f MIDDELBURGSCHE C o U R A N Té K No. 33. Donderdag den 17 Maart*. s r E u rr s T fj D J N G E 7v. N D E N. Z E E TT I N C E N. uK4 pa. di o l. ea vnt Ut te de r I o I S C II E E I L A ORFU i"ep 3 2 ■,,énua:ih en verfcieirf<;ii liorceii De llaii Si. Maura (<'p de lonifche eilander) op het eiland Leiica.lie zijn ten gevolde va.. eene aardbevim?we;ke den 19 dezer maand heeft plaats gehad, vernield. T) de (lad is (lec^is het hu sdat van den ac'iiirgswaardigen heer Zarabelly rrefident der re^jthsrlc, b-i'ven lUan. Alle gebca.ven zijn zoodanig befcha- digd, dat dezelve ni«t hetfteld kur.nen worden, noch tot provifionele woning der arme ir.Wiiners kunnen oienen. Vier en twintig meiifchen zijn in de (lad j onder bet puin begraven en omïeSoraen en drie en twintig gekwetst; vier en mogend'eden niet zal geiloord worden 96,000; de Metterlanden 90.000; Groor-Brittanfe 86.000 {^anê^yf^ SsidI'neo 76.OCÖ; Zweden 65.000; Bcyeren tfj.ooo en Dei>emarlien.»V,^^«f^, Ale de Staten, die minder troepen hebben, behocren tot den derde(r>«nij'7' zoo »!s Wortemberg flejfen Ba-.en enz. De vier groote .Mogendbètt?tt we.ke hét Heilig Verbond uitmaken, hrbben volgens deze opgaaf eene .*<kei>-' lijbe magt van zestien honderd veertig duizend man ter hsrer befchikWng." Het minifterieel avox^blad zeatdat RnsJaid, zonde-juist tieii ftip goed te keuren, dien Engeland omrre^-t Zu'd-Amerika gen.imen heeft, tndes- zelfs antwoord heeft getoond, dat de goei^e verlli.idhoudmg ma cheVbejd* dertig zijn er in de dorp-^n omgeiioiTien en nog een grooter aantal zwaar ge- kwettc. Onmi<riIeli}k na de aaiöbevirg, heeft een ti«rke regen, welke i>og voortduurt, den ongerukkiiemocdand der ingezetenen nog verergerddoor de weinige goederen en levensmiddelen die men. te midden derpuinhoopen, had kunnen redden, te bederven. De ellende welke in dit ongelukk g land heerscht, is niet te befclirijven; geen aandoenlijk mensch ksn dezelve met een droog oog aanfchouwen. De (lad Prevefa heen ook veelgeleden, Deze Midbeving heeft zich aileenlijk op de kusten doen gevoelen. Zoodra men de droevige tijding van dit oiigeiuk alhier ontving, haastte zich het gouverrement met het remen der KrachtdadigOe maatregelen ten eince die ongelukkige eilanders te hulp te l'neilen, In weerwil der tegenwinden zond hejzelve dadelijk 's konings fregat de J^'^yademet alle l'oort van voorraad, timmerhout en ambachtslieden derwaarts af, waarcoor het lot der ongelukki- geo eeoigzins verzacht is. ITALIË, NAPELS den 31 februarij. De koning heeft eene demarche gedaan welke «Igeroeen toegejuicht is geworden. Hij heeft zijn aanzoek voor de fpoecge ontruiming des koningrijks door de Oustenrykfche troepen vernieuwd, tevens verklarende, dat hij voortaan de beharing van zijnen troon en zyne regtenal, leen aan zijne onderdanen wilda-toebeirouweo. Men verzekert, dat de hfer Puerioeen der welfprekenHfte redenaars van ons voormalig parlement, welke naar Florence gevlugt was, nit zijne ballingfchsp terng geroepen is, Eene opmerkelijke daadzaak, waarvan wij de echtheid kunnen waarborgen, heeft de liefde des volks voor Zr. Ms. perfoon en het vertrouwen der natie in hootstdeszelven vermeerderd. Iemand ,ieteenigedagen geleden, gewaagd hebbende, om, in tegenwoordigheid des konings, oen naam van Willem Pépé (zijn broeder, de generaal Florestan Pépé bevin t zich (leeds alhier)weike caar Engeland gevlUrU is, uit te fpreken hernam Z. M,zoo men zegt, met groote levendigheid, en zonder in het getinglte te aarzelen; Pépé is een man van eer, een vriend van zijn land. Ik heb denasuwe betrekkin,;en die ik met hera ond^rhouJen heo, en welke mij in (laat geileld hebben ora t^e van dit Departementgehouden op den 5 januari) hem wel te leeren kennen eu naar waarde te fchatten, niet vergeten. It zal den: niet dr»ten met hem bewyieu te, ^«veo van de achciog, die ikvoorbemkoes- PARYS den 13 móar:. Z. H. de prins van Metrerufch wo^dt T*odeR oC morgen alhier verwacht; hg til aan het h6itl it f/e.'haAi^ la 4i Ut ie Pa»xafilappen. -. NEDERLANDE N. LEEUWARDEN den 10 maart. Op den 6 dezer, heeft de eerwaarde kcrkeraad der WaaPche Hervormde Gemeente te Leeuwarden, ter vervoKing van de vacature, ontdaan door het vertrek van den heer Ds. G. H, De^ prat raar Rotterdam, uit het voorheen gemelde drietalberoepen dêawel eerw. zeer gei. heer Ds. ,1/. /t. van der Bank, Predikant te Luik. 