COURANT. MIDDELBÜRGSCHE Nó. ZatuTclag den IQ Fetrüafij* NIEUWST IJ DINGEN, „Mededogen en erkeiuelijkhcid, die krachtige drijfveren tot edele daden. K•-^_^!(^fl^>^ l I S T R I E. TRIEST den 30 iani'^ni. Volgens beristen van Corfuvgii den 20 ja- nuarii is de nederlaa? van de partij van Colocotrom en de herftelling der rust in Morea zeker. Londo, Zalmi en Miketas zijn gevangen, en Co- iócotroni, die, naar men zegt, zelf zijne aanhangers zoude verraden hebben, lleefczich onderworpen. a im n D U I T S C H L A N D. FRANKFORT den 13 fiiruani- Te Konaantinopel wordt drulj aan de nitriistin- eener nieuwe expeditie gewerkt. De kapitein-pacha Is alle dagen in het arfenaal. De Porte heeft van het Engelsch handelhuis Blanck, twintig transportfchepen gehuurd om ammunitie en levensmiddelen nasr Coron, Mo- don en Patras te brensen, onder convooi van dertien ooriogOihepen. De Grie ken worden van ds? lot dai; Qoutmoedijier en verontrusten de Turkfche fche- pen tot onder het gefcbut der Dardanellen, hetgeen de Turken heeft doen be. ftniten, omeenige brigantijnen derwaarts te zenden, ten einde de koopvaardij. fchepen te befchermen. NEDERLANDEN, BR.ÜSSEL den 15 februarij. Bij.de opening der zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van heden is aan dezelve eeneboodfchap Van Z. U. cèbragt. ten geleide san een ontwerp van wet, ftrekkende, om ter befchik- kiiig ^an het gouvernement te (lellen een fondsvan ten hoogfle acht millioe- iren guldens, moetende dienen om de rampen te herftellen, door de ftormen, overftroomingen en hoogen vloed van den 3 4 en 5 dezer veroorzaaktan dere ongelukken te voorkomen en de llagtoffers der fchrikkelijke ramp te on- derrteunen. In de vergadering van gisteren zijn ingekomen vier ontwerpen van wet op de patenten 'nsi fa^tvee, het gemaai en de accijr.fen ter vervanging van de concept-wet omtrent diezelfde middelen, welke den 4 januarij laatsleden in gezonden was. Vervolgens is de discusfie geopend over de concept wetten, bevattende de 3de, pde en 12de titels van het Ilde boek, en den 5den [titel van het 3de boek van het Burgerlijk Wetboek, handelende over den eigen dom, het vruchtgebruik, de testamenten en fchenkingen. Na eene vrij lange discusfie is de 3de titel met 41 tegen 32 ftemmen, en heden de pde titel met 50 tegen 26 ftemmen aangenomen. De wet op ds fchutterijen zal, naar men algemeen verzekert, tot eeiie vol gende zitting worden uitgedeld. AIVISTERDAM den 15 februarii. Men is thans in het bezit van denoo- dige materialen tot het beringen van de doorbraak leDurgerdam, en men arbeidt met ijver aan dit voor geheel Noord-Holland zoo belangrijk werkhetwelk men zich vleitzonder onvoorziene toevallenbinnen tieu dagen tot ftand te zullen kunnen brengen. 'sGRAVENHAGE den 15 februarij. De heer Paulus van Hemert ond-hoogleeraar, lid van het koninklijk inftituut der Nederlanden, en fecre- laris van de permanente commisfie van weldadigheid, is den 10 dezer, in den ouderdom van 68 jarenoverleden. MIDDELBURG den 18/«*r«ar//'. Het Koninklijk beduitvermeld In ons No, 20 van den 15 dezer, is van den volgenden inhoud; Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden Prinsvau Oranje-NosfauGroot- Hertog van Luxemburgenz.enz.enz. Gezien de onderfcheidene berigten bij ons ingekomen aangaande de menig vuldige rampen, welke door de buitengewoon hooge Watervloeden, op de da gen van den 3, sn 5 dezer, op onderfcheidene punten van het Rijk zijn Veroorzaakt. En willende, ten fpoedigfte, de gelegenheid voor de Nederlandfche mildda- dighed openrtellen, om de flagtoffers van die rampen, zoo veel mogelijk, in dérzelver hulpbehoevende omfiandigheden te gemoet te komen. Op het rapport van onzen minister van binnenlaudfche zaken, onderwijs en waterftaat, van den 9 februarij 1825, No. 2, Hebben goedgevonden en verdaan: Te bepalen, dat er onverwijld eene Algemeene Collecte aan de huizen der ingezetenen door het gcheele Rijk, tot het- zooeven gemelde eindezal worden bewerkftelligdznüeixle de voet en wijze van gebruikmaking, van de opbrengst dier inzameling, door ons nader worden geregeld, tot welk einde wij eene voordragt va;: genoe?ide onzen minister zullen te gemoet zien. Onzen minister van binnenlarcfche zaken, onderwijs en waterftaat, wordt belast roet de uitvoering van ons tegenwoordig beduit, Brusfel den 9 febn: ij 1825. (Geteekend) WILLEM. Van wege den Koning, (Geteekend) J, G. ue Mey vaü Streefkerk. Ten einde ook in deze provincie aan de weldadige oogmerken van Zijne Majefl<ïit worde voldaan, is door Zijne Exc, den Heer Gouverneur, aan Uee- ren Burgemeesters en Wethouders der Stedon, en de Hoofden der Plaatfelijke Befturen ten Platten Lande in de provincie Zeeland, gezonden de navol gende circulaire: MiDDELBuao, den 17 februarij 1825, „Het heeft Z. M. behaagd, bij befluit van den 9 dezer, n°. 