B ^r,r^^^^ -^^^ tYdTWg e n. «sa BESTUREN e» ADMlNISTR^TUiN IM>ÖG-qEREGTSHOP^_ HOF VAN ASSISES. ^:fS:GhAr^Nff4GE. 'PROriNCIE ZEELAND. ADVERTENTIE N. I3en 18 October 1824 is te Calcutta, \n Bengalen, gelukkig veiiat van eene DOCHTER, J. C. R. Herklois, geliefde Echtgenoote van Te Middelburg, ter Boekdrukkerij van de Gb BKOSDsac ABRAHAMS, liWMnde nit laoo man, derwaarts te voeren (welke expeditie, volgens late re berigtenalmede naat hare beftemming ouder zeil is gegaan). Men had te Batavia berigtdat de Chinezen van Montrado op de knst van Bortièo weder hebben geweigerdom de gemaakte overeenkomlïen geftand te doeny en dienvolgens eene afdeeling »roepenwelke zich te Sinkawang had gevestigd, hebben aangevallen. De troepen hebben de aanvallers ontzag in geboezemd, doch men heeft het intusfchen raadzaam geoordeeld om genoem de post vooreerst te ontruimen, 't welk in den nacht van den 47 feptember is gefchied. Het verlies der Nederlanders bij die gelegenheid en gedurende de •anvallen der Chinezen wordt op een twintigtal manfchappen begroot. De fultans van Sambas en Pontianak zijn, zoo men meldt, getrouw aan hunne verbindtenisfen gebleven. Men had op Batavia berigt van de aankomst van kapitein (Viltink, komman- derende de korvet de Lynxte Ma nilla. Bu dezen togt isna verloop van vale jaren, de Nederlandfche vlag op nieuw op den Stillen Oceaan ontwikkeld. tte Lynx is van Callao, bezuiden de Marquezaslangs de Salomons eilanden «D de kust van Nieuw Guinea gezeild. Na vergeefs ie hebben getracht naar Ambon op te werken, heeft de kapitein het (leven naar de Philippynfche ei landen gewend. Men heeft hier berigtdat op den 26 October op Lucon eene geweldige aardbeving heeft plaats gehad, waardoor de ftad en voordeden van Manillaont- gatend hebben geleden. Vier mijlen hooger op dan de ftad en digt aan de ;:iivier is de aarde, met een fchrikkelijken flag, van een gefpletenen kort daarop zag men eene menigte doode vtsch de rivier afdrijven. De aanzienlijkfte bewoners hebben Manilla verlaten en zijn naar binnen 's lands verhuisd. Men gelooft, dat vele menfchen bij dezen ramp het leven hebben verloten. Sedert 1796 was er aldaar geene zoo geduchte aardbeving gevoeld. Op den 1 no vember heeft er een orkaan gewoed die mede veel fchade veroorzaakt heeft .fjia waardoor zes fchepen van de ree op ftrand gezet zijn. Den 11 december lagen voor Batavia het fregat Mflampuivoor Sonra- baija, de fregatten Ditgeraad en Javaan en de korvet de Komeet. AARDENBURG (Prov. Ze^iand) den 5 mei. Heden hadden wij het f€noegen om de beflrating van den zijtak des wegs der ifte klasfe No. 10, door deze.ftad naar Maldegeravoltooid te zien; even buiten de waterpoort flhier werd de laatfte fteen gelegd, door den burgemeester dezer ftad, in te- geowootdigbeid van den heer ingenieur Calatid, den heer burgemeester van Maldegem en andere ambtenaren. Bij deze plegtigheid bevond zich een korps muzjjkanten van Maldegem en een groot aantal ingezetenen, welke hun ge noegen te kennen gaven over de voltooijing van zulk eenvoor Aardenburg niet alleen, maar ook voor de ingezetenen van dezen oord en van Oost- en West-Vlaanderen, zoo belangrijk werk, waardoor de gemeenfchap met deze éa genoemde twee provinciën ten allen tijde verzekerd wordt. Na eene op <kzcgelegenheid toepasfelijke aanfpraak door den heer ingenieur gedaan, en door den burgemeester van Aardenburg beantwoord, eindigde de plegtigheid net een algemeen gejuich van ieve de Koning! MIDDELBURG den 9 mei. De 15de jaardag van H. K. H. Mevrouw ^e Prinfes H^ilhelmina Frederika Louifa Mariana, is heden alhier op de ge bruikelijke wijze gevierd. _-. Z, M. heeft, bij befluit van den 8 april 11., bevolen dat er in de ko lonie Veenhuizen eene Roomsch Kath. kerk zal worden gebouwd, en heeft ^artoe eene fubfidie van meer dan 40,000 uit 's lands fchatkist toegeftaan. ^.