L BESTUREN eh ADMINISTRATIEN. JDrERTENTIEN. STOOM-JAGT DR PRINSES MARIANNE. Foor de maand Augustus 1825 Bund Rped. EIU 49 at» 1% Te Middelburg, Ier Boekdrukkerij van de Gebroede*.* ABRAHAMS. if'- NOTIFICATIE. De GOUVERNEUR van de Provincie Zeeland, brengt bij déz^rtèr kennis van de belanghebbefiden, dat, door Zijii Exc. den Opper-Jager- meester van Zijne MajesteitOpperhoutvestar voor de Noordelijlte Pro vinciën met overleg van Hun Ed. Gr. Achtb. de Gedeputeerde Staten is bepaald: dat in deze Provincie voor dit jaar, de Groote Jagt op den 1 September aanstaaiide zal geopend zijn, terwijl echter niet zal mogen worden gejaagd, op gronden waarop de Oogst nog niet zal zijn afge- loopen. Middelburg de;i 25 Augustus 1825. 'j. VAN DOORN. jasw!,?.ti' 't,*- '■y^ri>^ "-**^'AANBESTEDINGEN. "^^Lii'-'' Ot>'dön 3 Septernber 1825, des voorraiddags ten 10 uren, zullen, aan I)ét lokaal van het Gouvernement te Gent, worden aanbesteed de riSvoIgende werken als 1°. De uit te voeren Herstellings- en Verbeterings-Werken aan tie Trekwegen dèr Brugsche Vaarten van het Kanaaltusschen Aalst en Dend'irmondealsmede hét vervangen van eene Houten Brugover laatstgemelde Vaart door eene gemetselde. 2°. Eenige uit te voeren Verdicpings-Werken in de rivier de Dender, W) dé Sluizen vaq Idegem en Wies, alsmede in de Moervaai't. J3e bestekken en voorwaarden dezer aanbestedingen liggen ter lezing •in het voornoemd lokaal, èii bij den Hoofd-Ingenieur te Gent. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG, In Zeelandbrengen bij dezen ter kennisse van de Patentpligtige Inge zetenen, dat tot dé afgifte der PATENTEN, over het jaar 1825 ten Stadhiiize zal worden gevaceerd, des Dingsdags, Vrijdags en Zaturdags van iedere week des morgens van 9 tot 12 uren, en zulks gedurende het tijdvak loopénde van Dingsdag den 23 dezer tot en met Dingsdag den 20 September aans.-iande. "Eli wordt een iegelijk aangemaand, om zijn Patent, binnen den voor- scürèvért teriiiijn, ten Stadhuize te komen afhalen, ten einde zich niet Wöot té stellen aaiï de maatregelenwelke naar aanleiding van Zr. Ms. liéSlint van deri 17 October 1820, ten aanzien der nalatigen zullen wor- <féii genöiiiéii. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 22 Augustus 1825. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Voor den Burgemeester afvvezig VAN SONSBEECK, Wethouder. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtb. J. F. BIJLEVELDSecretiiris. De CENTRALE DIRECTIE van WALCHEREN zalonder nadere approbatie van Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche Zakenop Woensdag déh 14 September aanstaandein hare gewone Vergaderkamer tè M0delbiirgdés voormiddags ten i urenpubliek presenteren aan té Béstèdefi De leverantie der benoodigde DiJKS-MATERIALEN voor den jare iSaö, bestaaiide iii: 2,100 DRAGHOUTEN. 300 PËRKOENPALEN, 16,000 Ponden IJZER. iS5,ooo Bossen Brabandsch RIJS. 115,000 -^— Brabandsche GAARDEN. 43,000 Stuks Brabandsche STAKEN. 40,000 Bossen Hollandsch of Vlaamsch liljS. 8o,oöö Stuks Walchersche STAÏCEN. 10,000 Bossen RIET. 2,000-------- Grof STOOK-RIET. i;30ö Lasten Doorniksche STEEN. 