MIDDELB URGSCHE COUR AN Ti (k ^m No. 66^ Donderdag tSaS. den h Jitnij* ^BP "^^Hf 2V E XJ JV S T IJ D l N G E N. :AAt- Vin NEDERLANDEN. Z E E TY I N G E N. s:-^ 'wjslf Regt. lts de; adbnii i Me. irkoop Onder {amen 'Zing, igaderi len-er^ Ellen 'I- all Jen en aeegie Ml vaj ig El- T R. K Y E. SMIRNA den 20 /ipril. Het gerecht verfpreidt zich hier dat Ibrgbitn pacha na de geiieiirtenisfen van 29 en 30 maart, nieuwe vooidc-elen in .More» zoo'behaald hebben; daar echter geene genoegzaam zekere otndandig- lilSen bij het algemeone en onbepaalde berigt gevoegd worden acht men dat ^-•héÉVoornameliilTbeftemd is, om den indruk der vroegere tijdingen, wegens ï,- vóordeelen door de Grieken behaaldte verzwakken. Zekerder is het dat IbrShiros vader, de onder-koning, in Ef;ypte, eene nieuwe expeditie toerust, 'die zegt men 17 duizend man rterk zal zijn en onder het bevel zal flaao van ^''^'o^-Mehemed'sfchoonzooD, den Defterdar-bey. ^"'■'W-^ r T A L I E. V!#. j|ife?<^(jjyig ^e„ 7 «fi. De heer Benvenoti, delegaat te Frofinone, heeft, ïni$ii« gg'^gj digeo, een fcherp edict tegen de roovers uitgevaardigd, hetwelk voor- al hunne bloedverwanten zal betriiFen. Doch deze maatregel is reeds zocdik- wljls genomen, dat men zich daarvan niet veel goeds belooft. De roaatrege- f'^ len tegeri de roovers. waartoe men vele militie-troepen moet onderhouden ^'kosten den ftaat veel geld; doch men kan in de uitroeijing der benden niet fla gon", zoo lang Napeis niet krachtdadiglijk medewerkt. Napels heeft echter gèéne troepen genoeg om daarin te voorzien, en wil de gemeenten niet wa penen, In het afgeloopen jaar had men hoopdat de rooverbenden zouden BRgeroeid worden, dewijl er verraad en wanorde onder dezelve beftonden; VÓOii had men nog zoo vele roovers geziendie de koppen hunner mede. p^gitgen tegen de uitgeloofde premien geleverd hadden. Doch het fchijnt, dat de Gasharrones bende, de magtigfte van alle, «ieuwe rekruten en nieuwe kractit bekomen heeft. Dezelve houdt zich tegenwoordig in de Abruzzen op, eiiiièU meer dan 25 man. DUITSCHLAND. ■AUGSBURG den 22 mei. Ibrshim-pachawiens toetiand van dag rotdag W^^iièltjker werd, heeft met de Griekfclie opperhoofden onderhandelingen 'geopend gehad, tot verkrilging van den vrijen afiogt der Egyptifche en Ara bifciie'troepen uit Morea, maar deze onderhandelingen fchijnen afgebroken te zijni om dat de Morêoten vorderden dat Ibrahim en de zijnen zich krijgsge vangen zouden geven en hun de ganfche Egyptifche artillerie zouden leveren, benevens de vestingen Coron en Modon, welker garnizoenen insgelijks krijgs- gêïShgen «ouilen zijn. 'ifeANKFORT den 22 mei.' De vrouw van Johannes Streng, daglöoner téSommerach, landgerigt Volkach, is in delaatfte dagen van april, in den tijd vfii'g uren, van 4 kinderen bevallen, te weten 3 jongens en 2 meisjes, welke alle in het leven zijn. 