W I No. 5<5. MIDDELBURGSCHE GOU R..A:.mfï:^ Dingsdag ^:'\h den 10 Mei» U I E U rr S T TJ D I N G E N. oaiüirii T U R K Y E. KONSTANTINOPEL den 30 maan. De laatfte tijdingen, den f4 van Tauris in Perfie, door buitengewone couriers alliier alhier aangebragt, behelzen, da't de opftand die tegen de Engelfclien in het Noorden van de In dien is ontftaan, een zoodanig ernstig karakter beeft aangenomen, dat deze aldaar ontzettende verliezen van oriderfcheiden aard hebben ondergaan, en ge vaar loopen een groot gedeelte hunner fchoonfle bezittingen in dat land te verliezen. Het ganfche land der Birmans, welker bevolking zestien millioen bedraagt, was in vollen opftand, en de verfterkirigen vai; allerlei foort, die 2iJ van Cochinchine hebben ontvangenwaarborgen hun eenigermate het goed cevolg hunner revolutie. De zaken zijn tot zoodanige hoogte gekomen, dat .-duizende kooplieden en rijke partikulieren naar Calcutta terugkeerden en zich aldaar tot hnn vertrek naar Europa gereed maakten. Hierdoor zijn de verba zende aankoopen van zijdea en katoenen veroorzaaktdie dit jaar in de Le vant voor Engelfcbe rekening hebben plaats gehad en nog plaats hebben. DUITS CHLAND. BERLYN den ig april. De Engelfche generaal Congreve, die zich eeni- gen tijd hiei opgehouden heeft en zich thans te Dresden bevindt, heeft voor zijn vertrek, namens de Britfche hoofd-maatfchappijmet de fledelijke rege ring eene overeenkomst gemaakt over de gaz-veri;chting van deze hoofdftad bij heeft de kosten van inrigting, op ruim een half millioen berekend op zich genomen^ onder zekere voorwaardenwelke na afloop eener reeks van jaren hem de vergoeding der kosten, tegen overneming der gazometers, raffinerie- zakengebouwen en gereedfchappenof de voortduring van het coiwract verzekeren, en bekomt van de ftad jaarlijks 30,000 daalders, ongeveer het beéreg der tegenwoordige kosten van verlichting. BAiMBERG den sp april. Men verneemt dat, bij het zware onweder van eergisteren avondhet dorp Steinfeldnabij Scheflitzop de kerk en eenige huizen na, eene prooi der vlammen is geworden. Deze brand was doordern blikfem veroorzaakt. Te Weppersdorfin het landgerigt Forchhoim, Z^n door den blikfem insgelijks twee huizen getroffen en affjebraiid. De ftreken van SasfenfatchHirschaid en Strulendorf hebben veel door den hagel geleden, FRANKFORT den i mei. De wegen van Oostenrijk naar Milaan zijn «eer levendig; vele grooten van Weenen begeven zich derwaarts. D^ policie ii te iMilaan zeer geftreng. Verfcheidene aldaar aangekomene vreemdelingen Zt)n terug gezonden; aan anderen heeft men bet verblijf van eenige dagen toegeftaan. Er zijn van Weenen zeer lirepge instructien nopens de vreemde lingen ontvangen. De woningen zijn te iMilaan aanmerkelijk in prijs geüegen, «B ook de levensmiddelen worden duur. Verfcheidene paleizen te Milaan zijn Joor de regering in requifltie gelleld dezelve zijn voor vorstelijke perfoneu beftemd. Daar zijn reeds toebereidfelen gemankt tot ontvangst san den ko ning van Napels, den hertog van Salerno en den groot-hertog vanToskane. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 4 WCT. Eergisteren was er eene menigte van nadeelige ge ruchten in omloop, wetke eene aanmerkelijke daling in de fondfen veroor zaakten. Voor eerst zeide mendat er fchrikkelijke volksbewegingen in Ier- i land te wachten warenten gevolge der verklaring van den hertog van York regen de Katholijke emancipatie. Ook verhaalde men, dat het parlement fpoedig ontbonden zoude worden en dat er eene verandering in het ministerie i frtaats zoude hebben, weinig tijd voor of na die ontbinding. Eindelijk werd nog verfpreid, dat de bank in zoodanigen toeftand was, dat de directeuren ern- ftig beducl»t waren, om de betaling in klinkende munt weder op te fchorten. De. ministeriele papieren betuigen geen vrees voor het uitbarsten van nieuwe onJuicen il). Ierland en verklaren de overige geruchten van allen grond ontbloot. ■- De daliog in de fondfen is ook nog toegefchreven aan den invloed van het voorftel van den heer Huskisfon, ora de tarwe, in 'skonings magazijnen op- •geOagen, tet markt te doen brengen. Die minister heeft eergisteren avond in teC-bOiï d«r-gemeent-en de ongerijmdheid hiervan aangetoond en tevens bü die gelegenheid gezegddat hij niet konde geloovenzoo als fommige lieden fchenen. te doendat de daling in de vreemde wisl'elkoerfen ten nadeele van ■Bögeland.eenige bekommering moest inboezemen, of dat men daarin een be- *t)a Moesc zoekefl, dat de algemeene welvaart in dit land in een mingunftigen toeftand verkeerdedaar de wisfel een geruimen tijd in het nadeel van andere landeti en ia het voordeel van Engeland geftaan had, zonder dat men heeft toooneu merkendat door deze omftandigheid de voorfpoed van den handel dier landen geleden heeft. De drukking van den wisfel was, volgens zijn oor deel, het gevolg van omftandigheden, die niet lang kunnen duren en zich •«n zelven zullen herftellen. Woensdag heeft het huis der gemeenten de voordragt van den heer Huskis- WU fn het ter markt brengen van vreemde tarwe, thans hier te land Opge- «gen, met eenparigheid van ftemmen aangenomen. Ten einde alle ongerust- heiddie deze maatregel bij de landbouwers zoude kunnen verwekkenweg- «nemen, is op die granen een regt van lo fchellingen per quarter gelegd, ^welk, gevoegd bij de onkosten der vracht en het verlies, dat de eigenaars Ijttor het ftilliggen van hun kapitaal gedurende vijf of zes jaren geleden heb ben duidelijk doet ziendat de ministers het belang van den landbouw niet «t^bet oog verliezen. Verfcheiden leden vonden het regt te hoog, eenige wilden hetzelve op 8. andere op 5 fchellingen verminderen eo een hetgeheele •Kgt achterwege laten. Nog nam het huis het benuit, om op tarwe, van Noord-Araerikakomende, «teen_een regt van 5 fchellingen per quarter te heffen. Van dezen maatregel oeioott zich bet gouvernement veel goeds voor Canada. f^ y K. PARYS den 3 t^ei. De beide wetten cp de fchadeloosftelling en op de re- ltacüe.det nemen zijn bier thans pubhek gemaakt. De eerfte heeft onder dag- teekennig van den 27 april, en de andere onder dagteekcning van den i de- .»Br.de^>kon»nklijke bekrachtiging ontvangen. De wet op de reductie der renten is, gelijk men weet, in 5 artikelen ver. ■•yac.^ -Art, 1 bepaalt, dat de inkomsten der amortifatie-kaszoo als die op 22 ■■Finij aanltaande zijn zullen, tot 22 junij 1830 geene vermindering, noch ook «eneandere beftemmmg dan die tot inkoop van publieke fchuld ondergaan kun- Ingevolge art, 2 zullen de renten, van 22 junij 1825 tot as iunii iS'^o S5«' -'- '/if 7.-"!, «M:f4 ^««s^A •Ben, "door de amortifatie-kas in te koopentelkens op het gróot-boek 'geroijëerf .«orden. Volgens art. 3 mag de amortifatie-kas, van de afkondiging dezer wet af aan, geene renten boven pari meer inkoopen. Art. 4 geeft aan de nouders van 5 pet. infchrijvingen vrijheid, om gedurende 3 maanden 3 pet •wchnnrmgen te vragen t«gen 75 pet., eu toe 22 feptember 4^ pc:, infchrij- vinj?en tegen pari en met garantie tegen alle aflosfing tot 22 feptember tS^^X rv. terwijl de alzoo geconverteerde renten tot 22 december aangaande in het vol-'*^.