MIDDELBURGSCHE ÊM^: COURANT.' i No. 34- Zaturdag den 19 Maart. -■t-y H I E W S T TJ D 1 N G E N z ':z:':^ .'i^::-y- ^-^/f- --^ b^^ttingei ^varen. Met de i^J^iJ^i^^^^^^i^: :^::i-^-^::^t BESTUREN biv D M INISTR ATI J^N PROVINCIE ZEELAND. l^ATIONALE MILITIE. nge n t f DUITS FRANKFORT den ?i m-^art. C H L A N D. Een brief uit KonJtanfin;pelvan den 10 en meermalen zich zelven en zijn fcheepje aan eene lijn vast;r-?honden,'Heb^'rtt«''\. de, voer hij voort te helpen en te redden. Hier venchaite hij voedfel'voöf"^***^ menfchen en veedaar weder voorzat hij van drinkwater. Op den ö^om^' T^ dekkende dat een huisje op drie kwartiers afihnusvernield was, rpoe"StWJ- zich, DU voor het eerst door een ander geholpen, zelfs in "den n»cHt «i»ï fcnen den 5 en 7 naar eenen molen, (i-.a z ch voorzien te hebben van eenfge ponden broods voor onge'nkki^en zoo hii die mo^t vinrfen)om er raenfc!?e'n te zoeken. Na eene vaart van ruim een halfuur, komen zij ter bedoeld* februari) meldt het volfie-ide He hoofdHad was dezer dajen het tooneel van onrusiige bewejr"Sen waaraan echter noch Grieken noch Fra-'ken deel ramen. Vier ona's vai' janitfaren hadden zich lot opland laten verleiden. Ver- fcheiden (laf rfficieren fpeelden daarbij eene hoofdrol. De groot.vifierde i-i* der janitfaren en de at;a pscha van Bujukdere fnelden toe, en waren dag en nacht werkzaam om ec>n algemcenen opiland teien den fultan voor te ko-j pjwre en vinden vier perfonen, zijnde man. vroDw^moeder enlüud, men. Eenise uren voor het bepaalde tijdHip van den opftand, had een janit-1 die, op eenen zolder herwaarts gedreven, hier bijkans drie dagen van eeti fsar het geheele komplot verraden, en daardoor aan de regering gelegenheid weinig raauw meel, ééie uije en een weinig fneeuw t;e!eef'd hadden. O 1 verfchaff om zich van de hoofden te verzekeren. 7a] zyn met 30 andere j welk een gefchenb was voor dezen, het mede gebraji^e brood} H<xvni\g perfonen ter dood gebraat geworden. Maar tevens is de «ga der jaoitfaren, dankten zij God voor hunne redding en helper.'l Eindelijk brak de 7 aan, die om zijne ftrengheid gehaat wasafgeiet." j w«irop Crenechter in <ii[) avondeenige ontfptnning genoot en zich voof Hamburg den n momt. Van Stokholm fchrijft men, dat bet goo-1 het eerst, finds den 4, van drooge kleedden voorzag. Nu,eerst rb befefta vernement der Nederlanden den wensch geuit hebbende om met Zwed.'n te Gr<nn zijn eigen' toertand-, zijn eigen verlies, Aan vee, vischnetten en an- onderhandelenwegens het meerder ajnkroopen der betrekkingen vankoophan-j dere goederen had hij de waarde van zes i zeven honderd golden» verloren; del, Z. M. de ijoning dienvolgens aan het commercie-coUegie bevolen heeft1 een verlies, dat hem en zijn thans zeer behoeftig gezin, te meer moet "knel. ea» de afgevaardigdtii der kooplieden en fcheepsreeders van Stokholra en van 'en, daar dit zijn ganfche bezitting uitmaakte en hetwelk hij gemakkelijk bad tie voornaamfte ftapelplas:fen óet rijks hieromtrent te hooren en btin gevoelen in te winnen over de vraag, of niet het ophcff.n van het product-plakaat, ten opzigte der Nederlandfche fch_^pen, onder beoing van gelijke voorregten voor deZweedfche in Nederlandfche havens, voordeelig aan den Zweedfchen han del zijn zoude. SPANJE. MADRID deo 3 maart. Z. M. is wederom «rij ongefleld. Toen hoogst» dezelve zondag terug kwam van eene revue der koninklijke vrijwilligers, fchreeuwde een man, die het rijtuig van Z. M. genaderd was. herhaalde malen: Dood aan den koning." Deze beleediging trof Z. M, zoodanig, dat hij zich dadelijk ongerteld gevoelde. De man werd terf>ond gegrepen en b.'« kende zijne misdaadvolhjrderde in de beleedigendtle uiidrukkiügen tege: den koning. Waatfchijnlijk is de ntensch krankzinnig, hetgeen weldra blijken zal, d»»r men niet zal wachten met zijn proces op te maken. F R A N K R Y K. PARYS den 14 maart. De prins van Metternich is gisteren avond hier «angekomen. Offchoon dei ministers ecbtüenoote hier reeds eenigen tijd zeer ziek ligt, fchrijft men deszelfs eigenlijke komst aan een zeer belangrijk ilaat- kondigoogmerk toe, betrekkelijk de zaak der Turken en Grieken. iVIen zegtdat het Spaanfcne kabinet een of. en defenfief alliantie- traktaat met Rusland hoeft eefloten en dat de ratificatie van dit gewigiig Hult doof keizer Alexander, te Madrid in aangekomen. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 14 maart. Men verneemt dat Z. M.ter befchikking van den heef gouverneur van Zuid-Brabandheeft doen ftellen oe benoodigde fom tot het opmaken der voorloopige plannen eer vervaardiging vio een ka- caalhetwelk van Brusfel tot aan zee zoude loopen. BRUSSEL den 16 maan. Z. Exc, de minister ^pptHus 'm gisteren, en heden '/-. Exc. de baron Fagelvan hier naar 's Gravenhage vertrokken. Eergisteren avond is in deze flad overleden de heer v/ia Cobbelfchroj ftaatsraad, prefiJent der Koninklijke commisfie voor de gellichten van puoliek onderwijs, voormalig profesfor aan de univetfifteit van Leuven, en daarna de ken vin de faculteit der regten in deze ihd. Aan den koophandel van Antwerpen is offic ë^I medegedeeld dat de keizer van Rusland, bij een mai.ifest van 28 december 11., ten behoeve der provinciën aan de Oostzee, de inkomende regten op alle vreemd zout heeft ver minderd; zullende gezegd anikel inde havens van LyflandEstland en Cour- iand, gelijk mede in de IJad Nerva 10 kopeken per pud minder betalen dan voorheen, dus, in plaats van 35 llechts i^ kopeken. In de haven van Pe tersburg, in het gouvernement van Archangel en langs de geheels linie der landt:renzen zal het oude inkomend regt blijven gevorderd worden. GENT den 16 maart. Er heeft in den avond van den 14 dezer te Ma. rakerke een verfchrikkelijk ongeluk plaats gehad: Twee tachtigjarige echtge- nooten zijn een prooi der vlammen geworden. De grijsaard is eerst in den morgen van den 15 overleden, doch de vrouw is dadelijk geheel verbrand. Dit ongeluk wordt aan dronkenichap van laatstgeraeldetoegefchreven, en (Irekt dus weder als een affchrkkend voorbeeld van de omzettende gevo'gen van \ltZ) nfn,;:'^/" '■^huldig maken. MIDDELBURG den 18 maa t. Bij het gouvernement van Zeeland is ir. gekomen een coupon groot 1. - 50; als g,ft voor de noodlijdenden door den ],ingften watervloed door den wel eerw. heer J. A. Kanten predikant ïnH Tl? burgemeester aldaar te band gebeld, waarmede overeenkomllig de intentie van den gever zal worden gehandeld. Extract uit de LeewxarderCourant EEiN den 26 ftiirusrij. Onder dt «dele daden in ons vaderland ook in de jonglk overftröoming7ema7^rd,en d.e van Harmen Jan, Groen, wonende te Vierhuis onder St. lohamiisea van den i maart iSs?. .BEER.ENTEEN den 26 fei^rusrij. Onder de menif-vuldige fchoont en vader vaneen huisgezin, eene eetfte piaacL^HeV irbeke aan bpurt door de overfiroom d dat deze i M 4. 5 Cl 6 fenrnarij bijna geheel verni-ld Sn - SVoLZT ""''- v:!.rme,din waa I lijn. De ftorm en de groei des waters to: óen 5 aanhoudend ziirde de gemeen.chap tusfchen de bewoners dezer b.nirt genoeg a ^eV.r* fneden. Zonder het grootlle levensgevaar, kon het holle water t w ,k io 2ever.een tweede voet het land bedekte, niet bevaren worden. Veler agen hopeloos uit naar redding. Daar, wa.r m.n nog eenig vaartuig ter beSiikkn" z'elve It r'r^'" "e.vrcesleliike golvmg des waters al e gebru u^. n oogen te zien, -- welk een nenkaeeld Slechts een eenig mcn«ch waadde het leven van acht en vijftig perfonen. Heerlijke prijs- Reeds op de de «o^gensten negen uren, dankten hem zes menfchen hun behoud! Gete'ela hen, de woede des waters trotfcrende, gaat hij voort. ^«"«.«1. tuigje.,et alleen des daags maarzeifs des nacnts -, -^-'lijk had kuiinifn beveiligen, zoo hem de toelland zijner natunrgerooten minder nt aan hec hart gelegen had. Brave man! edele redder! dat God o door men. fchen, die de grootte van uwe daad en uwe opoffering kunnen gevoelen eo uaar waarde fchaiten, beloone en zegene op aarde." Men Üelt voor om het lot van den menschlievenden Crof»» voor de toekomst te verzekeren, door bij infchrijving te verzamelen een fonds, groot genoeg tot aankoop eener lijfrenteop denzelven te vestigen in een der contracted van levensverzekering hier te lande bellaande. Ieder infchrijver verbindt zich om te betalen de fom van vif guUm