225 --—BRIKSTEEN. Ën 150 HOPvDEN. ïttlieftdé dé bbridTtienacht dagen voor de Besteding, ter lezirig lig- ^èh' op de GriiïJe der voornoemde Directie, en nadere infórftiatien' te BdtÖiliéTi zijn bij den Opper-Commies A. Dhigmanste Middelburg. (p'"*:*,'*^V J-Jeden verloste voorspoedig van eene DOCHTERmijne geliefde êthtgénobte C. S. Bamjne. MiüDELBUilG J. C. VAN DEN BPvOECKE dÈri''24;AitgiJstHS 1825. Med. Doet; DAGEN EN UREN van AFVAART VAN HET In het Beurtveer tüsschén de Steden Rotterdam en Middelburg. Van Middelburg naar Rotterdam Dagen. Datums. a 8 30 Zondag Dingsdag Uren s morgens. 6. 7- Van Rotterdam naar Middelburg, Datums. 29 31 Dagen, Maandag Woensdag Uren 'i morgens. 6. PUJBLIEKE VERKOOPING té WISSENKÉRKE, in het Kanton '*W KififfgieH', op Vrijdag den 2 September 1825, <les namiddags ten 3 «röI, Vit\ 14 BuMders 56 Roetien ZAAILAND in den Heer-.Tans-Pol- diy:, têgën den Dijk van den Soelekerke-Pólder. Inforriiatien zijn inttis- ^{feit re bekomen bij de Heeren Fader en Tazelaar te Wissenkerke vÖöHneid. PUBLIEKE VERKOOPING voor de LEENBANK te Middelburg ErtWgsdag den 6 September 1825, van alle PANDEN, verpand tot den iaStstéft Juni] 1824. "Ywee drie Heeren of Jufvrouwen welke bij Burger Lieden, in het fceste dèr StadKOST of INWONING begeerenadresseren zich bij ftj« Beitthemter nadere informatie. f'^rstoftd eene MEID benoodigdin de lange SingelstraatN. 200. LEBORRE GRAFF, Timmermans-Baas aan het Kanaal van Neuzen, liCèft benoodigd Twintig bekwame TIMMERLIEDEN, tot het maken *eï SJUiswerkentegen 1 40i 50 en i 70 cents daags. PUBLIEKE V E R P A C H T I N G. j^/Jen zél op Maandag den 29 Augustus 1825, des N'oorWidtlags''t?h- tien uren p'fécies, ten overstaan vanden Notaris Alexander Michiel Stfflé in tegenwoordigheid van getuigen in het Gasthuis staande en gelegen in den Laiigendelft binnéii de stad Middelburg, publiek presenteren te verpachten, de navolgende Twaalf Perseeleii 200 WEI- als ZAAILAND No. ZAAILAND ITEM, WEILAND ITEM, ITEM, ITEM ITEM, ITEM, ITEM, é^^f ITEM, 13. WEILAND, 05. 1 30 80. B52 «2. 60 3? 54. to. 5« op 4<J SU S9» a<*c in de WestwateringKoude- kerkein Hein Wuyts blok in de Westwatering, Beker- kein Simon Ruths blok in de Westwatering Hooge- lande in Bouwens Jans blok in de Zuid watering Haai- man in Mejonkers blok ^?i*ï^ci.'«f,: '^Vj|, in de Zuid watering, Westtf';i:qS;-öi. »,!ii6wf souburg, bewesten Anne#":^|s^^-'^ë^>^Ji Goris Wegeling- ^i/^ 6. ZAAILAND, ili de Vijf Ambachten, 2ou-'^<rè*'Ö. telandein Werendiike in de Oostwfttering, Noord monster, beoosten de Noord- Dampoort in de OostwflteringBrig- damme in diverse Blokken en Splinters3 in de Zuidwatering, Haat-fTTT^X' manals voren .'.'