D y E KI E DJ T I E N. !4 85 85i fs G. Nó. \f. Tar*e PóntïhT volgeui Róggé- >oU Mud T« Middeiburgf v6t Boekdmkkeiil «aa de G» sa os»»»» ABRAHAMS,' i Met Betastirij. get) bij den H*t' j* /^l y« dtr Linde, Districti-SchoolopiUiiafmUd'.ii woomchtig;- zullende het vergelijkend exBJn gehouden worden op het Raadhuis binnen deze Gemeente, op Zaturdrg den 9 April 1825 ife$"»uor- niddags om tien tiTen, Philippine «leo 17 Mutt 18 3 5. Öe Gemeente Raad voornoemd, FR ANC K, Vt. Ter ordonnantie van denzetïen, A REN DS, tES over NatnuTU-kt HiUorit, in het Muf.urn, op Woensdag deii éi Maart 1835 des avonds ten zes uren. JAN DUMONT DINGEMANS, Ontvanger van de Direct» Belastin;)en in en üitjinande Regteii enAccynfen van H 'titkopelte ea Zouielatide en KATAR IN A H E N D E I K A G R I M S. Qetroawd Westkapells deo lü Maart 1B35. Seüf^dlj., O'» Sel'tf-'d ion-(te Knidje MAG DAL EN A werd ons heden, 111 den ouderdom van lleciHS veertien auaüden, door den dood ontrultt. ■Rottf.ri>am A. N or T/I e R. den 14 Maan iSaS- M. G. NORTILÜ, geb. tal'« Dvs, |4«den werleeH io den onderdom van bijna 83 jaren, onze geligfj^^gfr» der A DE BIEWeduwe vau C. de JONGE. GROfiPE Uit ailer naara, den; 16 ?.(aart 1825, P. DE JONGE. '■'Aan liet Kantoor öer n/ken geavanceerde Kollectetin der KONINKLIJK NEDERLANDSe HE LOTERIJ, te Middelburgziin inde ijafteLocerij lobeitom.n, Ueele en Gedetlten vanLOTEN, in Koop, alsmede m//«or \oifrAs Eeifip Klasfe, waarvan de trekking begint Maandag den j8 Maart 1825. il f 4't Lot, Half/2, Kwart i, Acntde 0,50 en Zestiende /ovaS<?ts. Bi} riezelven wprtlt GENERAAL CONTRABOEK gehouden. Uq- C. SCHEURWEGH, geadmitteerd Dobuant der Kon. Ned. Loterij te /--lisfin^e»ziln in de I3afte Loterij te bekom-n Heele en Gedeelten van LOTEN, ill Koop, alsmede in Huur voor de Eerste Klasfe, waarvan de trekking begint Maandaadeii 28 Maart 1825. Bij denzelven is een extra goed BILJARD te ko<)p, lang ruim 3; Ellen en breed ruim i^ El. DEMERARY AND ËSSEQUEBO. X^e untersigned, in Capacity as Deputy First-Marsnai of the üntted Colony of Demerary and Essequebo, advertisesby tnese presents, for the first sicond and third'time that he will, bij virttïe of certain Sentences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony expose and sell" at Public Execution-Sale, the foUbwing PLANTATIONS, with theiï CultivationBuildings, Slaves and further appurtenances, viz: FifUij. - In the month of May 1825, the COFFEE-PLANTATION ff'ESTFÏELD, situated on the Arabian Coast of Essequebo, tne properly of the Estate of ff''«. Brcretondecea^ed. In the month of December of same year, the SUGAR PLAN fAllOTSiS /iBERDEÉN^, situated on' the West Coast" of liss.qui- bo, the property of Ralph Cook;— DOMBURG, situated on Wakenaam IslandlUver Essequebo the property of Duncm Bit- chaian, and m\:EJ, situated onTroolie Island. Essequeno the