ï8a5. ^^r."^^. COURANT. N°. 124. MIDDELBURGSCHE /^n^ ,«'<r^- Zaturdag NIBUfFSTJJ DINGEN. den i5 October. ZEE^TIJDINGEN. ^•m BESTUREN ejt ADMINISTRATIEN. VANDEPOLL, President, D E C I, 6 R. C Q Secretaris, DUITSCHLAND. FRANKFORT den 8 october. In de Aiigsburger vllgémeine Zdtung leest men thans een berigt uit Konstantinopelvan den 10 september, waarin gesproiten wotdt van een aldaar loopend geruchtals of Ibrahim- oacha Tripolitza verlaten had en naar Navarino geweken was om aldaar nieuwe versterkingen af te wachtenmaar van welk gewicht te gelijk eezeed wordt, dat het geenerlei geloof schijnt te verdienen. In dat zelfde berigt wordt voorts gemeld, dat Reschid-pachain weerwil zij ner verliezen, voor Missolunghi blijft, en dat het beleg dier plaats met is opéebroken. J. Door den Hongaarschen landdag isvolgens een zeer oud gebruik, een kroonings-geschenk voor H. M. de keizerin gevoteerdten bedrage van 50,000 dukaten, welke de gezamenlijke Hongaarsche adel op zich eenomen heeft te betalen. GROOT-BR ITTANJE. LONDEN den 8 octoher. Van wege het departement van buitenland- sche zaken is, in de hof-courant van Lissabon, een berigt geplaatst volgens hetwelk Z. K. H. de infant dom Miguel te Weenen eene zeer goede gezondheid geniet, Hongarye en een gedeelte der Oostenrijksche landen bezocht heeftzijnen tijd nuttig tot zijne studiën besteedt en zijne uren van uitspanning in uitstekend goed gezelschap doorbrengt. Gedurende, het verblijf van den generaal Lafaijette te Washington, is aan den Golumbiaanschen gezant een belangrijk geschenk overhandigd voor den generaal Bolivar. Hetzelve bestaat in eene gouden medaille, met het welgelijkend af beeldsel van Washington, 't welk bij deszelfs nageslacht is bewaard, tot tijd en wijle, gelijk het Amerikaansch dag blad zich uitdrukt, „er een andere Washington zoude opstaantotheil zijns vaderlands, en tot welzijn van 't algemeen." -— De generaal La faijette heeft het in persoon den gezant overhandigdmet eenen zeer verpligtenden brief aan den president Bolivar, vermeldende zijne over tuiging dat hij Bolivar de man zoude zijn geweestvoor welken zijn vriend Washington deszelfs afbeeldsel bij voorkeur zoude hebben be stemd, alsmede zijne welgevestigde hoop, dat des presidents pogingen door^den besten uitslag zullen worden bekroond, en dat de beginselen en belangen van de Amerikaansche welvaart en onafhankelijkheid op het algemeen congres van Panama eerlang zullen worden bevestigd. - Berigten uit Amerika melden, dat Callos zich op den 17 julij nog niet had overgegeven. Bolivar begaf zich naar Cusco, en zou ten minste zes maanden uit Lima afwezig blijven, Den schoonsten en grootsten diamant In de wereld bezit een prins ofrajah van Mattan, een district in het westelijk gedeelte van Borneo. Dezelve is van het schoonste water èn 'weegt, 367 karatenterwijl de beroemde diamant van Pitt, slechts 127 karaten zwaar is. Dezelve is van gedaante eirond, met eene kleine holte aan het spitse einde. Men heeft denzelvenongeveer 80 jaren geleden, te Landek gevonden, en hij heeft dikwerf aanleiding tot oorlogen in die streken gegeven. Voor eenigen tijd zond de gouverneur van Batavia zekeren heer Stavart, ver gezeld van dèn sultan van Pantiana, derwaarts om zich van het gewigt, de schoonheid en de waarde van dezen diamant te overtuigen, en on derzoek te doen naar den prijs. Toen de heer Stavart dit een en ander onderzocht had, bood hij voor den diamant 150,000 dollarsmitsgaders 2 oorlogsbrikken met geschut en ammunitieen nog daarenboven een groot aantal kanonnen van zwaar kaliber en vele geweren en buskruid. De rajah sloeg echter alles af, en wilde zijne familie niet van dat erf goed beroovente minder dewijl de inwoners daaraan nog eene won derbare kracht ter genezing van alle ziekten toeschrevenwanneer men •namelijk, water drinkt, in hetwelk deze steen is gedoopt geweest; ook meende- hij dat het geluk zijner familie van