'MENTZ den 22 mei. Heden morgen heeft in het dorp Hechisheim, een kfein uur van hier gelegen, een broedermoord plaats gehad. De heer Klein adjünct-maireen een der achtingswaardiglle en welgezetenfte inwoners van dfc plaats, is, in het gaan naar de kerk, door zijn* broeder vermoord. De- Fert, ïtOOtt! f,be. -ediijf, eeoige iden, JSJO. 3GE' ite van - heb. j«B en 16, ter -bij in d«- ;e[d ei djat- :gtbulc 11 Eeii- iratieli an hei te VIS eur, zittiog in bec ondeii :plakc: Meermakers reketiiög van dien prins niet ni^nder dan twaalf duizend pöi lie I. bidraast. He heer Littleton heeft gisteren de bill, betrekkelijk de regeling van heé iiiesregt in Ierland, ingetrtjkken, om ón dezelve naauw in verband flaac met de wet op de emancipati-* der Roomsch Katholijkeriwelke in het hiiis det Lords verworpen is. SPANJE. MADRID den 17 ntei. De koning heeft eindelijk officiers depêches ojn* vangen, omtreiit de laatfte gebeurtenisfen in Peru, welke hem, zoo tnen'veri zekertzeer neerflagtig hebben gemaakt. Verfcheiden der officieren, die te Kadix ui: Peru terug gekomen warenj zijn gearresteerd en men zal fpoedig hun proces opmaken; Zelf» voor den perfoonlijken dienst van Z. M. beaint het noodigé g3ld re ontbreken en reeds is men genoodzaakt geweest om vier millioetien realen die voor het onderhoud der troepen bellemd waren, naar Aranjeuz op te Zen den. De koning heeft aan vier voorname handelhuizen van Madrid zestig mU tioen realen ter leen gevraagd, doch dezelve niet kunnen bekomen daar de kooplieden verklaardendat de handel geheel vernietigd was en men in gansclï Madrid ter naauwernood deze fom zoude kunnen vinden. FRANKRYK. PARYS den 26 mei. De koninklijke kroon heeft eenige dagen bij den jn- welier Paptz ter bezigtiging gelegenzij wordt achtiea en een half millioen waard gefchat. Het in de revolutie geredde overfchot der heilige olie fs te Reimsiti tegenwoordigheid der hooge magten, in eene andere bewaarflesch overgeftort, welke plegtige handeling door proces-verbaal bevestigd is. De aartsbisfchóp van Reims heeft, door tusfchenkomst des konings, verkregen om de teekenen van het kirdinaaifchap bij voorraad te mogen dragen, in afwachting zijner be noeming die eerst in het naastvolgend confistorie zal plaats hebben. Twee der ministers zijn bereids naar Reims vertrokken. Den 23 dezer in den namiddag, is er brand In de koepel der kerk v*n de Sorbonne ontdaan, zoo dat dit gedenkHuk, zonder fpoedige hulp, der vlammen ten prooi geworden zou zijn. De loodgieters waren bezig de laatfte foldeerfels te leggenom het kruis op den koepel vast te hechten. De wind het zeil dat hen befchutte los gerukt hebbendeen dat doek in het fornu'S gellagen z^nde, raakte hetzelve in den brand en bragt de vlam in een gedeel te der lleigering over. Het werkvolk deed al wat mogelijk was, om den brand te bliisfchenen het gelukte hetzelve, met bijfland der fapeurs pompiers, na eenen arbeid van twee uren, het brandende hout te blusfchen. De'fchade i» niet zeer aanmerkelijk, en niemand is gekwetst. Eergisteren barstte er brand uit in de woning van een' vodder- of lom pen-zoeker, welke omrtreeks de 50 jaren oud geweest raag zijn. Hij was reeds half verbrand toen men in zijn vertrek kwam, en hield den flentel itl zijne hand. Deze voddenzoeker bezat 2 huizen in Parys, en men heeft, iii PERS. Octo- nee de j(6", wiens zakenuit gebrek aan orde en goed gedragwaren ten achteren bloempotten en onder de vodden40,000 franken gevondenzoo in 5 francs gegaan, voedde, federt eenige jaren, eenen haat jegens zijnen broeder, en Hukken als in goud en 6 oortjes-llnkkenhij had ook meer dau 300 flesfchen bad hem dikwijls bedreigd te zullen vermoorden. Heden heeft hij die be- Vf ijn en brandewijn in zijne kamer. ild: op I Viec ille m leg m nn bec