COUR ANTi-\'^^i-/ iviIDDELBURGSCHE B ia^s« e "^rrrpdo'orpiirtïï.r"^'''"' "'^"-"'^ o..^..z^. Dingsdag den 7 Junij. ^^<SutSX^Z^:'' -"^. --"''eili. lijkften koning e^ dën n„ïft ^f^'^erengelijk zulks den Allerchriste- |^:--.ï p!^ S tiJBU^STlJ DINGEN. 3SC de en '^•■iï' in. Ui. n ,^-^'^.'''J' o o S T - I N D I E. ATAVIA den 29 januarij. Met het fchip Thaiia zijn brie\'en van Ma. kasfer ontvangen tot den 19 december laatstleden. De berigten van dat gouvernement ztjn alleszins gerustftellende. Sedert de aankomst der verfter king, onder den kolonel Bisfchoff, zijn de Bonieren op alle punten nit de vlakten' teruggetrokken, en hebben zich, achter hunne bentiiigs, tegen de bergpasfen gelegerd. Al de posten waren Eenoegzaara met manfchappen be zet en van het noodige voorzien. De tijding der komst van den generaal-ma» joor van Geen was op Makasfer ontvangen en had de geestdrift der bondge- 1 diezelfde mate opgewekt, als zij de.hoofden der Bonieren fchesn ïiööten in uiv.,^.------- -r^ - -^ - --- -------- .v..^.i te hebben ter neder geflagen. Mèn wil, dat onder deze laatHen reeds oneenig zekef is het, rfat zij zeer vele zieken hebben. Ook ond.r federt het invallen der regensyele zieken geweest 4- hedeA bëllalin onze hulpbenden zijn-- flóch niet buitengemeen veel fterfgevallen DUITS CHLAND. FRANKFORT den 30 mei. Volgens fchrijven uit Maintz, heeft deNe- derlandfcbe gevolmagtigde bij de centrale commisGe voor de fcheepvaart op dfen RijTi, de infehlkkingen medegedeeld, welke zijn gouvernement betrekke. lijk de ftbeepvaaft óp den Rijn geneigd is te doen. Deze echter, zoo als men erbUvoegt, eeniglijk beftaande in eene vermindering van het tarief der tjaiifitó-gelden, voldeden niet, zoodat men weinig hoop had dat langs den weg van gewone onderhandeling een minzaam verdrag tot ftand zon komen, j^ Volgens brieven van Seres, van den 30 aprilfchijnt het zich te beves- itgéii, dat de feraskier Refchid-pacha op zijnen togt naar Misfolunghi niet teef gelukkig Is geweesten dat hij bij Arta eene nederlaag geleden heeft Welke hem heeft genoodzaakt om, met achterlating van zijn gefchuc, naar Jinina terug te trekken. Van Corfu meldt men, dat Ibrahim pacha zich in een moeijelijken toedand feievlndt, en zijne troepen tot op 3,000 mangefinolten zijn en aan alles gebrek hebben. Hij hoopte op verfterking van Sudamaar de Griekfche admiraal hliaulis, die tusfchen Candia en Morea kruist, heeft reeds een convooidat van daar kwam en uit verfcheidene transport, fchepen beftond, genomen en in den grond gefchotenwaarop de Turkfche oorlogfchepen naar Suda waren gévlügt. Het dreigend gevaar heeft bij de Grieken alle pneenigheid en twist \Vedèr doen verdwijnenen allen flaan zij de handen in een ter verdediging banner vrijheid. De generaal Gouras heeft Odysfeus volkomen verflagen en deze heeft hem om züne bemiddeling gevraagd ten einde zich met de regering te verzoenen. Te Misfolunghi had men berigt, dat de generaal Casliopulo reeds meester was van Orublo, eene verfterkte pofitie nabij Patras, Verfcheidene andere korpfen waren op marsch naar Oost- en West-Griekenland. Vele krijgsgevangen Egyp. tenaars Zijn naar Tripolitza gezonden. Conduriotti is den 1+ april te Navari- ho gekomen en de troepen onder zijne bevelen waren toen 8,000 man fterk. Ibrahim>pacha was geheel van Modon afgefloten. Ook van Konftantinopèl fchrijft men, den 27 april, .dat Ibrahim zonder Ie. vensfniddelen en ammunitie bij Modon door de Grieken onder Conduriotti om. fingeld is. Binnen vier of vijf dagen dacbc men dat de kapitein.pacha on der zeil zoude gaan. HAMBURG den 31 mei. Z. K. H. de Prins van Oranje is den 6 te Móskrfu aangekomenen aan het Kremlin afgeftapt. In het verflag van den toefland van het rijk van Polen leest men, on- Per anderen, dat, door het toenemend aantal Protestantfche handwerkslieden, «aar te lande zestien niéuwe Evangelifche gemeenten zijn gefticht GROOT-BRITTANJE. LONDEN den i junij. In het huis der gemeenten heef^t de heer Hume, gisteren avond, tegen den 14 junij eene motie aangekondigd, «rekkende tot 1! ^r^*?"" ^T '^P^""'^ commisfie, om onderzoek te doen naar den ftaat ymjt kerk van Ierland. Bü gelegenheid van het overleggen eener petitie, ^^Il\T A ""S^»«"s''«'^'^^f proceduren voor het hof van den lord-kan! Wn !