BESTUREN Elf ADMINISTRATIEN. ADVERTENTIEN. r}i^'^im.m0V!imr- - -:.ïp5*|E;ÖEJ^KW^;: "-!^''>:H 'ff!^'^ Te Middelbui^, ter Boekdrukkerij van de Gebrobders ABRAHAMS. 50 [l landgenooten zichmeer en meermee hartelijke liefde en vertrouwen scharen om den Nederlandschen troon; aldus ondersteund, Ed. Mog. Heerenkunnen onze vereenigde pogingen, onder den Goddelijken-biji stand, en het blijvend genot van den zegen des vredes, niet falen in de bevordering van het heil van het dierbaar Vaderland. De Koning verliet vervolgens de zaalwordende Z. M. door de daar mede belaste commissie naar buiten geleid. De president scheidde de vergadering. MIDDELBURG den 20 October. In no. 125 van ons dagblad deel den wijbij wijze van uittrekselden voornaamsten inhoud mede van het algemeen verslag, door de permanente commissie der Maatschappij van weldadigheid ter algemeene vergadering der commissie dier Maat schappij gedaan. In dit stuk komt onder anderen voor Behoudens eenige uitzonderingen waren deze weezen (dus luidthet f, verslag in substantie) bij hunne komst in eenen deernis^^ma^digen toestand. y, Onder de honderdtallen werd naauwelijks een enkele aangetroffen die niet door huidziekte was aangetast. Hunne ledenmten waren, naar mate hunner jaren, ongcloofliji: klein enz." In het origineel ver slag, te vinden in het maandwerk Vf Star, no. IX, komt, ten aan zien der bovengenoemde uitzondering, het volgende voor, hetwelk wij meenen verpligt te zijn, thans, ter nadere opheldering, te moeten medcdeelenom daardoor onaajurtname opmerkingen voor te komen: „De toestand dier kinderen bij hunne aankomst, was opmerke lijk. Zoo wij riüarvan uitzonderende weezen uit Kam/icn, die van het RoomscTi-KatholiJke Weeshuis te ''sHage, en bijna alle weezen. Uit ■Zeeland en yriesland aangekomen, «p wier /(■^«V/èe en zedelijke ont wikkeling niets valt aan te merken hebben wij bijna alle anderen in eèn' ëeemiswaardigen toestand ontvangen." - -r. 1»°== 1 'T I w P R O V I N C I E Z E E L A N D. AANBESTEDING. Op Woensdag den 2 November 1825, des voormiddags ten 12 uren «uilen onder nadere approbatie, door den Gouverneur yaii de Provincie Zeeland, of, bij deszelfs afwezigheid, door één der Leden van de Ge deputeerde Staten in het bijzijn van den Hoofd-Ingenieur in de Pro vincie, aan het lokaal van het Gouvernement te _;Middelburgworden 'aanbesteed: De herste f tingen en Het onderhoud aan de, Contr^escarpen /eTholen, 'r met het maken van een overlaat of piasberm in de zuidelijke Contr"escarpe aldaar. Deze Aanbesteding zal plaats hebben bij inschrijving en opbod. Het bestek, op w«lke dezelve zal geschieden, zal ter lezing liggen aötf liet Tokaaa van het Gouvernement te Middelburg, bij den Hoofd-In genieur van, /)/n-^^/i'H aldaar, en verder op de gewone plaatsen. Tvee dagen vóór de Aanbesteding zullen de noodige aanwijzingen wórden gedaanterwijl bij den Hoofd-Ingenieur nadere informatien te bekomen zijn. De Gouverneur van de Provincie Zeeland i^«l!?;'*gïi5^o^-; VAN DOORN. 1*6" htiize van onze Moeder alhier, overleed, tot biizè bttterë (Jróe?- lieidons veel belovend jongste ZoontjeANTHONIE GERARD oud «even maanden.,.v^,^'.^^ - ...-^ v - -/;jTr.i.iL?^vx.;:::,G. ■A.> VA»-A'NDB-Li— Rotterdam Rijks-Ofttvanger van St. Laurens ca.; den 16 October 1825 A. H. J. van ANDEL, geb. UiJTTENHOOVEN. - DAGEN EN UREN van AFVAART <.=*^"4m van het STOOM-JAGT bB PRINSES MARIANNE. Foor de maand October 1825, In het Beurtveer tusschen de Steden Rotterdam en Middelburg. Van Middelburg, naar Rotterdam Dagen. Datums. 