k f (P hy ,-. BESTUREN eh ADMINISTRATIEN^ i, STOOM-JAOT ADf^BRTENTIEN. i'i Te Midêêlkirg^ ter Boek<lrukierij vaa dé GsBROB-DE^Rfi A BKA'EAMS. (i,i' J. H. JJaa.e\^finkelvan Rio-Janeirobeide met stukgoederealicme kapt. M^everen Kari Frederick kapt. John Daehn béid* met stukgoederen; de Frouw Anna kapt. B. H. Schuring öiet klipzcmt, alle drie van Liverpool; Vhh, kapt. J. Morell, van Havre-de-Gracejnet katoen en koffij; de'Goede Verwachting, kapt. B. S. Stoffels, van Riga, laatst van Vere, m« hciui, feazenvellea en schrijfpennen; Caroiine, kipt. J. E. Melcherts, van Buenos-Ayres, met huiden; Ie Jeune Louis, l«ipt. F. Demouij van de Havannah met koflij en suiker het laatste schip moet quarantaine houdeil. Voorts zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en van den 8 dwer lot heden naar zee gezeild Jacoba, kapt. A. K. de Groot, naarDantzig; deFrouwJacoba, kapt. J. J. Rink haar Riga en Fortunakapt. J. C. Scholbergnaar de Oostzee, alle drie met ballast; de From< Catharinakapt. H. K. Wijk- mei^er, naar Kinkardin en de Viet Gebroederskapt. R. C. de Vries, naar Milton, beide met boomschors; Pegasus, kapt. J. MaZens naar Atexandrie, met steenkolen Rebecca, kapt. John Andersen, naar Hull met raapzaad Ie Cesar kapt. M. Schalknaar Leith met boomschors the Eijderkapt, B. Marrill naar Amerikamet ballastMarginakapt. V/. R. t]uisman naar Aberdeenmet boomschors Magnam'mekapt. J. Zietzesnaar Alvarado met ijzer staalkwikzilver en passagiers /a Fierge Marie kapt. J. de Meirenaar Messina met stukgoederen. .■;v*!<«*f -----------"v^-^Xi;- ADVERTENTIE. - - BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG, Hcefdpls^ais van de provincie Zeeland, brengen bij dezen ter kennisse van al de daarbij belanghebbenden dat op Woensdag den ai dezer des voermiddaga ten tien uren ten overstaan van de» Notaris Dirk .Tchan van der Horst Serléin het openbaar zal worden overgegaan tot den Verkoop vaa eenige AFBRAAKgeschikt tot BRANDHOUT, liggende aan de Scads Schuur, en op zoodaoige andere plaatsen als door den Stads Architect zallen worden aangewezen, alwaar hetzelve: des voor- njiddags van. den vorigen dag, tussehen tien en cwaalf uren, door een ieder bezigtifd kan worden. eed*«j ten Raadhttize der Stad Middelburgden 8 September 1825. .;,....-.:.,•.. Burgemeester en Wethowiers voornoemd, ■:*hi?ffei»Ri: B^LEVELD. iHi^Jlifr -^ T^ ordonnantie van Hun Edel Achtb. '•f^H^- J. F. BIJLEV-ELD, Secretaris. ,f»|^tr;:.-ï- ---------- :a*i:i.