^^" Ie genot van 5 pet. intrest bliiven. Art. 5 eindelijk bepaalt, dat alle vermin-' dering van intresfef;, uit deze converlien fpruitende, te beginnen me* 1826, zullen (trekken tot vermindering der opcenten op de verponding, héc perfoneelhet mobilair en de deuren en venders. Gisteren is ook, bij twee koninklijke ordonnantiende wijze van oltvpe- ring der wetten op de fchadeloosftelling en op de reductie der renten gere* geld, Overeenkomftig de ordonnantie, regelende de uitvoering der wet op de reduc tie der renten, zullen de eigenaars van 5 pet. renten, die de eonvetfie in 3 of in 4I pet. renten verlangente rekenen van den 6 dezer hunne extracten vaa fchrijving bij de fchatkist kunnen inleveren, en aldaar onmiddellijk nieuwe in- infchrijvingen 3 of 4I pet. kuimen bekomen; van de nieuwe infchrij vingen i 3 pet. zullen de intresfen ingaan met 22 junij 1825, en aan de eigenaars mee die nieuwe infchrij vingen afgegeven worden certificaten van acbterftallige ren ten zoo voor de volle intresfen k 5 pet. gedurende de 3 maanden van aa maart tot 21 junij 1825 als voor het meerder gedeelte der intresfen tegen 5 pet., waarvan het genot tot 22 december aanftaande aan de primitive eigenaars van 5 pet. renten verzekerd isen deze certificaten zullen bij de fchatkisi be taald worden op 22 junij aanftaande voor zoo ver alsdan de converfien zullen bewerkftelligd zijn, of, voorde latere converfien, op de vervaldagen der nieuwe infehrijvingen. De 4I pet. infchrij vingen zullen bij voortduring op 22 maart en 22 feptember betaald worden. Ten gemakke der houders en voorloopige befpoediging van de operatie znllenvoor zoo voel de belangheb benden zulks begeeren, op hunne 5 pet. infehrijvingen dadelijk gedrukt wor den de woorden geconverteerd in 3 of in 4! pet.hetgeen voldoende zal zijn om de renten te ontvangen en te kunnen transporteren; maar zullen zoodani ge infciirijvingen in alle gevallen voor 22 december aanftaande bij de fchat kist terug gebragt moeten worden ter definitive verwisfeling tegen nieuwe in fehrijvingen. Tot 5 augustus zal men de aanvragen om 3 pet., en tot 2a lepteu-.ber die om 4I pet. infehrijvingen ontvangen, en op elk dier beide tijd. ftippenbinnen de 24 urenbij proces-verbaal het montant der converlïe opgemaakt en opentlijk medegedeeld worden. Bij eene koninklijke ordonnantie van den i mei wordt bepaald, dat, te rekenen van 20 mei aanitaande, in onze munten nieuwe gouden en zilveren Hukken met de beeltenis des konings en het bijfchrift Karel Xkoning van Frankrijk, geflagen zullen worden. Vier millioenen zijn beftemd voor de verfchiilende fpecian van dien ftempel met het jaartal 1854. Bij de kamer der afgevaardigden is gisteren de concept wet der rekenin gen van 1823 met het bewuste amendement op art. 4 eindelijk doorgegaan met 247 tegen 77 ftemmen. Ook heeft dezelve kamer vervolgens gisteren de eoncepc-wet, waarbij verfchiilende fupplementaire crediten voor de buiten gewone uitgaven van den dienst van 1824, ter fomme van 34I millioen, worden gevraagdmet 268 tegen 37 ftemmen aangenomen. -^ Men verzekertdat in den rsad der ministersop voordragt van den heer de Viiléle, beftoten is, dat de koning bij de krooning trouw aan de con- ftitutionele charter zal zweren en niet aan de injle/lingen des rijks, zoo als fummige lieden