i Ill 1 wmm ^mgm^ 'm 1 i m i'. hl ^mv fi 'r' tl 1 ZEETT DINGEN. BESTUREN EN ADMINISTRATIKN NATIONALE MILITIE. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG, brengen bij dezen ter kennisfe van alle de genen die daarbij eenig belang nogten hebben, dat de tweede zitting van den Militie-Raad zal plaats hebben, op- Donderdag den 24 dezer des morgens ten negen uren op het gewone Lo caal in de Abdij binnen deze Staddat voor dezelve moeten compareren alle dein dir jaar gelooc hebbende Perfonen welke verraeeuen regt op vrijllelling te hebben. ADFEKTENTIEN. fjeden verloste van een' welgefchapen' ZOON£>ina Maria van Dis- hoeck, geliefde Echtgenoote van >v ïe Middelburg, eer Boekdrukkerij van de Ga bboedbrs ABRAHAMS, ir h 1 VLISSINGEN den 19 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde argekofflen en van den 17 dezer toe heden naar zee gezeild De Jonge /iukekapt. K. A. Blauw, naar Londen, met booni''chors the Thetford ,Vifi, W. Rickaby, naar Huil, met vlas en klaverzaad; t'ie Rover, kapt. R. Cook, na«r Londen, en Charlotte, kapt. P. Fretwurstnaar de Oostzee, beide met ballast. Gisteren en beden zijn, voor Antwerpen beftemd, op onze reede aange komen: Fktoria, kapt. G. Kuper, raet ballast, en Medufa, kapt. J. Lubbiug, met ftukgoederenbeide van Londen. De VICE-ADMIRAAL Directeur en Kommandant der Marinein het Hoofd-Departement van de Schelde, zal, op Vrijdag den 25 Maart 1825, des voormiildags ten lo uren, aan's Rijks Werven der Marine te Flhftngen, in het ope^^aar prefenteren te verkoopen, eenige voor 's Rijks dienst afge- keurde GOEDEREN, als: Eeni.ï Pokhout; tusfchen de een en twee duizend Ponden Oud-IJzer; een aantal Gere^'dfchappen e.-ne partij Oud-TonvvwerkVlaggen, Blokken, Riemen, Dui^'en en Bodemllukkeneenige Pillolen, Enterpieken, Pa- troontasfen. Bajonet- eu Sabel-Scheeden en Ssbel Koppelsvoorts nog eene partij Schalen, at'konillrg van gezaagde Houtwaren, Brandhouten andere goederen meer. "■Alle welke goederen, twee dagen vóór en op den Verkoopdag, voor een teder te zien zijn. '■Vlisfmgen, den 15 Maart 1825. De Vice At?miraalDirecteuren Kommandant der iManiie, O. W, G O B I U S. BEKENDMAKING, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG In Zeeland gelet hebbende op de Notificatie van de Edel Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie, vsn den aSJanuarij jl., waar bij is vastgeftdd dat de herijk der bevorens reeds geijkte en her-ijkte Lengte maten en Gewigten, in dit jaar 1825 zal plaats hebben op denzelfden voet en wijze, als bepaald is bij het Reglement van den 15 Februarij 1822; Gezien eene misfive van den Heer Arrondisferaents-IJker van de :\Iaten en Gewigten alhier, van den 18 dezer; Brengen bij dezen ter kennisfe van een iegelijk dien zulks zoude mogen aangaan Dat met de verificatie en herijking der Lengtematen en Gewigten, binnen deze Stad eenen aanvang zal worden gemaakt op Dingsdag den 1 Maart aan- ftaande, in het bekende lokaal op het Molenwater. Lett. N. No, 49, waar van de ingang is in de Nieuwe Oosterfchedraaten datten einde de werk zaamheden geregeld en met de meeste naauwkeurigheid zouden kunnen gefchie- den, door den Heer Arrondisfemenis-IJker ftiptelijk de navolgende orde zal moeten worden in acht genomen Dat voor de groote Gewigtenvan een Nederlandsch Pond en daarboven alleen zal worden gevaceerd des Maandags en Vrijdags voormiddagsvan 9 tot 12 uren, en des namiddags van 3 tot 6 uren. Dat voor de kleinere Koperen Gewigten, voor de (lellen van het verdeel de Nederlandfche Pond en voor afzonderlijke onderdeelen van hetzelve, al leen-2*1 worden gevaceerd des Dingsdags, op de zelfde uren. Dat de Nederlandfche Lengtematen, met derzelver veelvouden en onder deden, mitsgaders de inhoudsmaten voor Granen, Zaden enz., niet anders dan des Woensdags zullen worden herijkt. Dat des Donderdags voor Landlieden en Bewoners der Buiten-Gemeente zal worden gevaceerd, zoo wel voor Maten als Gewigten. B-n