COURANT. 126. MIDDELBURGSCHE Donderdag den 20 October. NIEUWSTIJDINGEN. ■■ff..- 5£>-. RUSLAND. PETERSBURG den 28 september. Een vroeger bevel, hetwelk el- ken staatsbcavnbte verbood deel te nemen in eenig geheim genoot schap of vrijmetselaars loge, is ook, ten gevolge van een besluit van de algcmeene directie van het openbaar onderwijstoegepast geworden OP 'alle personen die naar akademische waardigheden staan. Studen ten'die zich doen inschrijven, zullen aan de keerzijde onderteekenen dat zij tot geene geheime genootschappen behooren. Geleerde rcdevoe- riiii'en, voor een gemengd gehoor uitgesproken, worden, volgens een keizerlijk bevel, aan het bijzonder toczigt onderworpen der universiteit, het arrondissement van welke de stad, waar deze lessen gehouden worden, gelegen is. -j ■No'T heeft Z. M. de keizer aan de leden der geesteli.ikheid zijner sta ten bevolen, om zich ten strengste te gedragen aan hetgeen door de kerk, betrekkelijk de klceding', is voorgeschreven. Ook aan hnnne vrou wen en dochters wordt verboden zich naar de wijze der wereldsche da mes te kleeden. Men spreekt nog van eene ukase, waarbij den koop lieden en de industeriële beroepen een bijzonder costuumdat hen van de andere klassen der maatschappij onderscheidtzal worden voorge schreven. Men hooptdat de opbrengst der goudmijnen van Ouralop het einde des jaarsniet minder dan 10,000 ponden zal zijn. In de stad Dorbion, in Litthauen, zijn 171 huizen doorbrand verteerd. ITALIË. ROME den i ocnber. Hctgene ons gouvernement zoo gereedelijk heeft doen stemmen in het, door het roovershoofd Gasparone voor gestelde verdragis dat deszelfs bende uit ongeveer 30 man be stondterwijl er voor het hoofd van eiken roover eene som van 1000 schilden was uitgeloofdzoodat het verdrag tevens eene besparing van 30,000 schilden opleverde, en het oiïnoodig maakte het leven van zoo vele brave militairen tegen dezelve in de waagschaal te stellen; jammer maar dat dit opperhoofd slechts 7 zijner aanhangers met zich heeft overgeleverd. Overigens schijnen de door het gouvernement genomene voorzorgen alle vrees te verbannen van Gasparone het voetspoor te zien volgen van den toover Mastoso, die zich onder de regering van Pius VII insgelijks aan den vader van het seminarium van Teriacine overge geven hebbende^ en door denzelven met de meeste gastvrijheid ontvan gen zijndetwee dagen later al de kweekclingen uit het seminarium ontvoerde, en niet dan tegen een zwaar losgeld weder in vrijheid stel de. Men zegt dat Gasparone en zijne rotgezellen krachtens eene met Engeland getroiTene overeenkomstnaar Zuid-Walles verzonden zullen worden. Bij eene bul van den 19 augustus heeft Z. Heil. de door de kerk van Utrecht gedane benoeming van den persoon van Willem Vet, tot bisschop van Deventer, van nul en geener waarde verklaard. D U I T S CII L A N D. BERLIJN den \o October. Op den 2 dezer, zijn de provinciale sta ten van het hertogdom Silezie, in het graafschap Glatz en van het mark graafschap van den Opperlausnitz voor de eerste maal, te Breslau bij eengekomen. Na den godsdienst te hebben bijgewoondieder in de kerk waartoe hij behoorten na 's Hemels zegen over hunne delibera- tien te hebben afgesmeekthebben de leden der staten zich in het voor hen bestemd lokaal begeven. De'eerste president Merkel, commissaris des koningsheeft de vergadering met eene aanspraak geopend waarna hij de fauteuille aan den prins van Anhalt-Coethen-Plessis heeft inge ruimd zijnde door den koning tot maarschalk (voorzitter) der staten benoemd. De prins heeft de aanspraak van den commissaris des konings beantwoord. Vervolgens heeft bij den heer Merkel een groot diner plaats gehadbij hetwelk alle de leden der staten en de voornaamste militaire en,civile regevingspersonen tegenwoordig zijn geweest. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 12 october. De jongste berigten uit Brazilië melden, dat het misnoegen en de gisting aldaar hand over hand toenemen er was tweemaal op den keizer geschoten gewordendoch zonder verder ge volg, dan dat 'vele lieden wegens deze gebeurtenis, te Rio, in hechte nis zijn genomen. Deze gisting vindt hare oorzaak in de klaarblijkelijke pogingen van don Pedroom Brazilië onder het Portugesche juk terug té voeren. De inwoners van het graafschap Durham hebben een schouwspel genoten, even nieuwsgierigheid wekkende, als de gevolgen der proeven, welke hetzelve heeft opgeleverdvoor de welvaart des lands gewigtig worden kunnen. De weg met een ijzeren spoorvan Darlington naar Stok ten, is met de meest mogelijke plegtigheid geopend geworden. Eene menigte karrengeladensommigen met steenkolen anderen met ko ren andere wagens eindelijk met werklieden en nieuwsgierigen, zijn door paarden getrokkenbeneden aan het vlak gekomen dat het eerste gedeelte van den weg uitmaakt. Daar zijn de paarden afgespannen ge worden. Boven aan dit hellend vlakwelker lengte een half uur be slaat, zijn twee stoommachines, ieder van de kracht van dertig paarden, geplaatstbestemd om de wagens naar boven te trekken. Twaalf kar ren, ieder met twee ton of vier duizend pond steenkolen, en een der tiende, met zakken meel geladenalle dertien daarenboven met zooveel menschen bezetals er slechts op konden zitten, kwamen binnen acht minuten aan het boven gedeelte des wegs. Aldaar werden zij de een achter de andere gebonden, aan de stoommachine vastgemaakt, welke hen naar beneden moest voeren. Nog andere wagens werden aan deze gebonden en te midden dezer reelcs van wagens, werd het rijtuig van het comité en van de actionnnrissen der onderneming vastgemaakt. Dit rij tuig, dat op dezelfde wijze naar boven gehaald was heet de Proefne- tniiig, is bestemd, om in het vervolg reizigers over te brengenen is van de soortdie men gewoon isUtmg coatckes te noemenwaarin de reizigers op de zijden, tegen-over elkander gezeten zijn. Hetzelve kan Teizigers bevatten. Het geheele getal der rijtuigen, welke door de stoommachine moest getrokken worden, beliep 34, op een van welke eeu. korps muzijkanren geplaatst was; allen waren met menschen bedekt en met vlaggen versierd welke verschillende zinspreuken Voerdenmaar voornamelijk dat der compagnie i Perictiluin privati-tm UtiUt&i piihHHti Op een gegeven teeken werd de:^e reeks van rijtuigen in bcvveging gClj'&^'^'^^^p'; ij,,, onder'de toejuiching der menigte, welke bijeen gekomen Wfi.*};^ ;*.f >jr:.i om een zoo nieuw als ontzaggelijk schouwspel bij te wonen, en dè4élVtf^^|P- legde den gehcelen weg af, voor eerst tot aan Darlington, alwaar «IC^r'^i^jS^, fornuizen op nieuw van steenkolen en de stoomketel van water voor^JeSri^vliptV werd, en, vervolgens tot aan Stockton, met eeng gemiddelde shetheid^ït?:^*: van tien of twaalf mijjen (omtrent tweö en een half ri drie uren) itt'hé|?^f5^**--, uur. Eenige ruitersop allerbeste op de jagt afgerigte paarden geJSe«"''4il'J;,-.''' ten, en, over heggen en siootcn, langs de beide zijden van deii weg rijdende, konden de reeks van rijtuigen niet volgen. Het gewigt der gezamenlijke wagens, welke door het stoomwerktuig getrokken werdeil was omtrent van 80 ton of last (160,000 ponden), en men gist, dat er nog daarenboven ten minste 700 menschen op de Wagens zaten tpefl deceive te Stockton aankwamen. Somtijds was de snelheid van de vaSrE der wagens tot 15 of \6 Engelschc mijlen in het uur. t)it nyverheids» feest werd door eenen grooten maaltijd besloten. SPANJE. KADIX den 23 september. Sedert twee dagen is hier eene oprèm» ge proclamatie in omloopwelker voornaamste doel isde Spanjaardeit over te halen tot het vergeten van het verledene en om zichtot vef* dediging van den godsdienst, te vereenigen, die, zoo als de proclattlil« tie zegtin groot gevaar is. Ofschoon in dit stuk de Franschen tliet openlijk genoemd wordenworden zij in hetzelve zeer duidelijk aange» wezen en hevig aangevallen; de proclamatie heeft geen dag. of tiaamteff*' keningook staat de naam van den drukker er niet onder. BARCELONA den 24 september. De provincie van Valentin Wördj hoe langs hoe meer verontrust door benden van muitelingên Welkö zich "zelfs tot onder de muren dezer stad durven vertoonenhnnne roo* verijen onder den mantel van politieke inzigten bedekkende. Tot aan oö boorden van de Ebro durft men niet langer, Zonder sterk geleide,.rei» zen. De euvclmoed dier benden schijnt toe te nemen, naarmate der ge» strengheid, welke tegen dezelve wordt uitgeoefend; al de Icdei) Vflfl dezelve die gevangen raken wordeil onraiddejijk, eii Zonder den, i|iinS{gll, form van proces doodgeschoten, NEDERLANDEN. BRUSSEL den 14 october. Uit Aken Verneenitmen dat een kabineyl» order van Z. M. den Ivoning van Pruissen van den 17 augustus 11. 