N". 89. MIDDELBURGSCHE C01JRANT.«« m ristS"i2£gS:ker*^^''-''-''- -'-^<.-kt^ï::;:^: wm Dingsda^ o o NTEurrsT iJDiy;GBN. vieï^e riefgtdTk: Vkïr,; bben -S'^-'»- droogte'en'd: gedekte daken hebben met weinig toegebragt, tot denzoo <]en 26 .Talij. ZEE-TJJDINGEN. BESTUREN KN AD3IINISTRATIËN. VIV D U I T S C H L A N I). \Ï^EENF,N den lo jvlr. De Oesterreichische Beobachter behelst he- V V den het volgende: „In sommige dr.gblnden is van arrestatien gewangd, welke onlangs, zoo wel te Rome, als iii anc^ere oorden vanden Kerkeiijken Scant hebben plaats gehad. Dezi maatregel had geene directe staatkundige oorzaak. Wij zeggen geene directewijl het geen zake was van be paalde kömplottendat overigens het carhonarismiis zijnen verderfelijken aard geenszins verloochenen kanspreekt van zelven. De regering was sints eenen geruimen tijdop een carbonarie-ge^ neotschsp, te Pesaro, dat den naam van Pellegrini bianchi aangenomen had. opmerkzaam gemarkt. Dit genootschap Iwd echter, te Rome, jlechts onder eene ter kwader faam staande klasse eenige proselijten geworven. De aanvankelijke voorspoed maakte hetzelve stoutmoediger, €n het spreidde nu zijn net naar de hoogere standen der maatschappij uit, doch kon slechts £en' enkelden onervaren man vangen. Weldra kwam er tweedragt onder de broeders, en buitensporigheden van den gruwelijksten aard noodzaakten de regering, in het midden te treden. Een der verleidende diepte van den afgVondwaartoe hij gebragt was, bespeurende, kreeg berouw. Weinige dagen daarna werd hij met dolk steken vermoord. Eenen anderen trof het lotde moordenaar van eenen tweeden bondgenoot te moeten wordenofschoon door den bonds-eed tot de verschrikkelijke daad verpligt, verklaarde hij, dezelve niet te willert- op zich nemen. Het gevolg wasdat er aldra een moorddadi ge aanslag op hem zelven geschiedde. „Kan men het eener regering kwalijk nemen, als zij eene secte, die, m hare doizinnigheid de verfoeijelijkste hersenschimmen met de afschu- weUikste middelen najaagtstreng behandelt Is het niet veelmeer eene weldaad voor de maatschappijvoor de verleiden zelve die zij tegen hunne verleiders in bescherming neemt, en voor allen, die door hun verstand of eigene braafheid tegen het gevaar van slagtoflTirs van den W.evel te worden, niet genoegzaam gedekt zijn, het in het duistere sluipende verderf met de uiterste waakzaamheid na te sporen? Wel is de rijdwaarin de leden van zulke strafwaardige sectendoor verblinde of hartstogtelijke hervormersals martelaars der waarheid en deugd gepre zen werden, nog niet geheel voorbij; doch de groote gezonde massa der volken^weet beter, waar waarheid en deugd, en waar heil en ge- uk te vinden zijn. Italië ziet, als andere landen, op deze zin- en krachtelooze woelingen van een klein aantal onverbeterlijke lieden met onverschilligheid neder. Niet alleen in de Oostenriiksche provinciën waar een gevoel van welzijn en tevredenheid zoo zeer het heerschende geworden is, dat de vereenigde pogingen van alle vijanden der orde het met meer kunnen doen wankelen, maar ook in alle overige Italiaansche staten IS de wensch naar nist algemeen, en het zai j na zoo vek leerrij ke ondervindingenen bij de gelukkig plaats grijpende overeenstemming der gezamenlijke regeringengeenen vreemden aanstoker zoo ligt geluk! ken,_ op eenig punt van het schier-eiland zijne heiUooze leer en aansla gen ingang te verschaffen." BERLIJN den 13 jn eene der voorsteden van Bromberg