Imiddelburgsche COURANT. No. 47, Dingsdag den 19 April* v--;.-, fiJEUrrSTUDlNGElSl. NEDERLANDEN. r;.^« iP,. ■■r,-\ DUITSCHLAND. FRANKFORT den n <Jpr»7. Vülgeiis verfchillende brieven uit Alexan- drie, v»n den 7 maan, is het Rayptifche esl<ader van Ibrahim pacha op - deszelfs reis van Marmora naar Sudaen bij zich hebbende alle de landing troepen ten einde die te Modon en Coron aan wal te zettendoor een he- - vigen ftorm beioopen en iiiteengedrevenzijnde een gedeelte van hetzelve te Cyprus en Rhodas binnengeloopen en een ander naar de Afrikaanfche klist ge. aeild. Achttien of negentien fchepen zijn te Alexandrie terug gekomen en Uog omtrent twintig waren op de hoogte van Modon. De vloot moet zeer veel geleden hebben, vooral de fchepen, die bij Modon eene wLjkplaats ge tocht hebben, en de drie duizend man, welke aldaar geland waren en in een droevigeri toeftand zijn. De admiraal Ismael-Gibraltar is op de reis van Rho- des n»«r Alexandrie, aan de gevolgen eerer langdurige ongefleldbeid overleden; hy werd voor een kundig en onbaatzuchtig man gehouden. Er loopt een gerucht dat veertig Griekfche vaartuigen in allerijl van Hydra en Spezzia ge zeild zijn en de Egyptifche fchepen bij Modon geblokkeerd houden. Met de uitrustingen te A4exandrie voor den nieuwen veldtogt werd weinig haast ge. maakt, evenwel had de onder-koning weder eenige transportfchepen gehuurd. In Kandia, zegt men, is een leger van 13,000 man gereed, om naar Morea övergebragc te worden, waar dus naar allen fchijn het cooneel des oorlogs ZiJD zal. Er ziet thans eene nota het licht, op den «4 augustus des vorigenjaars door den heer Rodiosfecretaris generaal van het proviGoneel betluur van Griekenland aan den Engelfchen minister Canning gefchrevenom Engelands hulp en bijOand, ten voordeele der Grieken, te vragen, alsmede het antwoord door dien minister daarop den i december gegeven, hetgeen hoofdzakelijk hierop nederkomc, dat Engeland eene geftrenge neutraliteit heeft verklaard en gehouden in den Griekfchen oorlog, waarop de regering van Griekenland kan blijveu rekenen; dat hetzelve zeer gezind is, om, indien de Grieken dit ver langden zijne bemiddeling bij de Porte aan te biedendoch dat men van En geland hetwelk door beftaande vriendfchapsbetrekkingen met de Porte ver bonden is, niet kan verwachten, dat bet zich inlate in vijandelijkheden, waartoe die mogendheid geene aanleiding heeft gegevennoch in een twist 4le de zijne niet is. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 13 april. Volgens een onzer nieuwspapieren zou door het gouvernement der Nederlanden aan het onze het voorftel zijn gedaan om alle beperkingen nopens den invoer van Engelfche fabriekwaren in de Ncderland- fche koloniën op te heffen, mits daarenteeen alle inkomende regten op den in voer van Hollandfche boter en kaas in Enjjeland afgefchaft wierden. De in- Voer van Engelfche fabriekwaren zon, volgens datzelfde blad, daardoor ter Wiardq van verfcheide millioenen kunnen toenemenmaar daarentegen voor de lerfche boter, die buiten dat op de Engelfche markten reeds moeijelijk de mededinging met de Hollandfche vol kan houdenallernoodlottigst zijn. De heer Canning is zoo ver herlleld dat hij naar het buitengoed van een zijner vrienden heeft kunnen gaan. Met de laatHe tijdingen uit Nieuw-York heeft men berigtdac de nieu we prefident der Vereenigde Staten, John Quincy Adams, op deu 4 raaart plegtiglijk den eed afgelegd heeft op de conrtitutie, wier groote voordeelen hij in eene aanfpraak, bij hei aanvaarden van zijnen gewigtigeu pust, heeft -opgeteld. In een brief van Panama van den 13 januarij over Jamaika ontvangen, wordt de aankomst aldaar gemeld van het Engelfche fregat Tartarkapitein Brown, van Peru, aanboord hebbende vijftien Spaanfche generaals en alle de Spaanfche troepen, die met de onafhankelijke armee hebben moeten ka- pituleren. Men wil in Noord-Amerika berigt hebbendat Bolivar vsn de Franfche en Spaanfche zijde is aangemaand geworden, om. zich zelven te kroonen doch dat hij de nukkenbetrekkelijk deze onderhandeling terftond aan het congres van Columbia heeft gezonden. FRANKRYK. PARYS den ia april. De prins van Metternich is eergisteren bij den ko ning en de koninklijke familie ter maaltijd geweest. Men verzekert, dat, volgens nader order, de krooningplegtigheid ftel- lig op den 39 mei zal plaats hebben. Het aantal lieden, die bij gelegenheid der aanflaande krooning, gunsten van Z. M. vragen is buitengemeen grooten men verhaaltdat niet minder dan drie duizend