BESTUREN BN ^D MINISTR^TIKN. DE GOUVERNEUR. VAN DE PROVINCIE ZEELAND. ABVEKTE^TIEISI. Te iVliddeiburgeer Boekdrukkerij V3a de Gbbbobdsrs ABR.AHAM&, de Pelikaan t kapt. H. Ricke, beide mar Lonien ea lUe vier mee lluk- goederen. Voorts zijn heden van Autwerpen de Schelde afgekomen en naar zee ge zeild UHéloife, kapt. J. Blaise, opavontnur, met ballast; de Frouw Aukjey kapt. L. C. Swart, naar Londen, met boomfchors en meekrap. Gezien de voordragt van den Heer Directeur der Directe Belastingen, In- en Uitgaande ReRten en Accynfenvan den 31 Maart 1825, n°. 70. Gelet op artikel 483 en volgende van de verzameling van Wetten op het Kadaster Heeft goedgevonden te bepalendat de Kadastrale Tauxatie in de Gemeen te van ^eitkapelle, Kanron Flitfingenzal worden verrigc door den Tauxa- teur C. van baanderen, vergezeld door dïn Controlenr üomitiicusen eenen aanvang zal nemen op Dingsdsg den ia dezer masnd. Van welke bepaling door dezen aan alle daarbij belanghebbenden wordt kennis gegeven, met uitnoodiging wijders aan den Schout der Gemeente om voorzeide Tauxateurs in die belangrijks werkzaamheid allen mogelijken bij- Ihnd te verleenen en te doen ondervinden, alsook aan de Bezitters van Eigen dommen in dezelve Gemeenten, derzelver Adminisirateuren, HuurdersPaeli- l«s of Zaakgelastigden om bij de klassificatie der Eigendommen te adsiste- rep-, en alle zoodanige inlichtingen en opgaven mede te deelenals tot 'net b^oprlijk doen dier klassificatie zouden kunnen medewerken. En zal deze worden aangeplakt, zoo in de hierboven gemelde als in de daar ömfiggèfide Gemeentenen verder geplaatst in de MiddelliurgCche, Zie- nkz.eefche en Goesfche Couranten; terwijl daarvan een afichrift zal worden gezonden aan den Heer Directeur der Directe Belastingen, In- en Uitgaande Règcen en Accynfen te Middelburgten fine van executie. GedtiD te Middelburg, den 5 April 1835. VAN DOORN. •"'De genen, welke verlangen als Adjunct Comraiefen der 2de kiisfe bij het Gouvernement van Zeeland te worden aangefteld worden uitgenoodigd zich tCD fpoedigftete adtesferen aan den Griffier der Staten dezer Provincie. MATEN EN GEWIGTEN. IJK-TOURNÉE van 1825, voor he: District WALCHEREN, waaronder iet Nieuwland. Van den i Maart tot den 16 April, k Middelburg. -<f»*,.- 18 tot den laatften April, te nisfingen. Den 45 en 6 Meite rere. n 9 M^' '2 Ooitkapelle, 10 en II Mei, te Domburg. 13 13 te Ifeitkapelle. y, 16 17 te ^rnemuiderti Ën van den 18 tot den laatilen Mei (dag der finale fiuiting van den H E R - IJ k) weder te Middelburg. Zullende de plaats en uren in de Gemeenten nader door de Befturen worden bekend gemaakten de gewigten voor goud zilver en juweelen alhieriii de Baaod Junij aanflaande worden opgeroepen. BOURJÉ. Arrondisfements Ijker. P{eden overleed alhier, in den ouderdom van bijna acht-en-zeventig jaren, JoDkvrouwe ANNA CONSTANTIA MACARÉ na eene (lepende ziekte. Middelburg, den 4 April 1825. jyjiDDEiauRG den 6 April 1825. Tot onze zeergroote droefheid overleed heden onze geliefde oudlle Zoon, JACOB BALTHAZAR FORSTEN, 2de Luit.-lngenienr, in den ouderdom van 19 jaren en 5 maanden Wij betreu ren en verliezen een ouderlievend Kind wiens gedrag en wandel onberispelijk zijn geweest. Ook zonder rouwbeklag houden wij ons van de deelneming onzer goede vrienden en bekenden verzekerd. J. A. FORSTEN, Med. Doet. J. G. FORSTEN, geb. KNrsBE. OÏ^NBARE VERKOOPING op Donderdag den 7 April 1825, des avonds-ten zeven uren precies, in het Heeren Logement van Oranje alhier, ten overftam van' den Notaiis 'Johi, van den Broecke en getuigen, en in het bij- wezen van den Heer Vrederegter van het Kanton Middelburgvan Een HUIS en ERVE, genaamd de Houten Hamer, (laande en gelegen in de ZBsterftraai binnen deze ftad, Wijk I. Numero 234. In de Grondlasten over 1824 aangeflagen op ƒ8 27. De Memorie van Lasten of