MIDDELBURGSGHE iB$$& COURANT. N'.. J.27. J rmÊm^ /c^\ Zaturdag NIEUfFSTIJDII^GEN. den 22 October. te ^jrttfsBWiltinW ,;Jir»Bp-ï^.l8Q(a3Jl- .rtaK3«bS£i|9CSr ifc, IONISCHE EILANDEN. KORFU den 25 augustus. Het verklaren van Korfu tot eene vrij haven van hetwelk men zulke nadeelige gevolgen voor den Oos- lenrijkschen handel,, en in het algemeen zulke gewigtige uitwerkselen op den staat der zaken in dit gedeelte van Europavoorziet, is wer kelijk gebeurd en biJ eene gouvernements-akte bekend gemaakt. HYDRA den 27 augustus. Men leest in den Friend der weteen of ficieel dagblad dat hier wordt uitgegeven, het volgende artikel: Men weet dat indien de overwinning somts schandelijk isnederla gen daarentegen dikwijls eervol en luisterrijk zijn. Onder deze moet men rekenen de jongste poging onzer dappere zeeliedendie niets min der ten doel had, dan, doof met éénen sl»g, de gansche Egyptische vloot in de haven van Aiexandrie te vernielen. De mensch ontwerptdoch God beschikt. De mislukte onderne ming is daarom niet minder een nieuw bewijs van den moed en de va- derlands.che opoftering onzer zeelieden: Canaris, vergezeld van de kapi- teinen Tombazis en Kriagi, ieder een oorlogschip kommanderendeen van drie ^branders voorzien, vormen het reusachtig ontwerp om stellige gevareti te braveren; moeilijkheden te overwinnen, die voor ieder an der, .dati voor de .Grieken, onoverkomelijk zouden schijnen; de waak zaamheid van een geduchten vijand te trotserenin eene zijner sterkste vesfingen binnen te dringenop klaren dag in de rijen zijner vloot brand te ontstekendezelve met éénen slag te vernielenen schrik en verderf tot in het binnenste der stad te brengen- en de uitvoering van eene zoodanige onderneming mislukt, door eene verandering in den wind! Hierdoor e£nsk!aps eene tegenstrijdige rigting aan den brander van Cana ris gegeven zijnde, wordt dezelve genoodzaakt terug te keeren. On der het opsteken van de vlag der onafhankelijkheidverlaten deze sche pen de haven van Aiexandrieen attakkeren in hunnen aftogteene Egyptische flotille, uit 5. brikken en 40 transport-vaartuigen bestaande, verbranden een brik van 16 stukken en maken 90 krijgsgevangenen. „Later, maken zij zich meester van een brik door 70 koppen be mand, en komen eindelijkeergisteren, met hunnen prijsin goeden 5taat in Aczq haven aan slechts twee dapperendie eervol gesneuveld zijnte betreuren hebbende." D U I T S C H L A N D. VAN DEN ME IN den 14 october. De feestvieringen te Presburg zijn in de uiterste orde en ten algemeenen genoegen afgeloopen. De Hon- gaarsche magnaten beklagen zich alleendat de bezetting der stadge durende dien tijdniet hebbe bestaan uit Hongaren maar uit Duitsche kurassiers en grenadiers en uit Italiaansche infanterie. NEDERLANDEN. BRUSSEL den jp october. Eergisteren middag heeft te Leuven de plegtige inwijding van het collegium philosophicum plaats gehadwaarbij de burgerlijke en militaire autoriteiten en de leden der geestelijkheid, 200 provinciale als stedelijkezijn tegenwoordig geweest. De straten dieritad waren met vreemdelingen vervuld die van allerwege waren geko men om dit belangrijk feest bij te wonen. Een groot aantal huizen wa ren met vlaggen versierden de geheele wegdie de stoet moest door- Stekken was met guirlandes en takken getooid. 'sGRAVENHAGE den 17 o«tf^er. Heden, den dag, ingevolge de grondwetbestemd tot de opening der gewone vergadering van de Sta- ten-Generaalkwamen de leden der Tweede Kamerop den middagin hunne vergaderzaal bijeen. Kort daarna vervoegden zich in dezelfde zaal de leden der Eerste Kameren des Konings ministers en hoofden van de ministeriele departementen. Deze vereenigde zitting werd ten ruim kialf een urendoor Z. Exc. den minister Staatgraaf de Thiennes de Lotnbizegeopend. De voorzitter deed vervolgens, door den griffier der Eerste Kamer, voorlezen een koninklijk besluit, van den 14 dezer tnarndhoudende de benoeming van welgemelden graaf, om het voor zitterschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal waar te nemen ge durende de zittingwelke heden een aanvang neemt. De president be- noemde daarna eene commissie, bestaande uit zestien leden voor de helft tiit elke der Kamersaan het hoofd hebbende Z. Exc. den