Xln^ ^f //-», Bur'eesf; - also the COFFEE-PLAOTaTION JACOBS CÖNSTMTM, situated in Canal No. 1, Wesi-Bank of the River Deuierary, the property of the Estaiie of Mrs /^^i-^, deceased, and Four Sixths and one half Sixth of the CO I fO.V- PLANTATION yOORZIGTlGHElü ,s.imt&é on Maliate-Creek the property of S. van "s GrarefarJ. The Tod'icium of Pri et Cbncurremia: on the Nett proceeds of the aboVe SiU ^>i\' be held bg the said Honourable Court of Justxe three months' «fter the respective days of Sale, for which reason aU those, who may pre tend TO have ar.y right, title and interest to the i\ett proceeds ot said Pianw- tions, are herewith, by him, the untersigned Deputy tirSt Marsli,! ol saio Umteti Colony, summoned to appear.in,person or by their Attorm.'sto lay their Claims in Hue form before tne Honourable C^Utt of Justice ol saiU Uni- ted Cciiony of D.merary and Ess^-queno, at their respecti%e Sessions in the following months, viz: u In the month oTAugust 1825. for Plantation/r«r/7^i<and in the month of December of sam'e year, for Plantations ^todeen, Üombmg, H^gea, J a eoba Coitantia and Four Sixths and one half Silth of Plantation l^oor^ié 'g- heid, under a peiialty th'at agéinst the Don appearets will be proceeded as the Lair directs.- -, j,.. The invemories of thé above s'taterf Plantations are daily to be seen at the Có'unting-Housei of' Mest HALL Mc. GAREL C°., No. 7 Atwm- Friars-,. Londen, and P'. J. leJOLLE, E^qr.Amsteraam. èé'merary and Essequebo, this 15 December 1824. J. D. HALEY, Depmy first Marshal. HEDEN KIJKDAG, des voormiddags van 10 tot l, en de's namiddags •»*^S tdt 6 tiren, op de Groeniaarkt Wijk B^ No. 28 van meer.:emelde fr«üe verzameling BOEKEN, KONSTPRENTEN. LIEFHEBBERIJEN eiril?. W^é op aanOaanden Maandag en volgende dagen zullen verltucht wor- éen, doofde Boekverkoop'êr» 5". Oomt en S. v»tt Bint hem. Men óp 2attirdag den a April 1825 j des morgens om 9 uren precies, tflTSve^JaVn vsri dên Notaris Mr. Ad<iadn van de Graft en getuigen, aan de ZAAGMOLÏÉNS buiten Midd^Ibofrg, publiek prefemeren te verkoopen eene *»rüy'GEZ/ïAGÖE HOUTWAREN, bertaandein: r 4'r5ó6ó Stt»ks Dennen etJ Greinen ACHTERDEELEN, 2 4 sooodito SCHALEN, 2000 dito SCHRODEN. yóprts eéflê p'aïrij benoèn én Greinen ROUWE DEELEN van o,Ó29, 0,020 en 0,034. irené pfe'.ü Öérinétf HARTKÏE DEELEN, v*n dezelfde dikte. tr pa?dj ÓréfnéiJ RIBBEN. *an difFereme dutte, lang 6,Ro tot 8,30, ft "pinij ^Elften RIBBEN, van §,gff tot %\^i lang èj ■ërrfé partEiken DEELEN en PLATEN, van diverfe afmetmgen. WeaH'.fini] Greinen DEKDBÊLEN, van |,?|f, breed 0,331, lang 8,06'tot 9,56. fnWiwé izté vier'Taatstgemelde Objecten »\\edtaulprix verkocht wörtfen. Alle welke Houtwaren drie dragen voor de Verkooping, in den Polder vaft ■»óorfcht**Vn MtJlSni, ter betigtiging genummerd zullen liggen, met Ij Sj 3 «nz- *^AGA2ijN VAN BÉHANGSÉL-PAPIÉR. De Prijzen eelijk gertéfd Bjéj de eériie Koninklüke Fabrijk van den Heer ran Celder Parys, té Brns- fe bekomen by J-, J. REYZINGHS, P. A. V£RSCKAFF£LT. Bioe:r.ii; te O^ni, 2a!, óp Doi)JcrJ>i{-J.