veil-conditien zullen acht dagen voor de Verkooping te lezen zijn ten Kantore van genreiden Notaris. Vooni nog ten zeiven dagewir en plaatsten overftaan van gemelden Notuis, van: Een HUIS en ERVE genaamd Ooit-Indienftaande en gelegen in de Ko- WDgftraat alhier. Wijk E. No. 247. In de Grondlasten over 1824 aangeflagen op3 58. Gemelde Huizen èi» Erven zijn twee dagen voor de Verkooping te zieuj zijnde op dezelve ,^eene achterüaljige Hoisfcbajting verfchuldigd. ^-POBLIEKE VERKOOPING te VLISSINGEN. op Dingsdag den 12 'Aprü 1835, des voormiddags om half 12 uren, door den Griffier van het Vredegeregc addair, van nieuwe en half verfletene Zeilen, een partij loopend .Want, een nietiw Kabeltouw, eene partij nieuwe Kabel-enden, eenend Mast, Ra's, Blokken, Ijzerwerk, oud Koper, Lood, enz. Voorts eene bijna niewe Barkas, een Jol, een kleine dito; zijnde de geredde Materialen en Scheeps-Goederen van de gedrande Engelfche Brik Highlanderkapitein ..fc Brun, welke den 3 Maart II. op den Banjaard is verongelukt. Nadere in- fonnatien te bekomen bfl den Heer 7- Becker, Agent van de Engelfche Asfurauiie Compagnieof bij den Heer C, J. Maitland, Commisfionair te Vete. VERKOOPING op Vrijdag, Zatnrdag en Maandag, den 15, 16 en 18 April 1835, des voormiddags om 10 uren te beginnen, op de Buitenplaats DOORENSLUST te Oest/ouburgten overftaan vanden Notaris ^.van der Sva/rae, van eenen zeer aanzienlijken INBOEDEL en groote partij MEU BILAIRE GOEDEREN, als Tafels, Stoelen, Spiegels, Kabinetten, Kas- fen. Schilderijen, Porceleln, Thee-en Tafel Serviefen, Glaswerk, Tapijten, waaronder een bijna nieuw voor eene groote Zaal, Koper en Tin; voorts Bedden, eene Rnstbank met groen Imperiaal Behangzeleen Mahonijhoucen Tafdmet inftekende Bladenvoor veertig perfoneneen plated Plat-de- Menage van vijf ihikkeneeii Krijiaiien Kroon. ei?rj i'aande ip.-le:'.'e [(i,)^• in mahonijhouten Kas, met twaalf aria's, eene Pendule llaande geheel, half en kwartier uur, een Draaiorgel, met drie Rollen, eene Tooverlantaarn ene Opiica met Prenten, eene partij Boeken; Nog Vuur.Haarden, drie Temen, Vischnetten, een groote partij Api BRAAK, MUTSAARD, BRANDHOUT en RO.MMELING; eindelijk twee bruine MERRIE-PAARDEN, zes MELKBEESTENeene VAARS eene extra fchoon gebombeerde KOETS een BIROUCHE een Manden SPEELWAGEN, eene ARRESLEDE, eenBOEllEWAGENeeneBAK- SLEDE, BREWETKARllEN, IjSBAK, EGGEN, XAARN-, MEL KERS-, HOVENIER-en STA LGBR EEDSCHAPPEN, PAARDENTUIG HOOI, STROO, en vele andere goederen meer. Alles tuee öanQn vóór de Verkooping, namelijk op 13 en 14 April, voor een ieder te zien. Not.j. Het Beestiaal, Rijtuigen, Bouw- en Melkersgereedfchappenen al hetgeen daartoe behoortde Temen Hout en Rommeling worden op Za- turdag den 16 verkocht Die iets te pretenderen heeft v^n, of verfclnildigd is aan den Boedel van wijlen Monlr. HUYüRKCIlT va.v DIXHOORN, gelieve daarvan opgave of betaling te doen, voor den i Me, eerstkomende, bij Coins, van Uyeop de HeerengrachtM. 35, Door toeval twee Gemeubileerde beneden VOORKAMERS te Huur met den Knst, op het SpuibrugLett. F. No. 82. P. F. PINGUET, van Hulst, is alhier gearriveerd met HOEDEN naat den laatften fmaakis gu-durenJe deze week uitgepakt op de Markt. L 5. P. ANDRIES vertrekt aanlbanden Donderdag morgen naar /Intwerpen ea Brusfel. Hij belast zich met het laten Verwen en WasCchen van alle foorteti van Goederen, aismede met alle foorten van Commisfien naar de bovengemelde Steden. Hij llaat ook eerstdaag» van Bnnfel te verwachten een fchoon asfot- liment Stalen van AiEUBEL-i'APIER alsook alle foorten van SCHOUW- STUKKEN, grooteen kleine; alsook een fchoon asfortiraent Dames LAARS JES, Stoff^-n en Maroquinen SCHOENEN, en Mans LAARZEN oï IVel- lingtons, hooge en lage Mans SCHOENEN; ook Brabandfche MOSTERD; Alles tot civiele prijzen. Adres St. GeertrüirtrastLett. H. No. 102. Eene