''f COURANT, ':l i8a5, .117. MIDDELBURGSCHE f i^ 'C.' URg, Donderdag mEÜWSTIJ DINGEN. dres kï jvemb« ARTE' den 29 September. 1 bij zich 209 «sbij Madrid pphoudc. Er wofdt weder jferH van egn» H I zulks erd de 1825, ek. 'ggft, nr.ken; achten 1 emd, th. rAMBURG den 20 september. Van het eiland Rngen wordt gemeld 18=5. ;eliel'tie Huil chapi kant, burg, URG, Notaris ;.j| binittti oop ge- - KOU)- 'At een en eei\ gemelde i derzd- 27 tot dagen, boven. Make- DUITSCIILANn •TAMBURG den 2c L J. dat aan de Lanker-bogt onlangs een, van Malaga, naar Petersburg estemd schip, met een, ter somma van 60,000 rijksdaalders verzeker- e lading voor Z. M. den keizer van Rusland bestemd gestrand is «staande in marmeren heelden en blokken van Rome zwavel Corsica- ■he en Spaansche wijnen en fruiten. F B A N K R IJ K. PARIJS den 21 september. Door den schilder Picot isgisteren de k openbare verkoop aan den meestbiedenden geschied van een album .vattende eene kostbare verzair.cling van teekeningen waarvan de op- tengst tot gemoetkoming van de, door den brand van Salinsongehik- Jg'gewordenen bestemd is. Men had daarvoor den prijs van 1500 fran- ten Ingestelddoch de verzameling is voor 3000 franken verkocht ge- Worden. Zoo men zegt, is eene dame, in het Zuiden van Frankrijk woonachtig, de koopster. -, Ontzettend zijn de nadere berigten, wegens de ongelukken door den orkaan van den 26 julij II, te Basse-Terre, op Guadeloupe, ver oorzaakt. Van de 900 huizen, die de stad Basse-Terre uitmaakten, zijn er naauwelijks tien overgebleven. Al de publieke gebouwen zijn 'vernield of grootelijks beschadigd, Geheele huisgezinnen zijn op de wa aieren of onder de puinhoopen hunner huizen omgekomen. Het getal slagtoifers van deze geduchte ramp bedraagt meer dan 150 personen; dat der gekwetsten is ontzettend. Het land is van het kwartier van Capesterre af tot aan dat van Pointe-Noire geheel verwoestverschei- de'planters en vele negers hebben het leven verloren; een groot aantal j is gekwetst. Het kamp St. Charles bestaat niet meer. De dikke mu- ren zijn met geheele brokken tot aan den grond toe omgeworpen. 4 PARIJS den 25 september. Gisteren avond ten 7 uren is Z. M, de i koning van Pruissen met zijne zonen de prinsen August en Alberten gevolgalhier aangekomen. Heden middag arriveerden alhier Z. K. H, de hertog van Cumberland en prins Frederik van Prnissen. I NEDERLANDEN. p BRUSSEL den 22 september. Z, M. heeftvan de aangekochte voortbrengselen van nationale volksvlijtte Haarlem tentoongesteld, ten geschenke gegeven: 1°, aan Z. Exc, den heer van Tets van Gotidriaan, staatsraad gouverneur der provincie Noord-Holland, de groote kristallen kroon met verguld voor lichtenbekend op den naamwijzer onder no, 2409aan den heer van Toersstaatsraad en lid der staats-commissie het bronzen borstbeeld van Z. M.van Brichaut te Brussel2°. aan den heer D. Hoeuftburgemeester van Haarlemde mahoniehouten boeken- of linnenkas, met speelwerk, no. 1033; aan den heer van PHckevoort Crommelin, president der ètaats-commissle ter beoordeeling, het Door- jiiksch tapijt no, 1507; aan den heer Fincent Loosjes te Haarlem, de gouden snuifdoos, no. 1604, en aan den heer Onder de Wijngaard Can- Zius, in 's Gravenhage, de gouden snuifdoos, no. 1606. In een Fransch dagblad vindt men een artikeluit een Brusselsch felad ovetgenomen, waaronder de schrijver de daarbij