stierf m de maand mei de visscher Jurkiewiczin den hoogen ouderdom van 115 jaren. SPANJE. MADRID den 7 juUj. De aartsbisschop van Tarragonaden heer Creuxalgemeen bekend door zijne volhardende pogingen tot herstel der inquisitie in zijn kerspelis dezer dagen aan eene beroerte overleden F R A N K R IJ K. PARIJS den 17 /«fy. Z. M. de koning heeft het gesticht van den H. Joseph, hetwelk door Jesuiten wordt bestuurden onder de dadelijke bescherming staat van den hertog van Bordeaux, een geschenk gegeven van 6000 franken. 6 6^»^" Sedert eenige dagen heeft het toenemend aantal dolle honden en de menigvuldige slagtoffers der watervrees, de stedelijke overheid doen be sluiten orn alle honden, welke niet gemuilband zijn en los loopen te laten doodslaan en de uitvoering van dat hevel op te dra.-en aan de Toogeu,,mdecWonniers of vodden-rapers tegen eene beloon^ng van 30 sous voor eiken doodgeslagen hond. Dit bevel heeft in het begin doel v^n r!r P^n °P S^^"^" «'•"leiding gege ven tot een groot misnoegen. Het schijnt dat de chiffoimien door baat zucht gedreven, ook honden hebben doodgeslagen die gemuiibJ^id of voJkT.-T' ^;f^'f bonden waren. Zoo veel althans is'zeker dat het volk er zich mede heeft gemoeid, en de chiffonmcr,, die het meeste konde worden ,ammerlijk heeft mishandeld, zoo dat -erscheidenTb n levenloos door gendarmes uit handen van de verbitterde m^iiëtezi?; gered. Men wil dat een officier, wiens hond, schoon door hem™ een •to«w v-stgehouden onder zijne oogen werd doodgeslage^ in zijre ver RnrT«r-T NEDERLANDEN. broken, welke, niettegenstaande de spoedig daartegen aangewende mid delen, zoo spoedig voortgrno- semaakt hppfr ^^r J ■'■•"S<^«encie micl- nrpn ht,, r-, geraaaivC neettdat binnen zeer we niffe uren het aanzienlijkste gedeelte dezer vrij welvarende g-^meente een nrlo^ e alooT" ''/'^''Z'r' "- -ntal in^ge^ tene„ we ke 5 vanTn "f""r vnnhuisvlstingeigrooen ellende ziin.'''^'^ «n in de grootste niet minder föt-^_^JiT^- en zulks, niefe-jfen^gr- *SfP-'' onbegrijpelijk snel voortgegitneii braiitiWaanioor woonhuizen zijn in de assche gelegd g'ewurden staande, den met zeer veel .^^ocd zoo v.-el* uit Dordrecht al nabijgelegene gemeentenaangebragte en doeinjatig sameWend-h bus van brandspuiten als anderzins. =,-•-'-o.-wend.n bijï..,^-^. De heer gonvernenr der provincie, verzeid van den heer griffier det staten heeft zich.dadelijk mede, op !,et. bekomen van het bwigt dezêr rampspoedige omstandigheid, herwaarts begeven en ?ich, 'reeds vroegtij-" dig in den morgen vanden volgenden dag, in tieze geme^^nw bevoPden' en, met overleg van den schout en gemeehte-r.nSdde in de alleree-stè plaats vereischte voorzieningen daargestelden tevens eene söm <relds\eï beschikking van eene commissie uit den gemeente-raad stellende toet toezegging van de hulp en bijstand zoo Van t M. den Koning, v^ de .vedadige ingezetenen der province, ren behoeve der ongelukkiW» t* zullen inroepen. Men verneemt-wijders, dat bereids door hun ed achtb. eene commissie zoude benoemd wezen tot hetbrrameti van mid' delen ter leniging van deze zoo uitermate groote ramp. VLISSINGEN den 23 jvlij. Van Antwerpen zijn de Schelde afgeko- men en den 21 dezer naar zee gezeild: ^y'^-ou^- fi'bcrdina, kapt. H. K. Rentes, naar Milton, en Herkvle,^ kapt. T. Schipman, naar Londen, beide met boomschors the tactor\ icapt. H. t. Loijd, naar Kadix met stukgoederen. Van den 20 dezer tot heden zijn, voor .