meenden. Men verhaalt, dat er eene commisfie naar de Levant zal gezondenwor-; den, ora den luitenant-generaal Guilleminotthans ambasfadeur bij de Porte als getuige te ondervragen in de zaak van de leverancien van Ouvrard. Men gelooft, dat de marquis de Semonville en de luitenant-genetaal Bordefoulle, mede als getuigen in deze zaak moeten gehoord worden. Men leest in een onzer bladen het navolgende uit MilaanZ. M. de keizer van Oostenrijk wordt den 28 april gewacht. Graaf Bubna heeft giste ren avond in een zeer talrijk gezelfchap het navolgende aangemerkt: „Delta lianen mogen zich verheugen over de zoo dikwerf nitgeftelde doch nu zeker gewordene komst des keizers. Zij zullen aangenaam verrast wordendoor hetgeen Z. M. ten hunnen behoeve denkt te ondernemen. De keizer kenc hunne wenschen en ware behoeften hij is overtuigddat de tijd gekomen isom die kwijiiing te doen ophoudenwelke hen in eenen (laat van werke loosheid houdteven ftrijdig met het algemeen belangals met den geest der inwoners en de ontzettende hulpbronnen van een land, 't welk de natuur z(X> rijkelijk heeft uitgedoseht." De tijd zal leeren wat daarvan zij. PAPvYS dea 4 mei. Partikuliere brieven van Rome melden, dat de priufe» Borghefe, geboren Pauline Buonaparte, eene der zusters van Napoleon, na een langdurig lijden, is overleden, naauwelijks 46 jaren bereikt hebbende. Van Hayonne den 30 april fehrijft men, dat reizigers, aldaar ter zee van de Corunha aangekomen, verhalen, dat, federt het vertrek detFranfchen uit die ftad, zij als het ware ledig is. Men merkt vooral op dat de jongelie den het eerst zijn geweest die vertrokken zijn; zynde het algemeen gevoelen, dat zij naar Portugal gaan, ora een nieuw leger van het conftitulionelegeloofx& formeren, zoo als de koningsgezinden over drie jaren het hunne te Bayonne hebben wezen oprigten. iVIen fpreekt van verfcheidene benden die ta Galicia rondzwerven, alwaar zij een verfchrikkelijke jagt op de Monniken maken. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 4 md. Z. Exc. de baron van Zuylen van Nyeveltbe noemd tot ambasfadeur der Nederlanden bij de Ottpmannifche Porte, is gis teren namiddag van hier naar Marfeille vertrokken om zich aldaar naar Kou- ftantinopel te gaan infchepen. In de provincie Antwerpen, en voornamelijk in het arroDdisfiemenc vm Turnhout, zijn valiche ftukjes van 25 centen, met het jaartal 1824, in 00^ loop. Dezelve zijn gemakkelijk te onderkennen aan de lood- en tinkleur waarvan zij voornamelijk zijn zamengefteld. Men tracht degenen, w^'ke deze ftukjes gemaakt, eu die welke ze in omloop gebragt hebben, op tiS fporen. De correctionele regtbank dezer ftad heeft wederom verfcheide winke liers, herbergiers en andere debitanten tot de boeten van 10, van 15 gujden enz. vérwezen wegens overtreding der wetten op de maten en gewigten. De heer Poelman ée zoon, drukker van bet godsdienftig ftsatk'jpdig dagblad (/e Courrier de la Flandre)te Gentis gearresteerd en naar de ge vangenis dier ftad gebragt; men zegt dat hij befqhuldigd wordt van bglfiedi. gingen en lasteringen tegenover de raagistraatsperfonen der adminiftrative orde in dit koningrijk. ANSTERDAM den 4 mei. Berigten nit Batavia tot den 11 december maken nog geen gevvag van de opetatien van de eerfte expeditie, welke on der de bevelen van den kolonel Bisfchof, naar Macasfer is gezonden. Des- tijds maakte de generaal van Geen zicb gereedom eene tweede expeditie.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1