■m W. 97. MIDDELBURGSCHE ^^^^z:^??--van-v-sri'ïr'dSi.- COURANT. Zaturdaw NIEUWSTIJDINGEN. ^n.^r'-^""'^^",''" =8 julij, verneemt men geen decreet des konings alle militaire commissien in Spanje afgeschaft ^^t:tz'n''p'^^^^zTr^'^'°^^^'"^-^--ktSnt^tot sta den i3 Augustus. BESTUREN ntr ADMINISTRATIEN, n™ ezi ng TiHÊ"-^"^' DUITSCHLAND. FRANKFORT den 6 atigustus. Het bevestigt zich, dat de kapitein- pacha te Modon aangekomen is en den 3 julij omtrent vier duizend man troepen bij Navarinoaan land gezet heeft, die Ibrahim te hulp moe ten komen. Bij Missolunghi daarentegen schijnen de Turken geene vor deringen gemaakt te hebben. Te Triest is een scheepskapitein van Odessa aangekomen, welke jirerhaalt, dat hij bij Calamata van Oostenrijksche schippers vernomen ;;ieeftdat Ibrahim-pachana twee gevechten in het binnenste van Mo- réagewond en in handen der Grieken zoude gevallen zijn. GR007-BRITTANJE. I LONDEN den 6 augustus. Men heeft het geruchl verspreid, als of ,4ef Britsch gouvernement zwarigheid had gemaakt, om het tractaat, met .Mexico gesloten, te ratificeren. Hetzelve is in zoo verre gegrond, dat cgenoemd tractaat twee drie bepalingen van minder aanbelang behelst #elke het Britsche ministerie nog wenscht te wijzigen, doch volgens i^ze ministeriele bladen is het tractaat zelf zoo goed als gesloten en «illen de thans reeds bestaande handelsbetrekkingen tusschen beide lan den in geenen deele door dit kortstondig oponthoud worden belemmerd. De burger-oorlog, welke kort geleden in Mexico was uitgebroken, is' Weder gedempt. In Mexico is alles bloeijend en vreedzaam. Het gouvernement ■Mn Columbia laat niets onbeproefd om den inwendigen toestand des lands W verbeteren. Bolivar wint dagelijks al meerder en meerder de ach ting en het vertrouwen der Peruvianenmen heeft hem eene zoo uit gebreide magt gegeven, dat hij zelfs geldleeningen kan sluiten, en bui tengewone belastingen doen heffen, indien hij zulks ten nutte van het land noodzakelijk acht. De Vereenigde-Staten hebben besloten door den generaal Ia Fayette aan Bolivar een kostbaar geschenk te doen aanbieden als een blijk van l)Oogen prijsdien zij op zijne verdiensten stellen. Tegenwoordig zijn er, op eenen heuvel, eenige mijlen van Lon den gelegen, verscheiden stammen te zien van eene zeldzame plant, bij ide kruidkundigen onder den naam van Drosera rotundifolia bekend, 'dc- «e plant voedt zich enkel van bestanddeelen uit het dierenrijk de'szelfs Waden zijn met haar bedekt, en hebben aan ieder uiteinde een droppel t^jmachtig vochtin hetwelk de vliegen gevangen en verslonden wor- I. Zoodra een of ander insect dit vocht aanraaktblijft het om te zeggenaan de plant kleven. Indien men dit gewas van insec- weet te onthouden of liever voorzorgen gebruiktdat geene in secten dezelve kunnen naderendan blijft de plant wel groeijen doch l«vert geene bloem op. .^}- FRANKRIJK. PARIJS den 6 augustus. De «itslag van de conversie onzer 5 hi 3 Jet. renten, welke in den afgeloopen nacht bij het slaan der klok van ■ftiddernacht gesloten isis heden morgen publiek gemaakt door een om- ^«andig proces-verbaal van de daartoe benoemde commissiehetwelk in «en afgeloopen nacht ten 3 uren opgemaakt en geteekend is. Uit dat Ïoces-verbaal blijkt, dat de geheele conversie bedragen heeft 30688268 5 pet. renten. Den laatsten dag alleen heeft de conversie over de :t6,ooo,oooen dus een derde van gemelde som bedragen Men berekent de schade van den brand te Salins op 8 millioenfr 3|— Men beweert steeds van den ministerielen kant dat de onderhande- ^,\- Domuigo op eenen goeden voet staan, en dat het waar- i^ijnlijk weldra tot eene overeenkomst komen zal, waarbij Frankrijk dat mi van alle onderdanigheid ontslaan, en daarentegen 150 millioen