I COURANT. MIDDELBURGSCHE No. 52. Zaturdag i8s5. den 30 April. ■f y J E V ^r S T fJ D 1 N G E N. 3 del RUSLAND. PETERSBURG den 5 ^liril. Den 3 dezer heeft, met da grootrt; pleg- tisheid de doop der groothertogin Maria dochter van den groothertog Michel en van de groothertou'in Helena, in het winterpaleis plaats gehad. De keizer en de geheele keizerlijke familie, alsmede de prins van Oranje, deher- los Alexander van Wurtemberg en het geheele korps diplomatiek, zijn daarbij teeenwoordig geweest. Na den doop is, onder het gelui der klokken en het losfen van «öi kanonfchoten van de vesting, een Te Deum gezongen,- ver volgens is eene groote mis gecelebreerd door den metrcpolitaan van Novogo- rod en Petersburg, gedurende welke de keizerin de jonggeborene bij de com munie aangeboden heeft; daarna heeft de werkelijke geheimraad prins Kowra- kin, op eene gouden fchaal, aan de keizerin Maria de orde aangeboden, waar mede zy de piinfes omhangen heefteen groot diner heeft ten hove de pleg- tigheid van den dag betloten, en des avonds is de geheele ftad geillumineerd geweest. Dien zelfden dag heeft de heer Stratford Canning, gevolmagtigd tninister van Z. Britc M., de eer gehad van achtervolgelijk bij den keizer en bij de kei zerin ten gehoor ontvangen te wordenter gelegenheid van zijn vertrek. DUITSCHLAND. EMBDEN den 8 april. Men is omftreeks het einde der vorige maand door middel van buiten- en binnenlandfche onderfteuningen en groote infpannin- ^D, klaar geraakt met het digten aller breuken in de Oost-Vriesfche dijken; en thans gaat men aan het werk om verder de dijken volkomen te herllellcn en op eene lengte van 54 Dultfche mijlen 2^3 voet te verhoogen. Men had tot biertoe zich in het hoogen der dijken gerigt naar den vloed van kersmis I.717, deti hoogften waarvan men heugenis had; maar die vloed is si voet door de vloeden van 3 en 4 februarlj 11. overtroffenen dezelfde ramp zon ons wederom kunnen treffen. Er valt voorts niet aan te twijfelen of de vloe den van februarij 11. zijn door eene aardbeving veroorzaaktaangezien ver- fcheidene bronnen en putten, die eensklaps droog waren geworden, den 3 en 4 februarij op nieuw met water gevuld raaktenmaar zoodanig brakciat het vee er niet van drinken kon. GROOT-BRITTAN JE. LONDEN den 23 apri/. Vrijdag 11, is de tweede lezing van de voorge- flelde bill, flrekkende, om aan de belijders van den R. K. godsdienst groo tendeels dezelfde ftaatkundige regten te verleenen als aan de Protestanten voorgedragen, en als toen onderfteund geworden door verfcheideno leden, welke verklaarden tot op dezen tijd fteeds te hebben geaarzeldom dergelij ken maatregel goed te keuren, maar zich thans overtuigd te houden, dat de toenemende verlichting en eene gezonde ftaatkunde denzelven gebiedend vor derden. De bill is beflreden geworden, op grond, dat de godsdienftigeleertlellingen van de aanklevers van dien eerdienst nimmer zijn overeen te brengen met het n^anw verljand, 't welk hier te lande beftaat tusfchen de tijdelijke oppermagt en de Anglikaanfche kerk; dat men ten dien aanzien nimmer, met genoegza- men grond, zal kunnen berusten op de verklaringen dier belijdersvan zich nooit iets te zullen onderwinden't welk flrekken kanom dien bandop welken de grondwet berust, te verzwakken, of te verbreken. Om deze gron den meerder gewigt bij te zetten, heeft men zich beroepen op de handelwijze van de heeren dr. Doyle en O' Connell