^^r;..r BEKENDMAKING. H«E COLLEGIE van REGENTEN over het Burgerliüi en Militair Hui* van Verzekering, te MiddeiMrgzal, op Dingsdag den so Sep tember 1825, des yoermiddags ten f© uren, v» het G€vange»hHis op de» Langenburgt, in het openbaar, onder nadere approbatie, aanbesteden: Het leveren, voor den tijd van zes maand-enin te g^rtu met primo Januarij 1826vaii de benoodigdheden toe onderkoud der Gevan- genen, bestaande in de navolgende Periieclenals: ,1°. ROGGBNBROOD en TARWENBROOD; 3°. AARDAPPE LEN j. 3°-. RUNDVLEESeH e»RUNDVET; 4°. BEENDEREN tot bereiding def Soep^Gersten MEEL Gepelde GERST of GORT 6°: Gmuwe- of Groene: ERWTEN of LINDEN 7°-. GROENTEN als:^ KoolU^FE«4«nKnolhen of RapenZuring-, Uij^a enz.8°. ZOUT PÉP-ER, AZIJN, OLIE en KAARSEN; 9^. STROO voor de ligging def g«vangen«nen 10°. STEENKOLEN-, TURF e» HOUT. D« Y-9<??wa^r4e:H van aanbesteding ZitlJe», acht dagen t& veren», ter leg^ngi Ijggeq ip het lokaal van het' Pr,ovi»ciaal Gouyeniement» in het bqv^igemeJdeGevangenhui*,. ej^ vooiis nog in Het Koffijhuis deZendragt ojk 4!? groote: Mafk-t te M'ddelbufg. DAGEN EN UREN VA.i AFVAART V A N li E T DE PRINSES MARÏANNË. f^avr Se ntonnd 'September 1825, iTi het BeurtVèet tugselien da Steden RoH^t^dam en MMdeibttrg, Van Middelburg naar Rotterdam. Datums, 16 20 23 27 30 Dagen. Vrijdag Dingsdag Vrijdag Dingsdag Vrijdag Uren moi-crens. Van Rotterdam naar Middelburg, Datums. 14 21 24 Dagen. Woensdag Zaturdag Woensdag Zaturdag Woeusdng ren Korgdisi 6 7 9 6 6 De GARNIZOENS-KOMMANDANT der Stad Fere noodigp irit de f;e_gfdigdentot d» ajinbesteding; en leverancie van de benood^gde Rattoits MPNITIE-BROOD vom-. de Troepengarnizoen houdende of zullende hwde» gedurende het jfwr- 1826, aanvMg nemende primo J^uarijtot- «ItiiBift Decen^bet van hetzelve jaaf. l^e voorwaarden vau- aanbesteding ljgg,^n ter lezing asin^ h«t Bureau van bovenfefncWen Kommandantin het MÜnsheerenstraatjeNo. i van d^.. roargens-tan,neg,<?n tot des namiddags ten drie uren. Zon- en, Feest dagen uitgezonderd, van heden tot en met den 24 dezer niaandwaaiop ddr i^{H>U6stedj«g, pJlWiiJki wl&ssthiedetv,, dès middags teiii twaalf uren De Garmzoen&TKommandant te. Vere >!-..c' ti;ü&*i.t^"< ■■■ï^ff'. Axel den 7 September 1825. lieden nacht, circa half-twee uren, overleed alhier in den ouderdom vaa-. bp»: vijf-en-zestig^ jaren onze teedergeliefde Moeder en Behuwd- MoederVrouwe JOHANI^JA MARIA HALEFM'ANWeduwe van den Wel-Edel-Gestrengen Heer J. HOELAND^, in leven Districts-C>ommis- ■^iii:'2uX-iür> J- JANSSEN, Med. Doctor. JVI. J. JANSSEN, geb. HoELANDSi C. HO EL AN DS. J5p ondergeteekenden betuigen bij dezen, aan vrienden.en beke^iden, hujwen. dankvoor het deel dat zij hebben gelieven te nemen in het «iavti?l»jkv verlies van,hun jongste Dochtertje CHRISTINA MARIA, J O H^. B O S. J. P. BOS, geh. DE Raaiv. QRENBARE VERKOOPINGop Woen^-ig den 14 September 1825, des morgens ten 10 uren precies, op de Noordzijde van.de Ha- vea te,VERE, ten overstaan van de Notaris JViliem Marinus. Snijder én..getuigen, van eeue pa«tij MEUBELEN-, BOEKEN, ZEE- en. LANDKAARTEN, SCHILDERIJEN en PRENTEN eene groote. blsauw* Sxeenen, PAARDENBAK eene gtoote WINKEL-LIKEUR- StÉLLING, eene partij KORT-TABAK