COURANT. MIDDELBÜRGSCHE No. 76. Zaturdag den 25 Junij* €m wmm ■B^ wm V I E V rr S T IJ D 1 N G E tt. «H I O N I S C FI E EILANDEN. ZANTE den 14 mei. De voordeelen der Grieken zijn zeker. De dappe re Canaris en de admiraal Miaulis hebben nieuwe lauweren behaald. Dé Turkfche vloot is verloren; meer dan loo oorlogs- of transportfchepen zijo velrnietigd. Het was op den 7 mei den Hellenen gelokt, om een uur na zon. dier rivier. Nog vérder wpitwaarts Ooni) de Rnsfithe armee van Geofsié» die reeds lang hare kofakken over het land dor y^fghams niizond, en in^^evai van oorloKongetwijfeld gemeene zaak met de Seiks zoi! niaken. By onze eigene armee verminderde het ^etal fler Europennen fchrikhaiènd. De Euro- peTche regimenten waren bijna verfmolteii en bij de inlamllcho oi'thrak het san ficieren-, het hoofdkwartier der artillerie, üat öit 600 rasn beftasn moest nen ondergang, de Ottomannifche vloot te naderen, zoo dat deze, welke io telde onder anderen Hechts 15 man. Even oncoereikei.d als bil het mllitare' dé door de Sapienza-eilanden gevormde golf ten anker lag, in plaats van zich w«s het getal der ambtenaren bij ha civiele depsnementzoodat 'men w^-ldrii io' ïiöie van bataille te fcharen, manoeuvreerde, oin onder het kanon der bat- j het noodig bedwang over de inlanders verliezen zou. Tenen de/,en tot^üand léijen V6D Modon te wijken. De archinavarch Miaulis gaf tisioen het teeken v«n zaken en vooral den inmiddels zoo tragelijk voortsasnden Birmefiche'i t« den aanval, en Canaris, zich aan het hoofd van de liuie geplaatst heb- oorlog, ftelt de Times den tijd over, toen tippo Saib. na zich jaren lang bende, za^ men ten drie uten in den nacht, de eerfle vlammen van eeneo b«eld en door bondgcnootfchappen in geheel Indie verflerkt te hebbeo bia- bWDd welke weldra Oechts eene zee van vuur vertoonde. Op den 8 brand- nsn vier kleine maanden overwonnen en zijn geheel» rijkeen on'ler gebrast d?n de vijandelijkefchepen nog. In dén nacht van den 10 hoorde men verfchei. Werd. Er is zeggen wij (dus eindigt de Timti deïë afdeelin" van ziin vJt- denê nitbarstingenhetgeen doet gisfen, dat het met de Barbaren gedaan is. i toog) een treurig cijntrast tusfchen de oorlogen tegen Myfore en d° Maratteri' *J?fB 15 mei. Wij zien eene menigte Rusfifche en Oostenriikfche trans- beide verd*digender wijs ondernomen tegen eenen t'oegêrusten en m^a^t'-èn vii- pprtfchepen, die door den brand befchadigd zijn, achter elkander alhier aan- and, en dezen Birmefifchen krijg, dien wij voeren ongetergd als aanvaiteH kbinenhet volk jouwt de equipagieri uiten geen man van dezelve durftouregtvaardig zonder beleid en zonder geluk." wn wal'komen. De Engelfcbefi zijn opgetogen van bewondering voor de 1 -^ De eerfte fteen der nieuwe brug van Londen over de Teems is den 15 De Engelfcbefi zijn opgetogen van bewondering voor de j Qrieken, en hebben verblijf geweigerd aan al de Franken, die dienst onder dB vanen van Mehemed-Ali genomen hebben, zoo dat deze lieden, met de I verachting van een iegelijk overladen, niets overblijft dan Turk te worden. Men zegt, dat Mehemed-Ali, pacba van Egypteoverleden is; deze tijding verdient echter bevestiging. De dappere Caratasfos, een bevelhebber der Armatolis van den berg Olym- 1*0$, heeft, van flechts 200 Palicaris verzeld, 800 Egypteoaren, die door Énropefche officieren gekommandeerd werdenverflagen. Odysfeus zit thans te Hydra gevangen. Men telt 80,000 Grieken in Mo- re« onder de wapenen. Het