zelve, waarvan deeerlleaan het hoofd ftaat van de R. K. geestelijkheid, de tweede aan het hoofd der ftaatkundige partij der Roonischgezinden in Ierland. Men heeft aangemerkt dat beide wel is waarop de vraagpunten door het committé van het hoogerhuis hun voorgelegd, met de uiterfie matiging hebben geantwoord, ten betooge, ,dat zij 's pausfen gezagaileen in geestelijke aangelegenheden en niramerin Uaat- kundige erkennennoch zullen erkennenmaar dat de tegenovergelfelde he- ,vige aanvallen, welke beide deze heeren zich nog kort tevoren tegen de Protes- tantfche kerk in openbaregefchriften hebben veroorloofd, van dien aard zijn, dat men kwalijk ftaat kan maken op hunne betuigingen. De beraadflaging is den 21 apnl voortgezet. De heer Goulburn, fecretaris yau Haat voor Ierland, heeft zich met kracht tegen de bill verzet, en ge meenddat dezelve, in flede van den vrede aldaar tebevorderenintegendeel ^jienwe onlusten zoude doen ontftaan; dat de genen, welke bij de nieuwe wet werden bevoordeeld, zich geenzinsmet de behaalde overwinning te vrede zouden houden, maar zich meer en meer beijveren, om de aldaar belbande Ptotestantfche kerk te verkorten. Onder de genen, welke den maatregel met warmte verdedigd hebben, telt men weder den minister Canning. Deze oordeelde, dat de geweldige maacre- -gelen, welke men in der tijd tegen de belijders van den R. K. godsdienst bad genomen waren toe te fchrijven geweest aan de zorg, om het regerend ■huis tegen 6e pogingen der Jacobiten te beveiligen; dat deze vrees thans ge- ;beel verdwenen zijnde, er geene redenen beaondenom dezelve beiijciers in ,*t vervolg van de uitoefening der algemeene burgerlijke regten uit leViiiiten. ,Hij oordeelde, dat het belang van den ftaat den maatregel vorderde en d?.t men, met een aantal petfonen gelegenheid te geven, om mede te werken tot •de bevordering van het algemeen welzijn, dezelve, meer dan ie voren, aan 'de beftaande orde van zaken zoude verbindenhij meende te mogen berusten ■in de verklaringdat de gehoorzaamheid aan de voorfchriften van den Room- fchen ftoelin geestelijke aangelegenhedennimmer een welgezind onderdaan konde aftrekken van de trouw welke dezelve aan zijnen fouverein verfchul- digd is. De aanfpraak des ministers heeft een diepen indruk gemaakt. Terwijl bij dezelve voordroeg, verduurde hij weder eenen hevigen aanval van de jicht, welke hem tot heden zijne kamer heeft doen houden. De fecretaris van ftaat voor de binnenlandfche zaken, de heer Peel, heeft de bill weder hevig beftreden, en verklaard geenszins te behooren onder de ge nen, welke van denkwijze, ten aanzien van dit gewigt'ig onderwerp zijn veranderd; dat het,de eerfte reis met is, dat er omtrent da verfchuldigde ge hoorzaamheid aan den paus eene dergelijke uitleggnig wordt gegeven. Hij verklaarde een getrouw aanhanger te zijn van de thans beftaande cooftitutie, en oordeelde, onder vele andere bedenkingen, het van het hoogfte belang, dat de perfonen, welke in 's konings bijzonderen raad werden geroepeneven als Z. M. den Protestantfche godsdienst moesten belijden; hij keurde almede uit dien hoofde den onderhsvigen maatregel af, om dat bij denzelven dit ge- wigtig punt niet werd gehandhaafd. Hij oordeelde, dat, met deze bill, de bijzondere denkwijze, ja zelfs eenige twijfeling, van den monarch, op het ftuk van den godsdienst, het vaderland in het grootst gevaar konde brengen, om door twist en