-n «-^ Maart i8a^, des voormiridt.s ten tien uren, ten overflaan van deh Notaris f). J. vandfr Horst Seilé en Betuigen, in het H eren Log'ment van Oran. fVafliret. döén verkoopen, eene aanzienlüke verzameling \an fchoone PLAN TEN en Bl.oE MOK WASSEN weiké 'daags' voor de Verknoping-voor een ieder zulten te zien 7ij". G. J. SCHONHOLZER, roet er woon veranderd zijnde van de Gist- ftraat naaf de Lantjendelftfchuins over het Gasthuis, maakt het Publiek bekend dat hij Is voorzien van een fchoonasfortimem SPIEGELSSCflIL- -pE.RJJ-EN, extra fchoon BOENGOED, Mahonie en gekleurde MEUBE- liÉN, alles naar den neuwften fmaa;c gemaakt. Hij recommandeert zich in 'de giXDSt zijner lladi;enootenverzekert een ieder die hem wil begunstigen van góèt}' werk* te leveren en voor hetzelve een jaar in te ftian, en kampt tegen de uitlandfche Meubelen in fchoonheidwelgemaakheid mode en prjis. Bij den/.elven zijn twéé bekwama KNECtlTS benoodigd. J_^. DE ZEEUW maakt aan zijne be>;un':1ii!ers beke.id dat bij hem zijn te bekuinen, beste witte en rtwde Aardappelen, vrij van het water en goed in de kook; alsmede Schaaf en Mectkulvn, liuskolen. Beuken V'aamhout en Mutlaard, Brabandfchè Kaarf'n gedopte en geüurene; ook LUikfcheKag. chelkolen en best Langflraats Hooi. .Maakt ook nog bekend, dit P. van H/itk in lading ligt te Bru^J'-t, en allen die iets van B'Ur-fel op Middelburg mede te geven hebben, adresferen zich te Brusfel, op de Hootkaai, bij de Weduvi^ Hï)nf:nans. JOSEPH VIOTTA, van Amterdnm\ maakt zijnen geëerde Begunstigers en verder het geëerde Pnbliek bekend, dat hij alhier gearriveerd i» met een geheel nieuw asrortintentb-ltaande in diverfe Merinosfe, Tisfn en andere DOElvEiV', SHW ALS en FICUUS benevens een fcnooi aifi.riiment zwarte en gekleurde FLUWEELEN. Ztjd-n, Kemelsharen en Pi kée^ V E STEN- STOFFEN. TAFFEN, LEVANTINES en GROS-DE-NAPLESMani enVrouWen Zijden KOUSEN en HANDSCHOENEN, fupra fijne zwarte en gekléurtte Zijden DASSEN; alsook eene aanzienlijke partij Mans en Vrouwe veritable Hoiidsledere-i Haridichoenen a 75 cents hetpsar, en Dito gekleurde i 60 cents. Is uitgepakt m het Herren Logement van Oranje, in den Lan« genrieiff', en zal blijven tot riad'^re advertentie; beveelt zich in het aandenken zijl^er aeêïrde" Begunstigers, belovende eene extra civiele bediening, I. BAROEN ber.gt, ziine BROODBAKKERS-AFFaIRE heden te heirien geopend, in de Bakkerij van Lig/iaiin de Wïienaarftraat te (''Itifi'gen; belooft eene prompte bfdiening, zich in de gunst en recommauda. tie zijner Stadgenooten aanbevelende. Uit de hand te koop een aangenaam SPEELHOFTJE met Zomerhtiir, Woonhus en Stalling, rtaande en gelègert inden Stijflelweg,Lett.C. No.