's GRAVEMIAGE den 14 maart. Gisteren is alhier overleden, in den ouderdom van nagenoeg 83 jaren. Z. Esc. rar. Joon Ccmilis van der Hoop, gro<itkruis der orde van den Neiierlandfchen Leenw, minister voor de Marine.' MIDDELBURG den 15 maart. U'ij vernemen dat de algeraecne "collec-* tevoorgefchreven bij Zr. iMs. befluit van den 9 Februarij 11. no, sa ten behoeve der iwodlijdenden door den watervloed, in Am Provincie'beeft op^ gebragt eene lom van ƒ31,5-3, daaronder niet begrepen de bijzondere gif. ten, van welke in onze vorige Nos. van tijd tot tijd is melding gemaakt, roch ook het alhier bijeengezamelde voor ds geleden hebbende binnen deze Had zelve en hetgeen fpeciaal voor de ongelukkigen in de Proviadc FrUt* iaud reeds is en nog wordt ontvangen. PROGRAMMA. FELIX MERiriS. DEPARTEMENT T E E K E N K H O E, Op de jifte Prijs-uitloviDguitgefchreven den 7 April 1833, heeft het Departement ontvangen: t°. Negentien in den Winter van 182a en 1823 geteekonde Akademie- beelden. 2». Tien m den Zomer van 1823 gefchilderde Akademiebeeldea. De openm.; en voorlezing van de llotfom der beoordeelingen over dezelve,. had piaats in eene vergadering van al de leden der Maatfchappg en der werken* 1834, eo werd bevoa- «er.' DUITSCHLAND. FRANKFORT den ii mnart. Brieven van Tiest van den 26 februarij melden, dat de tijding van ae overgave van Patras aan de Grieken zicfa niet bevestigt, In Servië fchijnt de rust geheel lierfleld te zijn, ten minde had een Tartaar, die van Salonichi te Belgrado aangekomen is, geene verhindering op lijne reis ottmoet. Te Kondantinopel hebben wederoprt)erigheden onder de janiifaren piaats fehad. EMBDEN den 2 maart. Het alhier heerfchende gebrek aan water is zeer drukkend geworden. De wti}iige door het zeewater bevrijd gebleven regen bakken zijn thans grootendeels ledig. Men haalt thans water van Halte; doch hetzelve is voor de geringere klssfe te kostbaar, die hare toevlugt tot bet be dorven bronwater moet nemen. Het zeewater verlaat allengs het land; Oechts de lage ftreken daan iwg on eer water. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 11 maart. De jongde zittingen van het parlement hebben weimg belangrijks opgeleverd. In het Hoogerhuis was, den 9, de koninklij- ke foerkeuring op de biii, wegens de ongeoorloofde asfbciatien van Ierland, iBgekomen, waar door deze bill tbars kracht van wet heeft bekomen. -- Door het deze week te Liverpool aangekomen fchip de Bindoitan het- we:k Calcutta den 7 november II. veriiet, heelt ding ontvangen van een opiland fpoedig, maar met het uiterde geweld, gedempt is. Met de Birmans is men erndii handgemeen geweest en in eenen aanval rp svijands verderkingen nebben de Engelfche troepen, in weerwil hunner dapper.ieid moeten terugtrekken. Over het algemeen kan men echter n.tde officiële berigten opmak.n, dat er gegronde hoop belUat, om dezen oorlog eerlang gelukkig te eindigen. SPANJE. I ^^'^^^'P "f" Z'*'''"'"'/- Men'regtdat het pla'n A^r amnestie gere.-d laj, om beCend geroaaKt te worden, toen ha gouvernement eei-sklap. bevel gegeven heelt-, ooi dssrmede .;iet voort te gaa;.. Vee iieden fchrijven béllu't toe aan den invloed van Rnslsn.l. wiens geza hnve llaat en dageirks zijne overige leden va;i het men hier eergisteren de tij van een Indiesch regiment, die mtusfchen lilt in groote gu^st ten opwachting bij den koning maakt terwijl de ''orps diplo.natiek er minder dikwerf verfehijnen van het meer gematigd delfel, hetgeen men geloo-de, dat het gonverne- lZJ.n,l -^"^ «^'i" geheel terug PAnv.M R A N K R Y K. fi.iin. «''«r/. Mee de corcept-wei betreffende de fchadeloos- nchng ,s men eindelyk heden in de ka.ner der afgevaardigden tot art. l, gekomon, en zijn alle de artikelen door dezelve ka:ner aangenomen zoodani' geamendeerd als coor de commi.