verzoekenom de waardigheid van pair te verkrijgen bij den Koning ingekomen zijn. De infchrijvingen bij de menschlievende maatfchappijtot onderfteu- sing^der Grieken, beginnen zeer aanmerkelijk te worden. De graaf de Lameth fceeft voor eene jaarlijkfche bijdrage van 300 francs, gedurende zijn geheel teven, mgefchrevenvijf-en-twintig, perfonen hebben voor 8i,ooo fr be- «Mlbaar in zes jaren, ingeteekend, en verder is nog eene fom van ia iöo fr fe^eengebragtwaaronder eene gift van den hertog van Orleans van ó'ogo fr." De koning en koningin van Napels moesten den 10 uit hunne hoo'dftaü f ertrekkenom zich naar Milaan te begeven. De ridder de Medicisminister van buitenlandfche zaken, en de marquis de Tommafi, minister van juftitie zullen Z. M. derwaarts vergezellen, 's Konings broeder, de prins van Paler mo gaat ook naar Milaan. Van Rom. fchrijft men, dat de H. Vader den 26 maart in de hoofd kerk van St. Pieter eigenhandig de volle aflaten uitgereikt heeft aandepelgrim- men die wegens het jnbilé naar Rome waren gekomen. Twee-en-zevencig derzelven, uit de verfchillende natiën gekozen, zijn, na den godsdiei.st, in de groote zaal van Clemens VIII in het Vaticaan gebragtwaar de I'aus met hen aan eene tafel de maaltijd gehouden en hen de fpijzen voorgediend heeft. Eenige werklieden hebben onder de puinen van een oud kasteel bij Cha- tillon, eene ijzeren doos opgegraven, waarin zich gefchriften van de hand V»n den admiraal Colligny bevindenwelke een nieuw licht verfpreiden over oe afgrijsfelijke gebeurtenisfen van den St. Bartholomeus nacht. De kamer der gedeputeerden raadpleegt thans over de wet op de heilig. Chennis. De heer Bordeau heeft gemeenddat de Christelijke godsdienst al- jeen de vreeze Gods en de beoefening der deugd behoort te bevorderen, maar geenszins aanleiding geven tot het invoeren van doodftraffen; hij oordeelde, o«t zulks ten eenemale ftreed met den grondregel der eerfte kerki?a-/«ra aA- fT'if'f f hield zich overtuigd, dat niemand hem van onver, ^hilligheid zoude befchuldigenten aanzien vanden R. K. godsdienst, in weiken hij was opgevoed, bij welken hij dacht te leven en te flerven, eu het konde hem geenszins in de gedachten komen, om de hulp der wetten r^ weigeren aan de maatfchappij, ter verhoedin? van dat geen, 't welk zif a J beleedigend voor het heiligst en eerbiedwaardigst aanmerkte, maar hij oordeelde dat de zwakke mensch zich voor de Goddelijke Majesteit moest vernederen en zich wachten van zijne hartstochten en Zwakheden den teugel te vieren* in ftede Van op hare goedertierenheid te vertrouwen. De redenaar hield zich aan het gevoe'en van den minister van justitie, welke eenmaal heeft aangenomen, dat heiligfchennis in het geheim konJe gefcliieden en alsdan eene misdaad was voor welke men alleen aan het Opperwezen ver antwoordelijk zoude zijn, buiten het bereik van eenige menfchelijke wet; maar dat zij in het openbaar gefchiedende-, eene misdaad daarrfelde welke de wet behoorde te beteugelen. In het laatfte geval oordeelde hij echter dè doodftraf eene onnoodige en barbaarfche geürengheidbij meende dat de hei- ligfcbennisop welke de wet die ftraf wilde toegepast hebbenniet dan door een zinneloos mensch konde worden bedrevenen dat men ora dezelve ooïc ter uitvoer te zien brengen, regters zoude moeten aantreffen die, of ontrouw,, of dweepziek waren; die hunne namen gelijk zouden willen (lellen met dia van eenen Jeffries, van eenen Laubardemont en andere wreedaardige onverlaten, maat die hij zich vleide, dat in Frankryk niet te vinden zouden wezen. Hjl eindigde met zijne verwondering te betuigendat de minister zoo eensklaps van gedachte op dat ftuk was veranderdzonder dat eene gebeurtenis van eenig aanbelang die verandering van 's mans denkwijze in het minst konde regc- vaurdigen en verklaarde zich tegen de wet. De heer de Berthier heeft de wee verdedigd en een zwart tafereel opgehan gen van de beleedigingen, welke men in de tijden der omwenteling deu gods dienst heeft aangedaan. Hij oordeeldedatdaar geene maatfchappij zonder godsdienst konde beïlaanhet de pligt der regering wasdenzelvenenia dit geval, den goi3sdienst vanden (iaat, krachtdadig te befchermen. Hij aar zelde niet te verklarendat het doordringen der reformatie in Engeland alleen den val had berokkend van het huis der Stuarts, en voerde dit aan, omzljuè gronden van goedkeuring te verfterken. Hij vreesde alleendat de wet nóg te onvolkomen was, en dat nog te veel fchuldigen zouden ontfnappen. Hierna trad de heer Devaux