loot de ge»ol' dreiging ten uitvoer gebragt, toen zijn broeder, verzeld van deszelfs fchoon* zbbn eu van den maire, zich naar de kerk wi'de begeven, om het Pinkster feest te vieren. De moordenaar lag met verfcheiden geladen geweren uit het venster op zijnen broeder te loeren, en loste achtereenvolgelijk drie van de- lelve op hem. Met het eerste fchot trof hij zijnen broeder in den arm, eiimet het derde in het hart. Na deze misdaad zette hij zich te paardhet welk hij gereed had gemaakt, en verliet het dorp, dreigende den eersten, Wdke hem poogde te arresteren, met een mes, hetwelk hij in de hand had ie zullen doorlleken. Doch in den namiddag is dit monster in handen der gèhdarmen gevallen, welke hem alhier in de gevangenis hebben gebiagt, al- D gav ft"fop zijne misdaad verfcbuldigdvolgt. p Don. BERLYiN den 24 mei. Van Halle, aan de Saaie, fchrijft men, in dato de» 17 mei, het volgende: De beide zich alsnog alhier bevindende Chinezen Asfeng en Aho, welke op bBn verzoek ann den koning van Pruisfen gedaan, gedurende 10 maanden van den fuperintendent Dr. Tiemaun, onderrigt in den Christelijken gods- dieirst hebben bekomenhebben den ia mei, op Hemelvaartsdag, op eene plegtige wijze den H. Doop en het H. Avondmaal ontvangen. Z. M. de ko- nmg.heert de plaats als peter bij den ouden Asfeng, en prins Wilhelm van «^en, bij den jongen Aho, wel willen bekleedeu." •*éii« r- GROOT-BRITTANJE. TONDEN den 25 mei. Men verneemt uit Columbia, dat de gezamenlij- Ke Zuid Araenkaaniche gemeenebesten onderling een verbond zullen lluiten te gen-Spanje; dat zij zullen bepalen, op hoedanig eene wijze de eilanden Cu- M M J^^orto-Ricoaan de Spaamche heerfchappij zullen worden omtrokkenen wente'kvygsmagt en fommen gelds daartoe zullen worden befteeddat zij !n sViu rü''"'''^"' hoeverre die maatregelen tot de Canarifche en Philippynlche eilanden zullen worden uitgebreid, en dat zij voor het ove- oXeTen Spaanfche zeeën en kusten zullen fter!ï!ï!.?i" D°"~^«'''=g is het huis der gemeentenna de pink- Kr P tVoor de. balie van hetzelve verfcheen van^ni!!"^'""' befchuldigd was van eene valfche petitie uit naam d deSktlinMbhidd "'u ^"'1'"''^^ vervaardigd. De man beleed de «rt he nni in V- "^"P "«P ^e gena de Worded selV; ^y °f''^f gevangen zou- mot* S,de doen l"'"'"'' ^'i aanftaanden maandag de motie, zonde doen om hem „ie zijne gevangenis te ontflaan. van zes duizend nÜ?"« ^"IT" °P '""^"^e van het gouvernement eene fom VittS de doch opvoeding der prinfes Alexandria dierseliike fnm ,Jl' ^- hertogin weduwe van Kent en eene Sfvan rlh. ^T"*'"^ P""^ frederik, zoon van den vin de zUdÏ ::„''het "11'!r.^T.r'^" -1 tegenkanting gevondenwaarop om een ^ongem Disttit: ihuii S zen «1 ildeDi NGTi ifellift [OffSfl ï\BNl fooiW MOS- verif* D Co* «istó en 11* iOi' L ine*" nftaiiii* ester- cdiutó» 'y"= van net ministerie Iterk op de noodzakelijkheid aangedrongen is 'jongen prins, die welligt bellemd is, om eenmaal den troon van En' Z.."