eindelijk: dat des Zaturdags doch alleen des voormiddags de Medi cinale Gewigten zullen worden herijktterwijl het i]k-Kantoor des Zondags zal gefloten zijn. Burgemeester en Wethouders nemen deze gelegenheid te baatom de In gezetenen bij vernieuwing opmerkzaam te maken op de verpligtingen, welke, z6o ten aanzien van het gebruik der Nederlandfche Lengtematen en Gewig ten, als met betrekking tot het gebruik van Inhoudsmaten van Granen, Za. den. Peulvruchten, Meel en Zout, tot de ijking en herijking dcrzelven o^ een iegelijk berusten en tevens de belanghebbenden te waarfchuwen dat de Heer Arrondisfements Ijker is geautorifeerd om zich, door een op zettelijk onderzoek, te verzekeren, in hoeverre door een iegelijk aandevoor- fchrevene verpligtingen voldaan wordt, en dat de nalatigen zich zelven zul len te wijten hebben de nadeelige gevolgen, welke uit dit onderzoek voor hen zouden mogen voortvloeijen. En ten einde een iegelijk hiervan kennis drage, zal deze worden gedrukt, afgekondigd en aangeplakt, mitsgaders in dezer Stads Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 21 Februarij 1825. Burgemeester en Wethouders voornoemd B.YLEVELD. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbaren, J. F. BYLEVELD, Secretaris. f-^edên verloste zcèr Vóorfpoedig van een' welgefchapén ZOONmljhê geliefde Vrouw r, 1. Ifaacfon. Middelburg J. D. ISAACSON. den 19 Maart 1825. Wordende mitsdien alle belanghebbende bij deze aangemaand om zich op voorfchrevene plaats en uur voor den Militie-Raad te fisteren. En ofKiat niemand hiervan onkundig blijve, zal deze worden gedrukt, af gekondigd en aangeplakt, mitsgaders in dezer Stads-Courant geplaatst. -Gedaan een Raadhuize der Stad Middelburg, den 17 Maart 1S25. Burgemeester en Wethouders voornoemd viUf,,. BYLEVELD, ''•ïfs^^ - Terordonnantievan Hun Ed. Achtbaren, J. F. BYLEVELD, Secretaris LZS ovet Natauriijke Historie, in hec Mufeum, op Woensdag den 33 Maarc 1S25 des avonds een zes uren. Zaamslag J. J. de jonge LUGHTEN. den 17 Maart 1825. J-feden vervolgt men op de Groenmarkt, Wijk B. No. 28, met het Ver. koopen van meergemelde fraaije verzameling BOEKEN enz.; zullende de MuzijkwerkenPrentkenst en Liefhebberijen op morgen den 23 dezer ver. kocht worden, en waarmede men direct des morgens om lo uren zal beginneni p. A. VERSCHAFFELT, Bloemist te Gent, zal, op Donderdag den 54 Maart 1S25. des voürniiddai;s ten tien uren, ten overllaan van den Notaris D. J. van der Horst Seilé en ^etui^en, in het eren Lo;reincnt van Oran. je alhier, doen verkoopen, eene aanzienlijke verzameling vnn Icboone PLAN^ TEN en BLOEMGKWASSEN welke daags voor de Verkooping voor eeo ieder zullen te zien zijn. ]yien zal op Dondeidag den 24 Maart 1825 aanflaande, des middags ten 12 uren, in het Logement Het Huis van Domhuig, te Middelburg, ten overllaan van den Notaris Mr. Adiiain van de Graft en getuigen, aan de meestbiedenden puhliek prefenteren te verkoopen eene HOFSTEDE, met Huizing, Schuur, Stalling. Bakkeet en verdere gevolgen, benevens de nora. bre van 29 Bunders 22 Roeden en 59 Ellen zoo WEI- als ZAAILANDEN, (laande en gelegen onder Stpd Middelburgs Ambachten aan den Schroeweg, bewoond bij Jan Prent. Verder nog de norabre van 4 Bunders 97 Roeden en 25 Ellen LANDS, mede gelegen onder Stad Middelburgs Ambachten. Iemand zoo wegens de lig^;ing als de jaarlijkfche lasten van gemelde Hof.i ftede en Landen eenige nadere onderristigen begeerende, adresfere zich ten Kantore van gemelden Notaris van de Gra't, in de Pijpllraatte Middelburg, Nog zal men op Woensdag den 30 Maart 1825, des voormiddags ten 10 uren, op bos^engemelde Hofdede, publiek aan dé meestbiedenden prefente ren te verkoopen: 3 PAARDEN, 7 KOEIJEN, i Vare KOE, 2 Kalfdra- gende VAARSEN, 3WEIVAARSEN, 4 KALVERS i STIER. 