COUR'ANT, N". MIDDELBURGSGHE io3. 11 Zaturdag mEUmSTlT DINGEN, den af Aügustiiéi 'fe (•?I^,-^C I»ren even mm de vereenigingeii vjn mppmen, vaj toctellfr.te '■■f- m w '■0' .-iS-.n :tR:--r r gROOT-BRITTANJÉ. X ONDEN den 20 augustus. Lord Cochrane, die steeds blijken heeft segeven van moedbeleid en zeemanschapen die aan dé indopen- denten van Zuid-Araerikaals zeemande gewigtigste diensten heeft be wezen wil het traktement Van 6000 ponden 's jaars hetwelk hij als groot-admiraal van Brazilië geniet, opofferen, ten einde de Grieken in hunnen strijd voor vrijheid en volksbestaan te ondersteunen. Hij heeft zifh reeds met het comité der Grieken hier te lande deswegehs verstaan en aan hetzelve de bepaling zijner jaarwedde overgelaten. Hij begeert alleen de scheepsmagtdie hij de Grieken zal toevoerente gebrüi- k,én,, zoodanig als hij dat goedvindten zonder zich aan de bevelen der plaatselijke overheden te onderwerpenen dit is hem toegestaan. ]V^n verzekert, dat het comité 300,000 ponden 3,600,000] voorban^ d^n heeft, ter uitrusting zijner vloot, en dat hij zich van stoomvaar- tnigen zal trachten te bedienendat hij eerlang bekwaam zeevolk zal «annémen en tegen het einde van October gereed hoopt te zijn» De b.egnnstigers der Grieken maken zichen zoo het zich laat aanzien met reden, een gunstig denkbeeld van den schrik, welke eenige zware fre gatten, door eenen Cochrane aangevoerd, onder eene Turkschè vloot Zal te weeg brengen. FRANKRIJK. .i^ARIJS den 20 'augustus. In het requisitoir, dezer dagen door den prokureur-generaal bij het kojiinklijk geregtshof te Parijs den heer Bel- Isrt, tegen de dagbladen Ie Counier Francais en Ie Constitutionnel geno men en waarin hunne redacteurs beschuldigd worden, den godsdienst van 468 staatja allen godsdienst in het algemeen aanteranden, komen uit- 4rukkingen voor, te belangrijk en te zeer den geest kenschetsende, welke dezen Franschen magistraatspersoon jegens de Protestanten bezielt, pm hetzelve niet bij wijze van uittreksel aan den Hollandschen lezer be kend te maken. -Na dat de heer Bellart gezegd heeftdat de volksmennersal moge trliiè, de Ia charité enz welke zulke godsdienstige Én zij vragen Av'at ér'vati'tfê Wéifêti oroederschappen niet erkennen ^-^ öe Bellart vraagt hun op zijne beurt, waar dan het groot beginsel blij^J hetwelk toestaat, alles te dOen hetgeen de wet iiiet verbiedt Dz% zul^8>/ifï^ piaatseti van Vereeniging kloosters heeten doet niets ter zake 5 Wböri'"*^ den veranderen het regt niet, éii iiiemanti wórdt gedwoiigen er tégeÖ wil en dank in té blijven. be heer prokureur-generaal Verdedigt daarop liet nut der itlbösterss Alle oude godsdieiisten too wel als de nieuwe hebben huniie lieiiigé plaatsen gehad; Éleusis en Memphis waren geheiligd, v/aaróm zoüdert ^iilke heilige plaatsen in den Katholijkeh godsdienst alleen niet bestaaii j vooral in den tegeiiwoordigeii tijd, waarin zoo velen, welke de wet niet Straft j met zich zelf vrede te maken hebben? In deii tcgenwóordigeli tijd, waarin zij donder dit iriiddel van boetedoening 11 i: wanjioop tÖ{ inieuwe eüveldadén zouden vervallen Maar de godsdienstige bröedefi schappen worden van buitensporige heerschzueht beschuldigd; zij willeji zich met staats-aangelegenheden Bemoeijehover het geweten der ineris schen hecrschen en het gouvernement zelve oiider haren invloed bi-êtt* gen. De genoemde dagbladen betigten haar ook Van de iiltramöhtaanscfti^ of Paüslijke inagt toegedaan te zijn en de vrijheden der Gallikaanscliö kerk té willen omverwerpen. Deze beschuldigingen 2ijfivolgens delt iheer Bellart, zonder grond, en hij wijdt uit in den lof Van de thühS herstelde Sorboritiè. Nti gaat hij over tot het üi^er bepaaldelijk aantöo» nen van de vooraf in het algemeen te laste gelegde feitenwaarbij Ji^ onder anderen melding maakt Van de klagten eener Protestantsche gemeéti«- te in het zuiden des koningrijks over het ontnemen aan haar eeher Kerk| deze klagten worden in een nominer dei- Constitutionneldat reeds éeiii*: gen tijd geleden uitgegeven \s gevonden, en de zaak der ProtestStltScU kerk zelve is thans nog voor den staatsraad hangendeora 2ijne aanklagl te bewijzen legt hij eenige der dagbladen zelve over en besluit hS gezegd te hebben dat nien, de vernietiging van