N". i3i. MIDDELBURGSCHE COURANT. Dingsdag den 1 Novemfjer. NIEUrFSTIJDINGEN. NEDERLANDEN. ZEE-TIJDINGEN. 1- -'■'-VV-;5 1 -i-Hfi; ''-^^'i' TURK JJ E. KONSTANTINOPEL den 25 september. Volgens berigten uit Smir- na van den 10 september, was er een buicengewone felle brand in die stad ontstand wellce bij het vertrek van den courier naar deze hoofd stad nog voortduurde en reeds ongeveer drie duizend huizen in de asch gelegd had. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 25 octoher. Volgens schrijven uit Glasgow heeftin den nacht van den 21 dezer, de stoomboot de Cornet, in zee, op de hoogte van punt Kempock, en in het omvaren van die punt, op de stoomboot de /lyr met zooveel geweld gestooten dat eerstgemelde in cwee minuten gezonken isen van de passagiers en manschap ten ge tale van 60 A 80. aan boord zich bevindende, slechts 10 gered zijn. Onder de verdronkenen zijn verschelde aanzienlijke personen, onder an deren noemt men lord Macdonald, de heeren Downie en Appin en me vrouw Grant. -7- Volgens berigten van Alvarado in Mexico van den 4 september y^s aldaar eene Nederland^che brik van oorlog aangekomen eenen Neder- laidsehen minister bij de Mexicaansche republiek aan boord hebbende. Hetgroote houtschip baron Renfrew, zit waaasehijnlijk tusschen Gravelioies en Duinkerken op strand. Het laatste gedeelte van zijne equipag4e is door een krotter te Douvres aangekomen. Men leest in de dagbladen uit Nieuw-IJork tot den 16 septem ber, dat zekere majoor Noah, uit die stad, in den omtrek van BufFa- loo, aan de Niagara-rivier heeft gekocht eene vrij uitgebreide streek lands, genaamd het Groot-eiland, ten einde hetzelve te bestemmen voor eene wijkplaats voor zijne medebelijders van den Israêlitischen gods dienst welke in andere oorden van den aardbodem het zij wegens de uitoefening van dien eerdiensthet zij in andere opzigten mogten wor den onderdrukt. Hij is voornemens, om aldaar eene stad te stichten, welke hij Ararat wil noemenen is zelf als gouverneur en rigter over deze landstreek aangesteld. De inwijding van dezen nieuwen staat heeft volgens genoemde bladen, den 14 september plaats gehad, en wel in de kerk van Buffaloo, terwijl alle de inwoners, en ook het genootschap der vrijmetselaren daar ter plaatse, het hunne hebben toegebragtom die plegtigheid luister bij te zetten. Een en ander is getrokken uit de New- IJork Commercial Advertiser. 'sGRAVENHAGE den 28 October. In de vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van gisteren, is Z. Exc. de minister van financiën verschenenen heeftop last van Z, M.de jaarlijksche be grooting der staatsbehoeften met de daartoe behoorende en in verband staande ontwerpen van wet overgelegd. Z. Exc, zich geplaatst hebben de deelde aan de vergadering mede 1°. Eene opgave van het gebruik, welk het amortisatie-syndicaat ge maakt had van de som van ƒ2,000,000, bij de wet van 25 december 1824 bestemd om gedurend.e 1825 tot aankoop en aflossing van schuld besteed te worden; en uit die opgave bleek, dat door gezegd amortisa tie-syndicaat was afgelost een millioen 4! prcts. schuld-bekentenissen op hetzelve syndicaat, en aangekocht ƒ1,710,000 2§ prcts. werkelijke schuld, waarvan de renten, bedragende 42,750ingevolge art. 45 der wet van 27 december 1822, tot nieuwen inkoop van schuld zullen worden gebezigd. 2°. Een extract uit het proces-verbaal der op 24 augustus 11. gehou den vergadering het amortisatie-syndicaathoudende besluit om t^ naleving van art. 46 der wet van 27 december 1822 tot aankoop aflossing van schuld in den loop van 1826 aan te wijzen eene som van 2,200,000. 3°. Een ontwerp van wet, waarbij, ten gevolge der vereeniging van het departement voor de marine met dat der koloniën, mitsgaders van den overgang der administratie voor de nationale nijverheid tot het de partement van binnenlandsche zaken, in de tienjarige begrooting, of e.erste afdeeling der -begrootingvastgesteld bij de wet van 27 april 1820, nadere bepalingen en overschrijvingen van sommen worden daar- gesteld en sommige posten tot hiertoe op de buitengewone begrooting uitgetrokken, worden overgebragt op de tienjarige begrooting, en zulks ■vSr soinma van 500,000, gelijk staande met het, ten gevolge der wet van 26 augustus 1822, minder uitgegeven wordende op het eerste hoofd stuk der tienjarige begrootingHuis des Koiiitigs. (Men weet dat bij genoemde wet van 26 augustus 1822 aan Z. il. in vrijen eigendom zijn overgegeven domeinen, een zuiver inkomen van ƒ500,000 opbrengende.) 