^oi nader adres bij ititi HénJüm'. yerrtoid een Burger JONGELING benóodigd, beneden de twtalf jaarf nader adres bij den Boekbinder Hoo^ervtntop de Vlastni'kt. JToi-e orHtnt ijke DIENSTMEID die met de Pot en Wasch kan otn'itan, met Mei henoodigd; te hevn^en hij den Boekverkooper Hi'nJtikfe, ferliond een aankomen-^ MEISJE, niet beneden de 15 jaren, benoodigd op de Heeregracht Lett. E. No. 36. G O M M A. Dit overheerlijk middel vindt alon, en zflfs buiten het Konifisrijk, den meest vereetendeii bijval, terwijl l.et ookblijkens nog dagelijks inkomende berigteii, geheel aar de verwachting voK'oct enjieene loftuitingen aan hetzel. ve geüev>en overdreven zijn geweestztjnde vooral van het groO.ill.- niuvcor teringrchtige, me't de borst (ukTtelénde hoest^rndé, flijmue en zwakke lij« dersalsmede Ih tiloer!fpuving:'n en maaipijnen van het ho.jglle belang. Het zelve is voor de Stad Midculburg vi'rk'ij;ibaar geiVld bij den Heer C. vs» Overb'<rkeApotlieker, voor 3 - ïu het heele en t - 60 het halve dub bed" verzegeld Pasje, in;i een berigt omtrend bereidinj, gebruik enz. J. C H. VAN H AR INXMA, Apotheker te heeuvfarden. TOONEEL-BERIGT rooa MIDDELBURG. On HEfiËN den 19 Maart 1825: DE ONTKOMING VAN HUGO DE G1VOOT UIT LOEVENSTEIN, Vaderlsndsdi Tooneelfpel in drie Be- driiyen, door B. If^. tfarnRv^k, Bsz. Na hetzelve DE KUIPER, oi ie Minnddi in dé Ton,- cowiek Balk't-Pantomime; beide nooit alhier vertoond. PRrjS COURANT DER voorn:iaMstr EFFECTEN, Ter Heurze van/iinsterddiiidtn 16 Mn"rt ^825. pCt'. NÊ'DïR'LANDsCHe Fondsen Werkeliike' Schültt Rest. Uitgert. dito ijj Kans Biljetten f %(5i i AmöVtil'atie Syndicaat 994 a Domi-'ln Lost-nten S7i 4 Loten van dito.'t (lel. 88 j a Aand. in tfe Ned.'B. I35!^i354 Aand. Handei-.VÏaair.103^*104 FifA'NScuiÈ. Infclli'.'Op"t Grobtbb.k' Duo Op' dilo80 UuSSl^-CIE. Ob'Iigat.ftil Hope Co 59 57 99I 0,1 «91 i 8oi 102J.M02J pCt. Prüissische, 5 Obltg. Neg. Londen.. 107J4108 Spaansche. 5f Oblig. bij Hope Co. 48I Couponsper ftuk ObsTENRIJKSCHE. Oblig. bij Goll Co. 89 i Dito75 Weener Certificaie'53J i A9l 89* 75Ï 54J Nationale Bank-actien 1428414311 6 Infchr'.op't Grootooek 53J a SSjlS' Itamaansche. ■\Ionte -ij Milano.. Napelfche Certificaten PRIJZEN VAN HET GEDISTELEERD, Té Schiedam, aén \6 Manri 1825. Jenever', Kec Nederlandfche Vat, zonderfust, f 17 Afösierdamfche Proef, n n n ZflTider de Belasting. i 21 5'?. 60. STAAT VAN MIDDENPRIJZEN der OBJECTEN van MARKT ENZ., te Middelburg, op Jen 17 Maart 1825. Mud - 3 ïijfefcjiiM TrWJ'i'ijfi^nyfatt Seisbrug Lett ''-■ 3 2 3 6 5 Tarwe ilögge Oerst Haver Boekweit Wittebotjiieri Groene Erwten Graau^^'e Erwten Aardappelen BROOD, VLËEibR, iiiirfdPond Kalfs Schapen 50 Als voreBé 50 50 00 <5o 50 i jjfet iangevoefd. I 80 Pis. - 35 - 5° - 35

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2