gevoegde noot heeft geplaatst: Brussel, den 18 september. I Van Antwerpen meldt men het volgende: Wij vernemen dat de ko- J;ttenel Stuers resident en militair commandant te Padangtot commissa- "^h van het gouvernement der Oost-Indie is benoemdten einde in naam 'es Konings, bezit te nemen van het fort Marlborough en van Bencoo- jj;Ienwelke Engeland onsbij het laatste met hetzelve gesloten traktaat, Iheeft afgestaan. De heer commissaris zou zich den 28 maart 11, naar f zijne bestemming hebben ingescheept. De e-xpeditie is uit eene korvet en eene oorlogsbrik zamengesteldwelke 400 man aan boord hebben, gfovsl 5' Zoodra onze vlag te Bencoolen zal wapperen'zal de heer Stuers zich vanelfe|;:: naar Natal begeven, om die bezetting insgelijks te vereenigen met die, 4. welke ons reeds zijn onderworpen zoodat de gansche westkust en het Êvroii»t;j belangrijk eiland Sumatra, welke wij met Engeland deelden, voortaan niét dan één' en denzelfden souverein zal erkennen. Bij het vertrek der brieven van Padang, was de rust steeds onge stoord gebleven. De Maleyers legden zich toe op den landbouw, als- ■ftiede op den koophandel, welke alJaar zeer bloeijende was." ;r Zie hier de noot van het Fransche dagblad Zoo de Fransche staatkunde ooit buiten de handelbeurs treedtbe hoort zij eenige aandacht te vestigen op den gangwelken de Engel- schen en de Hollanders ten opzigte hunner koloniale bezittingen in 'Azië, volgen. Zij verdeden onderling uitgestrekte landen, naar twee grondbeginselen, 1°. om niet op elkander te stooten ja, zoo moge lijk, met in aanraking te komen; 2°. om eene derde mogendheid uit te sluiten, en dezelve niets ter bezitneming over te laten. Naar het eer- :^te grondbeginselverlaat Nederland het vaste land van Oost-Indie, ter wijl Engeland het schoon en rijk eiland van Sumatragrooter dan alle de Bntsche eilanden in Europa ontruimt. En naar het tweede grond beginsel spreken zijvan het eiland Sumatra als van een land waar- over zij alleen vorderingen te regelen hebben. Er bestaan echter aldaar nog eenige onafhankelijke Staten, waarin werkzame en vernuftige mo gendheden zich zouden kunnen nederzetten. Doch wij hebben andere Zaken te verrigten," 1 BRUSSEL den 25 september. De koning van Pruissen heeft bevo len, dat de Pruissische leening, in Holland gecontracteerd, onverwijld zal worden betaald. Men verzekertdat de gemelde vorst in onze stad verscheidene stukken kant en andere voorwerpen van waarde heeft ge kocht, bestemd om door hoogstdenzelven als geschenken te Parijs te Worden uitgedeeld. De boekdrukker Wahlendie dezer dagen, als een gedenkstuk van boekdrukkunst, een schoonen druk van de grondwet der ^Nederlandenm folio formaatheeft vervaardigden daarvan aan Z, M. onzen koning hulde heeft bewezen, heeft ook een exemplaar van dit werk aan Z. M, den koning van Pruissen ten geschenke gegevendie zulks met genoe gen heeft aangenomen, en door zijnen minister, den graaf von Schladen I aan den heer fFahlen een zeer vereerenden brief heeft geschreven hem de^roote gouden medaille voor kunsten en wetenschappen toekennende, A ^^l^Setal Vlaamsche paarden welke sedert eenigen tijd te Osten- ,fle naar Engeland zijn ingescheeptwordt nagenoeg pp duizend gere. egeve»! scketstr» len ptji vel nif elig be-l lijk .