op en fprak met veel vuur tegen het ontwerp. Hij befchouwdeonder anderen de wet als eene zegepraal der geestelijke over de burgerlijke magt, wier invloed door de menigte geestelijke en geheime^ genootfchappende ultra-montijnfche gefchriften en de cenfuur der vier voor dellen van Bosfuethet iolwerk der vrijheid van de Franfche kerk zich genoegzaam dpet kennen. Hij eindigde met te betoogen, dat het gouverne ment zich met de geestelijke magt verbond, om den publieken geest, de ze den en belangen der maatfchappij tegen te werken. Na hem fprak nog de heer Chenevaz voor de wet en de discnsQe werd tot de volgende vergadering verfchoven. Den 13 apiil. Gisteren heeft zich in de kamer van afgevaardigden de heer RoyerCollard met kracht tegen lemelde wet doen hooren, waarna dezelve door de heeren Muiron de 1' Epinay en Figarol, en vervolgens door den mi nister over de geestelijke zaken, werd verdedigd. Deze laatfte eindigde mee te zeggen, dat deze wet zich zeer goed met het charter laat vereenigen, daar het charter den Katholieken godsdienst voor den godsdienst van ftaac erkent; zijnde het dus, naar zijne meening, geheel overeenkomftig de orde der men fchelijke zaken, dat de godsdienst van üaat geëerbiedigd worde en dac de Itaat denzelven doet eerbiedigen. In de zitting van heden heeft de heer Bertin de Vaux de wet beftreden, als volgens zijne meening tegenftrijdig met het charter, de zeden en den gods dienst zelvenmet het charter, omdat men gepriviligeerdeftrafoefeningenvoor bijzondere misdaden daarfielt, terwijl hetzelve eene gelijke befcherining aan alle eerdiensten heeft beloofd; bet charter is aan alle godsdiensten gegevens het tegendeel te zeggen, is terug te komen tot de herroeping van het ediktvan Nantes; met de zeden, daar men bij de tegenwoordige befchaafdheid vijn ze den, waarop Parys zich mag beroemen, uil het midden dier hoofdftad debar- baarschhv-'id der middeleeuwen wil doen herleven; doch wat de tegenftrijdig- heid dezer wet met den godsdienst zelven betrefthierin beroept de heer de Vaux zich in alle deelen op de mannelijke taal van zijnen ambtgenoot deu' heer Royer-Collard. BRUSSEL den 13 april. De heer M. J, de Bastkanunnik-honorair van St. Bavo, isden 11 dezer, na eene lange en fmartelijke ziekte, te Gene overleden. Hij was in die ftad, in 1753 geboren. Zijne letterkundige be kwaamheden en de door hem uitgegeven werken hebben hem het lidmaatfchap verworven van het inliituut, van de akademie van wetenfchappen en fraaije letteren te Brusfelalsmede van verfcheiden andere geleerde genootfchappen. Het hof van asfifes van Zuid-Btaband heeft eergisteren twee perfonen, wegens ten voordeele afgelegd valsch getuigenis gedurende de laatfle zittingen van dat hof, veroordeeld tot tienjarigen dwang-aibeid en openbare tentoon- öelling. De correctionele regtbank van Luik heeft eergistereneenen van woeker befchuldigde veroordeeld tot eene boete van 5000, invorderbaar "des noods door gijzeling. BREDA den 16 april. Wij bezitten thans in onze ftad een muzijk-indro- ment, eenig in zijne foorc, hetwelk deszelfs uitvinders en vervaardigers alle eer aandoet, en zeker de goedkeuring en bewondering van eiken minnaar der. toonkunst en werktuigkunde wegdragen zal. De heeren C. van Oeckelen Zonen, namelijk, hebben thans, na bijna een jaar arbeidsdit werktuig vol tooid, hetwelk door hen S/iLPiNGORGANoN genaamd is; hetzelve belhat uit een fraai gewerkt maghoniehouten voetliuk binnen hetwelk de eigenlijke be werktuiging; der machine verborgen isdoch hetwelk door deuren kan ge opend worden, en alsdan de wijze van zamenrtelling geheel voor het oog bloot legt. Boven op dit voetftuk is eene zeer fraaije krijgsirophee geplaatst, met de noodige attributie's, in welker midden zich eene wolk bevindtwaaruit een twintigtal trompetten (ieken, die door een uurwerk, in het voetftuk zich bevindende, zonder eenige andere hulp of beftuur, de voortreffelijkftetoonen geven en een fraai militair concert maken. Door middel van onderfcheiden ci linders kunnen er verfcheiden wijzen op gezet worden onder welke men met ge noegen het bekende lo yivat!tVtthctmus van Natfauwe en het Volkilied van onzen Tollens telt. Met één woord, dit werktuig komt ons voor, den beroemden Automaat-Ttompetterin zeer vele opzigten ver te overtreffen, en het zal gewis den welgevestigden roem van deszelfs makers, overal waar men het genoegen geuieten zal tan hetzelve te zien eu te hootenwaardig» lijk handhayen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1