0|> de Rijn- en Westfaalschc provinciën toepasselijk maaktde ordonnSfitJe van 21 november 1803, bij vs'clke bepaald is, dat de kinderen, ivit ge» mengde huwelijken geboren, in den godsdienst van den vader zuU«ö worden groot gebragt. 's HERTOGENBOSCH den 13 october. Ter eere van de nagedach» tenis van wijlen den wel ed. gestr. heer Speelman kolonelgekoM» mandeerd hebbende de 2de afdeeling infanterie, ridder van de militajfe Willems-otde 3de klasseis eergisteren in de hoofdkerk dezer stad eetl luisterrijke en plegtige lijkdienst gehouden, waarbij tegenwoordig warCÖ Z. Exc, de heer gouverneur dezer provincie, de heer generaal-ifiajopr, provinciale kommandant de heeren officieren behoorende zoo tojt de^. Staf van het garnizoen, als tot de onderscheidene wapenkorpsenbene-' vens de troepen, uitmakende het alhier gestationeerde gedeelte vain ge melde afdeeling. Deze aandoenlijke plegtigheid werd nog bijzonder ver« meerderd door het bijzijn der aanzienlijkste militaire- en burger-familien en de algemeene deelneming in het verlies van den manwelke door al len, die hem kenden, wegens zijne braafheid van karakter en militaire verdiensten, zoo opregt als welmeenend betreurd wordt. NIJMEGEN den 14 october. Den 12 dezer heeft alhier de Bossclie schipper J. Fromanswederom met gevaar van zijn leven een kind vatt even drie jarendat in de rivier de Waal was gevallenop eene plaat» alwaar de stroom het felst isgered en als het wareaan het levetl terug geven. Hoe veel de maatschappij aan dezen edelen mati te danken heeftge» tuigen de menigvuldige bewijzen van goedkeuring, zoo van Z. M» ael^ Ivoning, als van het stedelijk bestuur van 's Hertogenboschbij herha^ ling ontvangen eene medaillehem door de commissiewegens heij redden van drenkelingen te Rotterdam geschonkeneene dergelijke vflft de maatschappij tot Nut van 't/llgemeen ontvangen; terwijl thans nog, ter belooning eener edele daadin het vorige jaar bedrevenwedef eene medaille en getuigschrift bij het departement van gemelde maatschap pij te Nymcgen voor. hem gereed liggen, wcllte hem, bij de eerste ge legenheid, plegtig staat uitgereikt te worden. 'sGRAVENHAGE den lö october. Den 15 october was weder eene dier gedenkdagen voor deze residentiewelke in hare geschiedrol me( blijdschap zal worden aangeteekend. Reeds aanvankelijk, in den lopp. der weekverheugd door de terugkomst van derzclver geliefden Koning en Koningin in hun midden maakten zich de ingezetenen gereed tot ds ontvangst van Hoogstderzelver Doorluchtigen Zoon Prins Prederik met zijne beminnenswaardige Gemalin, welke in den avond verwacht werdetH- allerwegen verspreidden deze toebereidselen beweging en levendJè niet weinig vermeerderd werden door de allengs van buiten herwaarts stf* komende vreemdelingendoor het schoone weder daartoe te meer uit gelokt, - Ten zes uren des avonds was de geheele stad verlicht, en verheför den de ingezetenen met ongeduld de aankomst van het jeugdig VorstelitB: paar dit naderde eindelijk van de zijde van Rijswijk, en reed iü ee» open rijtuig, waarin ook t. K. H, Prins Albert van Pruissen, jopgste broeder der Prinses, gezeten was, den van stadswege opgerigten eete- boog, aan de Wagenbrug geplaatstbinnen, onder het spelen der klokken en het gejuich ecner ontelbare menigte die hetzelve tot aan Hoogstder zelver hotel begeleidde. Aldaar (het voormalig paleis der Vorstinnenweduwen van Oranje* Nassau en van Brumwykop de Par-adeplaats) aangekomen, hief het or- chest, geplaatst onder eenet) door de regering opgerigte prachtige obelisk, met toepasselijke zinnebeelden en opschriften versierd en rijk ver, licht, het Vaderlandslied aan, en voerde vervolgens eenige muziekstuk» ken op eene voortreffelijke wijs uit, terwijl het gejuich des volks het» zelve telkens afwisselde. De illuminatie was algemeen en fraaizoo aan de openbare als bi>^fl4i» dere gebouwendit alles en het schoone weder lokten duizend? wan*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1