COURANT. MIDDELBURGSCHE v^v y/ iN". I 2 5- Zaturdag mEUrrSTiJ DINGEN, den 8 October. pd U'S' D U I T S C H L A N D. WEENEN den 24 scpfewher. De Bcohnchtsrtïicn men, als er kend" hall" ofiicieel blad, mag achten. Zoo a! niet de taal Van het Oostcniijkscho ministerie te sprekenten minste deszclfs geest te ademen verhaalt op do volgende wijze hetgeen in Griekenland, betrek kelijk h'et inroepen eener biiitcnlandsche Verdediging is voorgevallen. Thans vinden wij ons in staat gesteld om onzen lezeren eenige ophel- derin"-on te ('cve nopens hetgeen onlangs in Griekenland is voorgevallen. Wij hebben'dczelve, gelijk al onze vorige berigten omtrent het tooneel des oorlogs in het oosten, geput uit bronnen voor wier echtheid Wij geenszins vreezen in te staan. Reeds sedert lang, terwijl men door geheel Europa, en de opper hoofden der insurrectie zelf door Griekenland de valschste geruchten omtrent den waren staat van zaken verbreidden, was de opstand, met uitzondering van de eilanden en de vesting Missolunghi in westelijk Griekenland door de wapenen van Ibrahim-pacha bedwongen en binnen de vesting Napoli-di Romania beperkt geworden. Partijgeest hield die vesting, de voorname zetelplaats der revolutie, in "groote"opschudding. De agenten der onderscheidene Philhelleensche sociëteiten, die voornamelijk in de laatste tijden, met eiken dag hoe lano-s hoe meerzich als ware diplomatieke agenten vertoonden en naar gelang.der omstandigheden, maar al te wel poogden te doen geloo- ven dat de gouvernementen der landen, waar hunne lastgevers woonach- ti"' zijnin geenen deelc van hunne zending onkundig warenmoesten door dit gedrag de inwendige oneenighcdcn onder de Grieken zelve zeer spoedig vermeerderen. Zoo wierven de generaal Róche en de overste Fabvier voor Frank rijk; de gemagtigden van het Engelsch comité voor Engeland. De eer- Sten stelden voor, de Grieksche kroon den hertog van Orleans op te dragen; de andere verklaarden zich, daarentegen, voor den hertog van Sussex. Te midden daarvan vereenigde de Amerikaansche agent, de heer Washington, zich met de gemeencbest-gezinden. In dezen wedstrijd moest de stem der Engelschen de bovenhand be houden want van de zijde van Groot-Brittanje was de meeste hulp, bestaande in belangrijke sommen geldsgekomenen was ook de kracht dadigste bijstand ter zee te wachten." Alsdan geeft het dagblad een overzigt van de bewegingen der Engel- sche oorlogschepen op de Grieksche kusten, inhoudende in substantie, dat die scheepsmagt, bestaande uit 3 fregatten, eene korvet en een brik, zich, den 12 julij op de reede van Patras heeft vereenigd dat èen fregat en de brik van daar naar de wateren van Missolunghi zijn gestevend en dat de overige met den kommandeur Hamilton naar den Archipel zijn gezeild; dat de laatste, den 19, voor Napoli ten anker aijn gekomen en aldaar nog een fregateene korvet en eenen brik heb ben gevonden, te gelijk met hetkoopvaardijschip, hetwelk eene nieuwe be- ïending geld van 50,000 ponden uit Londen aan boord had. „Den 20 julij, vervolgt het dagblad, arriveerde de kommandeur Ha milton voor Napolien dien zelfden dag hield de Grieksche regering eene buitengewone vergadering, in welke Maurocordatonaauwlijks van Hydra terug gekeerdeen tafereel moet hebben opgehangen van den wanhopigen toestand des lands, de ontbinding van alle krijgsmagt, het gebrek aan geld en de noodzakelijkheid, om zich aan de eene of ande- Europesche magt te onderwerpen met bijvoeging dat Groot-Brittanje als de meest daartoe bevoegde mogendheid moest worden aangemerkt. „Den 21 vroeg begaven Maurocordato, TrikupiKoletti en Spiliota- kizich aan boord van de Cambrian en droegen den kommandeur Ha milton hunne begeerte, uit naam der Grieksche natie, voor. Welk ant woord de kommandeur heeft gegeven, kunnen wij, op een bloot volks- gerncht, niet ais zeker vermelden. Na hunne terugkeer begaven zich deze gedeputeerdenonder een aanmerkelijk volks-gejuich, naar het re geringsgebouw en openden aldaar een registerwaarin de genendie zich voor Engeland verklaarden hunne namen zouden schrijven. Het- ielfde had reeds den 20op het eiland Spezzia plaats gehad. [Al waar de komniandeur Hamilton zich ook een' korten tijd had opge houden.] „Den 23 julij heeft Buduri het berigt van het gebeurde naar