22, te be- palen, dat er onverwijld eene algemeene Collecte aan de huizen der ingezete nen door het geheele Rijk zal worden bewerkftelligdten einde hen, die de flagtoffers der "nuitengewoon hooge vloeden van den sden, 4den en sden de zer geworden zijn, zoo veel mogelijk uit de bijeen te zamelen liefdegiften in dérzelver hulpbehoevende omftandigheden te gemoet te komen. „UEd. van deze bepaling bij dezen kennis gevende, reken ik op uwe ijverige en welmeenende medewerkingom dezelve op eene fpoedige en gepaste wijze binnen uwe gemeente ten uitvoer te doen brengen; wordende daarop door t. M. den hoogaen prijs geft,;ld. „Ik houde mij overtuigd, dac ook de in- en opgezetenen uwer gemeente van de gelegenheid, welke hun alzoo zal worden aangeboden, volgaarne zul- len gebruik makenomelk naar vermogen van hetgeen hij beeftzoo veel mogelijk bij te dragen ter bereiking der menschlieveude oogmerken, welke Z. M, zich in dezen heeft voorgefteld. „Trouwens, welk Nederlandsch hart zoude niet bewogen worden op het vernemen der omzettende verwoestingen, door die zelfde watervloeden, wel ke ook onze bezittingen voor een gedeelte aantastten, en voor het geheel be dreigden: in zoo vele (treken onzes Vaderlands aangerigt; en, met medelij den vervnld, niet inildelijk van hetgeen hij behouden heeft mededeelen aan de tsllooze flagtolfers die al het hunne daarbij verloren? zullen dan ook Zeelands ingezetenen, hoezeer zelve tóéde geleden )»^fe^t(?9 aan de noodklagten van zoo velen, die van alles beroofd zijn en in 'tfêi-jit^' pendfte behoefte vekeertngebodr doen gfven en zoo ooitdan voofSt bij deze gelegenheid de Zeeuwfche hartelijkheid en mededeelzaamheid fchieie- rend doen uitblinken! „Ik verzoek UEd. mitsdien, om, op den ontvang dezer, den dag te hi« palen waarop de voorzeidé collecte binnen dé volaende week, na dat dezelve in de kerken van de leerdoelen zal zijn aangekondigd, in uwe gemeente zsl plaats hebben; en voege hier nevens eenige exemplaren mijner circulaire vjtl heden no. 13063,, betreffende de voorzeide aankoiidlging, oro dezelve, onder opgave van den dag waarop het doei) der Collecte door ÜEd. zal be paald zijn, ten fpoedigfte aan de Leeraars der onderfcheidene godsdienstige ge zindheden binnen uwe gemeente gevestigd. Uit te reilten; ÜEd, verder liit- noodigende om den opbrengst der bijeen te zamelene liefdegiften binnen "deïi loop dezer maand, vergezeld van een door UEd. gecertificeerden (laat van d^rl opbrengst bij den heer districts-commisfaris over uw district, öf, indien uWd gemeente onder het I(Ie district resforteerc, ter griffie van het gouverneinenÉ alhier te doen overbrengen. -.< De Gouverneur van de Provincie Zeehnd» 1 VAN DOORN.**-; }t^% wy hopen ook deze circulaire in ons eerstvolgend nommer aan onze \&Èii ii zullen kunnen mede deelên. MIDDELBURG den februarij. Meti verneemt, dat de voornaamM punten aan de dijken van dit Eiland, wdke het meest door den ftorm en wa« tervloed van den 4 en 5 dezer hebben geledenreeds weder in zoodanigérf (laat zijn herftelddat menzonder buitengewone voorvallenvoor geenS verdere onheilen te vreezen heeft, en dat mede dat gedeelte der duinen tils- fchen Rammekens en Vlisfïiigen welke door de woedende golven zoo zeef waren afgenomen, reeds behoorlijk zijn voorzien, kunnende men den heet vice-admiraal Oobius en den opper-inagazijnraeester Verveer, te Vlisfingenj geene geno32zame erkentenis betuigen, voor de hulpvaardigheid in het fpoe- dig vérfcbaffL'n van zeilen, in den nacht tusfchen den 4 en 5 februarij l(. tot beCpanning der meest bedreigde gedeelten van den dijk tusfchen Ramme> kens en Vlisfingen, waardoor men is in ftaat gefield om den volgenden boogert vloed, van den 5 dezer, zonder verdere