^d, e' weid en z ;n veto' gdiiitsc*' ie Pl28' EN VAS| r de be; <i(ichi>r>"' gbaar ■ngesiel^l ve fin*^ geffonei •n BoeS' kend. Alle zijn jong, sterk en zwaar; men zegt dat zij voor den lastU jr]fj,^ bouwd zijn bestemd, ^|^^'^5-^ GENT den 26 september. Wij hebben (zegt ons Journal') de voldoe- ning te kunnen melden, drt, in spijt van de ongeluks voorspellingei^ van sommigen en de kwade wenschen van anderenen in weerwil van de godsdienstige en staatkundige jcsuiren, twee even verderfelijke sbor-i ten, het philosophicsch coUegie, welks opening eerst op den 17 octo-' ber is bepaald, van nu af reeds 116 ingeschrevene leerlingen telt. Z. M, de Koning, de aankweeking der wetenschappen zoo veel mogelijk willende bevorderen, heeft twee nieuwe leerstoelen bij deLtiil»<i sche akademie opgerigteen voor de kennis der bosschen en der land' huishoudkundeen een ander voor de kennis der metalen, mijnen en werk- tiiignunde. Öit tweede professoraat is toevertrouwd aan den heer Dan* delinvan Gentoflicier bij de genie en een dier mannen die het best; de taal der wetenschappen spreekt, die hij op de polytechniqne (allefl omvattende) school in Frankrijk heeft geleerd. De heer Daudelin does thans, ten koste van het gouvernement, eene reis in Zweden, een lan^. zeer merkwaardig, ten opzigte van de mijnen, bewerking van hetijzer, enz. De reis van dien heer, die voor den aanvang der akademischg lessen in zijn vaderland denkt terug te zijn, kan niet anders dan vaneen groot nut voor de wetenschappen zijn. Het schijnt zelfs dat het gou vernement heeft besloten, dien jongen hoogleeraar, in het volgende jaar, eene reis naar Engeland en Frankrijk te laten doen. Heil zij dl^ vorsten die de kunsten en wetenschappen aanmoedigenen die overtuigd zijn dat hun troon niet vaster kan gegrond zijndan 'op dé liefde vafl een geoefend en verliclit volk Den 17 dezer heeft er te: Wer'vick-ih West-Vlaanderen een drog» vig ongeluk plaats gehad, Pieter Deiiyshuurder van een olie-nioleJj en zijn zoon, een jongeling van 16 jaren, zijn beide'door de h'ichc eenf regenbaks gestikt. Deze bak, welke ledig was, was reeds seder; tweq maanden gesloten geweestmen opende denzelvenèn de jonge Denyf daalde er in af om dien scheön té maken. Naauwelijks was hij er' eenj* ge minuten in, of hij stortte neder. Zijn vader, door schrik bevangen, roept hem verscheidene malen-te' vergeefs alstoen, alleen het gevoef der natuur gehoor gevendespringt hij zelf in den noodlottigen bah, om zijn' zoon te redden. Hij doet eene moedige poging om hem pp te halenen reeds heeft hij hem tot eene zekere hoogte gebragttoafj hij zelf op het ligchaam van zijn' zoon bezwij-kt, en aldus hec slagtoflffer zijner vaderliefde wordt, Eene zijner dochters, die bij dit verschrik? keiijk tooneel tegenwoordig was j en haren vader eii broeder te hnlp wilde komen, zou ongetwijfeld hetzelfde lot ondergaan hebben, jndiefl men dezelve niet met geweld had weerhouden, ANTWERPEN den 26 september. Öp gisteren had alhier eene pleg» tigheid plaats, welke tot hiertoe in deze stad niet gezien was. Hetde-; partemenc der Maatschappij rot Nnt van ''t Algemeente Antwerpen ge* vestigdheeft voor het eerst sedert haar bestaan eene openbare vergar dering gehoudenten einde aan Hieronimus Maesmans, kantoor-bediendg alhier, welke op den 27 mei dezes jaars, met behulp van twee vrouv?eil en met gevaar zijns levens, een knaap van 13 jaren uit de diepe graehj van het fort Herenthalsjurisdictie van Antwerpenhad gered eenf