^fie der k.mer was voorgedeld en met ver! werping van alle veroere daarop voorgedragen amendementen, behalve eenige wem,j;e, waarvan, buiten de reeds bekende, een der vooruaamde is dat de nqu^at.en, beneden 250 fr. renten, .niet in 5 jaarlijkfche termijnen, ma,r len^;a.ts"hJb' «"1^ jaar, met genot van ssjunij 18:5 af „n, zul- ir.TT^''' ministeriele papieren vindt men eene berekening van deland »^««t der ver.ennlendeStscen van Europa, vokers welk. Kus'and 60c 0-0 ^.ZlT'^'' -.^:.ere ko.akken;Fra.kr.jk;;: oostenrijk 3jcoooi Pr^isien 240.000; Suai.ie i6o,< Dat op de geteekende Akademiebeelden geen pri}* iras behaald, dtjch du lan de gelchilaerde beelden D en wel bepaaldelijk dat beeld op den linker fchooder leunende, met Pnrygiaanfche muts, voórdellende Paiis, het eer- metaal had verworvenwaarvan als maker erkend werd de beer JaK AdjvM KRfSENUN Janszoon. Vootts heeft het Departement nog ontvangen: J 3^ Dertien in het verloopen jasr geteekende Akademiebeelden. 4°. Dne ongekleurde Teekeningen, voordellende Een (lillf'ater, eigtn. flafi/;^5f//e/.fri/, onder de volgende zinfpreuken, als: A. DeKunst^ajt, opgevekt door d'opgehangen priis fi'.ii vrrkzaam naar r<*' maar fchelfle op hare vijs. B. »'j a rien dans ce mondequi ne laiise quelque chose i diüter. rr. Eva£MOND. C. Be Natuur is de liiJs^rtuw der Kunst. 5°. Vijf Schilderijen, vourtleilende Een onderwerp van twee Beelden, namelijk: Het onderhoud van den Prcfet nathan met den Koning david vegeist het gebeulde met U-ia, en uel in hit oogenhlik dat Nathan nat» eene gepaste ^evker.is h:t misdrif te hebben recrgedragenjtgeni Disidsegt: Gij zijt die man." Zie sde Sam. laj geteekend met de volgende fpieuken, als: A. Geen goud ztnder fchuim. B. Het grootst gefc'.etik om "t v:e der torsten af te venden. Is een gejirerge vriend der vkkiooz^ eerlijkheid. HOMSZ. C. Zander i:rbeid ge-.n roem. D. In d\-1ir.<le.flad, Herd kunst gefchat. E. üie jinat, z:e: toe dat hij niet valie. De ftotfom der beoordeelingen zijn in eene, als bovengemelde vergadering» gehctjden den 15 november II,, voorgelezen, waaruit bleek: 1°. Dat aan de Akademiebeelden A, en bepaaldelijk aan bet beeld getee-. kend 23 februarij 1854, de zilveren eerepenning toegeweten was, 3°. Dat de eereprijs toekwam aan de ongeKleurde Teekening, vtxwzieo mti de fpreuk De Natuur is de ieidsvrouv der Kunst 3*.-^08t op het STtiilderij geen eerste prijs is behaald doch wel dsbtfptiif^,- aan het di'k, tot ipreuk voerende: Het grootst gtfchenk em. Ver\'olger,s 7i;n de nsanibrieven geopend, en bevonden dat: 340,000; SfiLJe löo.ccoj de Beide-S.ciiisu I Het der bekrooning waardig gekeurde beeld, geteckeml was door disö heer Johannis Hendrik van West. a°. De prijs toegekende TeeKening, vervaardigd was door den heet Jo«»> NES Christiamus Schotel te Dordrecht, Lid van het Koninkig* Nederlsnrsca Instituut en van de Koninklijke Akademie der Beddett* de Kunsten, n Amueidam. 3°. Het Sch.lderij waarvan de bijprijs was toegekend gefchHderd U A^Ot den heer PiETEa Barbiers. .rtholomeus zcon, te Haorkm.-:. .-vp.-, (^Het vervolg en fot in ons voigettd NaJ*f- VLISSINGEN den 15 maart. Heden is van onre reetJa uaar see (enité het (chip Margarethi joh/jnra, kapt. A. A. Hermoiivan Ainsteïdao TiHf Suriname geiiestiiieerd, m^-t ballast. Van Antwerpen zijn ce schelde afgekomen en den 13 en i^ dezer natf |eo gezeild JJerairius, kapt. R. Foikerts, r.-ar Maltha, met jenever en kaas j the .Vry, ksi.>t. J. Clear, raar Hu;!, met vbs i de Lemmer, kapt. J, Tamme» e,- Z-dsn Rus.', kapt. E. deG. Kluin, be;de r.sar Londen, met boom:'cho(*4 NcpiUi.ei, kap. E. J. Dik met kSaverzaad; de Jonge dmiUe, kapt. J.WoW

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1