zonder meer. De heer Mr. IT. de Brauv bsefc zich voor de Infchrijving alhief wel willen belasten; men kan zich dus deswege bij zijn ed, geftr. adresferen. HERPACHTING van hu Tol-regt aan Nieu-j> op te rigtene To'.palen op den grotten fVeg der ijle klaife no. 3 in Tholen. Op Maandag den ii Maart des voormiddags ten ii uren, zal, onder na dere goedkeuring van Z. Exc. den Minister van Binnenlandfche Zaken, On. derwijs en Waterflaatdoor den Gouverneur der Provincie Zeelandof bij des zelfs afwezigheid door één der leden van de Gedeputeerde Staten, in tegen woordigheid vin den Hoofd-Ingenieur en van eenen Gedelegeerden van de Administratie der Reg'stratie en Loterijenop het Stadhuis te Tholen worden overgegaan Tot de Herpachtlog der op den 8 Maart 1825 verpachte Sfte en pde Ttjl- leo, onder de Gemeente Seh;rpeniife en PoortvHet. de eersigemelde te plaatfen in de nabijheid van het Veer te Gtriihotk, zoo al* bg de Verpachting nader zal worden opgegeven. De Tolpalen zullen voor rekening der Pacntersvolgens het vastgeflelde model moeten worden geplaatst. De Herpachting zal gefchieden bij opbod en bij het uitgaan van waslicht. De Koninklijke Befluiten betrekkelijk de Verpachting en den dienst der Tollen, mitsgaders de comiitien van Verpachting, en eene model-teekening van de palen zuilen ter viOe gedeponeerd worden in de Bureaux van het Gou- vernement te Middelburg, en van den Hoofd Ingenieur aldaar, mitsgaders tec Stads Secretarie van Thoitnen in de Gemeentehuizeu van Scherpeniife en PoortvUet. Zoileode aan de Gegadigden op den dag der Herpachting de vereischte in lichtingen worden gegeven. Middelburg, den 14 Maart 1825, De üouvernenr van de Provincie Zeeland VAN DOORN. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG^ brengen bij dezen ter kenr.isie van alle degenen, die daarbij eenig belang mogten hebben, dat de tweede zitting van den Militie.Raad zal plaats hebbeo, op Donderdag den 24 dezer des morgens ten negen uren op het gewone Lo caal in de Abdij binnen deze Stad dat voor dezelve moeten compareren alle de in dit jaar geloot hebbende Perlbnen welke vermeeuen reet op vrijllellin« te hebben. o r j Wordende mitsdien alle belanghebbende bij deze aangemaand om zich op voorfchrevene plaats en uur voor den Miütie-Raad te fisteren. En opdat niemand hiervan onkundig blijve, zal deze worden gedrukt, «f-' gekondigd en aangeplakt, mitsgaders in dezer Stads Courant geplaatst. Gci^aaa ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 17 Maart 1845. Burgemeester en Wethouders voorro;iail% B Y L E V E L D, TerordonnantievanHnnEd. Achtbaren,- J. F. B Y L E V E L D Sectetaris met zijn rank vaar- -ichaffen. Een ichip coobeh^bi^;;-;;;; e;;/^^;:";:; irt^l^^^ fthoon met turf geladen, ver.lrekce Groen ten berg'plaa s de «redd'en' S^. f G°'^. - den laten avond van de'',, reed T.ttL Beo hun leven te danken. Nog genoot Groen Al de Sollicitanten welke verlangen naar de vacante Posteji van SCHOOL- ONDERWIJZER, KOSTER, en VOORZANGER, in de Gemeentevan MeUi- en Mftriekerke, in het Eiland Walcheren, te fdliciterenworden vet. zoent om ingevolge de uitvoeriger opgave en uitnoodiging in da Bijdra' gen van het Scnoolwezen voor de Maand Janiiarij dezes jaari, lich met hunne benooJigde akten en bewijzen'van goed zedelijk gedrag, aan te meldea bij, den ondergeteekerden. Schout der Gejieente, vóór of uiterlijk op dea 31 Maart 18:5; terwijl al de Sollicitanten, alvorens toegelaten te worden, bij dezen worden u;tgenoodigd om bunne gaven voor dea Kerkedienat, aiA den Kefkeraad en Gemeente te iaten hooren. F. J. LOUWS, Schout.; De GEMEENTE-R.AAD van PHILIPPINE, Provincie Zeeland, bt*Bgc bij dezen ter kennis van de belanihebbend.'ndat door. het ovprlijden van 'Jfohanries /AnJncus Snouci, de Post als SCHOOL-ONOERWIJZER binnen - I i^""^ Gemeente ii uomen te vaceren; en rtwoen micsdien aide genen, welke aeen rn,r I 7nnd7, 54 Peffo- genegen mogten zijn om na denzelven te dingen uitgenoodigd zich vóór geeo rust I Zonder verademing deu iaatilen dezet mandin perfoon of met gefrankeerde brieven, té vtrvoe. «i^,-. :^C.'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1