ÉESTÜRËN Eiv ^DMlNlSTR^TlfiN jf D F E 11 T E jN T I E N. J. i;,:gj 59i a Ii Ui ft 6 lul'chr. op't Grootboek 53I a ssiis Obligi bij Goli Co. 88| 4 RSJ Dito7S k 7sl 85 5 10 Als voreo. .- i ,4> - Niet aangevoerd. Te Middelburg, eer Boekdrukken] van de Gb bsoedbb» ABRAHAMS, S P A N I E. MADRID den 9 ;»w«;. Al de eerfte ambtenaren van den ftaat Kjn, aee men verzekert, naar Madrid ontboden, om er eene vergadering té iionden, waarbij ooit de vreemde ministers tegenwoordig zullen zijn en in weike ge handeld moet worden over de middelenom den ftaat der financiën Op te beu- ren en eene aanzienlijke geldleening te fluiten. De heer Tasfin heeft aan Z. M. eene zeer breedvoerige memorie «Bngebo^ den over de middelen, om den ftaat der financiën en andere taklteil van ba* ftunr te tierftellen, en de koning zoude zijn plan met genoegen hebben gele zen. Het fchijnt, djft de heer Tasfin eenltemmig denkt over deze gewigti* ge zaak met den heer IVTario Delpoiiteen zeer rijk man in Gallicië, SSn wicn men 7egtdat het ministerie van financiën aangeboden is, en dieinffeW- biizoüdere andientie den moed gel'.ad heeft, om aan den koning de w»fê 0tih zaken van deii netcligen toelland van Spanje bloot te leggen, waaronder hij vtK)ri^!>:neliJk beyreep, het fleeds toenemend vertrek naar onitén *s lands van kapitalisten en kooplieden, die hnn vermogen en nijverbdd naar elders over brengen; hij heefr Z. M. hieiop bedacht gemaakt en gefmeekt, dat er maat. retelen zouden genomen- worden, om die emigratie te beletten en om aan al le uitgewekenen te bevelen van zoo fpoedig mogelijk naar hun vaderland te rug te keeren tevens heeft hij Z. M. doen gevoelen, dat een ftelfel van' gematigdheid en vnn gelijke htfcherming voor alle Spnanfche burgers de leid draad van,het gouvernement beiiocrde te wezen. Z. M, fcbiJBt al deïW- redenen met- Z'. er veei goedwilligheid te hebben aangehoord. Het gonverneinent wil krachtdadige middelen in het werk ftellert, om- op. euba fin Porio-llico alie kiemen van omwenteling Ce ver-üiklieni -^ Eergisteren lijn wederom acht misdadigers ter dooJ gebragt, alhn' in Woners ySn Madrid, die tot eene bende beheiord hebb*», welke zich Unset» tijd tegen eene kompagnie koniukiilke vrijwiUigerS verdedigd heeft. BiAien kin moeten nog acht entwin;ig perfonen die wegens diefflal r-cr doixi ver wezen rijn, teregt gelleld worden, zoodar er in minder dan t.wintig dag^n ]üjt veertig ëoodvonnisfen voltrokken zullen zijn. Ff IS eene vrij opmerkelijke tijding in omloop, waarvoor men echter jm ii ft«at. Men zegt dat de koning van Poftogal naar Brszflie is verttokton es dat deambarfadeur dier mogendheid te Aranjetiz is gearresteerd, en ineri zi}>re papieren in beflag heeft genomen. Het Volk heeft, zegt men, zich met deic zaak bemoeid 5 het had zich van den perfoon des-afflbasfadeUrs mees ter gemaaktdoch het is gelukt hem uit hunne haflden te onirUkkeo.