dezen diamant afhing. De republiek van Middel-Amerika bestaat uit de provinciën Gua- timalaHondourasSt. SalvadorLeon en Costa-Ricawelke vereenigd zijn onder een bondgenootschappelijk bestuur, op gelijke grondslagen als de provinciën der Vereenigde-Staten. In het jaar 1824 zijn dezelve on afhankelijk verklaard door ColumbiaMe.xico en nu onlangs door de Vereenigde-Staten. Derzelver ambassadeurs resideren te Guatimala. Mr. Heilly is er als consul van Groot-Brittanje en mr. Thomson als commis saris van dat rijk. Sedert het jaar 1821 heeft Spanje geene middelen aangewendom deze republiek wederom in hare magt te krijgen. Slechts eenmaal heeft er oproer plaats gehad, waarvan de oorzaak wordt toe geschreven aan den bisschop van Leonalzoo aan eene geestelijke intri gue, welke verijdeld is door.de waakzame zorg van Manuel Jose de Arce, nu president dezer republiek. Derzelver bevolking bestaat uit 1,500,000 zielen. De inboorlingen zijn goedaardigbraaf en rustigterwijl het gouvernement zonder schul den en in het bezit van een rijk land is. Onder de voornaamste voort brengselen telt men de indigo, de cochenille en mineralen van aller lei aard. -«^ivi ♦I,..-»^- NEDERLANDEN. ]:K::^jS BRUSSEL den 9 octoher. De professorenwelke voor het collegium pkilosophicunt benoemd zijnzullen gelijken rang hebben als de overige hoogleeraren, en zitting nemen in de faculteit van letteren. De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft doen berigtendat het collegie van St. Nicolaas, krachtens Zr, Ms. besluit, gesloten was. De burgemeester van Aalst heeft insgelijks doen aankondigendat het voor malige seminariumten gevolge van onvoorziene omstandighedenniet weder zou geopend worden. Men wil, dat het Fransche ministerie begint moede te worden, zich dagelijks door alle mogelijke oppositie aangerand te zien. Alle par tijen zijn ontevreden en daaraan wil men in eens een einde maken. Door eenen opregten bedaarden en eerlijken handel in alle zaken van be stuur te doen aannemenzou men misschienzoo als in Nederland een einde kunnen maken aan de verschillende klaagliederen, die er op gaan, doch men heeft nog korter middel uitgedacht: eene beperking der vrije drukpers is wederom op handen. BRUSSEL den 11 October. Gisteren bij de correctionele regthank de zaak voorgekomen zijnde van den priester Crabeek en van Maria de Ham, beschuldigd van overtreding der wet op. de. begraving, van on- willekeurigen manslag en van pogingen tot omkoopiiig der marechaussee. zijn, bij het hooren van getuigen, door den procureur des koningsnietl* we daadzaken opgemerkt, oiii daarop de beschuldiging van kindermoord te grondenen heeft de koninklijke prokureur dienvoljgende geconclu^ deerd dat de correctionele rcgtbank zich incompetent behoorde te ver klaren en de zaak te verzenden tot eene nieuwe instructie wegens die kapitale misdaad; de advokaten der beschuldigden hebben zich daartegen ten sterksten verzot, en gemeend dat de beschuldigden, door de kamer van beschuldiging op dat punt vrijgesproken niet ten tweeden male om de zelfde zaak naar de zelfde kamer konden verzonden worden. Aan-» staanden woensdag zal de correctionele regtbank op dit incident ult« spraak doen^ [Den 12 dezer zijn deze beide personen door de correctionele regt^ bank te Brussel veroordeeld, ieder voor twee maanden gevangenis, 35 gulden boeten en in de proces-kostenwegens overtreding der wetten op het begraven. Deze zaak heeft drie zittingen bezig gehouden.] Men zegt dat de zaak van den heer Muynckvicaris der St, N'- colaas-kerk te Gent, geen verder gevolg zal hebben. Het zouden gijng preken zijn, welke aanleiding gegeven hebben om hem bij den pro kureur des konings aan te klagen en die preken zouden door hem aafi den regter van instructie ingezonden zijn die daarin niets berispeiJjkS zou gevonden hebben. GENT den 13 October. Heden is de abt van Zinzerling en de druk* ker Poelmandoor de correctionele