HLTSBEWAARDSTER, Gehuwd, doch zonder Kinderea met Mei aanllsande benoodigd nader adres bij van Benthem. Eene MEID, met de Pot kunnende omgaan, tegen Mei benoodigd; adtea bij de Wed. van de Sonde, Xeiftond eene MEID alj Noodhnlp benoodigd; nader adres \i\]v.Bcnth:m, Een BOODSCHAPS-:\ÏEISJE met Kinderen kunnende omgaan benoodigd; adres bij den Boekverkooper Schuiteis, Een JONGELING, van vijftien jaren of daaromtrentgenegen zijnde zich te bekwamen in een Kruideuiers- en Tabaks-Winkel; adresfere zich bij den Boekverkooper Schuttert. Eert JONGEN bonoodigd bij den Boekverkooper J. Ooms, op denBurgt. Doordrongen van dankoaar gevoel en erkentenis, kunnen de ondergeteeken. den nogmaals niet nalaten bij bun affcheid, hunne deelneming te betuigen aan het kunstminnend Punliekvoor de medehulpzaaraheid gedurende het afgeloopen Saizoen aan hun bewezen hetwelk hunne geringe bekwaamheden zoo roemrijk onderfleund heeft en dat hun doet hopen, bij eene volgende terugkomstdl-z Söi gnnn weder te mogen fmaken. Middelburg, d.-n 7 Apnl 1S25. UEd. Dienaren, Le DUG, v.D. LINDEN, HENSLY PRIELEN. Tooneel. Directeuren. gij de winkeldoeade Apothekers worden de zoo gerenomeerde TAND- MIDDELEN, bereid door SIMON NATHANS DENTZ, Hof-Tandmeester van Z.M. den Koning, en deszelfs Broeder, A. S. NATHANS DENTZ, Tandmeester van Z. K.H. den Prins van Oranje en van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, enz. enz. enz., Hoogftraat No. 7 it ^msterdata,-'vx coromisfie verkochtali Eene zeer uitmuntende eri aangename Pasilwasftng en Tand-Opiatdienende ora het gebit te verllerkende Tanden en Kiezen te zuiveren en tot in den hoogHen ouderdom te conferverent f 2 i 10. Eene veritable Motidfpocliitgvoor Scorbut, Blaauwfchuit Rhumatique pijnen in den Monden bijzonder tot het aangroeijen en verllerken van het Tandvleesch, A 3. Een Tand-Pocdertot zuivering der Tanden4 10 Stuivers. Een Tand-Elixerom de Tanden ijvoor wit te maken, zonder het glazuur te befchadigen ofte benadeelen, i i .-a. Een Eau de BlaticAard,joorKies- »n Tandpijn, Zinkingen enz. te ver drijven a I 5 Een aangenaam en hartfterkend Bitter oï 3Iaag-Elixervoor Morgendrank, iio Stuivers 't Flesje, en het douzijn ƒ4:16. Een Savon de Paris, voor Zomervlakkenwegnemende :n 't kort alle vel- ontftekingen, jenkingen, fproeten, puisten, vlekken, roode opdragtigheid fchilverachtige uitflag in het aangezicht of waar het geplaatst ismaakt die in het aangezicht zeer geel of bruin van verw zijn, dat het vel fneeuw wit en aangenaam worati i Eene Pomade om het Haar fchielijk te doen groeijenen de Hoofden te verllerkena i Eene Pomade voor geborstene Lippeni 12 Stuivers. NB. Deze Middelen zijn allen met wapens en cachetten voorzienen be- rigten er bij hoe men ze gebruiken moet. JOH, VAN DER HEY en ZOON te Amfierdam, geven nit de volgends NIEUWE WERKEN: I. W. BROES, Proeve van Aanmerkingen over de Leerwijs van Jezos Christus, eene gepaste Lektuur vóór en gednrendede Lijdensweken 1 zijnde tevens eene Bijlage tot het Chiistelijk MaandfchriftNo. 3. II. W, A, VAN HENGEL, Leerredenen, tweede deel, III. Mr. M. C. VAN HALL, Feestzang bij de twee honderd vijftigfe Verjaring, van de Stichting der Leydfche Hoogefchool. IV. H. H, KLYN, J, H. VAN DER PALM en B. KLYN Bz., da Nagedachtenis van JOAN MELCHIOR KEMPER, plegtig gevierd op den 17 December 1824, in de Maatfchappij Feüx Meritis leAB- fterdam. V. G. iMOLL, Verhandeling over eenige vroegere Zeetogten der Neder landers. VI. P. J. PRINSEN, Handleiding voor Onderwijzers, om volgens eeoen geregelden gang. Kinderen te leeren opmerken, denken en fpreken» toegepast op de zamenftellen der eenvoudigfte Voorwerpen uit <i6 Meetkunde, bekend onder den naam van Vormleer, 2de Stuk. VIL VRUCHTEN en RESULTATEN van een Zestigjarig Leven, tweede deel.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2