scha devergoeding voor de oude kolonisten, en eene groote vermindering van Jnjopiende regten voor de uit Frankrijk ingevoerd wordende fabrijkwa- ren, beclingen zal. w.TJ°'^'"' schrijven uit Baijonne, yan den 30 julij, waren tusschen de kabinetten van Frankrijk en Madrid onderhandelingen op het apS ^«•effende .een traktaat van koophandel, hetgeen men wil dat Zll «Pprdeelen aan d£n Franschen handel bezorgen zal Men verzekert op grond van een brief van Mahon van den 6 iulij ^Mina te Plymouth scheep is gegaan, om naar Gibraltar over te'stl: en, van daar zich aan het hoofd te gaan stellen der Zuid-Ameriknan jehe^^kapers en misnoegden „it Spanje, om zich van Mahon mL'er t^ Van Pampeluna schrijft mendat de beruchte Tranisr in at,„,..„ ie omver te werpen. bestaande gouvernement in Span- TO^tnXrït": leest men het Wij vernemen op het oogenblik, dat Ibrahim-pacha, welke tot Na ^.-d.-Roman.a was voortgerukt, „a alle de wegen overgetroSen; #1, zonder eenigen tegenstand te ontmoeten en na den nZ d« Molens, aangevallen te hebbenterug getrokken is dew i'l T'^ ^P waren gekomen, en hunnen afvalligen broeder, zoo w'als Re «bid-pacha, zouden omgebrai?t hebben BT^IKCT.T A NEDERLANDEN. ir^hnirv !--,^ ''«grstus. Z. M. heeft aan honderd elfRoomsch- Kwhohjke geestelijken, die zich door vroomheid en roJ lidrTlT Vüfht en tJ verschillende besluiten aan de gemeenten van S^^urg rzÏÏ HoIh A'P'^^"' Dordrecht S-è^en«r en Veenhuizen rOverijssel^ Ed>ergenenRhenoij (Gelderland), Jalhaij, Blegnies, Pipille en WaS ge (Luik) onderstand uit 's Rijks schatkist toegelegd, tot het lh^Mi^^|^ of weder opbouwen van Rooinsch-!:athoIijke kerken, C'^!^^f Bij een Koninklijk besluit van den 28 julij 11,, zijn mkresieilS'^ voorgeschreven tot waarborging der echtheid van het, met 's R|kJ.xè--^f-^> gel, bestempeld papier. De bepalingen van dat besluit luiden ais vdlgtH^^'^ Art. I. Alle zegels, geslagen op papier van 's Rijks klein zegel, zullen alvorens dezelve worden uitgegevendoor de ambtenaren met het de biet van het zegel belast, onder den zegelsJagmet hunne gewone handteekening, zonder kosten, worden voorzien. 3. Alle degenen, die, op den i October 1825, zegels bezitten, wel ke niet op voorschreven wijze zijn geteekend", zullen tot op den g i december 1825 worden toegelatenom dezelve, alvorens daarvan ge bruikte fliogen maken, aan de ontvangers van het zegel aan te bieden, ten einde van hunne handteekening, insgelijks kosteloos, te worden voorzien. Alle stukkenna den i October 1825op ongeteekende zegels ge- steldzullen beschouwd worden als op ongezegeld of niet behoorlijk gezegeld papier te zijn geschreven, en de overtredingen overeenkomstig de wet worden vervolgd. 3, De vorenstaande bepalingen zijn gedurende den loop van het te genwoordige jaar niet toepasselijk op de niet gebruikte vellen, in de re pertoriums der openbare beambten en in de registers van den burgerlij ken stand voor zoo verre deze registers door de regterlijke autoriteit zijn geparafeerd en alleen voor den tegenwoordigen jaargang worden gehouden. LEIJDEN den p augustus. Wij zijn van goederhand onderrigtdac Z. Exc. de luit.-generaal baron Kraijenhof, inspecteur-generaal der for- tificatien en zijn gevolg, bevevens de overige officieren, bestemd om voorloopig in de West-Indien te verblijven aan boord van Zr. Ms, fre gat van oorlog, de Amstd, door kapitein Bakker gekommandeerdden 14 junij 11. in den volmaaksten welstand, op de rivier van Suriname zijn aangekomen. Het oorlogs-fregat Amstel is den 20 junij II. weder van Suriname ver trokken en den 26 te Cura9ao(plaats zijner bestemming) aangekomen. HAARLEM den 8 augustus. Heden heeft Z. M. de Koning deze stad en de tentoonstellingen van nationale nijverheid en van schilderstuk