Grieksch comité van Parys fchijnt, door het af zenden van een' eenigen ofBeier, de geestkracht der Hellenen verdubbeld te hebben, zy wenden fteeds met liefde hnnne blikken naar Frankrijk. DÜITSCHLAND. AUGSBURG dep 16 junij. De Allgemeine Zeitung bevat de volgende Ëerigteo Triest den 6 Junij, De jongde brieven van Korfo vat) den 28 mei, melden, dat de feraskier Refchid-pschate Arta verfterking bekomen hebbende, wederom naar Anato- Beo en MrsfoluDghi was voortgerukt. De Grieken (laan hem in den rugin kleine troepenen trachten hem alle levensmiddelen en krijgsbeboefteo af te fnijden, terwijl de bezetting van Misfolunght dagelijks uitvallen doet en den V^aad de banden vol geeft. K oRFü den 25 mei. Geheel onverwacht kwam den 22 eene Engelfche brik alhier aan, welke Ue tyding csnbr9g«d«-Navarino het witte vaandel opgefloken en eekaruui- leerd had. Deze tijding baarde hier veelopzlenss doch, volgens door de Grieken verfprelde geruchten, had de bezetting eervolle voorwaarden bedon- feo, doch was naderhand door de Grieken ontzet; bij welke gelegenheid de Torken zoo te water als te land, een aanzienlijk verlies geleden hebben dezer, door den lord-mayor, met zeer veel plegtigheid gelegd Men weet dat de voornaamfle bedenking tegen de oude. anderszins uog'hecbte brug. daarin beftond, dat zij, door het breede fteenwerk tusfchen hare menigvuldi ge bogen, bij ebbe en vtoed, door opftopping van den ftroomeenen voor de fcheepvaart zeer gevaarlijken foort van waterval te weeg bragt hetwelk ook in bet Latynfche opfchrift der in de grondvesten gelegde koperen plaac vermeld wordt; de nieuwe brug zal daarentegen flechts vijf bogen hebben* De zoogenaamde kofferdam of waterdigte diepte, waarin de fundamentsp.le.i geheid waren, had zijnen vloer 45 voet beneden het waterpeil en was 93 voeten lang bij 36 breed. In deze ruimte, die als eene feestzaal opgefierd was, verzamelde zich omftreeks drie uren een zeer luisterrijk gezelichap hetwelk, behalve den lord mayor, ookden hertog van York aan het hcofdhad! Het leggen van den eerften fteen geiehiedde door zijn lordfehap met de ge wone plegtigheid. De rivier en de geheele omliggende wijk der ftad tor zelfs de naburige kerken en de brand-kolom, onder den naam van het monn- ment bekendwaren met juichende aanfchouwers overdekt. -- De Colnmbiaanfche gezant Lopezitaan boord Van een CoInmbU aansch fregat van 3a flukken, in Nieuw-York aangekomen. Hij brengt het ontwerp over van een traktaat van koophandel en van eece overeenkomst te gen het drijven van den flavenhandd. LONDEN den 18 junij. Gisteren avond gaf de minister Hnskisfon aan bet huis der gemeenten kennis, dat hij na alle mogelijke inlichtingen vaa verfchillende kanten ingewonnen te hebben, van gedachten veranderd was om trent het leggen van inkomende regten op lommige artikelen, maar ook daar- entegen verlierkt was m züne te voren reeds aan het huis medegeileelde ni,n-= Den, nm rtfi rPiTrpn nn He kiiroen<>n anpHcran ,n, Ho msarde tO verminderen, en die op de wollen goederen op 15 pet. naar de waarde te bepa len. Omtrent den invoer van metalen had hem niets van zijn vorig befl'uic I doen afgaan, behalve alleen ten opzigte van het lood, waarvan de hooge prijs Volgens brieven van Alexandrie, van den 28 maart, verwachtte men als ruw materiaal hem in Haat fteldeom het befcherniend regt te verminde- jjildaar een* Engelfchen afgevaardigden, welke met den onder-koning het mid- ren. De voornaamfle artikelen, omtrent welke hij, door de hem gemaakte "de! zon beramenom de Roode zee met de Middellandfche zee in verband te brengen. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 17 jutiij. Volgens eene nota van de Engelfche thefaurre. opmerkingen, zijn eerfte plan meende te moeten wijzigen, waren vooreerst vreemd linnenwaarop hij voor den tijd van eenige jaren een inkomend regc naar de waarde wilde leggen, dat jaarlijks zonde verminderen, om zoo doende de binnen'.andfche fabrijken aan te moedigen, van niets onbeproefd te laten. kebben de dsgbladen van Groot Brittanje en van Ierland, gedurende de laatfte om me: de vreemde linnens te kunnen wedijveren, vooral in Ierland, waar tien jaren, de fom van 4 millioenen 552,557 ponden fterlings aan zegel aan het linnenweven meer door handenarbeid dan door werktuigkundige middelen het gouvernement betaaldhetgeen, gemiddeld, 455,255 pond 's jaars be draagt. Het jaar 1894 is eenige dnizende ponden beneden die gemiddelde fom gebleven; het jaar i8ao is het fterkfte jaar geweest, en heeft 463,106 pond opgebragt. In 1814 was de opbrengst van het zegel der dagbladen flechts wg 383.658 pond. Op de vordering, in het parlement daartoe gedaan, zijn de papieren ge drukt en rondgedeelddie tot de gefchillen met het gouvernement der Bir- ntns betrekking hebben. Zij beflaan omtrent honderd vijftig folio bladzijden Xo behelzen de mededeelingenomtrent dit onderwerp aan het hof van direc- léoren gedaan federt den jare 1812, toen lord Minto gouverneur-generaal ,V»D Indie was; de laatlle depêche, in deze bundel vervat, is van lofeptem- ber 1824. De Courier zegt, na een vlugtig overzigt dezer ftukken, geene reden van rwijfel te vinden, dat niet het Britsch gouvernement in devolflrek. M noodzakelijkheid geweest zij, cm de beflisfing der wapenen in te roepen. Jie Tmes, die van het drukken dezer papieren niet fpreektbehelsde daar en tegen, eenige dagen vroeger, een artikelin hetwelk hij zich tegen het on- flaatkundige van den oorlog, en vooral tegen het verkeerd beleid van denzel- ven, mde fterkfte bewoordingen verheft. Hij doet opmerken hoe, van denaar ./Rangoon gezondene armee, aanvankelijk tien i twaalfduizend man fterft bij ^^et laatfte gevecht door den opper bevelhebber fir Archibald Campbell flechts ^3oo_ man te veld gebragt konden worden. Het Bengaalfche leger was met ^|et eind van januarij nog bezig zich tot den inval in Awakan voor te bereiden '°Vr',T f tijd hebben, vereischt om, dooreenfchaarch ^^Itoegankelijk land en onder gedurige fchermutfelingentot de B.rmefifche /fcoofdft^d door te dringen., Er zou derhalve aan dit gedeelte onzer magt gee- «e andere keus over blijven dan om, of onverrigter zaken op deszelfsflappen *""S°f overwinteren in eene der ongezondfte ftreken van een vijandehjk land ten prooi aan ziekten en gebrek. Mislukt ondertusfchen deze krijgstogt, alsdan zegt de Times is het de meening der bekwaamfte en erva- renfte mannen in Indie, dat onze magt aldaar het dringendst gevaar loopt opftanden van binnen overhoop geworpen te worden. Alomme heerscht dü'hnlft H "l"'^" '^g^" heerfchappij .en nog onlangs was er in de hoofdftad van Decan een gefchrift aangeflagen, waarin de inboorlingen ge noopt werden om op te ftaan en hunne onafhankelijkheid te heroveren, tot welke de koning van Ava hun den weg baande. Terwijl men den vijand aan de noord-oostelijke grenslinie niet bedwingen kon, was men tevens niet veilig Kgen invallen van de noord-westkust. Runjeehfing, de