den godsdienst verwaclU' tende, het Protestantismtis ittroeptmet magtigiHg te verzoekeü ötn d« verantwoordelijke redacteurs der dagbladen Ie Constitutionnel en Ie CoUf: ^r hier of daar nog een woelgeest bestaan alle hoop hebben opgegeven, rier Francais voor het hof te mogen dagvaarden en het eerste gedurehd^ om Frankrijk door staatkundige bedriegerijen op nieuw in verwarring te eene maand, het laatste wegens recidive voor drie maanden te döert brengen en van regeringsvorm of regerend huis te doen veranderenbe- veert hijdat die vijanden van alle ordewelke opschuddingen veroor zaken, ten einde voor zich zelf daaruit de vruchten té plukkenvan plan veranderd zijn; dat zij thans niet meer de monarchie aanvallen, maar den Godsdienst, omdat zij weten, dat zonder deze en bij het veld win nen eener geestdrijvende wijsbegeertealles wat thans ordelijk bestaat op nieuw in duigen zal vallen en dat elke eerzuchtige hoop heeft, zich uit die puinhoopen van een voetstuk te zullen kunnen meester maken. Die verachtelijke menschen echter, zegt de prokureur-generaal, zijn te afgerigt, dan dat zij den godsdienst openlijk zouden aanvallen. Verplet ter den ellendelingziedaar hun heimelijk vereenigings-woord men kan xich daarvan overtuigen door den afgodischen eerbied, welken zij Vol taire, van wien dat woord uitging, toedragen. Echter scharen zij zich niet openlijk onder zulk een vaandelzij weten welken slechten indruk dit zou maken enhoewel zij zich nu en dan door hunne woede laten wegsiepenmaken zij doorgaans gebruik van schijnheiligheid. Deze heeft zelfs hunne dagbladen ingenomenen inzonderheid de twee boven- genoemde, welke de heer Bellart dus niet langer wil uitstellen, bij het hof van appel aan te klagen, als hebbendeeene misdadige strekking, om afbreuk toe te brengen aan den eerbied, welken men den godsdienst van den staat schuldig is. Het is jn den naam van God, dat die nieuwe apostelen God en god delijke zaken lasterendikwijls is het juist door hunne schijnbare ver eering vanden godsdienst van Jezus Christus, dat zij dien willen on dermijnen. Zij verbergen wel hunne bedoelingenmaar die bedoelin gen zijn kenbaar aan hunne werkenen die werken bestaan in minachting \vaarmede zij de zaken en personen, welka totden godsdienstbetrekking hebben, als overgieten, in aanhitsing, om de priesters iti het alge meen te haten en in opzettelijke vervalsching van gebeurtenissen waar onder listiglijk nu en dan eenige waarheid gemengd is. r „Zoodanig zijn de verradelijke middelen, zegt de heer Bellart waarvan de twee aangeklaagde dagbladen zich bedienen om tot derzel- ver doel te komenhetwelk bestaat in het uitroeijen van den Katholij- ken godsdienst, om er het Protestantisme of wel de vernietiging van al- len godsdienst voor in plaats te stellen." ^^",f ™et te spreken over eenige dingen by de Roomsch- Katholijken gebruikelijk, welke hunne kerk wel niet gebiedt, maar ech ter begunstigdals daar zijn het planten van kruisen; het bewijzen van fodsd.enstige eer aan den een of anderen heilige, welke het omgelegen land als desze fs beschermheer aanmerkt het doen van bedevaarten naar plaatsen welke eenen reuk van heiligheid verkregen hebbenhetzij door eenige mysteriën, of door oude overleveringen, of door de dank bare hennnenng aap^ eenig doorgestaan gevaar of aan eene verhoorde gt lotte „Ziet daar, zegt de prokureur-generaal, „hetgeen het misnoe gen der nieuwe beeldenstormers ^gaande m'aakt. Zi t'daa ^oo vele dadeü we ke ZIJ aan de openlijke bespotting prijs geven als belagcheSe «eest vertooiungen. Bijeenkomsten in den gebede zouden z| w 1 en vSeen gejaagd zien; maar Iaat de regering wel zorg dragen, geene^b jeenkom «en te storen, welke vermaak welke dans ,%pel tooSd-ver oo,"inZi en zelfs maar al te dikwijls ongeregeldheden ten doel hebben He zoü misdadig en ergerlijk zijn, als zij daar niet alles toelietTmaaf liet ^s misdadig en ergerlijk, bijeenkomsten te dulden van ge oov.Ven wa men Gode ter eere liederen zingt, stichtelijke redevoering™ aai hoort of in triomf het doorluchtig teeken onzer'verlossing ronddraai da^ - aan hetwelk geen waar Christen zijnen eerbied kan wefge'ren teeken zonder een afvallige te" worden. Over andere punten van godsdienst, Katbolicisinus over