4°. Eicn ontwerp van wet, ter vaststelling van de tweede afdeeling der begrooting van uitgaven over d&n jare 1826, waarvan het eerste on derdeel, (verdeeld over de vier departementen van justitie, binnenlnnd- sche iakeo, financiën, en oorlog,) bedraagt i 2.92 1,487-36; en het öveade onderdeel(verdeeld over de vier departementen van binnenland sche zaken, marine en koloniën, financiën, en oorlog,) bedraagt "5160,995-80. Terwijl tevens bij dit ontwerp van wet, als naar ge woonte, voor onvoorziene behoeftenter dispositie van Z. M. gesteld wordt eene som van één millioen gulden uiterlijk. 5°. Een ontwerp van wet, tot vaststelling van middelen, ter bestrij ding van de uitgavenbegrepen in de tweede afdeeling der begrooting over den jare 1826. £n-worden daarbijter vinding der uitgaven van het eerste onderdeel, sangewezen het overschot op den dienst van 1823, berekend op 370,000; b.^ deregten van in- uit- en doorvoer, het buitenlandsch t.önnegeld, de wjitertollen en de baken en vuurgeldenna aftrek van het geen daaruit voor de gewone staatsbehoeften noodig zal bevonden wor- ^^"5 "^0 de inkomsten der aan Prins Frederik overgedragen domeinen «O de loterijen; e.') de opbrengst van te verkoopen goederen, buiten gewone inkomsten en toevallige baten 5 opcenten op de grondbe lasting en op het gemaal, en 13 opcenten pp al de verdere directe en indirecte belastingen en ^ccijnsenwaarvan de heffing bij de \vet van 12 julij i8ai is bepaald. En,ter vinding van de uitgaven, begrepen in het tweede onderdeel, w«Fden .aai>gewez^n a.') ecce uitkeering 3,000,000 door het amortisa- tie-syndicsat te verstrekken in -mindering Jer 30,000,000met welkej voitoemng hetzelve bij de wet van 27 december 1822 is belast; b.')\ eene uitkeering van 3,260,995-80, door hetzelve amortisatie.syn/fé'ae.'"V'- t^e doen, volgens art. 9 van evengemeide wet; f.) eene uitkeeri£ vaar/ 900,000 door hetzelve amortisatie-syndicaat te doen volgens farfe-K^** der wet van 5 junij 1824. ^^'i^ Bij dit ontwerp van wet wordt wijders de proportionele redevanW i^^M mijnen voor den jare 18:6 bepaald op 2§ pret. van de zuivere'ofa--'^ brengst, waarvan afzonderlijke rekening aan de schatkist zal worden ge--^ daan, en welke zal strekken tot goedmaking der kosten van administratie der mijnen overeenkomstig art. 39 der wet van 21 april 1810. 6°. Een ontwerp van wet, waarbij, overeenkomstig het boven ver. melde extract-proces-verbaal, de som, door het amortisntie-syndicnat ge- durende het jaar 1826 tot aankoop en aflossing van schuld te besteden, wordt bepaald op 2,200,000. De minister vervolgens in eenige bijzonderheden tredende nopens de overschnjvingenen in vergelijking brengend^ de voor 1826 geraamde begrootingenvan uitgaven met die van 1825, toonde aan, dat over hec geheel de begrooting van uitgaven voor i«26 verre beneden die van 1825 zou gebleven zijn, indien men niet, wegens buitengewonen onder- stand tot herstel der rampen van den watervloed van dit jaar, voor i8a5 het departement van financiën had moeten bezwaren voor renten en aflos singen met eene som van 390,000. Ten aanzien van het tweede onderdeel der voorgedragen begrooting," vervolgde wijders de minister, „zullen U. Ed, Mog. met genoegen be speuren, dat hetzelve het amortisatie-sijndicaatgedurende het aanstaan. de jaar, zal verligten met de aanzienlijke som van 3,197,355-41. „Het ontwerp van wet, tot vaststelling van middele'n ter bestrijding der uitgaven van het eerste onderdeel der 2de afdeeling van de begroo- ting, vordert naauwelijks eenige toelichting. U. Ed. Mog. zullen echter met een bijzonder genoegen onder deze middelen aantreffen eene som van 370,000als voorloopig berekend overschot op den dienst van 1823. De omstandigheden hebben niet toegelaten voorz, dienst voor als nog geheel af te sluiten, doch men heeft de