beheerfcher der aeiks, een bekwaam, krijgshaftig en hoogst ftaatzuchtig vorst, was met 50,000 man voetvolk, op de Europefche wijze ingerigt en door lalriike deels Franfc e deels Rusfifche officieren aangevoerd, ^et eene talrijke éïen georganifeerde ariillerle, en met een geducht- getal zijm^r uitmuntende in- «nmche ruiters, den Indus overgeftoken en rukte voort ftngs beide de oevers gefchiedt, hetgeen de mededinging op vreemde markten te moeijelijkermaakti Voorts glas, waarvan hij niet, zoo als hij te voren gezegd had, een regc naar de waarde zoude eischenmaar evenwel een veel minder regt dan het thans beftaande, hetgeen ook voor zekere jaren met eene jaarlijkfche vermin dering bepaald moet worden; even zoo was het met het papier gelegen; boe ken, van welke bet kopijref;t in Engeland is en die aldaar binnen de laatfte 20 jaren gedrukt zijn, blijven verboden, en het regt op de overige boeken wordt van 6 pond 16 fch. up 1 pond verminderd; op vlas en fnuit zoude hij eene nog grootere vermindering van regt brengen; na den 5 januarij zou hij ook het regt op de weedasch allengs verminderen, tot dat hetzelve weder tot 5 pond gebragt Wssop het hout had hij het ongeraden gevondenom in hcc tegenwoordig ftelfel eene algemeene verandering te maken. Vele andere wij zigingen was de minister verlangend om in het ftelfel der inkomende regten in te voerenwaaronder ook betrekkelijk de drooge verwftofFeualsmede ten opzigte der fchepen, in koloniën gebouwd en hier te lande gefleten worden, de, waarvan het regt 50 pet. is, hetgeen belet heeft dat het groote hout- fchip van Canada hier gefleten en verkocht is geworden, en de peper,.waar van hij het regt van 2 fch. 6 d. op i fch. per pond wilde brengen. De beer Huskisfon liet zich bij deze gelegenheid uit over de voor de fabrieken en den bandel zoo verderfelijke genootfchappen van werklieden, waardoor zij iuflaac gefield worden hunne meesters hoogere loanen af te dwingen en eenigzins dé wet voorfchrijven. Hij hoopte dat de daartegen genomen wordende maatre gelen van goed gevolg zouden zijn, en zeide, dat zoo dezelve niet voldoen de waren, het dan de pligt zou worden van het parlement, om buiteuland- fche artikelen vrij te doen invoerenten einde den Engelfchen gebruiker niet langer door het werkvolk willekeurig te doen dwingen, om goederen duurdeC te betalen, dan dezelve kunnen en behooren verkocht te worden. De|fcheeps- timraerlieden, die vooral door diergelyke verbindtenisfen veel moeite aan hun ne bazen veroorzaken, zouden, dacht de minister, zeer wel tot hunuenpligt te brengen zijn, dcor het varen met buitenlands gebouwde fchepen. Te Kingston, op Jamaika, beeft den 28 april eene vergadering plaats gehad van kooplieden en andere inwoners dier ftad, waarin befloten is, om aan Zr. Ms. gouvernement het verval van den handel op dat en de overige West-Indifche. eilanden met Zuid-Amerika en Mexico te doen kennen, de voornaamfte oorzaken daarvan op te geven en de gefchikcrte middelen tot her- ftel voor te dragen waartoe ook zoude behooren het openzetten der havens van de Engelfche West-Indifche eilanden voor de goederen en fchepeu van alle natiën. Men heeft hier eene buitengewone courant van Bogota van den 4 maart ontvangen welke de eerste officiële tijding bevatte van de erkenning der onafhankelijkheid van Columbia door Groot Brittanje. Deze gebcurteuis was door groote vrengdebedrijven gevierd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1