-ir- Het Journal dt Bruxelles doet opgave van zestien op eene gunstige •wy»ehlj het roinifterie van binnenlandfche zaken beker.de fabrieken van brand- .ij)Hitett,-en onder deze die van onze ftadgenooten de beeren P, C. fer- venpty /i. H. Ferverme en P. J. OUfchlager. De koning van Spanje heeft een befluit genomen waarbij de invoer van Granen, tot den 31 dezer maand, in de havens van KadixAlgeüras Seville, Almeria en Malaga, wordt toegeftaan. Het regt van invoer is be paald op 10 realen (a fr. 50 c.) de fanègue. Het Parijsch minifterieel avondblad meldtdat de maarfchalk hertog vanBelluno als getuige in de inftructievan het proces van Ouvrard is gehoord. AMSTERDAM den 5 mei. Heden is naar zee gezeildZr. Ms. oorlogs- COrvet, DB AREND, kapt.-loit. Machieljen, naar Philadelphia. ..Zr. Ms. fregat PALLAS, kapt. Rykis den a8 in Duins ten anker geko- men; den 29 heeft de brik DE GIERkapt. van Zon, de reis van daar naar 4e Mid&llandfche zee voortgezet. VLISSINGEN den 7 mei. Het fchip ks deux Nantait, kapt. A. Mahé, )igt thans binnen onze haven om te losfen. ■Gisteren is op onze reede aangekomen het fchip Jacoba, kapt. A. K. de Orootvan Dantzig naar Brusfel gedestineerdmet houtwaren. Van den 4. dezer tot heden zijn, voor Antwerpen beftemd, op onze reede •apgekomen; La B»lleuilUaneekapt. O. A. Wilmau, van Londen, m«t flukgoederen; PüdMg, kapt. Z. M. Barston, van Cuba, met koffijl^Aimabie Pauline, kapt» L. J. Lukje», van Buenos-Ayresmet drooge huiden 1 iroii Amis, kapt. H. H. Rieke, van Huil, met ftukgoederen. Voorts zijn.van Antwerpen de Schelde afgekomen, en van den 4 dezer tot beden van onze reede naar zee gezeild .0» f^fouw Hendrina, kapt. K. van den Oever, naar Londen, met vlas, wol en giamea; Sarah, kapt. A. Bnenemeyer, naar Huil, mee vlas; Èenigheden, kapt. G. T. Urbye, naar Droncheim, met ballast j de Ftouw geJcHat kapt. D.J.Gteeven, naar Londen, en Pauline, kapt. C. Brandaris, Mar Liverpool, beide met tarwev de Frouw Gezitiakapt. J. H. Mulder, aau Arbroathmet vlas. -..■-' 1 BEVELSCHRtFT. Wij Mr. Cornelis Felix van MaanenMüiMster van Juftitieals door Zijne MajeÖeii bij voortduring belast met de waarneming der functien van Eersten Prefideat van het Hoog-Geregtshof in 's Gravenhage, -Bevelen uit krachte van de Wet, dat de Asiifes in de Provincie Zeeland, ▼oor het tweede vierendeel jaars van den jare 1825, zullen geopend worden tf Middelburgop Maandag den 2 7ften Junij eerstkomende, des morgens ren tien uren, op den voet bepaald bij de artikelen 16, 17 en 18 der Pubü- eatieyandenu December 1813. Benoemen om dezelve te prefideren den Heer Mr. Jacob Arnold Clignett Raad 'm bovengemeld Hoog-Geregtshof; Ea gelastendat deze ter düigentie van den Heer ProkuteiK-Generaai- zal worden bekend gemaakt en afgekondigd. Aids» gedaan te Brusfel, den 35 April 1825. VANMAANEN. -, Van wege den Heer Eersten Prefident: De fungerende Eerste Griffier van het Hoog-Geregtshof, J. H. S P E I R M A N. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG Hoofdplaats van de Provincie Zeelandbrengen bij dezen ter kennisfe van een iegelijk, dien zulks zonde mogen aangaan, dat Z. M., bij befluit vanden 21 April jl.heeft goedgekeurd de wijziging van art. 10 van het Reglement op de invordering van het Additioneel op 's Rijks Accijnfen op de Wijnen Buiten- en Binnenlandsch Gedistileerd van den 14 April 1823, voorgedra»eB door den Raad, bij refolutie van den 28 januarij jl.waarbij die Vergaderin, heeft goedgevonden, bij aanvulling van voorfchreven Reglement, te verliij. ren, dat door de woorden: „De vervoer van Wijnen of Gedisteleerdto» de hoeveelheid van vijf Nederlandfche Kannen en daarboven, zal binncj de Gemeente niet anders mogen plaats hebbendan door de Beambten daartoe van ^taus-wege fpeciaal gekwalificeerd, welke voor zoodanigej vervoer geen meerder of ander loon zullen mogen vorderendan bij de be. ftaande of nader in te voeren Ordonnantie op dg Stedelijke Kraan en op ij, verwerking van Wijnen en Gedisteleerd reeds zijn of nader zullen wordej vastgefteld," voorkomende in art. lo van voorzegd Reglement, altijd bj. doeld is geworden en verftaan moet wordenalle trampori van fFi/nen Dranken binnen de Gemeente, zoo wei bij invoer, doorvoer en uitvoer, u wanneer dezelve gefchiedt bij uitflag uit Keldert, Pakhuizen of andere Ben. 'plaatfen. En opdat niemand hiervan onkundig blijve, zal deze worden gedrukt, sf. gekondigd en aangeplakt, mitsgaders in dezer Stads-Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 7 Mei 1825. Burgemeester en Wethouders voornoemd :^,^^,,.i ,,U.. BYLEVELD, Ti..*»*vi V'ï-iii* Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbare», J. F. B Y L E V E L D Secieiatis J. R. VOS, Med. Doctor, en Stads>Doctor en Chirurgijn. J«Ja een langdurig en fmartelijk lijden, overleed heden mijne geliefde Zi«.- ter, CORNELIA PETRONELLA van GASTEEL in den ouderdom w zes-en-veertig jarenzeven maanden en drie dagen. Oostburgin Ze^/iJ«i/, J. VAN GASTEEL. den 5 Mei 1825. jyjen zal op Woensdag den 11 Mei 1825, des avonds ten acht uren,» het Heeren Logement van Oranje 'm den Langendelft te Middelburg, ten ovet^ ftaan van den Notaris Mr. Adri/ian van de Graft en getuigenen in tegen woordigheid van den Heer Vrederegter van het Kanton Middelburg, publiek prefenteren te verkoopen, een HUIS en ERVE, genaamd het Groote Hu», ftaande en gelegen inde lange NoordftraatWijk L. No. 127; in de Gtood- lasten over iS^S aaugeflagen op f i6 ,56; zijnde op hetzelve geene achter- ftallige Huisfchatting verlcliuldigd. Dit Huis is op den 10 en 11 Mei I8s5i' des morgens van elf tot des namiddags ten twee urenop vertoon van e«ii Permisfiebiljet van bovengenoemden Notaris Mr. ji, van de Graftte zien» VERKOOPING, op Vrijdag den 13 Mei 1825, des voormiddag? om 10 uien, binnen VLISSINGEN, in de Palingftraat, in de Herberg de Deeii(A Flag, bewoond bij Monfr. A. Rnff, ten overftaan van den Notaris A. w- der Swalme, van eene aanzienlijke partij MEUBELAIRE GOEDEREN, sis zestien B'^dden en toebehooren. Stoelen, Tafels, Spiegels, Koper, Tii, Porfelein, Glas-en AardewerkHERBERGIERS-GEREEDSCHAPPH en vele andere Goederen meer. VERKOOPING, op Vrijdag den 13 Mei 1825, des voormiddag om 10 uren. op de Hofftede van David Louverfeonder St. JANSKERKE, len overftaan van den Notaris