/v verfchillende leden klag- len aanhieven, daar er thans meer dan laoo zaken voor dat geregtshof op af- Sd*r. commisfie, die aan- f^onZZX^u'"''''''''' van dit misbruik te onderzoeken, nog geen fch^tJirr?*^- 'T Pee'. Pilkington, de maker van de val. kwlU^Irir^M ontflagen. Het huis heeft hem ook de leges ÜK? ''^""en ««n den fergeant van 1)Kièdr."?„''""r^''*'°°".^'°°' houtrchip Columhm is den 17 mei, op 46 gr. S'n,i,^;X' ''^''"'"-'^/"'-"' zijnde hetzelve ;eer'4|e. on;7ft!«l^" gemeld, dat fir Charles Stuart op het EnSisÏïiniefchf^T^f/ /"f' kommandant van het fSvTmïhunn'!. t' """S^'''"'"' "''l boord van .Bcizeive met hunne tegenwoordigheid te vereeren. PARYS de ^RANKRYK. eergisteren te \^1.T'a krooning des konings zijn mm ót h,TV" f afgeloopen. Z. M. heeft bij die gele «ngebo5e„ Evaleli' t aar.sbisfchop van Reims «S vojgt: P'egtiglijk drie eeden uitgefprokenluidende •fc gt,ed ^gt té "l^"/" -"""e onder. '^StisdéJtte'vfnhL °t" ^"'ervaren, en te zullen regeren overeen- *eé^ ^etröttweük ,1 \,1'^ het conftuutionele charter, hetwelk ik zweer tvanêelie:'' ""''«•"en. Alzoo helpe mij God en zijn heilig de orde van den H.I '^A"'^'«''^'Apostol.fckn en Roomfchen godsdiens rijke v,ÓSL"j'l'J'^''"'''''^'^'''''"'-*°"''^''"'''^euk'op derzeiver roem rijke voor;e«en Vp r;^ VT •■*°"'^'''"'''^"''°P derzeiver ro *2«ve tè S L^ T' '^l 'e nemen 'eu. ons echS voTI" ""e"«^elke thans bellaan of beftaan zuU en zul „Wij zweren plegtig San God» de koninklijke en militaire orde vi Heilifen Lodewijft en de koninklijke orde van het legioen van eet, voor ainx te zullen handhaven, zonjer inbreuk op derzeiver roemrijke voorregten te "e- doogen, het kruis der voorzegde orders te zullen dragen en de (latüten vande- zelve te doen nakomen, aldus zweren en beloven wij op het heilige krtjis en heilige Evangelie." Waarna de zalving door gezegden aartsbisfchcp is volbragt, met den vinger eerst op de kruin van het hoofddaarna op de borstverder tusfchen de fchoudersvoorts op den regter en linker fchouder en op de regter en linker plooi der armen, en eindelijk in de palmen der hand, alles onder het maken van het teeken van het kruis. Z. M. vervolgens door den aartsbisfchop met het zwaard van Karel den grooten, dei> fchepter; de hamt-vstircgtvaardigïteM en de kroon, na die gezegend te hebben, voorzien, en met den koninklijkeo mantel omhangen zijnde, is onder het gebulder van het gefchut en het ge fchal der trompetten, door alle aanwezenden en door het volk begroet met de kreet van ftvat Rex in Jiternum, en tevens zijn de kroonings.medaillés uitgedeeldenz. Een Te Deum heeft deze plegtigheid befloten. Het daarop gevolgd koninklijk festin in de groote zaal van het aartsbisfchoppelijk paleis waarbij Z. M. de koninklijke kroon van diamantenen de prinfen hunne gou den hertoglijke kroon op bet hoofd hadden, heeft flechts eeo half unrae- duurd. Den eigen dag van 's konings zalving en krooning zijn verfchenen, i» een« koninklijke ordonnantie, houdende anwestie voor 58 veroordeelden en voor een nog veel grooter getal uitgewekenen; 2°. eene ordonnantiehoudende amnestie voor alle wegens flaatkundige vergrijpen tot cofrectionele ftrafFen ver* oordeelden, voorbehdudens nogtans dat de plaats gehad hebbende ophalingeii van gefchriften of gravures van kracht blijven; 3°. eene ordonnantie, hou- dende amnestie wegens alle overtredingen der wetten op de bosfchen en vi's- fcherijenen kwijtfchelding van deswege reeds opgelegde ftraffen of boete 4°. eene ordonnantie, houdende uitbreiding der reeds bij ordonnantie van den 4 dezer aan de deferteurs der landmagt toegedane amnestie toe die der zee- magt; en voorts benoeming van den graaf de Sèze, den marquis de Talara en den graaf de la Forest tot ministers van Haatleden van deu kabinetsraad, en vele andere benoemingen. De dag van gisteren is des voormiddags dóór Z. M. befleed tot de receptie van allen die het zalvings-feest bijgewoond hebben, en daarna door Z. M. hec