burgeroorlog te worden verfcheurd, en dat men bij de' thans beftaande wet uimraet aan een dergelijk gevaar konde zijn blootgeileld. Hi) wëeS iijiie medeleden op de nieuwe wetgeving in een nabnuig land, bij welke op eer.e belediging van eene der misterien van den R. K. godsdienst de doodftraf Wordt gefteld en hieldt zich meeren meer overtuigd, dat eeii heerfcher.d Protestantsch begin fel de zeKerfte waarborg was voor het behoud van burgerlijke en godsdienftige vrijheid. Bij hoofdelijke omvraag is de tweede lezing vnn de bill, met 268 tegen 241 ftemmen doorgegaan, en kan racn aannemen, dat de maatregel, eenig- zins tegen de verwachting der ministerieien in'tiagerhuis zijn beflag heeft ge kregen. Het zal thans te bezien ftaan, op wol'te wijze de zaak bij het hooh gerhuis zal werden beftist. De ministerieien geven verfcheidene voorbeelden' op van vroegere dagen als wanneer dezelfde maatregel met eene geringe meerderheid bij de gemeenten is doorgegaan, doch bij de lords is afgewezen* Het mangelt niet aan pecitien tegen de bil; eene der vobrraararte bezwaren tegen dezelve is, dat de Pansfelijke bollen niet aan de goedkeuring der bur gerlijke overheid onderworpen zullen worden. Het gouvernement van Columbia heeft beftoten, ora deszelfs zetel van Begota naar Ocana te verleggen, tot dat men eene ftad zal uitgekozen heb ben, waaraan de naam van Bolivar moet gegeven worden. Den 5 maart is de krijgswet in de Havannah afgekondigd; men nam er^ alle mogelijke maatregelen van voorzor^'. Alle brieven van de Vereenigde-Sta- ten werden geopend en de vreemdelingen aan eeii ftreng onderzoek onder worpen. SPANJE. MADRID den 14 april. De koning is te Toledo wederom ziek geworden,' en heeft veel moeite gehad om naar Aranjuez terug te komen. Een aantal geneesheeren en apothekers te Madrid zijn dezen nacht op- geligt en in de gevangenis gehragt, op vermoeden van het plan gevormd te hebben,'om de btonnen te vergiftigen, waaruit het water voor het gebruik van HH. MM. geput wordt. Eeiiigen tijd geleden werd een man op derge lijke beichuldiging gevaten het zoude ten gevolge van zijne bekentenis zijn j' dat deze arresiatien hebben plaats gehad. Eergisteren heeft ds executie van oen misdadiger, die wegens diefftal ter dood veroordeeld wasaanleiding tot een zeer onrustig tooneel gegeven. Deze ongelukkige verzette zich op het fchavot tegen den fcherpregter eri fchopte hem van hetzelve naar beneden, hetgeen onder het bijeenverzameld volk veel verbazing veroorzaakte, dat daarop, door nieuwsgierigheid gedre ven nader tot de ftrafplaats toedrong; doch de wacht, vreezende dat men den veroordeelde wilde bevrijden poogde de menigte uit een te drijven, het welk met veel moeite gepaard ging; ook boorde men oproerige kreten aanhef-' fen; eindelijk gelukte het de ruiterij het oproer teftillen, na verfcheidene per-* lonen in hechtenis genomen te hebben. In het tumult waren eenige raenfcheo gekwetst en drie of vier gedood. De rust was weldra geheel herfteld. F R A N K R Y K. PARYS den 24 april. De door de kamer der pairs voorgeftelde amende menten in de wet op de fchadevergoedingen zijn op gisteren ook bij de afge vaardigden met eene meerderheid van 221 tegen 130 ftemmen aangenomen, na dat zij echter aanleiding gegeven hadden tot zwaardere discusfien, dan men hieromtrent had verwacht. Eeiic der buskruid-fabrijken van het Bochet, nabij Arpajon, is 11. dings* dag, den 19, in de lucht