Loeff, van 2 Werkpaarden, 5 i 6 Melkbeesten, 5 twee-eneen-halfjarige Vaarzen, 5 een-en een-half jarige Dito, een Os, 1 Schapen en 5 Lammers; 2 BoerewagensPloegen, Eggen, Heulpostenea Deelen; 10 k 12 Voer Hooglandsch Hooi, 5 i, 600 Musters en hetgeeoa meer zal worden geveild, ^l degenen, welke iets te vorderen hebben van, of verfchuldigd zijn>« den Boedel en Nalatenfchap van wijlen den Heer ADRIAAN JACOBZE, ii leven Notaris te FEREen aldaar den 30 Maart 1825 overleden, gelieve daarvan opgave of bitaling te doen, vóór den 15 Mei 1825 aan den Hej J. L. A. Jacobze, te Vere, of den Heer D. UjttenhoovenProkureur, ia zijn Domicilie te Middelburg, lange Noordftraat, Wijk L. No. 186, Bfó ven franco. De ondergeteekende, zijne KLEERMAKERS-AFFAIRE begonnen bel:, bende in den Kortendelft, Lett. G.No. 14, beveelt zich in de guns; M recommandatie, met belofte eener prompte bediening. P. C. REMIGIUS. J)e ondergeteekende maakt bekend, dat hij op heden zijne SPEK-SLAG*' TERIJ heeft geopend; hij beveelt zich in ieders gunst, met belofte van ees prompte bediening. A. J. SANDERS Ez., Langeville K. 404. Eengroot hecht en fterk KOEKKRAAM te koop, met nieuwe Zeitei in de Koekbakkerij op de Oostpunt. V A S T E P R IJ Z E N. P. JAUFFRED is alhier aangekomen, met een uitmuntend asfortioes: LAKEN,-komende uit de voornaamfte Fabrijken van Ferviersvan ƒ2 ,y tot 10. De genen die zijne Lakens gelieven te komen bezien, kunnenzió verzekerd houden dat zij met een groot voordeel kunnen koopen. Is mi^ paki bij P, Hrirtoghin de Gortftraat. Vijf 4 zes TIMMERMANS-KNECHTS, hun werk wel vetftaande.l* noodigd bij J. Boudewjnfe, Timmerman in de lange Noordftraat. Xerftond twee BRAASSEMS of een bekwame KNECHT benoodigd,liii 'A. de.NokkerKleermaker in de's Graveftraat". ferftond eene NOODHULP als KEUKENMEID b.noodigd; naderadis bij van Benthem. J)oor ziekte terftond eene KEUKENMEID benoodigd; adres terCoun* Drukkerij. ferrtond eene Burger DIENSTMEID benoodigd; nader adres by Benthem. Terftond eene Burger DIENSTMEID benoodigd, bij Jufvr. Le Noiii'^ de Vlisfingfcheftraat. Terftond een BOODSCHAPS-MEISJE benoodigd; adres ter Coar»iii| Drukkery. Twee k drie MEISJES benoodigd bij Jufvrouw Schutte, in de MollW'' BU A. F. BLANCHE ZOON, Boekverkoopers te Utrecht, i« komen eu alom te bekomen, WAT MAG TOCH DIT ZIJN? vrage. aanleiding van den IVatervloed in 1825, aan het Chriitelijk nadenken Neerlands Folkter verootmoediging en bemoedigingvoorgefteld door OM CRON; de prijs is 75 cents. Van den tweeden drukvan den ZAADZAM' JER, of üijdrogen tot aankweeking en flerking van Godsdienst des harten, 1^ invendig Christendom, zijn de twee eerfte Üukjes reeds te bekomen nieuw ftukje zal eerstdaags volgen. A' fident verflag vroeg« van h •Is, do «fgeda nwr te heb eene n vefnen plot, maatre te beg ménda fieVent KO der k( dezer der hee te Vib mate g ftónd ler fto keil. komin; februa inoedij le'verl MU hertog Z. M. eene k dèr-koi avonds woord i keizer Mm cin AU( bee vo Wij gen, V ée$ vé de Gri( üge lar HAI vkn Li; melden gens Z zyiien in Bra fchade «oor hi PAP men, overma genaak hoisves tot ftar Het voorgel gegalloi ligchast ren lijr diamant een piu esne ti kleurig voerde 'Het twee h( bevestig gebruik ▼tagt z restaura deget ie<(en b De j en van te komi l^)« ver t^dens S^n de jipfland <le raad «j... 'if^A'y

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2