\ntwerpen bestemd» op on«e reede aangekomen f «'"*>r Margaretk, kapt. G. Bradford, van Nieuw-jjork, met kofEj en sui. ker; die Frau Jlbertinekapt. J. Maak, van Hamburg, en Prime Lea^ pold knpt. J. Watson van Huil, beide met stukgoederen; Jmiah, kapt. JR Talbot van N.euw-IJork, met suiker, koffij en verwhout Jfaakznamhe,d kapt. G. H. Lüurts van Petersburg, met potasch dt frm^w Alberdaic kapt. D. E. Mooi, van Memel, met houtwaren l-rm!^, Ccztna V^^t. H. A. Jongebloed van Petersburg, met stukgoe* deren; a;W,V7 kapt J. J. Dijk, vanDantzig, met houtwaren; C7^r/« kapt. J. E. Beekman van Riga, met lijnzaad; Neptunes, fcapt. H. E. de Jonge, van Nantes en Antnerps-Packetkapt. O. H Arends van Huil, beide met stukgoederen de IVelvaartkapt. H. T Wallfer van Petersburg met potaschde Hoop, kapt. J. G. Putte, van Cette mst wijn en stukgoederen. tot 4 urenVerloskundeen van 4 Verloskundeen van 4 uren Verloskunde en van 4 De COMMISSIE van BESTUUR over de School tot aahkweekift^ HEELMEESTERS en VROEDVROUWEN binnen deze JrbvfcT brengt bij deze ter kennis der belanghebbenden, dat de Lessen4 weder een aanvang zullen nemen op Maandag 8 Augustus aanstaande, in het daartoe bestemde Lokaal opjhet Noordplein binnen deze Stad te^wiil ile uren derzelve zijn geregeld als volgt: Voor den Heer Lector iii de Materies MedicaPathologie en Therapie Maandag avondvan 5 tot 6 urenPathologie, - Dingsdag avond, van 5 tot 6 uren. Materies Medica, en van<Stot-y urenTherapie. Woensdag avond, van 5 tot 6, Pathalogie, en van 6 tot 7 uren Natuurlijke Historie, om de veertien dagen. Donderdag avond, van 5 tot 6 uren "Materies Medica, en van tot 7 uren. Therapie. Vrijdag avond van 6 tot 7 uren Therapie. P'oor den Heer Lector in de Ontleedkunde PhysioUgie en Verloskunde Maandag na den middag van 3 tot 4 uren Verloskunde en van A tot 5 uren Ontleedkunde. Dingsdag na den middag, v tot 5 urenPhysiologie. Donderdag na den middagvan 3 tot 4 uren 4 tot 5 uren, Ontleedkunde, Vrijdag na den middag, van 3 tot 5 urenPhysiologie, Voor den Heer Lector in de Theoretische en Practische Heelkunde IMaandag na den middagvan 2 tot 3 uren Practische Heelkunde» Dingsdag na den middag, van i tot 3 uren. Theoretische Heelkunde. Woensdag na den middag, van 3 tot 4 uren Practische en van 4 toe uren. Theoretische Heelkunde. Donderdag na den middag, van i tot 3 uren. Theoretische Heelkunde. Vrijdag na den middag, van 2 tot 3 urenPractiscTje Heelkun*;:- Voor den Heer Lector in de Kruid-, Schei- en Artsenijmengkunde. In de Zomermaanden Maandag voor den middag, van 9 tot 10 uren, Artsenijmengfalnde, Dingsdag voor den middag, van 7 tot g ureft, Kruidknnde, Woensdag voor den middag, van 7 tot 8 uren, Kruidkunde, en ven p tot 10 uren, Artsenijmengkunde. Donderdag voor den middagvan 7 töt 8 urertKruidklinde, Vrijdag voorden middag, van 9 tot 10 uren. Scheikunde. In de JVintermaanden Maandag voor den middag, van 9 tot 10 uren, .A.rtsenijméngfaln<{e^ Dingsdag voor den middag, van 9 tot 10 uren, idem. Woensdag voor den middag, van 9 tot 10 uren, Kniidkünde. Donderdag voor den middag, van 9 tot 10 uren, Scheikunde. Vrijdag voor den middag, van 9 töt 10 uren. Scheikunde, eö de> avonds van 7 tot. 8 uren, idem, Middelburg, den 25 Julfj 1^35. Dn-igerende Leden der TEEKEN-AKADEMIE binnen deze Stid «d. verterendat de uitdeeling der Prijzen zal plaats hebben op Woensdag- den 27 Julij 1825, des middags ten twaalf uren.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1