C OUR A NT; W^^ MIDDELBURGSCHE No. 42. Donderdag i8ii5. den 7 April. ZEE JYirTETG E N. B. VlIEVrrSTlJDINGElSI. ;ST"ho^^^dLd"f:"::Hat":f -^^^ ^^^-- - <>- DUITSCHLAND. FRANKFORT den I april. Een juwelier dezer flad ontviiii; onlangs door den post, eene groote gouden medaille, ter waarde vaneenige hon. derde guldens, vergezeld van een'briefwelks zïch niet noemende fchrijver bekerde, ziclieeüi.ae jnren geleden, fchuldig te hebben gemaakt aan de ont vreemding van gemeld gouden !ïuk in des juweliers werkplaats; met bijvoe ging, dat hij zich dnartoe door den uiterden nood, gedrongen had gezien, tJoch vermits des dader? omllandigheden federt verbeterd waren, zoo fpoedde hij zich de Tchade weder goed te maken. De verrasfing van den juwelier was des te grooter, daarbij door den uitgebreiden omvang zijner zaken, het gou den Hu; nie; eens !;emist had. Over Woei,en heeft men brieven van Konftantinopel van den 4 maart, welke omtrent de TnrkCche zaken niet anders behelzen, dan dac de gewezen groot-vizier Raouf MeVimed-pschagouverneur van Erzerumtot gouver neur van Castammi benoemd woswaarfchijnlijk om hem nader bij de hoofd, ftad te doen komen, terwijl Ghalib pacha daarei^tegen naar Erzerum is '^ezon. den. Deze brieven, waarvan de fchrijvers niet gehouden worden van tot de Griekfche partij tebehooren, bekennen, dat de Grieken met verdubbelden ijver het beleg van Pacras to land en ter zee weder hebben opgevatdat hun corlogs minister Coletti zelve 8,000 raan voor die vesting heeft gebragt en dat, hoewel men dit moeijelijk van de voorzigtigheid van Jnsfuf-pacha kan verwachten, het niet onmogelijk :s dat Patras (leeh'ts voor weinige weken leef- togt zoudj hebbeu. De Porte houdt zich van haren kant bezig met het op- rigten van een groot leger in Albar.ie en Epirus, en heeft aanzienlijke fora men derwaarts gezonden, ten einde aan de Albanefche kapiteinen ie achtcr- ftallige foldij voor de laatfte veldtpgten te betalen. Voor Omer-pacha fcheen men niet meer bevreesd daar men dachtdat hij, hóezeer tot opOand ge regenweinig (leun bij zijne vrienden zoude vinden. De tijding van het ein. digen van den burgeroorlog in Griekenland wordt ook nogmaals In deze beril len bevestigd. In een bijzonderen brief van den 25 februarij wordt gemelddat de Fran- fcbe ambasfadeur te Konltantinopel eeu buitengewonen courier uit Parys ont- vangen heeft. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 29 maart. De Morning Herald zegtdat er geen woerd waar is van de, door liet dagblad van Dublin medegedeelde, tijding dat de koning in den loop van dit jaar Ierland zon bezoeken. Hij gelooft echter dat Z. M.na de prorogatie van het parlement, eene reis zal doen, doch onder het Uiptfte/«w^«;/(,, en geeft tevens te kennen, dat de geneesheereu den ko ning het gebruik van zekere minerale wateren van Duitschland hebben aange raden als een veel belovend geneesmiddel tegen de aanvallen van jicht aan welke Z. iVI. onderhevig is. Het fchijnt zeker te zijn dat de heer Stratford Canning, wiens zen- ding, welke enkel het vereffenen der gefchillen tusfchen Rusland en de Ver- eemgde htatenomtrent de vaart op de ffille Zuidzee, ten doel had is afge-1 loopen, op het punt (laat van naar Engeland terug te keeren. Lord Strang.' ford zal als ambasfadeur te Petersburg blijven, om dat men meent dac de ken nis, die hij betreffende de Turkfche aangelegenheden verkregen heeft zijne tusfchenkomst in dit oogenblik van groot nut zal doen zijn, om der eoede verftand houd ing die thans tusfchen de beide rijken herlleld is, nog meerde re vastigheid bij te zetten. Men voegt er echter bij dat de hoer Stratford Canmng, die van bijzondere inftructien voorzien was, de zaken van Grieken land op het tapijt heeft willen brengen doch dat de Rusfifche minister gewei gerd heeft over een onderwerp te fprekenover hetwelk hij niet uitdrukke- Ujk belast was met