- F R A N K R Y K. PARYS den 19 De bank van Frankrijk heeft befloten ört rtrtg tot den I januarij aanftaande belecningen te doen op certificaten van renten. Hieraan wordt voornamelijk de rijzing toegefchrevendie de fondfen fedm eenige dagen hebben ondergaan. De minister van financiën heeftnaar men verzekerte«n fijfidfcrasf opge- rigt van ontvangers-generaalten eimle de wet op de converfie te hulp te komen. Al de ontvangers generaal zullen daartoe naar mate van honne om- v3in;sten moeten bijdragen, en het fijndicaat zal ftrekken om de overdragten van de 3 pets. te bevorderen, óf om dadelijk eene converfie te bewerken door 5 pets. aan te koopen en tegen 3 pets. te verwisfelen. Men wildat de conferentien te Milaan geen voldoend gevolg gehad hfebben en dat het zeer twijfelachtig is, of er wel over de zaken van Grie kenland is gehandeld, nademaal te Petersbnrg hieromtrent een congres gehou den moet worden, zoodra de keizer van Rusland ervan Polen terug geko men zijn zal. Lord Strangford moet aan dat congres een zeer werkzaam deel nemen, dewijl men alle tusfchenkomst zonder medewerking van Enge land in deze zoo belangrijke zaak als weinig afdoende befchouwd, Brieven uit Zwitfer'and, van den 5 junljmaken gewag van een ont- yrjm hetwelk in den grooten raad van het kanton van Waniletland i$ beban- over den grooten St. Bernardsberg; daar het volvoeren van dit ontwerp echter hoogst nadeelig zoude zijn voor d;e ftreken, wcike door den tegenwoordige» w«g over den Simplon doorfsieden worden, zoo zijn tegen hetzelve zoo vele bezwaren ingebragt, dat het in nadere overweging is genomen. Twee vrouwen, welke zich den 26 mei, met vyf kinderen,''op eenen wagen, over de hoogte van Zweifummen naar Emmethal begaven, ontmoet ten in het gebergte cenen beren-leidermet drie beren; een dezer dierenon^ gemuttband zijnde, was gereed op de kinderen aan te vallen, loen deman hem r.og gelukkig weerhield-, het paard verfchrikte zoodanig, dat het met dea wagen dottrgingwelke op den (Veenachtigen weg omkantelde. De ongeluk, kige reizigers ztjn deerlijk gewond. N E D E R L A N D E N. BRUSSEL den 19 fumj. De Paus heeft, bij breve van den 18 januari}, welke den 7 april het placet des Konings heeft erlangdvolledige hjdulgentie verzekerd aan degenen, die, van 23 jnnij tot 10 julijdagelyks ingevolge hét «öorfchriftde hoofdkerk van Mechelen zullen bezoeken, en aldaar voor tie verhejfing der kerk bidden. Gisteren ochtend is aan de bank alhier wederom een rijtuig, geladen met flaven goudvan Parys aangekomen. ARNHEM den 18 jumj. In den afgeloopen nacht is te Heerenveen een aMertreurigst ongeluk gebeord. Twee arbeiderswoningen, namelijk, aan ze keren L. van den Hof toebehoorende, en het eene door herazeiven en het: andere door zekeren Jntoon Mat Uns bewoond wordendezijn door de vlam- nten vernield met dien fpoeddat uit dezelve niet alleen volftrekt niets heeft kunnen worden gered maar zelfs voornoemden van den Hof en zijne twee; oudfte kinderen, van welke het eene 15 en het andere 6 jaren oud was, daar bij zijn omgekomen. Men meent te moeten veronderftellen., dat de brand veroorzaakt is, doordien de eigenaar, een man die federt eenigeo tijd min of nteer in zijne verftandelijke vermogens gekrenkt en aan het tabak-rooken llerk verflaafd was, zich met eene brandende pijp op het hooi in het aebDerhuis lerTust beeft begeven. 