il MIDDELBÜRGSCHE COURANT, i lo. i'l Dingsdag mEUfFSTIJDllSlGEN. Jf- den j3 September» deYösteil^verv^zfr ^-^"^--^-'^"- "oete van 30. francs ■uTene' oy.llZ^^''''°'' ^.'- barrière der Chopinetce, iakten r. r"''"'" smokkelaars gebruik «aak en, om goederen binnen Parijs te brengen en aldus de octrooi-reg- ZEE-TIJDINGEN. £"hS:n^LZ:r..!^^f^ .?!^-^'':. «"J^"F-\-;'P -n het begin ^,1 rr'if 'Ufg. ''gent. 5 5 ersiaji «Rol, «trsai, n aiü. ÜRG, biniitii te eet n eej eaieüi ',7 ««I RUSLAND. ETE'RSBüRG den 23 augusrus. Den 20 dezer, is dó fraaijekerk, genaamd der Transfiguratie, in de wijk der gieterij, dooreen* irand, di«n men ten 2 uren nadenmiddag ontdekte, in assche gelegd. ;en vermoedt, dat eenige werklieden, welke bezig waren met het dak 'te solderen vuur op het houtwerk hebben lacen vallen. Het grootste wWdeelte der rijkdommen van die kerk was reeds geborgenalvoren3 de Eoepel instortte >i» urn- ten «o| eer^D- resibet' crtat. :1i on- i H IKT evoeK' l&i^»jHeelte der rijkdommen van die kerk was reeds geborgen DUITSCHLAND. FRANKFORT den 6 september. Van Corfu heeft men van den lo a<jgustus-het onderstaande berigt Drie dagen geleden heeft de' seraskier een vierden Storm tegen de ésting Missolunghl beproefd met zes duixend inan, die in drie korpsen ^irdeeld waren, te wetentwee duizend Montenegrijnentwee duizend '^ectarioten en twee duixend Aziaten. Deze troepen hebben Zich'mees- ,^er gemaakt van verscheiden werken en zich daarin eene wijl tijdsstaan- gehouden; doch ïijn eindelijk met een aanzienlijk Verlies, hetgeen drie duizend doodengekwetsten en krijgsgevangenen geschat wordt l^èrjaagd en hun verlies zoude nog aanmerkelijker geweest zijn, zonder '/de list van een hunner aanvoerders Taïr Abassidie verstandhouding met de Grieken had en daarvan gebruik maakte om hen op te houden door i ken te waarschuwen voor een groot gevaar, hetgeen niet bestond." GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 7 september, Den 3 dezer des morgens ten half acht ure, had alhier te AVhitechapelroad een ongeluk plaats, heswelk aan vele der bewoners van de gansche omliggende buurt het leven had kun- Ben kosten te wetenhet springen der vuurwerks-fabrijk van den heer Broek. De aanieidende oorzaak schijnt gelegen te zijn in de onvoorzig- ligheid van twee jonge liedendie zelve bij de uitbersting in de lucht geworpen en zwaar bezeerd zijn geworden. Gelukkig is er niemand bij omgekomen, maar de fabrijk is geheel vernield en tusschen de 60 en 70 huizen zijn zwaarder of ligter beschadigd. De fabrijk was onverze kerdzoo dat dit voorvalden heer Broek met deszelfs vrouw en zes- :tal jonge kinderen, in de uiterste armoede dompelt. De tijdingen uit alle deelen van Ierland zijn thans zeer gunstig. e oogst is overvloedig en het volk heeft werk, Het besluit van den koningvan Frankrijk, ter erkenning van de lènafhènkelijkheid van Haïti, boeit hier zeer de opmerkzaamheid. Men 'jhaudt de zaak voor eene der merkwaardigste van den nieuweren tijd. creeds de wijze waarop de onafhankelijkheid werd verklaard, is zonder ;:^oorbeeld in de geschiedenis der staatshandelingen. Frankrijk heeft ha te zaak met groote bekwaamheid afgedaan en hare verkregene voordee- :-#en In opzigt toe de tolregten zijn zeer grootzoo groot xelfsdat men 'Ipelooftdat zij niet van langen duur zullen zijn. De handel van Haïti Is thans reeds zoo gewigtigdat de handel-natien een zoo voorbeelde- loos voorregt van Frankrijk, dat nu in opzigt tot Haïti eene vreemde mogendheid is gewordenniet langer onverschillig kunnen aanzien ever bet algemeen heeft zich het Engelsche kabinetgeleid door de in- Ifigten voor de Britsch-West-Indische planters en de groote eigenaren -Tan ptantaadjen, alhier, in zijne staatkunde met Haïti wel eenigzinsmis kend. Engeland geniet aldaar de voorregten niet meerwaarover het tch als de meest begunstigde natie nog onlangs verheugdeen kan Wchts mee onaangenaamheid aan verdragen met Haïti denken. De slaver- op de West-Indische koloniën, in de nabijheid van eenen onafhanke- /Wjkendoor Europa