hiervoron vermelde som, met alle gerustheid, als overschot kunnen aftrekken, en deze uitkomst, welke voornamelijk is toe te schrijven aan de gevolgen der nieuwe finan ciële inrigtingenmoet den Staten-Generaal dubbel aangenaam zijnom dat de vroegere dienstjaren een te kort op de inkomsten tegen over de uitgaven hebben opgeleverd. „Het is als een gevolg dezer gunstige gesteldheid van zaken, dst de opcenten, niettegenstaande de vermeerdering van uitgaven, welke U Ed. INIog. voor de rampen van den watersnood hebben toegestaan, niet alleen geeneriei vermeerdering zullen moeten ondergaan, maar, dat trien zelfs heeft kunnen voorstellen, om de opcenten op het gemaal van 15 op 5 te brengen en dus met 8 te verminderen. Deze vermindering zal den algemeenen bijval der vergadering voor zeker wegdragenen is dubbel belangrijk bij de meerdere uitbreiding welke de uitkoop van het gemaal met den i julij dezes jaars heeft ont- vangen, omdat zij eene onmiddellijke verligting aan de schatpligtigen verzekert. De laatste der wetten, welke ik der vergadering heb voorgelezen, betreft de bepaling der som, die gedurende het jaar 1826 tot aankoop en aflossing van schuld zal besteed worden; en U Ed. Mog. zullen üiet genoegen ontwaren, dat dezelve overeenkomstig het eenstemmig gevoelen der algemeene vergadering van het amortisatie-sijndicaatmet ƒ200,000 heeft kunnen worden vermeerderd en dus op 2,200,000 is gebragt. - Ik leg te dezer gelegenheid de rekeningen van de schatkist, en wel bijzonder de rekening, betrekkelijk tot de begrooting, aan U Èd. Mog. over, vleijende ik mijdat zij ook thans de goedkeiiring der Staten-Ge neraal zullen verwervenzoo als ik in het algemeen vermeen te mogen hopen, dat de vier aangeboden ontwerpen van wet, de goedkeuring van U Ed. Mog. zullen wegdragen." - De voorzitter den minister voor de door hem, van wege Z. M.ge dane mededeelingen bedankt, en gezegd hebbende, dat de vergadèrftig zich met de overweging derzelven onverwijld zou bezig houden vèfi liet Z. Exc. de vergadering, welke daarop besloot, dat allédèvóór- melde ontwerpen van wet aan de afdeelingen zouden worden vérzon^èft, om in dezelve te worden overwogen. y Door den minister der marine is, bij advertentie van den 27 de zer, ter kennis der belangheb"benden gébragtdat, voor zoover"de nhar West-Indie bestemde en niet ten volle beladene'schepenhunne'ladin gen, bij gebreke van meer voordeélige be%Tachtingenmogten willen aanvullen met steenkolen voor rekening van' het' rijk naar Curafao over te brengen, men zich deswege aan hein minister'of aan eene der direc- tien van de marine, te Amsterdam, Rotterdam of Vlissingenzal'kin nen vervoegen. 1 - DOORNSPIJK (provincie Gelderland) den 25 october. Ons dorp, hetwelk door den zeev'loed in februarij jl. zoo iéer "geteisterd is, h'ëêft weder een noodlottig onheil getroflTen. -■ - - Heden morgen, ruim 11 uren, sloeg de bliksem in de spits vanden kerktoren en ontstak daar vuurhetwelk 3 uren bleef smeulenzonder dat zulks door iemand werd bemerkt. Des middags ten 2 uren werd eersc de aandacht door den rqokdie uit den toren sloeg, ojjgewekt en ter stond fllle middelen tot èlussching van den brand" in h'et werk gesteld, In weerwil echter van alle aangewende pogingenwerd dé 'bfarfd affer- hevigst en behield zoodanig de overhand,' 'dat de tóreri, het gehe'ëlé kerkgebouw, het ambts- en kostershuis, berieyehs éene ambtsschüur éft nog een partikulier huis de prooi der vlammen zijn geworden. D'e'ingè- zetenen van ons dorp en de spuitgasten van hét'naburige Èlburg,' Sflë pogingen, om de kerk en belendende gebouwen té reddeli, verijdeld zieti. de, hebben daarop alle krachten ingespannen, om de overige liiiizèh'Itt die buurt t,e beveiligen, 'en zijn hierin tot dus verre gelukkig geslaagd, hoezeer thans (des avonds) alle gevaar nóg niet geweken is. ^ü^am VLISSINGEN den ^o october. Gisteren in den vroegen morgen l5, op de bank genaamd de Paardenmarktvastgeraakt en in den namidda;» gezonken^,deJS*ed.erran(JscHe schopner-'brlk ,&i';7;«^w', "'gëvó''efa"'döC; iapitein J. Meijer, komende' van Surinami en gedestineerd naar Arost«;.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1