28 'Dihgsdag Vrijdag Uren s morgens. 9 6Ï Van Rotterdam naar Middelburg. Datums, Dagen. Uren 's morgens, 26 Woensdag 6 29 Zaturdag 6 HEDEN morgen, om tien uren, vervolgt men op de Groenmarkt, Wijk B. No. 28, met het verkoopen van meergemelde BOEKEN. ^...M?" zal op Dingsdag en Woensdag, den 25 en 26 October 1825, iri het Heeren Logement van Oranje, ten overstaan van den Notaris Johs. vjiu. den Broecke en getuigen, publiek en met den stokke presenteren te verkoopen, eene groote en fraaije partij MEUBELEN, bestaande in gioote en kleine Tafels^ Stoeten, LedikantenBeddenDekensKu4- sens en Spreijeneene groote glazen Kas, eene extra groote glazen Kroon, fraai Tafel-Linnen, gemaakt Lijnwaad, Meubel- en Glas-Gor dijnen SpiegelsRoomkleur Aardewerk Kristal-Verlakt- en Aarde werk Koper-, Tin-, Blik- en Ijzerwerk, onderscheidene Franklins en Brabandsche Kagchelseene partij Afbraak enz. Alles op Maandag den 24 October voor een ietler te zien. VERKOOPING op Woensdag den 26 October 1825, des morgens om half-tien uren ten overstaan van den Notaris fVillem Marinus Snijder op de Markt te VERE van eene partij nieuwe IJZERWERKEN, KRAMERIJEN en andere MALINIERS-WAREN alsmede MEUBE- LAIRE GOEDEREN, Bedden met hun toebehoorenKabinet, Koper, Tinen meer. Dingsdag den 25 October zijn de Goederen te zien. VERKOOPING binnen VLISSINGEN, ten Sterfhuize van wijlen Suzanna van Cruijningen Wed. Comelis Luteijn in de Scherminkel- straatWijk E.No. 30, op Woensdag den 26 October 1825 des voor middags om tien uren precies, ten overstaan van den Notari"! A. van der Swalme van eene aanzienlijke partij MEUBELAIRE GOEDEREN eii INBOEDELdoor de overledene nagelaten. Daags voor de Verkooping voor een ieder te zien. DEMERARY and F^SEQUEBO. 'Pe untersigned in capacity as Deputy First Marshal of the United Golony of Demerary and Essequeboadvertises, by these presents^ for the first, second and third time, that he will, bij virtue of certain Sentences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Executions-Sale, the following PLANTATIONS, with their Cultivation, Buildings, Slaves and further appurtenancesviz Firstl-s. In the month of May 1826, the COTTON-PLANTATIOK MANILLAsituated on the East Sea-Coast of Demerary the property of Thomas Ince. Secondly. In the month of Juni of the same vearthe SUGAR. PL.\NTATION GOOD INTENT, situated'on the West Rank of the River Demerary the property of the heirs of John Hayvood. Thii-dly. In the month of August of the same year, the SUGAR. PLANTATION SOPIIIENBIJRG, situated on Tyger-Island River Essequebothe property of E. A. Dalton. The Judicium of prae- et concurrentiae on the Nett proceeds of the above Sales will be held by the said Honourable Court of Justice, three months after the respective days of Sale, for which reason all those who may pretend to have any righttitle or interest, to the Nett pro. ceeds of said Plantations are herewith, by him, the untersigned Deputy first Marshal of said United Colonysummoned to appear in person or by their Attornies, to lay their Claims in due formbefore the Honou rable Court of Justice of said United Colony of Demerary and Essequebo, at their respective Sessions in the following months, viz: In the month of August, for Plantation Manilla:, October, for Plan- ration Good Intentand in the month of Decemberfor Plantation Sophienburgunter a penalty that' againts the non-appearers wil be pro- ceeded as the Law directs. The inventories of the above stated