den Engelfchen gezant te ondeihandelen. Daar nu de Grieklche zaken het erkende doel niet waren van de zending van den heer Stratford Canmng, heeft deze gemeend hierop niet verder te moeten aandrin. S h' r T-' -f"". diplomatieke zaak te Petersburg terug hield heeft ht, zyn alfche.dsgehoor verzocht. Deze bijzonderheden hebben Jnisfchien aanleiding gegeven tot het geruchtdat er tusfchen de twee ocder- handelaars eenig misverliand was gerezen. SPANJE TT !?r«°^J° ^'"l "T''- '^■""'"S gunfleling, den heer Ugar^e, benoemd om als gezant naar Turin te gaan en hem tevens den tfte van ftaatsraad gefchonken. De heer Ugarte heeft voor dezen post bedank en U daarop naar Toledo verbannen. Verfcheiden perfonen van zijne aanhang FRANKRYK. PARYS den i april. Omtrent de organifatie van het leger ziin dezer da gen dr,e koninklijke ordonnantien in het hcht verfchenen. De fan ene zai -teftaan uit 6 regimenten garde, 64 regimenten van Imie en lo igï welke te zamen 257,000 man op voet van oorlog en 167 oon m,n de zullen fterk zijn. De Itavallerie zal be'flaa uit 8 rLrmente'n 7o'nr d de en 48 van linie, te zamen uit 54.^6. man op voe? r,o. en^^ f,6 man op voet van vrede. De artillerie moet bellaan uit een ftaf v'an ,tó of^ ficieren 560 gee-mploijeerden, een regiment te voet een rlL.nr ^a J artillerie en een regiment trein voor de garde en ve d^s uit 8*lil"-^ I tilede.te voet en 4 nj.ende, een batain pontrn: e ^ko Cmé:;' T I f ikiieden, eene kompagnie wapenfmeden en 8 eskadrons ^a, den tren men 43,006 man op voet van oorloa er ik xn^ m=n .voet van oorlog en omtrent 234,000 man op voet van vrede teSfn T^Rn<:<;PT a NEDERLANDEN. ÜRUSSEL den i npril. Mex\ verneemt dat Z, M de Ifnnina J»„ r i vleugel van zijn paleis aan Z. K. H. Prins Frederik d'; NedSaTden he t aT gedaan en dac reeds bevelen zijn gegeven om in dac gedeelte vahec palet de noodige veranderingen te maken P^'^" ond7aL"nd'e"anikelf^''«-'^^ -en hec 's Konin.""^ H'^Y' ""''^paalde geruchten omtrent den (laat van dJor^i-eTr :tr;S f^^T^^^'^^/^^^^ gemeend het" ulli: door met bet rr?.,/'."' ongegrondheid dier geruchten wordt dP '"-'^^y^«" dan door (lil te zwijgen. Thans echter h^t V Ik ve':' half officiële avondblad 'iSr ning d r Nede 'T -^'' «"oudheid van den Ko-' bafd zo^ze :l?r ^"j bekommering he?t ge. "d, zoo zelfs dat boogscdeszelfs oudfte zooa. de Prins van Oranje, beeft I moeten wachrén naar de temgkonjst van zijnen broetler Prins FredeLli^jÊ^-"'" v"' zich te Berlyn bevond, en aan wieneen buitengetvoon courier was afffezK*""^ Wij rekenen ons verpligt de verzekering te geven, dat van dat alles geen^ waar is. Nimmer heeft tot dus verre 's Konings gezondheid een oogenblik de^ voor gevaar doen ontftaan; en, offchoon eene kwaal aan het been ve^r- zaakt door eene oude wond en geledene vermoeijenisfen, Z. M. genoodzMke heeft ziine gewone wa.dehngen, r„ het geven van wekelijkfche auSl louter voorzigtigheidshalve, vooreenigen tijd op te fchorten beef Mo-* .isrch met te mm voor het overige bij voortduring eene goede gezondh^^^ noten, en zich onafgebroken bezig gehouden met de bel^^i^rijke werizalmht worderopJeleS,'""' het welzi5n^van z^ueTct De laken.fabrijk van den heer PeuvionteNeumartean nabii Verviw* IS zondag avond tot den grond afgebrand. De brand begon des Z^SiZa uren onder dat men de oorzaak van denzelven weet. Men heeft nie s k^n. nen redden, dan de papieren en eenige Hukken laken. Gelukkig is niera^ daarbij omgekomen. De zoon van den heer y.„,/<,«, heeft zich doo7^ een raam van de eerfie verdieping te fpringen, gered 's GRAVENHAGE den 3 ^pril. Men weet thansdat de algemeene col- lecte in de provincie Hollandzuidelijk gedeelte, ten behoeve der noodmden den door den jongtlen watersnood gedaan, aan contanten heeft opgebraet da aanzienlijke fom van ƒ252,068 - 43 hieronder is niet begreven het cmtvM. gen papier, geldswaarde hebbende. >=i vuivan* In de Arnhemfche courant vindt men den navolgenden STAAT der fchade in de gemeente Kampen door den water- vloed van den 4 en 5 februarij 1825. Er zijn omgekomen: 1.6^5 Koeljen70--------116,550. 