3 VAR. KENS, 2 WAGENS, 5 EGGEN, 3 PLOEGEN, eene partij HOOI en STROO, verr'ere BOUW-en MELKERS-GEREEDSCHAPPEN en WK meer zal worden geprefenieerd, PUBLIEKE VERKOOPING te VLISSINGEN, in de Sociëteit la Bel. Ie Altianceaan de IJzeren Brug, Dingsdag 29 Maart 1825, des namiddigj ten 3 uren, ten overllaan van den Notaris Borgerhof en getuigen, ten ver zoeke vanden Eigenaar, Schipper Ysbrord Ba.invar een kortelings (lerk vertimmerd en fnelzeilend PAVILJOEN-GAFFELSCHIPgewamd het j ZEEPAARD, gevoerd bij gemelden Eigenaar, liggende inde Pottekaai te Viisfingen, gemeten wegens het Rijk op eene grootte van 60 Tonnen, met deszelfs aanzienlijken Inventaris, daaronder de Zeilage van één jsar; zijn de dagelijks te zien en intusfchen uit de hand te koop. Nadere informaiiente bekomen bij genoemden Eigenaar, op de Pottekaai Wijk H. No. 56, te Viisfingen. j^Jen zal op Woensdag ^sn 6 April 1825 des avonds ten zeven uren, ia het Lügem'nt het Huis vnn Dvmhurg, op de groote Markt, te Middelburg, ten overrtian van den Notaris Mr. Adriaan van de Graft eo getuigen, pu bliek aan den meestbiedenden prefenteren te verkoopen, een hecht, fterk ea wel betimmerd HEEREN-liUlS, ilaande en gelegen in de Moldraat te MM- delburg. Wijk F. Nuni-ro i^ voorzien van zeer fpaiiense Kelders en verde re gemakken ter bewoning. Het voorfchreyen Hnis en Erve is daags voor en op den dag der Verkooping voor een ieder te zien op vertoon van eeo pst- misfie-biljet, ten Kantore van gemelden Notaris te bekomen. ]7iken vlerkante bedagen BALKEN, van diverfe lengte, dikte en breedte, gefchikt tot het zagen van Bintwerk Befchoeijings Planken enSchutfelpalen, te koop op een behoorlijk crediet, tot ƒ33 ,32 de cubieke El; uitkomende tegen de voormalige basis der berekening van een Duit de kubieke Amsterdam- fche Riemduim;- benevens Greinen DEKDEELEN, dienstbaar voor Plan- kieren en Riolen, van 0,064 dik, 0,231 breed en van 8,00 9,50 El lang, ƒ3 psr l^uk; andere dikten in dezelfde evenredigheid; alsmede alle foort van BALKS-AFVAL, tot zeer modieke prijzen. Adres aan de Zaagmolens, of ten Kantore van LE NOBEL C°. Y)i seen die genegen is te pachten, vier Bunders, zestig Roeden en vier Ellen WEILAND, gelegen onder Hoogelandeadresfere zich bij M, Corxth lisfenop den SeisdamLett. Q. No. 20. J)e ondergeteekendenvoornemens zijnde om in het laatst van de maand, weder naar Batavia te vertrekken betuigen hunnen hartelijken dank aan Mid delburgs Ingezetenendie hun wel met hunne vriendfchap hebben gelieven ie vereeren; en verzoeken allen, die nog eenige pretentien ten hunnen laste heb ben, om dezelve voor dien tijd te willen doen invorderen. Middelburg, den 21 Maart 1825. J. F. FRITZ. G. G. FRITZ, geb. DE Vries. /^I de genen die iets te pretenderen hebben van of verfchuldigd zijn aan de Nalptenfchap van MARGRIETA de PAGTER, Wed. ADRIAAN DA- VIDSE, gelieve daarvan opgave of betaling te doenuiterlijk voor den 15 April 1825, aan J, Low.^erfe Jz., te Oostfouburg. VASTE PRIJZEN. p. JAUFFRED is alhier aangekomen met een uitmuntend asfortimMt LAKEN, komende uit de voornaamlle Fabrieken van Verviersvan/'s,50 tot 10. De genen die zijne Lakens gelieven te komen bezien, kannen zicii verzekerd houden dat zij met een groot voordeel kunnen koopen. Is uitge pakt bij P. Hartogin de Gortllraat, fjonderd en Dertig twee jarige groote beste Vriesfche TURVEN, voor_ een Gulden, bij R, J. l^tamink, Seisbrug. £r is II. Donderdag gevonden een bruin gevlakte BRAKHOND, waatvso de Eigenaar informatie bekomen kan bij den Boekbinder Hoogervorst, 'S Eene DIENSTMEID terftond benoodigd, Lett. B. No. 24. TOONEEL-BERIGT voor MIDDELBURG. Tot fluiting van het Abonnement. Op Woensdag den 23 Maart 1825: ROBERT, of dt Struikrotv»! groot beroemd Tooneelfpel in vijf Bedrijvennaar het Franfchedoor P. ff'''' zen Gysheek, met deszelfs daarin voorkomende verbeteringen. Na hetzelve OURSON en FALENTYN of de twee Gebroeders, groot Ballet Pantomime; nooit alhier vertoond. Verwacht Zaturdag den 26 Maart 1825, de zekei^ fluiting van het Tooneel, dl bi in kt g<- ks ka £1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2