'ïGRAVENHAGE den sa junij. Z. M. heeft gedaan de navolgende be-n noemingen: Tot opper-intendant van de Koninklijke paleizen en aanhoorighedenen lid van de Eerfte Kamer der Staten Generaalden generaal majoor graaf H. vaii'liéedethans minister van buitenlandfche zaken. Tbt minister van buitenlandfche zakende ridder P. C, de Coninekthans niihister van binnenlandfche zaken. Tot minister van binnenlandfche zaken, de heer P. L. J. S. van G<fbM- fckrnythans fecretaris van het kabinet des Konings. Tot lid van dei> raad van (latejhr. C. van der Fosfethans gouverneur der provincie Henegouwenzijnde hij tevens belast met de adrainiftratie <ier dH-ecte belastingenin- en uitgaande regten en accijnfenin plaats van den nSatsraad D. Hanegraaff", aan wien een eervol ontflag als adminifttaceut is verleend. Tot gouverneur der provincie Henegouwenin plaats van jhr. C. van der Poife voorn., de ftaatsraad in bnitengewonen dienst, baron M. de Beeckman. Tot lid van de cotamisGe uit den raad van ftate voor de zaken van den Roomsch-Katholijken eeredienst, te Brusfel refiderende, in plaats van wijlen den ftaatsraad M. J. van Gobhetfchro-jde baron jf. f. F. J. de Gaiifier d^Emevil/e, lid van den raad van ftate. >t-'-v^'«JBa«liilStBgBt'-""' KEft.tV00GDEN van ZAAMSLAG (iLand van /Jxel) zullen, ofJ Béö 5> Jijiïj eerstkomendedes namiddags ten twee urenin de Herberg bewoond bij J. Ferfiraie, onder approbatie van Zijne Exc. deh Heer Gouverneur Heï Provincie Zeelaiid overgaan tot het aanbefteden Van het bouwen van eerté PREDIttANTS-WONING op gezegd Dorp; waarvan de conditien en tee- kening in gemelde Herberg ter lezing en bezigtiging liggen. Op den 17 Junljdes namiddagsis door een valwind, op de reede v«n Vlisflngen, omgeflagen de Sloep voorden binnendienst van het Loodswezen, Wïfrft'fn zich eene loods en drie manfchappen van het Loodswezen bevonden^ tlité re*deden zich wel op de kieldoch zouden aUerwaarfchijnlijkst veron gelukt zijnware het riet dat de Sloep der In- en Uitgaaode Regten en Ac cijnfen, op de allerfpeedigtta en gepastde wijze hen gered had. De Di rectie van hec Loodswezen, erkentelijk voor dezen bewezen dienst, heeft dez« bekendmaking noodig geoordeeld, Namens den Onder-Infpecteür van het Loodswezen* A. Z. A. VAN WESTERHOLT. |ufvT. SOPHIE BAXDOUX heeft de eer de Dames en het geëerd e'Pntflfék' te berigten, dat zij zich den 18 dezer met er woon heeft nedergezet in dea K'Ortèndelft, Lett. G. No. 57en zich belast met het.maken van alle Dan»*/ Kteederen, nasr den Jaatflen fmaak en volgens model van Parys} ook belast ziJi zich met het nieuw wasfchen van alle foorten van Kleedsren, Omflagdoö- kct), Shawls, Boiteux ^iehns en affë andere Gazen-Ooekjes met.ga?ti«'ft» Dsrège, Zijden en andere Vesten, ICousCen ênz.; alsmede roet het WJivewil., van vlakken In Zijden en alle andere Stoffen, Kalminke Rbklfenalles. )t«g, als het uit de Fabriek kom; zij belooft eene prompte en civiele bediëöiijjj^ en neemt ook Meisjes aan tot het maken van Kleederen. J)e ondetgeteekende maakt aan zijne begunstigers bekend, dat h(f via Brvsfd heeft ontvangen een asfortiment HALVE-LAAR'ZEN of fFelling' tons en Dames LAARSJES, in alle foorten van kleuren, alsook StofFen-, Maroquinen-Vetlederen en Waslederén Vrouwen en