baron belastom Z. M. den Koningvan wege Hun Ed. Mog.aan den in gang van het hotel der Staten-Generaalte ontvangen. Na eene tusschenpozing, werd Z. M., verzeld van HH. KK. HH. den Prins van Oranje en Prins Frederik der Nederlandenen begeleid door Hoogstdeszelfs kamerheeren adjudanten en pages, in de zaal binnenge leid, terwijl de president en leden van de Staten-Generaal, benevens de ministers en leden van den Raad van State, overeind stonden. Z. M.op den troon gezeten zijnde, deed de volgende aanspraak: Edel Mogende Heeren Het huwelijk van mijn beminden tweeden Zoon issedert uwe laatste vergadering, voltrokken. Zijne voortreffelijke Gemalin is door de Neder- derlanders hartelijk verwelkomd. Hunne eenparige deelneming heeft het genoegen van mijn Huis, bij deze gewenschte gebeurtenis, bijzonderlijk verhoogd. Ik ontvang, bij voortduring, van alle mogendheden, de meest ondub belzinnige bewijzen van welwillendheid en vriendschap; van meer dan ééne zijde doet zich de hoop opom door handels-verdragenaan die wederkeerige gevoelens nog meerdere kracht.te geven; de daartoe aan geknoopte onderhandelingen zullen worden voortgezet met al dë zorg, welke de belangen van de volks-welvaart mij inboezemenook deze Zorg heeft mij tot leiddraad gestrekt .bij ,de genomen maatregelenvoor het gemak der handelsbetrekkingen mijner ondecdanen in de verschillende werelddeelen. De jongste tentoonstelling jte. Haarlem :heeft een schouwspel opgele verd streelend voor den nationalen hoogmoedyereerend voor onze volksvlijt, en geruststellend ten aanzien der algemeene welvaart; alle de voMtiirengselen eener" nijverheid,'die'aan de'eischén dei- weelde, zoo wel als aan de geringste belio'efteh kan voldoen, zijri aldaar verzameld geweest; aldaar hebben de Nederlanders zich kunnen overtuigendat zij, ook jn dat opzjgtgeen ander volk behoeven te benijden. De algemeene aandacht is gevestigd op de gelegenheid, die de lig- 8l!l£-Sll.£?steldheidxan_Yele.landen schijnen aan te bied.entot ontwik keling der Nederlandsche nijverheid;- Zijzaldaardpor, zoo ikhoop, de «TTJ.-' L»:- nitwegen ejen vermeerderen, die de ondernemingen der handel-mjSttóJlïf» pij reeds aanvankelijk aan de vruchten van onze vlijt en van onaSefl grofld verschaft hebben. De geest van vereeniging inmaatschappijen«oo rijk in groöie ttUi"' - komsten verspreidt zich meer en meer over nuttige ondervverjjen J tjii* zienlijke kapitalen, aan de reedcrijen toegewijd doen onze scheepstiht* merwerven herleven, en bezt'tten dezelve reeds met talrijke kielen. De zout-haring-visscherij welke in de laatste jaren met groote Ver» liezen is gedreven zal in dit jaarbedriegen alle voorujtzigteii niet 1 eene gezegende vangst opleveren. Met opzigt tot de Groenlands en Straat-Davis-viischerijdaareniegÈtl deelen de Nederlanders in den algemeen ongunstigen uitslag. Het lager onderwijs is thans bijna in alle oorden van dit Rijk geves tigd, en doet reeds daar deszelfs goede werking zienj Waar de invoering het laatst,heeft plaats gehad. De hoogere scholenonlangs door iiieuwe takken van onderwijs ^iu gebreidgeven thans de ruimste gelegenheid tot beoefening der ondef» scheidene wetenschappen. Eene instelling, gewijd aan de behoefte mijner Roomsch-Katholieke onderdanen zal aan de jonge liedenbestemd voor den leeraar-dienSI der kerk, die algemeene kundigheden kunnen doen verkrijgen, welke» bij den tegenwoordigen staat van beschavingonontbeerÓjk zijOi Ik mag mij daarvan de beste gevolgen belovenvoor den luister dier kerk in dit Rijk. Door de weldadigheid der natiedoor de krachtdadige medeWerkittg van U Ed. Mog.en door den loffelijken ijver der autoriteiten en ambte» naren, zijn de rampen, bij den jongsten watervloed veroorzaakt» reads merkelijk gelenigden zullen al de dijk.werken zich spoedig in weerba* ren staat bevinden. De commissie, welke door mij is benoemd geweest tot onderzxjek def beste riyier-afleidingen heeft hare gewigtige taak voleindigd, en t&\ mij eerlang haar verslag aanbieden. De verbetering en nieuwe aanleg van CQramunicatien .wotdetj .JSet kracht voortgezet. Het stelselvoor de gevangenissen aangenomenontwikkelt 2]6h meer en meer en zal weldra volkomen gevestigd zijn. De reglementen op de zamenstelling