voor Snuif, beschadigde en onbeschadigde SNüIF-; AFBRAAK, BRANDHOUT en. hetgeen verder zal,worden gepresenteerd. .VE,RK00PING. op Vrijdag den 16 September 1825dés-morgens tea-Èlf uren,, bij de Rammekenspoort te VLISSINGBN, van eene aawiênlijke partij: BALKEN, PLANKEN en BRANDHOUT, afkoms tig, vap het Linli^chip, de Prins, ]VI«n za! op Dingsdag deri 13 September 1825, des avonds ten Zj. ven uren, in het Heeren Logement van. Oranje, staande en gelegen n" den Langöndelft binnen deze Stad ten overstaan van den Notaris Johm. nes van den Broecke en getuigen,, publiek aan de meestbiedondenptJ senteren te verkoopen: Drie goede, sterke en weigebouwde HUIZEN tl ERVENalsmede een PAKHUIS te weten HET EERSTE genaamd B/iks Gravtnlt^vestaande en gelegen iutu, Zusterstraaf, Wijk L bo. 208 (op het Register vtm fielastiiig bekütid, W^k I. no. 207,) met annex PAKHUIS, staande en gelegen ia Gang, uitkomende op de Hoogstraat, Wijk I. no. 119. Dit Huis Erve en Pakhuis is in de Grondla.nen aangeslageii op 70 74, HET TWEEDE staande en gelegen in de ZusterstraatWijk I. no, 2Q9, (op het Register van Belasting bekend. Wijk I. no. 208.) Dit Huis en Erve is in de Grondlasten aangeslagen op 9 84. HET DERDE: zijnde twee Woningenmet eenen gemeenen Gang, staande en gelegen in de ZusterstraatWijk I. no. 2o5 en 207(o» het Register van,Belasting alleen bekend. Wijk I. no. 306.) Dit Huii en Erve is in de Grondlasten aangeslagen op 6 49. Deze Huizen en het Pakhuis zijn twee dagen voor de Verkoopingte zienhet Eerste met een Pemiissie-Biijette bekomen ten Kantore van gezegden Notaris vöK den Broecke, op gemelde Kijkdagen: des voor. middags van 9 tot 12 uren, en des namiddags van 2 tot 6 uren. Vrijdag den 16 September 1825, Verkooping aan het Vendu, van Qen' zindelijken INBOEDEL, bestaande in Ledikanten, vijf Bedden, Tafels, Stoelen, Lijnwaad, Kleederen, en alle ziirdelijke Goederen, dit een ieder verkiest aan te brengen. Donderdag te zien. PUBLIEKE VERKOOPING, op Vrijdag den 16 September i8jj, 1 des voormiddags om tien urenin het Heeren Logement van Oranje, binnen de Stad Middelburgt^n overstaan van den Notaris Adrim Stuf:rt Makkers en getuigen van eene schoone partij BLOEMPLAN' TEN en Haarlemsehe BLOEMBOLLEN bestaande in dubbelde en éöW de Ih-acinten, N?reisses de Constantinople, met dubbelde Bloem, «lit» Tons Albus, dubbelde Jonctiuille», mx^ti van Toü enz. Zijnde «feztive daags te voren, m gemeld-Logement,, voor een ieder te zien. Men zal op Maandag den 1.9 September ig2-5 in het Heeren La ment vnn: 0ranj£staande en gelegen iiv den Lairgenddft ten ovcr«««t vau den Noqaris Mr. A. ram de Graft en getuigen, piibliek verkoopen, eene gEoote/ partq BLAAR- ere gtdconren; TABAK SIGAREN en Rol len TABAK, KAROTTEN, eene gsoore partij SNUIF, TABAK-STE LEN en eenige CHOCOLADE. Deze Goederen zijn op Zatttateg den 