-■>-*^^r in de ZuidwaFeringNieuw- Erve als vóreri in de Zuidwatering Oost- sonburgals voren in de ZuidwateringWest- söuburgbewesten Poor ters Wegeling De conditien liggen ter lezing ten Kantore van gemelden Notaris l^fié,^ ill deii Langendelft te Middelburg, A. s>9- Men zal op Dingsdag den 13 September 1825, des avotidy ten ZésP vén urenin Itét Heeren Logement van Oranjestaande en gelegen ilj' den Lïmgendelft binnen deze Stad ten overstaan van den Notaris .hhiiH-- nes yatt den Broecke en getuigen publiek aan de meestbiedenden pTfr.' senteren te verkoopen: Drie goede, sterkeen weigebouwde HUIZEN êtt' ERVEN, alsmede een PAKHUIS; te weten HET EERSTE: genaamd Baks GravenkoveStaande en gelegen in d» Zusterstraat, Wijk I. no. 208 (op het Register van Belasting bekend» Wijk I. no. 207,) met annex PAKHUIS, staande en gelegen in den Gang, uitkomende op de Hoogstraat, Wijk I. lio. tip. Dit Huis, Erve en Pakhuis is in de Grondlasten aangeslagen op 70 74. HET TWEEDE staande en gelegen in de ZusterstraatWijk I. nO. 209, (op het Register van Belasting'bekendWijk I. no.- 208.) Dit Huis en Erve is in de Grondlasten aangeslagen op f g 84. HET DERDE: zijnde twee Woningen, met eerten gemeenett Gaiig, staande oii gelegen ifi de ZustérStraatWijk I. no. 206 eh 207(op het Register van Belasting alleen bekendWijk I. no. 206.) Dit-HSiJ en Erv« is in de Grondlasten aangeslagen op 6 49. D?ze Huizen en het Pakhuis zijn twee dagen voor de Verköopingte zienhet Eerste met een Permissie-Biljette bekomeii ten Kantore vaU- gezegden Notaris r^« den Brireckeop gemelde Kijkdagen: des vöor- middags van 9 tot 12 uren, en des namiddags van 2 tot 6 uren. J3ondergeteckcnde maakt aan zijne Kalanten en verdere begunstiger» bekend, dat hij in het begin van September Zal arriveréii, met eens Lading SCHAAL-MEET- en SMIDS-KOLEN legt thans in losjing met Beuken VAAMHOUT, MUTSAAPvD, Brabandsche SPEEKEN, Brusselsche Gallietté KAGCHEL-KOLENDROOG-KOLEN, besti nieuwe Khiiideitsche BIEZEN en Langstraats HöOIalles tot'eaen« <:ivielen prijs. Adres op den KinderdijkP. pp^ L. DE ZEE UW. '*»'«--^= PRIJS-COÜRANT DER vooRNAAMsi-E EFFECTENl 't^'V t^r Beurze van Amsterdam de/i 24 Augustus 1825. pCt. NfcÖERLANDSCiffi Fondsen. 2|. Werkelijke Schuld ..59^^ 59f Rest. Uitgest. dito.i| il li Kans-biljetten 25 h 25! 4I Amortisatie-Sijndicïiat 99I a 100 2i Dömein-Losrenten Rpl a 90 Loten V. dito 't stel 08 a 70 Aand. in de N. Baiik k 4^ Aand. Handél-Msats. 102 aio2| Fran's CHE. 5 Inschr. op 't Grootb. io2gaio3 3 Dito op dito735 a 74 Russische. Obl. bij Hope C°. Inschr. op 't Gróotb. 101^-3102:5 5H -A 58I iTAtlAANSCÖÈ. 5 Mohte di Milano.. 5 Napelsche Certificat. 84 «45 PRIJZEN VAN HET GEDISTELEERD. Te Schiedam, den i\ Augustus 1825. Jenever, het NederlandSche Vatzonder fust, ƒ18,25. Arasterdamsche Proef Zonder de Belnsting. - 23 30. STAAT VAN MIDDEN PRIJZEN der OBJECTEN van MARKT ENZ., te Middelburg, den 25 Augustus 1825. Tarwe .J£,lji^'. IVjud ƒ5 50 Rogge' 3 Gerst3 Haver- 2 Boekweit- 3 Witteboonen- Groene Erwten5 Graauwe Erwten Aardappelen Mud- 2 Brood. TarwePond- Rogge- V LEE S CH. RundPond ....,.- Kalfs- Schapen- 40 40 00 60 40 56 ''^2! Volgens Pal' 40") 50 Met Belasting' 30J pCt. PRiiissiscrtB 5 Oblig. Neg. Londen 4 Spaansghe. 5| Obl. bij Hope C.38| i 4f Couponsper stuki OösteNrijkschE. 5 Oblig. bij Goll C°. 89I i H 4 Ditobij dito75 i 75ï !2i Weener Certificaten53 53j Nation. Bahk-actien fi^fiinJ^ Niet aangevöïrt' Item. Itent.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2