der provinciale Staten j eil o^^ hel bestuur der steden en ten platten lande, hebben .eene herziening ondet» gaan. De beschikkingen dier reglementenbetreffende de oefening Vftfl het stemregten de bevoegdheid om deel te nemen aan de provinciale ed plaatselijke besturenmoesten op het einde van het tiende jaar na dö afkondiging onzer grondwet, een deel derzelve uitmaken 4. het waS du< belangrijk daar in bij tijds die verbeteringen te brengenwelke d$ ött« dervinding als wenschelijk had doen kennen. Onze buitenlandsche bezittingen zijn het onderwerp mijner bijZötideM aandacht; mijne pogingen zijn daarhenen gerigt, om, behoüdetis de lie» vordering harer inwendige welvaartv.an dezelve voor Nederland en éi Nederlandsche nijverheid de meest-mogelijke voordeelen te Verkrygetl4 in sommige dier bezittingen zijn de uitgaven, ten gevolge van oorlogetl en van kostbare maatregelen van het bestuur aldaar te hoog gedreven en hebben op den geldelijken toestand eenen ongunstigen invloed gebad'^ ik heb aanstonds middelen daargesteld om dien te matigenen wijder* nuttig geoordeeld, eenen bijzonderen commissaris derwaarts te zendett» ten einde de vasthouding aan de gegevene bevelen tot spaarzaamheid jMt orde, in de bijzonderheden te verzekeren. Hoezeer er dus hoop bestSM dat die invloed weldra geheel zal kunnen wijkenzal het evenwel iioöd» zakelijk zijn, dat het moederland, door zijn crediettot opbeuring t« hulpe komeen ik meen daartoe op de medewerking vaft U Ed. JMóg» te mogen rekenen. De onderscheidene takken van 's Rijks inkomsten hebbeö,' öVeflfq^ geheel genomen, op eene voldoende wijze ^n de .behoeften voorziett» be veranderingenlaatstelijk in de indirecte belastingfin daargesteldhé» antwoorden aan de verwachting en vernieerderen de opbrengst, inietté» genstaande de wezenlijke vèrligtingwelke daarbij tevens aan landboU'^ en handel verzekerd is. Alle ,z,warigheden ten aanzien van de iövordö« ring der personele belasting van de accijnsenZijnten gevplge d^ ondervindingnagenoeg verdwenen. Zij warenbij de invordering vaa een nieuw stelselonvermijdelijk, doch het wegnemen derzelve is steeds het voorwerp mijner ernstige zorg geweest; het is met die bedoeling, dat ikna geraadpleegd te hebben de Staten der provinciën, en gebrBik makende van de magt, mij bij de wet gegeven, den Uitkoop Van déft accijns op het gemaal meer algemeen heb ingevoerd; de wijze, wavop deze beschikking is ontvangengeeft grond om te vooronderstellendat zij in alle opzigten aan mijn oogm^erk zal voldoen. Het is mij aangenaam, aan U Éd. Mog. geen minder voordeelig vef» slag te geven van den staat van 's Rijks geldtniddelen. Niettegenstaande de buitengewone uitgaven, welke een noodwendig gevolg Zijn vart tfè ramp, die ons in deri aanvang van dit jaar getroffen heeft, zal het be drag der begrpoting, die eerstdaags aan uWe vergadering zal -worden voorgelegd, mij in staat stellen, aan de lasten mijner beminde onderda nen op nieuw eenige vèrligting toe te brengen. De verrigtingen van het amortisatie-sljndicaat zullen het tevens mogö;- lijk maken, met eenige ruimte, de aflossing en vernietiging der schÜÜ te bevorderen. Het Nederlandsche muntstelsel wordt regelmatig ingevoerd. D.e itttdJ* seling en het buiten omloop brengen van de Frausclie speciën i^ijri» krachtens de jongste wetsbepalingen, tot stand gebfagt, .zonder op eenlg punt grond tot wezenlijke klagten te geven. Met de vervaardiging va$ nieuwe muntspecien wordt gestadig .^Voortgegaanen tot meerder gema^ voor de dagelijksche handelingenstel ik mij', op veler verlangen, vóör, aan U Ed. Mo^. het ontwerp vpor te dragen, om Ivejt geJ^l„QUZ£3r ^u« den munten met nog één stuk te vermeetdjerën. De ijverige Werkzaamheden der Staats-cC^nmissie^ tot redactie der fla» tionale jvetgevingzuJien mij gelegenheid geven aan U'we ver^erill^ wederom t^elangrijke gedeelten dier wetgeying aan te bieden. Nog eepige andere ondeTwerp^n zulïéii' dé aandacht van U Ed, Mig» in deze zitting bezig houden. Ik opene dezelve met het gegrond ve>0S» .uitzigt, dqt ziJ, uict ffiindqr dan de yorigen, .tot 's Lwds itól^ljji l.(tek# Ikêni.zal, ,Ik .ondötvinde.uiet een 1 levendig genoegen, hoe alie ojiï*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1