649 Pinken4 - 35. 5 Enters40. 110 Paardenjoq, 195 Varkens,2. 21 Schapeni j_ 200. 11,000. 2,340» 105. 2,645 te zamen in getal: ƒ152,910. Schade, aan weggefpoelde huizen, bedraagt 17,775^ onbewoonbaar geworden, 55.798. grootelijks befchadigde, - Ï7.ÖÖ4. Schade, aan huizen van andere eigenaren weggefpoeld2,260. onbewoonb.- 1,617. befcbadigd. 985. Schade, aan huisraad, bedraagtf 19,935. y, bouwmans gereedfchappen11,077. '"ff-- 608. hooi en zaadgewasfen29,993. ft n Totaalƒ310,632. DOIIDRECHT den 4 april. Eergisteren namiddag ten 4 uren hadden wif alhier het genoegen, met het beste gevolg, van de werf van den fcheeps. bouwmeester y^« Schouten van (lapel te zien loopen de eerfle binnen deze flad gebouwde rtoomboot, genaamd de Fereeniging, beftemd tot de vaart tusfchen de fteden Dordrecht en Rotterdam. Gaf de toevloed der menigte, welke hierbij tegenwoordig was, een doorflaand bewijs van de belangftelliné van Dordrcchis burgeiij in de herleving van den fcheepsbonw, niet mÏDda aangenaam is het, te kunnen melden, dat, dadelijk na het zeer gelukkig af- loopen van gezegde (loomboot, de kiel gelegd werd voor een koopvaardU- fdiip groot ruim 250 lasten, hetwelk, met gunftigetoeftemmingv.n Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden, „aar hoogstdeszelfs aanft.ande ecbtgen<^«ê genaamd zal worden: Louifa AuguUa, Prinfes der Nederlanden. Onmidde IJk na dat de kiel voor bovengaand (chip gelegd was, werd. o» de plaats alwaar deszelfs achterflevcn zal komen te ftaan, onder bet driewerf herhaald gejuich der aanwezigen eene Nederlandfche vlag opgehevenen daar na door den jongden der aanwezige fcheeps-timmerlieden, gevolgd van alleziloe kameraden eene Dordfche vlag aan den voorfteven geplaatst, waarop metgroow letteren gefteld waren de woorden: Dordrecht^ icheep^bouw A.r&v./ welke vlag de directeur van het zeemans koliegie te Dordrecht, Jan Schotman, bft. nevens andere in de herleving van den fcheepsbouw dezer flad belangfteUen^ vrienden, uit achting voor den fcheepsbouwmeester Schouttn\ daartoa expresfelijk hadden doen vervaardigen. Dit een en ander geeft ons een gunljig vooruitzigt dac de ook binnen dew ftad zoo zeer in het verval geraakte fcheepsbouw. onder den zegen des All^ hoogften, weder herleven zal, te meer daar wij reeds voorloopig kunneÓ melden dat eenige voorname ingezetenen dezer (hd zich reeds bereid getoonii hebben om door ruime inteekeningen, in navolging der «eden Amfterdam eo Ilotterdameene fcheepsreederij binnen deze ftadwelke daartoe zoo gorf als eenige andere binnen ons koningrijk gelegen is, toe (land te brengen waartoe, inden loop dezer week. ook aan het weldenkend publiek d«a ftad de gelegenheid tot deelneming zal geopend worden. MIDDllLBURG den 6 april. Het concerthetwelk door den heer Stm. bijgedaan door onderfcheidene liefhebbers en muziekmeesters alhier, op daa 30 maart )l,, ten behoeve der noodlijdenden door den jongden watervloed deze ftad, is gegeven, heeft opgebragt de aanraetkelijke fom van 3S(ïJ^' I3»fte KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Eerste Klasse. Getrokken prijzen en premieu van 1000 en daarboven iide en laatfte Lijst. No, 17302, eene Pcemie van/5000. i VLISSINGEN den 5 ö/>n7. Gisteren zijn, voor Antwerpen beftemd. e« onze reede aangekomen: t "W O'^rouw Ebfabeth kapt. O. F. IVIeeuwis, met (lukgoederen; >-.«/«, kapt L Sybes, e', de Vriendschapkapt. J. w, Cramer, b?id met wünj J.>ta, kapt J. P. Meinke, met wijn en llukgoederen. alle vier v55 Bordeaux; the Mar,, kapt. J. Beach, van Huil; 'Johanna Cornelia, kapt. A. Seeuwe«, van Dumkerke; de Nieuwe Unie, kapt. J. van der BraaUe,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1