COURANT» MIDDELB ÜRGSCHE No. 3§s Dings dag den 22 Maart fH I E V IP^ S T n D 1 N G E n U 1 T S C H L. A N D. TJREMEN den 8 maait. Do berigren van fomniiye eilanden, welke wij X3 thans eerst üncvansen, zijn bedroevend. Uic Wijd, op het eiland Föhr, fchrijft men dat de dijken bezwaarlijk meer kunnen herfleld worden; vier dorpen zijn ^ernrueerdalle fcnapen verdronken, en verfcheiden menrchen omgekomen. Op LantienefF en Nordmarscb zijn 30, op Oland 3, op Hooge omtrent 30, en op Gröde 10 menfchen verdronken. De inwoners van Wyd zonden dagelijks alle hunne vaartuigen af, met water en levensmiddelen naar de laatstgenoemde eilanden, om de nog overgebleven bewoners voor hongers- nood te bewaren, en die vaartüiijen keeren met ongelukkige hulpelooze men- fchen te ruï. Op alle deze eilanden ziin geen 20 bewoonbare huizen over gebleven. Uit Nordftrand fchreef men van den 7 februarij Schrikkelijk wai het gezigt aan ons ftraiid hetwelk met bedden, huisraad, balken en halve daken bedekt was. Alle Halligen (niet oindijkte eilanden) zijn vernietigd. Het eiland Sudfall is met de zee gelijk; alle huizen zijn vernield. De ge meente van Nordftrandmoor Tcheen als van de aarde verdelgd flechts een en kel huis is blijven ftaan, en daarin hebben zich alle bewoners gered, naakt en van alles beroofdzonder levensmiddelen en zonder plaats om bec hoofd neder te leggen." nechtr."'^'"' l?"^ '""''-'"' van ƒ48,■888 - 44 cents; doch dit is iietnts een gedeelte der fom geweest: thans zijn al d IJ lecer der leden is ontvangen, publiek gemaakt, welke', met bovengemel. Een Rusfisch blad verhaalt het volgende: Een boer uit het dorp Gama- ligouvernement Peiersburg, op den .weg naar Kexholm met zijnen hond door een bosch komende, vernam een klagelijk geichreeuw. DadelijU fnelde hij naar de plaats van waar de flem gekomen was, en zag een zijner buren onder eenen beer op den grond liggen. Met eene lans of zoogenaamde zwijn- fpriec gewapend, viel de boer het ondier aan en het gelukte hem hetzelve, met behulp van zijn' hond t? dooden. Hij kon echter zijnen buurman niet geheel redden, want deze ftierf des anderen dsags. De keizer van dezen trek van edelmoedigheid onderrigt zijnde, fchonk Z. M. den boer eene belooning ia geld. FRANKRYK. PARYS den 15 maart. De Franfche troepen, die in de Corvinha in be zetting liggenbehoorende tot diegenen, welke op verzoek van koning Ferdi nand in Spanje gebleven zijn, boven het getal troepen, bij de laatrte over eenkomst bepaald, zullen den i april naar Frankrijk op marscb gaan, even als de garnizoenen van Santona en Sarragosfa die in hetzelfde geval verkee- ren. De ontruiming van deze vestingen wordt door fommigen toegefchreven aan de klagten van Engeland over het verlengen der bezetting van Spanje. Deze lieden meeneiiook, dat de overige Franfche garnizoenen aldaar vermin derd zullen worden en dat er niet meer dan 14,000 Fraufchen in hec Schier- eiland zullen blijven. PARYS den 17 maait. Men fpreekt op nieuw over het houden van een congres binnen üeze hoofdftadreeds heeft hier eene conferentie tusfchen de ambasfadeurs der mogendheden van het heilig verbond en den minister van bui. lenlandfche zaken plaats gehad. De graaf de Caramanambasfadeur van Frankryk bij Oostenrykalsmede de prins d'Esteihazy, ambasfadeur van Oostenryk bij Engeland, zijn hier aangekomen. NEDERLANDEN, BRUSSEL den \6 naart. De deelhebbers der algemeene Nederlandfche maatfchappij ter begunstiging van de volksvlijt worden verwittigd, dat hec dividend van 1824, in den algeineenen raad van den 11 dezer, op drie-en- twintig guldens vijf-en-zestig centen per aandeel bepaald, te rekenen van den 1 april aanftaande, dagelijks (zon- en feestdageu alleen uitgezonderd), zal be- ta»ld worden ter thefanrie van de algemeene maatfchappijte Brusfelten dien einde zullen de kwitantien, welke door deelhebbers moeten geteekend worden, te beginnen van den 34 dezer, eet hunner befchikking liggen in de bureaux van de 5de directie. Insgelijks worden genoemde deelhebbers verwit tigd dat, overeenkomstig art. 30 der ftatuten, de door commisfarisfen goed- gekeurde balans over 1804, van donderdag den 24 tot en met donderdag den 3! dezer, ter fecretarie van de maatfchappij zal kunnen bezigtigd worden, ooor alle deelhebbers, die in de registers ais eigenaren van teu minde vieraau- dciilen zijn ingefchreven. Een der lieden, behoorende tot het huis vanden hertogv^?»