Hydra gebragten heeft Conduriotti de menigte aldaar in het groote klooster .bijeen geroepen haar den waren stand van zaken op Poloponesus ont vouwd en onder anderen te kennen gegeven dat de krijgsmagt van Colocotroni verstrooid was dat de Maïnoten werkeloos blevendat Ibrahim van Tripolizza konde ondernemen wat hij wilde, en dat het zaak was, het voorbeeld van Napoli en Spezzia te volgen. Dit voorstel heeft echter eene aanmerkelijke beweging onder de menigte veroorzaakt, en men heeft verscheidene lieden hooren zeggen dat zij wel wistendat men voornemens was om hen aan Engeland te verkoopen." De uitslag van de beraadslagingen van Hydra wordt in dat blad niet gemeld, evenmin als het gebeurde in Griekenland, na de behaalde voor deden door do bezetting van Missolunghi. Dit artikel behelst, ten slot te het reeds bekend manifest en het mede reeds bekend protest van den generaal Roche, en van d«n Amerikaanschen agent Townsend Washing ton alsook eenen brief van den laatstgenoemden", in welken hij de rede nen ontwikkeltdie hem tot dit protest hebben overgehaald welke re denen ten slotte ncderkornen op de vreesdat de hoofden der Grieken zich met dezen maatregel eene daad hebben veroorloofd welke hunne nationale onafhankelijkheid in de waagschaal stelt. KEULEN den 28 september. De stoomboot de Rijn is gisteren van hare reis naar den Boven-Pvijn alhier teruggekomenen heden morgen naar Rotterdam wedergekeerd, ten einde voortaan, met de stoomboot de Si ad Nijmegen, de gemeenschap tusschen onze plaats, Rotterdam en Antwerpen te onderhouden. HAMBURG den 29 september. De tijding dat de keizer van Rus land zijne in Bessarabie gekantonnecrde troepen zou komen bezigtigen heeft zich snel door Moldavië verspreid en in de hoofdstad Jassy eeni- gen indruk gemaakt. I\Iei; zegt dat de Hospodar van het vorstendom eenen agent naar Konstantinopel gezonden heeft om de Porte daarvan te verwittigen en instnictten te vragen, omtrent het in acht te nemen ceremonieelwanneer het kwame te gebeurendat de Pvussische sou- -i-U.. .i...'^!<'W;:-'': vereiö éenige dageil ftan aé Moldftvischö gi-enzen vertoefde, CMeii';^^Lj,_^^''ï|L dat de keizer werkelijk den 13 september naar Tagiinrok op reiff-^gslft^p^:^ is; des anderen daags is hem de keizerin gevolgd.) f**-'«■f-r'ïiv^ FRANKFORT den 1 ociober,. Mon heeft thans stellig be^igi''tp,^7^?§i*^'f Alexandria, dat do kapitein-pacha aldaar den 13 augustus is aangekötnejS- ''j?;,^ met eene vloot, bestaande iiic io fregatten, 10 korvetteii en origey,èefU."'^ï ao brikken en galjoten. Drie dagen te voren, in den namiddags h»d- j||(- ï^feT-'' de haven van Alexandria do bekende doch mislukte aaiislag vJin eènlg#"~^' Grieksche branders plaats gehaddien eigen avond had de onder-kö» ningdie zich juist te Alexandria bevondden vice-gouvertleuf ijjet eenige schepen doen uitloopen ora de branders tef vervolgen, erj öeh i\ den gouverneur en de directeurs der marine met nög andere söhepeil nS.'. gezonden om de eersten in het vervolgen der Grieken te helpen. Ge» durende den gehcelcn daarop volgenden nacht hoorde men te Alexatidfts eene kanonnade füsschen eenige Grieksche kapers en het g'eieide 7!ltj een konvooi kleine Turksche koopvaardij-schepenkomende van Adalj^f welk konvooi die kapers bij Danliate ontmoet hatldeUi Des rnorgefli van den 12 verspreidde zich het gerucht, dat de gotiverneiirin plasM van zich oostwaarts naar het punt te begeven vanwaar de kanöilnadrf kwamjuist eene tegenovergestelde rigting naar het westen genomen hft^< De onder-koningverstoord door dit gedragstak des morgens VSQ dell 12 in persoon met eene te Gunea nieuw gebouwde korvet in zee on| d9 Grieken te vervolgen. Toen daarop den 13 de vloot van deii kapiteliJ* pacha voor Alexandria kwammaakte de onverwachte verschijning vétt zulk eene geduchte zeemagt, terwijl daarbij de onder-koning (ifw8<lg was, in den beginne eene geweldige sensatie te Alexandria} deii i4$S0iia men eenen Engelschen kotter af, om den onder-koning op te Zöekett maar dezelve kwam onverrigter zake terug. Eindelijk keerde de öndcf» koning den 20 augustus te Alexandria terug fta Cyprus en Faliea Wil* gedaan en alle de wateren der Middellandsche zee tiissehen NatoHe eit Egypte doorloopen te hebben. Aan de uitrusting der nieuwe expedilitf naar Morea