zilveren medaillebenevens een vereerend getuigschriftte overhandi gen zoo mede een dergelijk getuigschrift en een gouden dukaat aaii ell{ der beide vrouwenwelke den edelmoedigeu Maesmans hadden bijgestaan, Deze openbare vergadering heeft plaats gehad in de zaal van de Soda» liteit, en is bijgewoond door den ed, achtb, heer burgemeester deft?? staddoor eenige leden der provinciale staten(zijnde de heer gouvery neur absent, door de eerste civiele militaire enregterlijke autoriteiten door commissien uit de Koninklijke academie van Beeldende Kunsten en andere aan wetenschappen en kunsten gewijde genootschappenen voori namelijk opgeluisterd door eene aanzienlijke vrouwenschaar. Nadat d§ vergaderingop eene doelmatige wijswas geopend door den wel ed, gcstr. heer mr, Spruijtridder van den Nederlandschen Leeuw, presj^ dent van de regtbank alhier, voorzitter van het departement, heeft 4? heer de Potterbestuurder en secretaris van hetzelve, eene ter zake paj? sende redevoering gehouden, waarbij het ontstaan, de werkzaamhedejj en het doel der Maatschappij zijn ontwikkelden vervolgens toegepag{ op de plegtigheid van den' dag, welke redevoering met algemeen genoeg gen is aangehoord. De eereblijken zijn aan de gercmunereerden door detj heer voorzitter ter hand gesteld, met gepaste aanspraken. Dit feest ij begonnen afgewisseld en besloten door het uitmuntende muzijk van d§ alhier in garnizoen liggende ijde afdeeling infanterie, door den heef kolonel van dat korps goedgunstig ter dispositie van het bestuur des döi partcments gesteld, AMSTERDAM den 25 september. Uit het voorloopig rapport der binnen Amsterdam gevestigde commissie tot verzorging der noodlijdendej| door de overstrooming van Noord-Holland blijktDat door dezel ve, gedurende de eerste tijdperken na de ramp, aan 1,81$ personei| binnen Amsterdam huisvesting en voeding zijn verzorgd; dat 2,238 per sonen zijn gekleed, 2,066 stuks vee opgestald en gevoed, en in debeT hoeften van 27 overstroomde gemeenten, zoo lang de nood dit vorder de, is voorzien; dat daar te boven alle de verwoestingen en ellende op het eiland Marken schier geheel zijn hersteld en dat gedurende de laat^ ste dagen eene algemeene uitdeeling is gedaan van 60 per cent ovef d<j getaxeerde waarde van het verloren vee, on van 55 percent over d(j gcledene schade aan huizen en gebouwen van zoodanige ingezetenen als tot herstel derzelve buiten staat warenen van geheele tegemoetkoj ining aan zoodanige veehoudersals slechts tot vier runderen bezetett en die alle verloren hadden, terwijl eindelijk de voorzegde commissie itic!) nog in staat bevindt en werkzaam is omdoor aankoop van eene aan? zienlijke hoeveelheid hooiook in de behoefte van hetzelvewaar dig mogt plaats hebben te voorzien, JVIIDDELBÜRG den 28 september. De voornaamste tijdingen wegen? Spanje komen hier op neder. In Grenada is eene zamenzwering door vier officieren gesmeed, ontdekt; de schuldigen zijn gevat en de koning heeft bevolen dat zij, ingevolge zijne laatste besluiten, onverwijld zulj len worden te rcgt gesteld. Ook in andere provinciën is de standaari^ des oproers opgestoken als in Valenciadoor den generaal Cambo'vu la Manca, door den generaal Locho, en in Burgos, door Ortiguela vat? al deze partijgapgers wordt Locho voor de geduchtste gehouden, omda^ i'v i i UI I

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1