en Amerika erkenden Staat van negers en kleurlin- |en, IS een misstand, die niet lang voortduren kan, zonder de ergste Voelmgen te veroorzaken, en juist daar te beginnen, waarmede Haïti eindigde. Slechts een groote en verstandige maatregel van het moeder- fred schijnt hetzelve de koloniën tè kunnen doen behouden de loskoo- ,,^mg der slaven van hunne eigenaarsen hunne aanneming als Britsche rgers. In Kanada gaat men, volgens de laatste van daar ontvangen cou- «iiKen voort met de lading van het kolossaal schip de baron Renfre^v «an boord te brengen drie honderd menschen werden daarmede bezig gehoudenen 10 paarden werden steeds op het dek gebruikt tot hetop- ïBlen der balken door middel van windassen. Men zegt algemeen, dat lord Cochrane den keizer van Brazilië voor den post van admiraal bedankt heeften voortaan niet meer onder «jne vlag verkiest te dienen. De reden hiervan zou zijn, dat hij vele Vganden aan het hof van Rio-Janeiro zou hebben. t>*t>iTc j FRANKRIJK. 1«H«en v,„ l V"^'"'"*'''' P'P'^''^" ^°^^^n 0"<fe ko- ••dieden wl i!"^'' gewaarschuwd tegen de praktijken van som- t^Juitl' welke hunne diensten aanbiedenom hunne zakenbe- .ffekkehjk de schadeloosstelling bij het gouvernement waar te nemen of om hun aandeel in die schadevergoeding in te koopen. -j De priester Bergeron van de gemeente St. Sulpice', die béschul- 't^S^lZ t '^s' hnd';'""'^"' ongehoorzaamheid k«nt van PI ^'^'"ds wetten aangezet te hebben, is door de regt- TeLlWe ±e "'ais'ï- gemaakt, 'nagenoeg?p vaardigd/'^''' belegerde plaatsen worden ver- jqjr K,*. windüJeilde, zich onverschillig bleef betöonetizog deed het FriöÉcjii,,^^^7 fregat Amazone op hetzelve eeli schot met scherp. Het Engelsfch scliiJJ-"""""^''' hield als toen stand, zette zijne sloep uit, zond dezelve naiir dé Am'' zonet wendde en kooS de volle zee» Intusschen kwam hetzelve tleSa anderendaags weder terug, eene p.nrlemeritaire vlag voerendej Zeilde KadiX binnen, zonder dat de Fransche statie het gade sloeg, en ietEö 't-■"■•■' zijne passagiers en depêches af. Waarna hetïelve weder zeewaiirds Ste vende, Er hebben ook diergelijke oneenigheden met het Engelsëli^ oorlogsfregat Activevan Tanger komendeplaats gehad.'' NEDERLANDEN. lfer5^"-f BRUSSEL den 9 september. De Prins en PrinéÊS i^■èM^ic ï^fitééê^ morgen ten 7 uren van het paleis Laekeft naar Aken vertroükeii Q\t\ hunnen doorinchtigen vader den koning van Pruissen te getaoet tereire'ö; Bij besluit van derl 5 dezerheeft Z, Mi aan alle notarissen boeten kwijtgescholden, welke zij voor den 14 junij il. beloojsen hdjj- den wegens het niet bezigen van de Nederlandsche muntsbehamiflg in d^ tusschen particulieren gepasseerde acten en contracteii. UTRECHT den 9 september. Het volgende is een uittreksel Vaö ëét} brief, gedagteekend Curagao den 4 julij „Het kan rtiet dan belangrijk zijn iets aaiigaande de vaste kust Vat} Zuid-Amerikaen vooral omtrent de republiek van Columbia j inede té deelen. Deze uitgestrekte staat, alhoewel sedert lang door de Spaaö- sche wapens ontruimd, maakt niet veel voortgang iti hare vestiging, tiit hoofde van de onverdraagzaamheid der inboorlingen jegelis vreemde* lingen die zij met jaloersche oogen en tegenzin in hun land zieti j waardoof hunne eigene beschaving, welke zeer ver achteruit is, langzaam voortgaatj Het land zelf is rijk in vruchtbaarheid, en het bestuur moedigt de effii? gratie van vreemdelingen haar hetzelve wel aan, docii de ijverzucht et} het domme bijgeloof der minderen in gezag en der ingezetenen in tle^ algemeen, dienen tot zoo vele hinderpalen tegen de heiging van vreen!» den om zich aldaar neder te zetten en het onbevolkte land voordeel aat} te brengen. Hoe gering de bevolking is zal meh zich kunnen voat-r stellen als ik zegdat de oogst in de Omstreken van Caracas en Ma* racaïbo aanmerkelijk veel belooft, maar dat een groot gedeelte zal Vér? loren gaan, uit gebrek aan handen om de inzameling te doen. De harir del uit Europa op de onderscheidene havens van Columbia, was èehigetl tijd geledenzeer levendig doch is