werd te Alexandria met veel ijver gewerkt; maar meh dachi dat dezelve niet voor het einde van september zoude kunnen onder zeit gaan. In de Augsburger Algemeine Zeitung leest toen het navöfgend JStt Odessa van den 16 september gedagteekend berigt: OnZe tijdingen Uit Konstantinopel gaan tot den 2 dezer maand. Meti ging ftldaai* voftrt met den tegenwoordigen toestand der Grieken als Zeer hagchejijk af t9 schilderen, aangezien de onder hen heerschende verwarring. De eetl- partij tracht de andere omver te werpen. De gebeurtenissen van Misso» lunghi hadden nogtans den moed van de partij der onafhankelijkett eenigzins opgebeurdvooral uit hoofde dat men den opstand op Kandia als eene belangrijke afwending beschouwde. Eene expeditie van i6ö^ man was van Hydra naar Kandia gezeild om de Kandiotische opstande< lingen te ondersteunen." Wij vernemen dat de rooverswelke de diligence bij MontabiiUI' beroofd hebbenreeds zijn ontdekten 6 derzelve zijn gearresteerd gö* worden. Het grootste gedeelte van het geroofde geld was ook gered< Uit Innsprück schrijft mendat den acteur Weitigwelke bij het Isarthur-theater te Munchen was aangesteldaldaar het schrikkelijk l.dt heeft getroiFen van levend begraven te worden. Men had hem ten gTïf ve nedergelatentoen men geruis in de kist hoorde; men opende dektsf) en vond hem geheel omgekeerd in dezelve liggenmet gewond as&ge' zigt en handendoch doodhij was even te voren in de kist gestorvett. GROOT-BRITTANjE. LONDEN den i october. De Grieksche afgevaardigden hebben eea officieel rapport ontvangen van de provisionele regering van Grieken land, waarin, behalve van de nederlaag der Turken voor Missolunghi, ook gesproken wordt van den opstand op Kandia en het veroveren def vestingen Grambouses en ICissamos door de Grieken aldaar. Ook woFdc daarin gemeld, dat Ibrahim-pacha, na verschillende gevechten, Wflaritl zijne troepen zeer verzwakt zijn, met het meerendeel zijner magtuit gebrek aan proviand en ammunitienaar de zeekust opgebroken was eft in een gevecht, dat twee dagen geduurd heeft, veel verlies geleden bad. F R A N K R IJ K. PARIJS den 2 October. Er ziet hier eene nieuwe lijst van getiqtli» deerden pretention der oude emigres het licht; de definitief geadmitteerde liquidatien beloopen reeds ongeveer 2il millioen. De schadeloosstelling, waarop de generaal Lafaijette, wegens zijne gedurende de revolutie ver beurd verklaarde goederen, aanspraak heeft, beloopt, zegt men ^00 duizend fr. Er is een vrij vreemd stuk publiek gemaaktzijnde een manifest of mandement van den kardinaal patriarch van Lissabonwaarvan hec oogmerk was om ingeval de aanslag van den 30 april 1824 te Beffl- postaom den koning te onttroonen gelukt ware, alsdan al het verfoei lijke dezer zaak op andere personen te doen vallen, dan die welke'doot de rapporten te dier tijd als daders zijn aangewezen geworden. 'Ditmafl- dement is gedrukt in den nacht tusschen den 29 en 30 aprilin dö hoop van den goeden uitslag; doch het komplot gelukkig verijdeld zijn de zijn al de exemplaren van dit stuk in beslag genomen en aan defl koning zelve ter hand gesteld. Het was op de Vrij-metselarendat de patriarch zijnen banvloek deed vallen, hen beschuldigende van, in dien duistervollen nachttegen het leven van den koningde koningin KN VAN DEN JONGEN INFANT HAREN ZOON (prins MigUol) te hebben zanten gespannen. Hij spoorde in alle opregtheid en zachtmoedigheid zijne kud:- de aan, om zich tegen deze monsters te hoeden, hen te haten, te Vef- foeijen en hen aan te klagen; en eindigde dezen herderlijken brief, .tues te bevelendat dezelve niet alleen aan al de deuren der kerken zat worden aangeplakt maar ook bij de parochiale en conventliele missett zal worden voorgelezen. Dit mandement is gedagteekend Junqueira den 30 april 1824 en getéC' kend door en met het wapen gezegeld van den leeraar Joachim Joseph Pachico y SoUza. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 4 october. Het Hof heeft gisteren voor drie dagett den ligcen rouw aangenomen wegens het overlijden van Zijne Hoogheid Prins Frederik IVillcm van la Tour en Taxis. Z. M. heeft, bij besluit van den 28 september, het tractemfltit der vicarissen in veertien gemeenten dezer provincie, van 100 tol Op

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1