//r^rai^^r^ ontving eenigen tijd geleden eenen naamlozen brandbrief, waarbij het bosch van Hal bedreigd werd. Den 10 dezer werd deze bedreiging ten uitvoer ge- bragt, doch gelukkig is men den brand fpoedig meester geworden en de fchade is van weinig belang. Een inwoner van Jourueppe, by wien men onderfcheidene gÊfchr-lien heeft gevonden, welke van dezelfde hand als de brandbrief fche- iien te zijn, en tegen wien zich nog andere redenen van verdenkiuij opdeden ij als de vermoedelijke dader In hechtenis gefteid. ANÏWEl^PEN don 16 maait. De leeuwin, behoorende tot de verzame. hng van den heer van .Hken thans in onze ftad heeft wederom een jong ge worpen men denkt dat hare bevalling niet bij één welp zal blijven. GKOiXLX'GEN den 14 maart. Uit Leeuwarden fchrijft men, "dat alleen <re (chade m de noordeliike grietenij het Bildt, bij opneming, is gefchai op j 60,000. namelijk: 1°. wegen, het herliel der beuie doorbraken f 65,000; 2 wef;ens de overftrooming van meer dan 2000 bunders vruchtbaar douw- land ƒ55.000; 3°. wegens fchade aan gebouwen, huisraad eu vruchten, in zonderheid (iet verlies van duizende korvan aardappelen ƒ40,000. Hoe groot jp,oet dus met de fchade in de zuidelijke grietenijen zijh, waar de ichaden van nog ongelijk ergeren aard zijn; en hoeveel fchats za! alzuo mee het ge- ideële yerlies, der provincie Vriesland bedragen ARNHEM den 14 maart. Bij de eerfte of provinciale collecte binnen deze nad werd eene ton zeep als toegift ontvangen. Men befloot oezelve ten behoeve der noodlijdenden te verloten, en zulks vond zoo veel bijval dat daarop voor eene fom van ƒ398 - werd ingeteekend. De gene, die bij de verloting den ptijs trok. fchonk denzelven weder ten behoeve der noodlijdeu- Itüms^! f"" - overgenomen zijnde, heeft die ton zeep dus opgebragt AMSTERDAM den 17 maart. Onlangs werd gemeld, dat het geheel r.!!'i ge'c"- en gelds^vsardebij de Amllerdamfche comrais- onderfteuning der oiigelukkigen door den watersnood in Noord-Holland nech,,'."*^""' 1?"^ /48.888 - 44 cents; doch dit is bii iecV? geweest: thans zijn al de lijsten, van hetgeen fie tot -----keu, een moiitac: oplevereu vau f 301,720-33! es., onder" is ^bé-.^t?""' '"«'^'ê'e kleedingilukkeu en levensmiddelen, ""(tlicr ^!l[?" "iiengei.-okkeu, een )ote menigte n eene fom iu ouderfcbeideue gemecuteu mede teu behoeve van Noord- liet gecolleeS"""' ^- 202,126-68 CS., zijnde het bedrag van H,)lian<1, waarender 119.008-75. van dpze ftad.) LKYi)EN den 16 m.mn. De f,m, welke binnen deze fiad, zóo till openba,-e collecte als an.lerzins, ten behoeve der noodlijdenden is bijeenge- bragt, neloopt/ 38,438. "ijecnge ROTTERDAM den f6 maart. In deze gemeente is tot den 15 dezer' «n fSoT'"^^' noodlijdendendoor den watersnood, verzameld eene foni Den\J, maart. De opbrengst van het orgel-concert in de Remonftrantfchë kerk alhier ,s geweest eene fom van ƒ2,765 - 50. als: aan intrée.geide.i 1,880 en aan gecollecteerde penningen ƒ885 - i;o Den ,3 heeft de ftoomboot de Nederlander', kapt. vanden Oeverl van Amwerpen komende, het fcheepje de Hoop, fchipper ff'azemakerv.o^ Osfendrecnt twelk, diep met granen geladen en in eene windvlaag zijne mast hebbende verloren, op de Zeeuwfche ftroomen reddeloos ronddreef; met veel moeite op lleeptouw genomen, en behouden naar Ooltgensplaat gë- bragt. Men verneemt, dat de directeur der ftoomboot-maatfc'iappij aa'i dé kap.teinen van hare floombooten last heeft gegeven, om alle vaartuigen wel- AUnnlTmTr^"'/' ''"'P haven te brengen: MIDDELBURG den 2: maart. Heden werd alhier de doodflraf voltrok ken aan den perfoon van -Jacob Peryoostarbeider, geboren en laaut woon- achtig binnea deze ftad, kanonnier der tweede kla.fe bij de ódekompagnie vad het 6de bataii;on artillerie nationale militie, als zijnde bij arrest van bet hof van assises dezer provircievm den 14 december 1824, fchnidig verklaard aan moed willigen doodflag, onmiddelijk gevolgd door diefllal. PROGRAMMA. FELIX MERITIS. DEPARTEMENT TEEKENKUNDE. (Vervolg en {lot. Zie ons No. iz") De prijzen zijn op den 23 dezer uitgereikt geworden, op eene plegtlge wijze, onder muzijk eo in tegenwoordigheid van een groot aantal