17 Séptembei" en Maandag te 19- ék&- tot dess voormiddags ten-10 uren, te zien.,- in de lange Giststraai, tsn. Hwze van wijleir den Heer Blaaabeen^ De Notitien zijn m Heden af te bekomen^ bij den ISfocaris Mr. A.. van de Graft en den Ma- kejaar N. Borckelmans.. M^n- ziTl op Dingsdag en^ Woensdag den 20- en 21 September 1825, iiti. de lange Giststraatten- overstaan van den: Notaris Mr. A. van deCri^ on. getuigen.,, publiek verkt^epen, een'fraaijen. INBOEDEL waaronda een Kabinet, uittrekkende, ronde en andere TafelsStoelen Bureaux, ,Tombeaux Bedden, Kussens en Dekens, Mans Kleederen, gemaakt 'Linnen,,. Porselein, Glas en Verlakt goed.,. Sehiiderijeneene Pendule, eene fraaije; hangende Lamp, Kantoor-Lessenaars, eene Boekenkas, een Mangel,, eene Pers,-, een Vloer-LantaarnIJzeren Schouwtjes, eene Electriseer-Machine, eene Chinesche Vuur-Machine, Oost-Indische Kis- ■ten met. lood en-blik beslagen,, eene IJzeren Geldkist, een DrieplkW met. groQte IJzeren: Batansr. en: Schalen eene partij: Gewigteene partf ledig Vaatwerk voorts, eene Engelsche en andere Kerf banken Tabak- Pe^en., Chocolade- en Snuif-Molen,, eene partij Gereedschappen voor de Chocolade-Tabak- en Snuif-Fabriefcentwee PAARDEN, eeit nieuwe TWEEBANKS-WAGEN, eene CHAIS, een VERVOER-WA- GEN-,,PAAR-DETÜI<^EN, een ZADEL, eene KARRETPapieren ZAKKEN, los PAPIER enz. Deze Goederen zijn Zaturdag den.i^ en-Maandag deft 19 SeptemW 1825 te zien. y^I de genen-, die. iets- to pretenderen-hebben, vanv: of vèrsehuldig!' zijn aanPIETER KIEBOOM., in leven WirAelier in Aïrdewerfc binncn deze Stad, worden verzoekt, daarvan opgaaf of betaling te doen mi Johs. Kiekoom y in ^eHeerestraAt, .H. i^i uiterlyk voor of op den iJStst^" dezer maand September. Een nieuw Tweebanks PORTIER-WAGENTJE, met Glazen, M«r geschikt voor een en twee-Paardenuif de hand te koop; te bevragsn hij den Zadelmaker iï«i«*s?/,. op de-Vlasmarkt, en Hendrikse'm'deVijf Ringefii Ëen Zwarte RUIN oud 5 jaren, en twee Bruine RUINEN ond? en 9 jaren, uit de hand te koop, bij L. Erdegaingh. Te koop een best PIANO FORTE, bij F. van Oekeien, Organist. V«;n J. LOOIS C°., teVLISSINOEN, ligt in lossing Schippa de Stobbelaaraan de Bsursbrug, met eene, lading grove GulÜ^"^ KOLEN, voor 23 het Hoed alsmede zijn bij hun te bekomen Brus- selsche DROOG-KOLEN, voor 2 30 de 100 Ned. ponden. L. PONCIA, van Amsterdam is alhier gearriveerd'met een exlfa sortiment groote f en kleine SPIEGELS en SCHILDERIJEN-, als mede Lijsten en Glazen voor Spiegels en Schilderijen; is uitgepakti'J dg: Wed. 5e««-, in d^ Stad Huisten blijft tot den 20 dezer. M-et November aansta^.ndeeene bekwame KINDERMEID beiiO"- digdniet beneden de 30 Jaren; adrcsbij den Boekverkooper Schuiteri< Xegen November eea^ bekwame KNECHT benoodigd, op het H»^ van Domburf^, r.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2