ken met zijne tegenwoordigheid vereerd. Z. M. is met een klein gevolg afgestapt bij Z. Exc. den gouverneur van Noord-Holland, en heeft al daar gehoor verleend aan de provinciale, stedelijke, regterlijke en mili- taire overhedenaan de verschillende commissienwelke ter zake van de tentoonstellingen zijn benoemd, en aan de bedienaars der verschillen de eeredienstenen alle op 't minzaamst ontvangen. Z. M heeft vier uren op de tentoonstelling van de voortbrengselen der nijverheid doorge- bragt, en herhaalde malen zijne tevredenheid over de hoogte, welke de vaderlandsche nijverheid heeft bereiktte kennen gegeven, alsmfde zij- nen wensch, dat de tegenwoordige vereeniging van voorlbrengsden'de ze hoogstbelangriike tak van welvaart op nieuw moge bevorderen, en daar, waar dezelve in vroegere dagen meer dan thans heeft gebloeid. herstellen. Z. M. neemt het middagmaal ten huize van den heer gou verneur, en vertrekt heden weder naar 's Gravenhage. Zaturdag hebben de kinderen uit de weeshuizen de tentoonstellin gen bezochten zijn dezelvemet bannierenwaarop het wapen des Konings, der stad, en de woorden, kunsten, wetenschappen en nijver heid geschilderd waren, derwaarts getogen. Na den afloop zijn zij op eenige ververschingen onthaald. 's GRAVENHAGE den 9 augustus. Z. M. de Koning is heden nactó ten 12 uren uit Haarlem, in deze residentie terug gekomen. MIDDELBURG den 12 augustus. Namens den heer J. Jansen tè Axelis heden ter provinciale griffie ten behoeve der noodlijdenden door de laatste overstroomingenovergebragt eene som van vijftig gulden. Gisteren morgen is te Vere aangekomen Zijne Exc. de luitenant- generaal kommanderende in het 4de groot militair kommandoheeft al daar geïnspecteerd de 4de garnizoens kompagnie vervolgens is Zijne Exc. naar Middelburg vertrokkenheeft des morgens ten 10 uren, het aldaar zijnde garmzoen in oogenschouw genomen heeft zich van daar' naar Vlissingen bege^nvan waar hijna alvorens nog dienzelfden dag bet aldaar zijnde garnizoen te hebben geïnspecteerd, heden morgen vroeff zijne reize verder heeft voortgezet. AFKONDIGING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG. gezien de, missive van den Heer Ontvanger der Directe BelastingenvaH den 3 Augustus 1825 gezien art. 95^ der wet van den 28 Tunij 1822 {^Staatsblad No. 15); maken bij dezen aah alle Ingezetenen dezer Ge meente bekend, dat het Kohier B. van gedane Schatting der bijvoor- zeide wet vastgestelde Belasting op het Personeel, over den jare 1825* op den 22 Julij jl.door den Heer Gouverneur dezer Provincie is e.xecu- toir verklaarden ter invordering aan den Ontvanger overgegeven. Zullende dus een iegelijk na bekomene kennisgeving van zijnen aan slagverphgt zijn dienin voege als daarbijin overeenkomst met art. 96 der wet, zal zijn opgegeven, te voldoen, op poene van parate exe cutie terwijl de zoodanigendie hun aanslag-biljet niet ?ullen hebbett ontvaiigen zich van een dubbeld van hetzelve, kosteloos, ten Kantore des Ontvangers, zullen kunnen voorzien; en zij, die zouden mogen vermeenen, dat de aanslag niet overeenkomstig is met hunne opgaveof met de plaats gehad hebbende tauxatie opneming en telling, zich des, wegens, schriftelijk op ongezegeld papier, bij den Heer Controleur der Divisie, zullen kunnen beklagen, binnen den tijd van eene maand, na de dagteekenmg van hun aansiag-büjet. En opdat niemand hieromtrent onwetenheid voorwende, zal deze wor den afgekondigd en aangeplakt, alom waar zulks te doen gebruikelijk is Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 4 Augustus 1825.,. BuJ^gemeester en Wethouders voornoemd B IJ L E V E L D. t-miUJ-ï—ordonnantie van Hun Ed. Achtb. ■■t:Vm^ J.F. BIJLEVELD, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1