Dames SCHOENEN^;, zoo mede verfcheidene foorten van MEÜBEL-PAPIEREN en alle^ foorten van^CHOüVVSTUKJES, Weine en groote; ook verfche Brusfelfche MQSM TERD. Hij maakt ook bekend dat hü aanftaanden Donderdag zal venret, ken naar Bruifel en /intwerpen, en belast zich met alle foorten van Com. misflen, voor Leuven, Mechelen, Brusfel, Gent en Antwerpen, sispok met het laten Verwen en Wasfchen van alle foorten vao Goederenea b$>f looft eene prompte en civiele bediening. P. ANDRIES, St. GeertruiOraat Hs l«9»^.i fe pachten 6 Gemeten WEILAND, gelegen aan het Zand achtör deti Bremer Jon, het laatst in pacht geweest bij den Slagter Geelhced\ nader i«r bevragen ter Courant-Drukkerij. Iemand genegen zijnde eene fterke WINKEL-KAS, met grooie Rsftcn, te koopen, adresfere zich op de Groenmarkt, Lett. D. No. 18. Êene bejuarde Burger DIENSTMEID, met Pot en Wasch kunnende pnh gaart, prefemeert haren dienst van Honden aani^teshi] Hoógervotst.' Terrtóiid eene bekwame DIENSTMEID benöodigd, Langendelft Hé HYDROGRAPHISCHE KAART der ZEEGATEN van X>b MONDEN DER SCHELDE, met de Reeden van l^LISSINGEN en FERE, Trigonotaeirisch opgenomenin Plan gebragt en geteekend op last van Zijne Exc. den Heer Minister voor de Mirine van het Koningrijk der Nederlanden Hrtrtr J C RY«. Kapitein Luitenant ter Zee, Ridder der Orde van de* Nerfertandfchew Leeow en van h« Legioen vs« Eer van Frankrijk., «vonie uitgegeven bg de Boek- en Kaarthandelaars ARBON KRAP, te RtUeT' d»m, tot den prijs van f 6 25 cents. Bij gei«el<len zijn nog verkrijgbaar exemplaren van de bevorens doordoi Kapitein Luitenant Ryk vervaardigde KAART der Zeegaten van Genree eade Mmast van dre des Texelflrooms, Helderfche Reedé en Zeegaten ,'KAiT tJK den prijs van 6 ,85" cents; alsmede van Zijn Wel-Ed. Gellr. Hmdkiding tot de kennis van den Scheepsèouwtot den prijs van 8 75 cents. pCt. PRIJS COURANT der voornaamste EFFEdTÉN, Ter Beurze van Amsterdamden Ui Junij i8a5, NeDERLANDSCHE F0iSD.«EN, Schuld 6Qi II 99% 00 i 89 9'i 97 Rest.Uitgeft. dito kans Biljetten 4§ Amortifatie Syndicaat 2^ Domein Losrenten Loten van dito,'t ftel Aand. in de Ned. B. 4J Aand. Handel-Maatf.loj^èioal Fransche. 5 Infchr. op't Grootboek 3 Dito op dito Russische. S Obligat.bij Hope&Co. loijiioa^ ei 103 klos' 76I a 77i pCt. Pruissische.. 'nitn( 'ifm$: 5 Oblig- Neg. Londen ^-^•j*s*:-r:# 5 Spaansche. Oblig. bff Hope &Co. 45* Ji 4^ Couponsper ftuk OOSTENRIJKSCHE, WeenerCertificateo..5»^ k 53* Nai,onale Bank-aciien 14684147$ Italiaanscbb. Monte di Milano..... i Napelfche Certificaten 84|> PRIJZEN VACJ het GEDISTELEERD» Te Schirdam, den as 'yunij 1825. - r'ii>« Jenever, het Nederlandfche Vat, zonder fust» 17 Sj. Amsterdamfche Proef, s al 30. Zonder de Belasting. STAAT van MIDDEN PRIJZEN der OBJECTEN VAM MARKT ENZ., te Middelburg, op den 23 Junij 1825. Tarwe Mud Rogge Gerst Haver Boekweit WItteboonen Groene Erwten Graauwe Erwten AardappelenMud ,- Brood, - 3 1 00 .-2,60 - 3 00 - Item. .-1,6» Iffkë^: Tarwe ----------Ppnd,14 1 y^, Rogge ..,..-,. ,.^i^'i^-f- - f 10 J -'«i Vleesgh, Rund Kalfs-I - 50 Met Belasting' Schapen Pond 4^ len•»..,-- ,30 I

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2