Plantations are dailly to be seen at the Counting-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL C°.i No,7, Austin-Friars, London, and P. J. le JOLLE Esqr., Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 22 Julij 1825. .0 J. D. HALEY, Deputy first Marshil, Men presenteert tff koop een HUIS en ERVEmet eene BOEK- VERKOOPERS-, BOEKBINDERS- en BOEKDRUKKERS-AFFAIRE, sedert vele jaren gevestigd te ZIERIKZEEalwaar dezelve nog met succes wordt voortgezeten zich voornamelijk bepaalt tot het debiteren van uitkomende IVj;rkenhet verkoopen van alle soorten van Schrijf-, Kantoor- en Schoolbehoeftcnhebbende deze Winkel ook goed vertier in Bijbels en andere Kerkboeken. Bij deze Affaire behoort eene Drukkerij en Binderij. Omtrent een en ander is nadere informatie te bekomen bij de Weduwe Fr. van MEEREM, te Zierikzee, B'j C. SCHEURWEGH, geadmitteerd Debitant der Koninkl. Nederl. Loterij, te Flissingenzijn te bekomen Heele en Gedeelten van LOTEN, voor de Tweede Klassewelker trekking zal beginnen op Maandag den 24 October 182.=;. V'-'rsch aangekomene Engelsche OESTERS, bij Kromboom, in de Reigerstraat, A, 115 zij kunnen ook bij hem aan Huis gegeten worden, en hij biedt zicTi ook aan om dezelve te openen. Ook is bij hem te bekomen nieuwe Bergsche ANSJOVIS. T. de kok zal zich als naar gewoonte, dit jaar weder voorzien van goede Flakkesche en Kamperlandsche AARDAPPELEN, en dezelve eerst te Vlissingen en daarna alhier uitlossen. 'I''^''^fO"'' of met November een bekwame BAKKERS-KNEGHT £w. nrodigd, bij A. Loois in de vier l-Finden te VLISSINGEN. Y)oQr toeval terstond iemand benoodigd bij den Kruidenier A. SNIJDER op de Pottemarkcmits niet beneden de 16 of 17 jaren oud. G O M M A. J)e ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat dit nitnrantende Middel voor teringachtigehoestende, slijmige, bloedspuwende en aan maagpijnen sukkelende lijders bij voortduring te bekomen is te Middel burg bij den Heer C. J. van OVERBEEKE Apotheker op de Vlas- markt, en te Flissingen, bij den Heer G. BAERT Jz.Apotheker, voor ƒ3,20 het geheele en i 60 het halve verzegeld Pakje zijnde het getal zijner Correspondenten in dit Koningrijk nu reeds tot Jo geklom men waaruit is af te leiden, hoe algemeen welkom dit zeer doeltref fende Middel iswaarin zich het aangename met het nuttige vereenigt. - J. C. H. VAN H AR I NX MA, Apotheker te Leeuwarden. .••-'.;i^TEEKEN-BEHOEFTEN ENZ. ?4^T^-- In den Boekwinkel van de Gebroeders ABRAHAMS is weder voor handenbest Engelsch en Inlandsch Teeken-Papierin alle formaten; gekleurd dito; Calquer- en Opleg-Papier extra fijn Ivoor-Papierfijne Potlooden rood zwart en wit Teeken-KrijtKokers met gekleurd Craijon opregte Chinese/re InktFerwdoozen Penseelen Teeken-Pennen eh Passers;Gom-Elastick;Teeken-Doozen enz. Alsmede gele Engelsche Schrijf-Pennen (Tetlow (luills');bestbrandend Zegellak zeer voordeelig in 't gebruik fijne OuwelsCachetten PennenkokersLinialen, en verdere Sdirijf- en Kantoor-Behoeften% benevens een assortiment van alle soorten van Papier, in onderscheideae formaten en kwaliteiten. STAAT VAN MIDDENPRIJZEN der OBJECTEN van MARKT ENZ., te Middelburg, den 20 October 1825. Tarwe (oude) Mud5 50 ------- (nieuwe)5 50 Rogge- 3 80 Gerst3 6ó Haver 2 20 Boekweit.4 r 00 Witteboonen6 50 Groene Erwten5 00 Graauwe Erwt«n7 00 Aardappelen Mud1 j 55 Brood. TarwePond XVV55V •■-,« Vle E S CH. RundPond Kalfs Schapen '''^i f Volgens Pas. i°ïj 40") 30J •Met Belasting.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2