kapittel der orde van den Heiligen Geest gehouden. Heden moest Z. M.zicli naar St. Remy begeven, en daarna naar het kamp, ter infpectie van de in het zelve vereemgde troepen. Men heeft opgemerkt, dat er vele veranderingen gemaakt zijn In de gebe- den, die bij de krooning van Lodewyk XVI hadden gediend, en vooral, dat men daaruit alles weggelaten heeft, wat den koning zoude kunnen verpligt^a om de heidenen, ongeloovigen en ketters te vervolgen, én óök om-zifnê regten op de rijken der Saxen, der volkeren van het Noorden en Cimbreft enz,, te handhaven. Toen de aartsbisfchop den koning de groote kfoon van Charlemagne óp hét hoofd zette, knelde hem dezelve, en Z.M. nam haar af en zette haar eigen handig weder op. De koning droeg de zware koninklijke verfierfelen met veel gemak en waardigheidtoen hij den troon befteeg. De mantel alleen weegt 84 ponden. Het volk, dat inde kerk en voor dezelve flond, dfóng, uit verlangen oitt Z. M. te zien, met zoo veel drift op den koning aan, dat de militairen meen den ruimte te moeten maken; dodh de koning gelaste dadelijk dit niet tedoèfi, en zeide met veel goedheid aan de gendarmesdat hun dienst geëindigd was dat zij konden vertrekken, en dat hij wilde dat zijn volk vrij tot hem zoude naderen. Het volk juichte en omringde den koning, terwi)l vele liedea zHnB kleederen kusten. Vele der vogelen, die volgens oud gebruik in de kerk losgelaten werden, vlogen in de vlammen der kaarfen, waarmede de kerk verlicht was, en eert der ministeriele dagbladen verhaaltdat dit Onwillekeurig bij vele der aan. fchouwers de gedachten deed ontllaan aan het misbruik, dat een volk van de vrijheid maaktdie het eensklaps Ontvangt en voor dat men alles opgeruimd heefthetgeen hetzelve kan benadeelen. De koning heeft al de aanfpraken, die hem bij zijne komst te Reims en na zijne kroonings-plegtigheid gedaan zijn, op de minzaamfte wijze beant woord: zoo zeide Z. M. aan den maire dier ftad, dat hij bij zijn? zalving dei» Almagtigen zoude fmeeken, om zijne krachten te verdubbelen, ten einde het geluk van zijn volk te verzekeren. Aan de regtbank van koophandel zeide Z. M., dat de koophandel op zijne bijzondere befcherming konde reke nen en dat hij zeer Wel gevoeldehoe Veel Invloed dezelve tegenwoordig op de magt en wélvaart der ftaten uitoefent. Een ministerieel blad meldt, dat een aantal jonge lieden tè 6.öuen Protestantsch zijn geworden, na den herderlijken brief van den aartsbisfchop, diewegens deszelfs ftrenge voorfchriftentot velerlei klagten heeft aanlei ding gegeven, en liu óok dóór eeneB vaö iachtèrèn toon Vervangen is ge worden. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 31 mei. Door Z. Exc. den commisfaris-generaal van het departement van oorlog, zijn, den 17 dezer maand, de Zilveren en bronzen medaillesbeftemd voor dé ondèr-officleren en verdere manfchappen van dé kavallerie infanterie, artillerie en de marine, die twaalf jaren dienst hebben, aan tien Koning overgelegd. Deze medaille vertoont, aan dé voorzijde, 's Rijks wapen, rustende op eene krijgstrofee, waarin men de wapentuigen der vier voormelde korpfen onderfcheidt. Op de keerzijde ziet men de ko- ninklijke Kroon en mantel, met eene W. De zaraenftelling en de gravure van deze medaille doen den ridder Sithon, graveur des konings, wiens voortreffe. lijke bekwaamheid met het graveernift federt lang bekend is, de grootfte eer aan. Sedert de tijding ontvangen is, dat Zijne Prüisdfche Majeftefc zith te., gen de maand augustus naar de Nederlanden begeven zal, vèrfpréidt zich het gerucht dat ook de feesten, die alhier, ter Zake derhüwelijks.vereenigiftg van Pribs Frederik nioeten plaats hebbenlot dieb tijü vêrfchöven Zullen blijven. Het feest vin Waterloo is, wegens het êfwezên van den frins, tot déö 20 junij uitgefteld. Z. K. H. de hertog van Cambridge is heden oChteöd nïar Calais ver trokken, om van daar naSr Engeland óver te fteken. Men klaagt zeer over de fchadêwelke de hagelbuflen van 11. maan dag m onderfcheideue Eemeenten der proyintie Luik hebben aangerigt. Schoon

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1