansche Kaai. r)e ondergeteekende heeft de eer bij dezen te verwittigen aan zijne geüerde Stad- en Lan.igenootendat zijne Affaire in TABAK, SNUIF, KOFFIJ en THEE is geopend in de lange Giststraat Wijk F. No. 1-5. Beveelt zich in ieders gunst en belooft eene prompte en civiele bediening. FRED. jAN TAK. T. MRNSCHAART heeft heden ontvangen, zwarte Lionsche Taffen, ,rA'y hrPpH. dito Satiinen. Thule en Neteldoeksche Mutsen, Braband- U'n -V... - breed, dito Satijnen, Thule en Neteldoeksche Mutsen, Braband- sche-*en Bobinette Kanten Merinosse en fijne Cachemieren Doekenzwarte en gekleurde Kreppen, zwarte Italiaansche Stroo-HoedenMeisjes dito, diverse soorten van Handschoenen wittezwarte en Katoenen Koussen Watten in bladen, Karkassen en andere Goederentot zeer civiele prijzen, P. F. VAN DE VELDE, geb. GREGOIRE in den Langendelft, heei\ ontvangen eene nieuwe partij Zijden TOUREN tot voordeelige prijzen. r)e Heer BRANDdoor een goed debiet begunstigd heeft de eer het Publiek te berigtendat hij in het klein en tot geringe prijzen zijne LAKENS zal blijven verkoopen tot den 4 Novemberin het Hotel van Domburg. -jj-, ;^-„ Aan de Armen-Inrigting, gezegd het Stads Fabriekhuisachter de Branderij alhier, zijn, tot verm'inderde prijzen, gebleekte en ongebleelcte LINNENS te koop. Al de genen die iets gelieven GEVERWD of GEPERST te heb ben worden verzocht hetzelve in den loop dezer week te verzorgen in de s'aijet-Fabriek van A. A. du Puijgeb. Ossewaarde. Terstond een BAKKERS-KNECHT benoodigd 1. Noordstraat C. 42. |)oor toeval terstond eene DIENSTMEID benoodigd, op de Groen- markt, Lett. B. No. 31. TOSK ANER-WIJN OF K L O O S T E R - B I E R. Het bovengenoemde WIJN-BIER, dat even zoo duurzaam als de beste Wijnen is en hetwelk men naar alle gewesten verzenden kan, zal in alle Steden en groote Dorpen verkrijgbaar gesteld worden. ©J geen welke tot dat einde den alleen-verkoop als Grossier in eene Stad of Dorp begeert, adressere zich, met franco en geteekende Brieven, aan letter T.bij den Boekbinder J. A. GROENENDIJKover de Fransche' Kerkte Rotterdam. NB. De geen, welke van het bovengemelde Bier verlangt, worat bemerkt, dat dezelve niet minder dan Een Anker tot Proef bekome" kan, teg'en kontante betaling van Zes Gulden, en voor het Fust 1,501 edoch, die hetzelve terug zendt, ontvangt daarvoor i ,60 cents. TOONEEL-BERIGT. r)e ondergeteekenden hebben de eer het kunstminnend Publiek te be rigtendat zij, gedurende het aanstaande Winter-Saizoen, weder eeinge TOONEEL-REPRESENTATIEN zullen geven, welke in de tutge- zochtste Stukken en geheel nieuwe Ballet-Pantomimes zullen bestaan. De Lijsten van Inteekening zullen het kunstminnend Publiek ter teeke- ning worden aangeboden, en zoo er abuslvelijk iemand vergeten mogt zijn vervoege men zich bij den Heer J. A. Prielen ten huize va A. il. van Breda op den hoek van het Molenwater en de Koepoortstraat, alwaar de gemelde Lijsten voorhanden zijn. Middelburg, den i November 1825. UEd. Dienaren, V. D. LINDEN, PRIELEN &HENSLY. Tooneel-Directeuren.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2