nu wederom verminderdhoe^vej het noodwendig andermaal moet toenemen als de onafhankelijkheid vat? dien staat door Engeland en zoo als wij verwachtendoor Nederland ook erkend wordt; Ava.irbij de commercie van Curacao aanmerkelijkzoit* de winnen, vooral als de handelmaatschappij hare schepen hief als eefltf stapelplaats zal uitzenden. Omtrent de ontdekte goudmijn öp Arubd iü weinig te melden; gebrek aan deskundigen is de reden waarom ét ndg weinig werk van is kunnen gemaakt worden. De komst van den geiie* n&\ Krai/en^of zal daaromtrent spoedig meer licht Verspreiden. Hier i$ men nog niet zoo gelukkig geweest om goud aan te treffenmaar Wel erts van zilver, koper en ijzer, om welke te bewerken vele moeite eft kosten zullen moeten besteed wordenzoo ver nogtans heeft het eefj zeker heer, Frans Roi/er gennamdplanter en eigenaar van eefie groots plancagie, gebragtom uit erts, doch met vele moeite, een staafje zij* ver te halen." 's GRAVENHAGE den 8 september. Gisteren avond overleed alhief f in den ouderdom van 65 jaren en ruim 5 maandende heer generaal» majoor Hendrik Detmers ridder der militaire Willems-ordeprovincial!^ kommandant van Zuid-Hollandeen mandieom zijne goede hoedfi-» nigheden van een ieder die hem gekend heeftwordt betreurd. D^ zamenleving verliest in hem een deelnemend vriendde maatschappij eetl achtingswaardig lid de koning en het Vaderland een braaf krijgsmStJ e}} getrouw dienaar. MIDDELBURG den 12 september. Op Woensdag den 21 septemtej" 1825, des middags ten 12 uren, zal, aan het lokaal van het gouvertie* ment te Middelburg worden' aanbesteed De meest noodzakelijke reparatien en verbeteringen van slle de tot het departement van den waterstaat behoorende Zeeweringen eii water- keeringen der stad 'Vlissingen, met het onderhouden derzelve tot de» I julij 1826. Het uitvoeren van eenige buitengewone werken aan dee Hoofdpkaf Polder. astinj' --Van Kadix den 19 augustus wordt gemeld: irVoor onT'l"' F«''"0"th met depêches komende, dat den l? voor onze haven ,s verschenen heeft eene levendige actie met de "-..^..^11, uccu eene levenaig ansche brik S^Zllu.^.'^'^ op"trhou7en enVef anker te werpen te^ ^nf^ rf ^^^"op weder een scho mét loi kruid volgde. Paar zifh het EngeMch fregat' dat «ee^ vpoMet haven gekomen zijnde, werd door eene Fransche brik, die zich 11 tl?!^^".^^^^"'"!^'''^'''^»^.' bevond, door een schot vJ; lostt^ AMSTERDAM den 6 september. Den 16 julij is te Boston aangekö* men Zr. Ms. oorlogs-fregat PALLAS, Kapitein-Luitenant C. Rijk. Van Heivoetlaatst van Plijmouth. j t VLISSINGEN den lo september. Zr. Ms. fregat ALGIERS» gè» kommandeerd door den Kapitein-ter-zee J. A. van der Straaten 'is gis* teren naar Texel gezeild. .'.'>■- Het schip Niceakapt. M. A, Tarabochidden 7 dezéi' Van Livoftfd alhier ter reede gekomenhad op de Breedbank deszelfs roer afgestoö- ten en ismet behulp der loodsboot /e St. Michel, schipper T. BlSaS* sens, van Duinkerke, hier ter reede gebragt en heden binnen de dok- Jiaven gekomen, ten einde een nieuw roer aan te hangen, om desjelft reis naar Antwerpen te kunnen vervorderen. Van den 7 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, öijfè reede aangekomenr r-rr-» De Jonge Johanna t kapt. L. Haweghvan Londen laatst van ÓStehdö met koffij en suiker; Geerdinakapt. L. T. Sok, vafi PetersburgnSe? potasch; Fenlllia, kapt W. van der Kolff, van VeneroSmet ropdett wijnde Harmoniekapt. C. R. Plattevan Bordeauxmet wijn éfl stukgoederen de Jufvrouw Mees kapt. G. L. Doornbos de Vrouw Anna kapt. H.J. Korter, en de Jonge Karoluskapt. N. Zeplienalle drie ydrt Liverpool, met klipzout; Johanna Chrisfina kapt. L.C. de Vries ytji Bordeaux; Herkules kapt. M, Schipmanvah Londen; Margaretka Cte/«<7, kapt. G S, Rotgans, van Marseille, en Catharinakapt. T. Ebb«en, van Palermo, alle vier mét stukgoederen; Mathilda, kaöt* C. de Vosvan Lissabon met zout, fruit en huiden 1 de Henriikapt, J, m der^Sfeen, van d^ Itaap^Vei'di^ebe eiiapden, ?nVV M<^ria\ |{iip(, ril

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1