\ •'-"ë^'""'^ 'e doen opvoeden, daar de hertog vanCum- Doo7ëe.reieL °7'" *^^''^'"'"'*'^'«n üuitschland zijn verblijf houdt. '.Vde Fe f ,7" F^le-nent werd aangemerkt, dat het gouvernement dêmken P f. ""8"" ""«^hulden van den vermoe. nj «öe f;r"d'"',"°"'' «^-hertog van York, welke vrij aanzlen- moeten zijn, u.dien het waar is, zoo als ee„ der leden aeide, dat/de De beide Engelfche reizigersde majoor Denham en de luitenant Cl«* perton, van eene reize in de binnenlanden van Afrika terug gekomen, zijn den ai maart II.in het lazareth te Livorno aangekomen, en in de eerfteda gen van mei naar Piza en Florence vertrokken. Deze ftoutmoedige reizigers zijn doorgedrongen in llrekenwaar nog nooit eenig Europeaan geweest wa», en hebben gewigtige berigten over de gefchicdenis des lands opgezameld. Uit Corfu fchrijft men in dato den 24 april, het volgende; De burger-oorlog verfcheurt Epyrusde volksftamraen aldaar fnellen val» alle kanten te wapen tegen de Turken. De feraskier Reschid-paeha is de oorzaak van dezen opftand op het oogenblik dat de inwoners van EpitUS voor de Porte te velde wilden trekken heeft hij verfcheidene hunner opper»''' hoofden doen onthoofden. Moustripacha van Scodra, heeft zich met de' Montenegrynen vereenigd, ten einde zich tegen de Porte te verzetten. Re»;' •schid-pacha heeft zich genoodzaakt gezien naarjaiiina terug te trekken, alwaar hij al de Christenen, welke in die omrtreken woonden, heeft doeii ombren gen." 'sGRAVENHAGE den 29 mei. Laatstleden vrijdag heeft de tweede op« zending plaats gehad van ouderlooze en verlatene kinderenraar de kolonie Feenhuizen. Een getal van 33, waaronder 28, welke van ftads wege in het Nederduitsch Gereform.'erd diakonie-huis befteed warenzijn des morgens ten zes uren, met een vrachtfchip op Steenwykvarerde vertrokken, van waac dezelve verder zallen worden getransporteerdte !;elijkertijd en gelegenheid zijl) naar voorgemelde kolonie opgezonden twee Scheveningfche huisgezin- nen, welke zich daartoe hadden aangeboden. De infcheping en het vertrek'! is in de beste orde afgeloopen. VIANEN den 27 mei. De nieuwe werken aan het Zederik-Kanaal van de'* Lek, te Vianen, tot de Linge, te Gorinchem, zijn thans zoo verre ge-' vorderddat men reden heeft te verwachtenvan dat kanaal weldra te kun nen bevaren, terwijl intusfchen Z. M. de Koning gunstig heeft bewilligd,', dat aan de nieuwe fchutlluis van het gemeld kanaal aan de 'Viaanfche- ofLek«V7' zijdevan nu af aande naam van IVilhetmina-Sluisworde gegeven. VLISSINGEN den 31 mei. Van den 28 dezer tot heden zijn, voor".' Antwerpen beftemdop onze reede aangekomen La Lêiiife, kapt. P. J. Colas, van Nieuw-York, met flukgoederen; /Ab ^«n, kapt. H. Snow, van Boston, met koffij, fuiker, rijst en verwhont; Medufa, kapt. J. Lubbing, van Londen, en Sail") Martin, kapt. R. Mar tin, laatst van Vlisfingen, beide met ftukgoederenSophie Minde, kapt. K. B. Fischer, van Riga, met lijnzaad; thejofeph, kapt. S.Conat, van Nieuw- York met rijst. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen, en gisteren en heden naat zee gezeild ■De Frout» .Alidakapt. T. E. Bart, naar Memel, en Jacoba, kapt. A. K. de Groot, naar de Oostzeebeide met ballast; Rebekka kapt. J. Ander- fon, haar Huil, met vlas; Jugustekapt. S. G. Sap, en de Jonge Sophie^ kapt. J. F. Muys, beide met boomfchors; de Frouw Petina, kapt. V. D. Mulder, met tarwe, en the Unity, kapt. J. Luce, met katoen, alle vier naar Londen; la Zeliekapt. G. Dacosnaar La Hogne, met zink; de Jonge Mathiida, kapt. C. de Vos, naar Lisfabonmet paardebooncnHei' kulei, kapt. J. Gbesi, naar Lima, met (lukgoederen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1