regtbank alhier verwezen de eerste voor een jaarde andere voor twee maanden gevangenis en in de kostert van het proces, als overtuigd van beleediging en laster jegens hooga ambtenaren van staatin de uitoefening van hunne functien, door ntid» del van het plaatsen van verscheidene artikelen in het dagblad Ie Courri^r de la Flandrewaarvan gemelde abt zich voor den schrijver heeft ver* klaard. ROTTERDAM den 12 October. Van Padang schrijft men den 3 juntj, dat de kolonel de Stuerskommandant en resident aldaar, van Bencoo. len terug gekomen isna er eene maand doorgebragt te hebbenom de organisatie van dat etablissement te volmaken. Naar de andere gewezen Engelsche etablissementenNatalAïr Bangi en Tapanoolijheeft bij eene commissie en troepen gezonden, om hen even als Bencoolen leoï- ganiseren. Te Padang was alles zeer rustig en gezond. De kustvaar; was zeer levendig, de handel bloeide en de uitvoer nam steeds toe. Den 23 september is een Russlesch eskader van een linieschip en drie fregatten van Kopp^nhagen gezeild, hetwelk zuidwaarts koers ge» zet heeft. 'sGRAVENHAGE den is October. Heden voormiddag, t?n half tien uren, is Z. M. de Koning, vergezeld van hoogstdeszelfs opper-stal», meesterden graaf v(tp ffeerdtin goeden welstand in deze residentie, aangekomen, VLISSINGEN den 13 October. Heden heeft mea weder np 's Rijkt marine-werf alhierop eene kunstmatige wijze en zonder de minste ewr gelukkenop eene der hellingen voor den aanbouw van schepenZiei} opwinden, een oorlogs-fregat van 44 stukken. Dit fregat, bestemd Olt? tot een stoom-oorlog-schip ingerigt te worden, is het tweede, met het» welk, op gemelde werf, dit buitengewoon werk is verrigt geworden, MIDDELBURG den 14 October. Door het Spaansche ministerie zijn aan de consultative junta de volgende punten ter beantwoording voor» gelegd: 1°. Welke zouden de midden kunnen zijn om onze koloniën te beyrcr digen, en dezelve onder het gezag van het moederland terug te brengen? 2°. Welke de middelen om de negotiatie eener geldleening te bevor» deren, en de voorwaarden er van minder bezwaarlijk te maken 3°. Is het raadzaam het stelsel van zuivering geheel in te trekken of wel, zou men zich alleen moeten bepalen hetzelve te matigen? en wel ke zouden in dat geval de modificatien zijn die aan hetzelve zouden kunnen worden aangebragt Den-Il dezer is Z. M. de koning van Pruissen ui? Parijs vertrpH» kenom naar zijne staten weder te keeren. VLISSINGEN den 13 octoher. In onze vorige is abusivelijk gemeld dat Zr. Ms. brik de Brak van onze reede is naar zee gezeild; dezelve is wel den 9 dezer alhier ter reede gekomen doch ligt er tot heden nog ten anker. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en heden naar zee gezeild, de Pelikaan kapt. J. H. Rickenaar Londen met stukgoederen. Ook zijn van den 11 dezer tot hedenvoor Antwerpen testemd op onze reede aangekomen Perseverance kapt. J. Dayvan Salemmet koffij Hanoverkapf, H. Semekevan Londenmet suiker the Two Brotherskapt. J, Lowther van Guernsey, met koiSj en suiker. NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. De DIRECTIE der Nederlandsche Handel-Maatschappif brengt bij dSi zen ter kennisse van de belanghebbenden, dat op den 15 November aanstaande zal worden gevaceerd tot den Ontvang der Zevende Storting, zijnde van 10 PCt. over het bedrag der provisionele Bewijzen van Deel» geregtigdheidtegen aanteekening op dezelve en in dezelfde Stedeji als vroeger vermeld zijnen zonder verbonden te zijn aan plaatsen vaR vroegere storting. Tevens wordt erop nieuw herinnerd aan de verbeurdverklaring van de Aandedenen van al het vroeger gefourneerde voor die in gebreken mogten blijven den vastgestelden termijnbinnen acht dagen na verloop van den aangewezen tijd, te voldoen, overeenkomstig den inhoud yan het IIde der artikelen van overeenkomst, 's Ci-aveuhage, den lo October 1825, 0«033;>

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1