geiprongen. Een eenige werkman is daarbij omge-* komen; de overige fabrijken zijn weinig befehadigddoch al de venfterglazen dier fabrijken zijn verbrijzeld. Generaal Drouotdie de fabrijk bezigtigde, bevond zich nabij het opgefprongen gebouw, hij heeft echter niet het min- lie letfel bekomen. Deze ongelukken van uitbarstingen in de buskruid-fa brijken fchijner; zich te vermenigvuldigen: Sedert acht of negen jaren heefc men hiervan reeds meer gevallen geziendan in de dertig vorige jaren. Te Guines, in het departement du Pas de-Calais, heeft in de afgeloo- pene week een droevig ongeluk plaats gehad. Men was bezig met eene ver- kooping van landerijen op de eerfte verdieping van bet ftadhuis. Eensklaps weken de binten van den zolder, en meer dan twee honderd perfonen, die op elkander vielen, werden deerlijk gekwetst of verminkt. Het aantal (lagt- offers is aanzienlijk. Eenige lieden, welke zich aan den kant bevonden, al waar een gedeelte van den vloer is blijven hangen, zijn hevig tegen den muur geworpen. Offchoon dit ongeluk groot is, kon hetzelve nog erger geweesc zijn, daar, weinige oogenblikken te veren, zich meer dan dertig perfonen in het voorportaal van het ftadhuis onder den ingeftorten zolder bijeen bevonden. NEDERLANDEN, BRUSSEL den 24 april. Bij belluit van Z. M. is de kerkelijke organifa- tie der Isrsëlitifche gemeenten in Nederlandsch West-Indie bepaald, in ver- tiand met de affchafïïng der privilegiën, aan de Israëliten aldaar verleend, ende toepasfing zoo veel doenlijk van de kei k-verordening in het moederland. Naar aanleiding van de daartoe, door Z. Exc. den heer commisfaris-ge- neraal van oorloggedane voorftellen heeft Z. M.in de afgeioopene maand goedgevonden de hier navolgende benoemingen bij het leger te doenals Jjij den generalen fiaf der armee Tot Riitenant kolonel, en om in die hoedanigheid, in deszelfs betrekking van adjudant, bij Z. K. H. prins Fiedeiik der Nederlanden te verblijven, de ma joor J. C. Waldkirch. Bij hei korps ingenieurs, mineurs en fappeurs: Tot adjudant in de 6de directie van fortificatien den 2den luitenant-inge nieur A. de la Porie, en zulks in plaats van den iften luitenant-ingenieur ff. A. L. Bousquetdie, uit zijne betrekking van adjudant in voori'chreven di rectie, eervol is ontfiagen; tot luitenant kolonels ingenieur, de majoors: D'. L. de la Rochetre en J. C. Ninabertot majoors ingenieur, de ifte kapi teins: H. Oortwyn, J. C. van de Polder en U. Bos; tot ifte kapitein-inge nieur, de tweede kapiteins: j. P. Delprat, F. H. deVye, J. C. Biben, C. J. van Asperen, h. K. Carabier en J. A. A. C. van Rappard; tot ede kapiteins-ingenieur, de ilie luitenants: W. U. Huguenin, J. Valter, J. Mou- chardB, Hulet, adjudant van den generaal majoor von Goedecke, ui'c welke betrekking hij eervol is ontfiagen, mitsgaders C. van Heiffen H. F. M. Temminck; tot. ifte iniieiiants-ingenieur, de 2de luitenants: G. A. van Oostcrhcuüt, J. Mock, E. MekernJ. A. van Brienen van RamerusPI Noot, J. Carstcn W. van de Lande JacklbnJ. M. Crocx A. H. Dib- betz en G. A. van Kerkwyittot 2de luitenants-ingenieurde ade luitenant- furnumerair A. Q. F. Schmoutziguer, ende kadetsM. D. van Limburg Stirum, G. V. vV. van Hcmert tot den DingshofA. Feith, J. B. For- ften M. J. de Brnyn, B. de Jong van Beek en Donk en J. E. 11. B. vat» Voorst, allen van de artillerie- en genia-fchool.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1