geloofs-artikelen van het hpiiia^n A "'""'T"^^"«"'««"en, aanroeping der herligen denken en spreken die dagbladen op dezelfde wijze. D alleï opschonen. NEDERLANDEN, BRUSSEL den 22 augustus. Z. K. H. de Prins van Oranje is ghiès ren namiddag in deze residentie van Petersburg wedergekeerd, na eefif afwezigheid van ruim 5 maanden. H. K. H. de Prinses Vari Oranje wördl eerst den 31 dezer hier terug gewaéht. AMSTERDAM den 25 augustus. Z. Exc. de heer Jppeliusiriirijj» ter van financiën, alhier aangekomen zijnde, is den 22, onder zijiiè* voorzitting geopend geworden, de zitting van het Amortisatie-Syndicafltj tot opeiting van de rekening van het beheer dezer instelling j oVer jiej tweede boekjaar, gesloten den 30 junij 1825» De zitting is gistetert gesloten en men verneemt dat de leden' het omstandig vej-slagj dooi A<1 permanente commissie gedaanmet welgevallen hebben aangehoord. Gisteren zijn alhier de kielen gelegd van twee groote Stoomboös ten, bestemd voor de vaart van Amsterdam op Hamburg enLondeti, &aft welke de namen zijn gegeven van Willem de Eerste en de Beurs véii Amsterdam. De ondubbelzinnige vreugde welke op '5 KofiingS ja»rda| alhier plaats had is ook hierdoor niet weinig vergroot, LEIJDEN den 23 augustus. De komeet in het gestarnte de Stlét> y waargenomen door de groote telescoop en Cirkelheeft eene zeer gefiü* ge helderheid. De kern is niet te onderkennen met eenige duidelijkheid J de omtrek en staart hebben de gedaante van een schemerend floers, f eJl 3 uren 19 min. midd. tijd was de regte opklimming 63 gr, 2($ mitiUt, de noorder declinatie 21 gr. 24 minuten. DORDRECHT den 24 augustus. Op den heugelijken dag vaii hedêft zijn alhier de stevens gerigt van de schejjen i Louisa prinses der Ne^ift landen., van 350 lasten de Hoop van 135 lasten, en de Dankbaarheid van 120 lasteh. 's GRAVÈNHAGE den 23 augustus. De staatsraad, admiriistratéW voor de nationale nijverheidheeft ter kennis van de belanghebbeiiden ge« bragtdat het den Koning behaagd heeftbij besluit van deij ap jujif 11no. 162 te bepalen; 1°. Dat de inhoud van het besluit vaii den 5 October 182$, tio. iijSn waarbij voor den aanbouw van ra- of hekschepen, groot 300 Nedeflaii^* sche tonnen of daarbovenpremien zijn uitgeloofdmede toepasselijk zal zijn op de stocm-z'eeschepeti -, welke reeds op stapel gezet zlijri j etj tot den 31 december 1826 op stapel gezet en, overeenkomstig de beöa» litigen van dat besluit, volbouwd zullen worden; 2°. Dat eene premie van vijftien gulden per Nederlandsehé fofl z)|| worden verleend voor den opbouw van zoodanige zee-schepenwelke* ofschoon de groote en overige veteischfehbij besliiit van deh 5 o<:(o* ber 1823, no. 14^, vermeld, bezittende; niet mét koper of zink ge« dubbeld mogten zijn, en zalfcs gedurende hetzelfde tijdvak, al» b» 4fi. I h vermeld; 3°. Dat eene premie Van twaalf gulden per Nederlandsche ton zal'wor* den verleefld, voor den opbouw, Welke op eene der WerVen vajidif Rijkvoor eigen rekening zal geschieden van zeil- of stoom^ zee-s<;he# pen, om het even van welke benaming, wöarop het besliiit van den October 1823, no. 140, niet mogt toepasselijk zijn; waaronder A\x$Xii* paaldelijk gerangschikt zijn alle schepen tot de hout- en mastenvaart ge# schikt, galjoten, koffen en smakken, alsmede de vaartuigen bij iiiislttj* ting tot de Groenlands- of Straat-Davids-visscherij dieiieftde j doch geenS» - zins andere visschers-vaartuigenzullende in geen geval de bedoejrfa premie uitgereikt worden voor schepen Van Winder dan 160 Neijerlaiji» sche tonnen; 4°. Dat de uitloving der premie vermeld bij art. 3 van het teg^tu woordig besluit, voorloopig slechts geschiedt ten behoeve der schepen, die op stapel zullen worden gezetin den loop van het tegenwD<?tdig# en van het eerstvolgende jaar; terwijl onder deze bepajing evenwel w^< den begrepen de schepenwelke reeds op stapel gezet of volbouwd z«n, en waarvan in der tijd behoorlijke aangifte is gedaan, mits dez:e|* ve overigens alle vereischten bezittenwaarvan hier voren wordt ffiel* dmg gemaakt, Zullende, bij ommekomst van evengemeld tijdvak, «a* der.in overweging worden genonjen, of het oorbaar jij, d«2en maatren Sfe^fi ef g?deeltflijli te dwn voprtdiiren,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1