vrouwen; hooge gasten en aanzienlijke perfonen; bij welke gelegenheid de heer mr. Ie- RONi.Mo DE ViUEs, Lid van het Koninklijk Nederlaudsch liisritnut, eene redevoering h'eld over Maria van Beygersbergen. Het Departement looft de volgende eereprijzen uit: 1°. Tvee h.nderd en vijftig Guldens en Getuigfchriftvoor het best gei oordeeld wordende fchilderij in olieverw, ter grootte van vijftig bil veertig Nederlandfche duimen, voorftellende: Een ^mits fVitike/bij lamplieht, met werkende beeldet, eigenaardig geftofeerd, 2°. Hor.derd en vijftig Culdem en Cetüigfchrift voor de beste geoordeelde gekleurde teekemnghoog vijftig, breed zevenen dertig Nederland- fche duimen, voornellende: Jiirie Kerk van Cothifehe bouvorde, van binnen tt zien, eigenaardig gejlefeerd. 6 30. Honderd Guldens en Getuigfchrift, voor de best geoordeeld wordende geetfte prent, hoog twee en dertig, breed vier en twintig Nederland fche duimen, voorftellende Een groep van eenig Rundvee, in een heuvelachtig Landfchap. 4°. Nog looit het Departement uit ingevolge de bepalingen van 22 maarc 11.tvce dubbelde zilveren eerepenningen benevens Getuigfchriften voor in dezen en in den volgenden zomer gefchilderde Akademiebeel- den; m twee zilveren eerepenningenbenevens Getuigfchriften, voor iu dezen en aanftaanden winter geteekende Akademiebeelden. Het Departement noodigt uit tot het dingen naar de uitgeloofde prijzen vaa de drie eerfte vakken, alle deszelfs Leden, alsmede alle overige knnstbeoefe- naars in dit Koningrijk, terwijl hetzelve het fchilderen en teekenen derAkï- demiebeelden alleen openftelt aan de werkende Leden van dit Departement. Het Departement behoudt echter aan zich het regtom, wanneer alle dé iugekomene ftuUken, voor één of meer van de voorgeftelde uitlovingen, mog- ten geoordeeld worden niet genoeg aan de kunstvereischten te voldoen, in dat vak of vakken geene prijzen te geven, terwijl bij aldien dat voor een of meer derdrie ecrftc vakken, flechts een ftuk inkwame, echterbij genoegzame verdicn- rten tot de uitgeloofde prijs, beoordeelaars, die zullen kunnen toewijzen. Men verlangt dat het volgende in acht genomen worde: 1°. Deingezondene (lukken zulle» moeten geteekend zijn met/iPw onder fcheidene zinfpreuken en verzeld gaan vanw^s verzegelde brief jesop één van welk de eene ziufpreuk moetftaan, en van binnen de naam van den maker van het ftuk, en op het andere briefje de tweede zmCpteuk en van binnen een of ander kennelijk teeken. Stukken deze ver- cischten misfende, zullen niet ia aanmerking kunnen komen, en bij het openen van het naambriefje de naam daarin met wel gelleld bevon den wordende, zal er geen prijs en getuigfchrift behoeven gegeven noch het fchilderftuk of de teekeniug ten toon gehangen te worden. 2°. Elk der niet bekroonde ftukken zalbenevens het ongeopende brief- jewaarin de naam van den maker uitgedrukt isop vertoonrag vaa.> van de zinfpreuk llaande op het tweede briefje, eu opgave van bei,-, kennelijk teeken in dat briefje vervat, aan deu vertoouer te rug ge-. geven worden. Deze teruggave zal gefchieden aan het gebouw der Maatfchappy binnen den tijd van vier weken te rekenen van den dag af dat de' uitwijzing door de ^mfterdamfche Courant beVenA gemaakt wordtv 3°. De bekroonde ft:ukken zullen insgelijks het eigendom blijven van der- zelver makersen aan dezelve tetug gegeven wordenna de üitrei-' king der toegewezene eerprijzen en getuigfchriften, uitgezonderd dé etsüruk en de geteekende Akademiebeeldenwelke bij de kunstverza meling der Maatfchappij gelegd worden. 4°. De uitreiking der eerjirijzen en getuigfchriften san de kunstbeoefenaars,; aan welke dezelve zijn toegewezen, zal, op éenen nader te bepalëiï dag, in het gebouw der Maatfchappij gefchieden ten welken einde zij zelven, of iemand door hen behoorlijk gevolmagtigddaar tegen woordig zullen moeten zijn, S°. De ftukken zullen vóór of op den laatften feptember 1826, mottptf ontvangen zijn san het gebouw dezer Maatfchappij felix MERrriSv gerigt aan Directeuren van het Dcpaitement Teekenkume vracht-" vrij en de fchilderijen llecnts in pakranden gezet. Amfterdam deu 24 feuruarij 1825. Op last van het Departement der feekenltiitideV P. J. A M E S H OFFy Direijceur Scriba,?

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1