rampen, te boven te komen; waar» voor dan ook gelijk wij geïnformeerd zijn de centrale directie van het eiland Walcheren den heer vice-admiraal Gobius hare dank-erkentenisbij eene zeef verpligtende misfive, heeft betuigd. Een ons medegedeeld extract uit eenan brief vab tiasfeb^ bevat de vol* gende treurige bijzonderheden wegens Overijsfel „Nadat wij, donderdag den 3 dezer, bij tusfchenpozing, hageljagt* fneeuw en harden wind hadden gehad, waste het water, zoodat dérivierdiètt avond even op de kade (lond dit beteekende echter niets, daarb^) ftormweef dit dikwijls gebeurt, en tot dien tijd was er alzoo geen ongemak. Dan vrtf^ dag den 4, des morgens ten 6 uren, werd de toeftand etgef j daar het Watejf zich een doorgang had gebaand door eene opening in deii ftads-mQür by 'dé poort, gaande naar den koren-molen, de ruimte tusfchen dien mUur én eed binnendijk naar die poort gaande, met water vulde, en over dien dijk heneii liep; men kistte nog zoo veel mogelijk, tot dat om 8 uren deze binnendijft voor het geweld des waters bezweek ter lengte van 40 a 50 voeten. Dit was de eerfte dijkbreuk, en wel binnen de ftad; even buiten de andere poort naar Zwartfluis gaandeen wel bij het Joden kerkhof was dé ftéeflen muur door, en ftortte de volle zee daar over, alsmede op meerdere plaatfen die wij zien kondenzoodat wij berekenen konden ook aan die zijde den dijk te moeten zien bezwijken. Aan redding van den dijk was niet te denken, alzod het niet alleen daar, maar over den geheelen dijk overfloeg en overliep. Hief over nadenkendeen de verwoesting welke men alle oogenblikken te gemoec zag, angstvallig befchouwende, komt de tweede Jobsbode met de tijdingdat de kapitale muur bij den zoo even genoemden doorgebroken binnen-dijkj tiie- de was bezweken en de volle zee zch reeds aan die zijde éene opéne baail bereid had. Helaas! het was maar al te waar,- dit was de ade breuk, mede in de ftad; deze breuk bereken ik mede op 30 i 35 voeten; het Was om- ftreeks half 11 uren in den voormiddag. Ruim een uur daarna bezweek de muur en de dijk aan de andere zijde der ftad bij het genoemde Jodert kerkhof* en vormde een fpoor van verwoesting ongeveer 90 voeten lang. Bijna'gelijk' tijdig bezweek ook de dijk even buiten de allereerst genoemde poort bij deii koren rao'.enter lengte van ruim 60 voeten deed een daarflaanden boeren erve inftorten. Ziedaar alle communicatie wegen onze ftad in een eiland herfchapen. Inmiddels fteeg het water allengs nog hooger, tot dat eindelijk des namiddags ten 3 uren, de houten dammen op de gracht alhier, door hec water werden overftort en eindelijk geheel verbroken; nU was aan de woe* dende zee geen paal of perk meeren ons ftadje werd geheel geïnundeerd, „Aan de overzijde der rivier in den polder van Mastenbroek was de elleudö mede zeer groothet getal verdronken menfchen en beesten is nog filet be* kend, doch het is aanmerkelijk. Akelig en hartverfcheurend was de toeftand en het gekerm der onlukkigen; bijna alle boerenerven zijn vernield, enatdaaf Ihan 7000 morgen lands onder water; ook om ons ftadje is alles zee en bij 5 boeren van onze kennis is het getal verdi'onken beesten 248. Wat moet fiö helaas 1 het getal zijn wanneer het geheel eens zal zijn opgemaakt. „Tusfchen hier en Zwartfluis is de dijk op 6 plaatfen doorgebrokenWéaf* van een de plaats was, waar eene (luis lag, die er uitgevlogen is, en waarthani 45 voet water ftaat; het getal geruïneerde huizen te Zwartfluis wordt thanS reeds op 60 4 70 berekend; wat Ysfeimuiden betreft, aldaar is het ook al* lerakeligstop dit dorpje zijn verdronken 51 menfchen; op Kaïnperveeo 22; Kamper-Eiland 47; en op den zeedijk van Kampen naar Genetöüi/en 50 J zamen 150 menfchen. Zoo bedroeg het getal verdronken beesten in de gemeenten Kampen Öit Kamperveen op eergisteren 3672 ftuks. De noodbalken zijn te Kampen Uit <ltó poorten geflagenen alzoo de ftad overftroomd. Van Zwartfluis naar de hefM berg is de zeedijk 20 minuten gaans geheel weggefTageii. Van VoUcnbovetl tot de Kuinre ftaat van de zeedijk niet ais ftnkken en brokken even als rotfen in zee, en de haven in eerstgemeld ftadje is digt geftagen. In de ftad èn kan ton Elburg bedraagt het verdronken vee p. m. loob ftuks2000 menfcheif zijn van het hunne beroofd, het getal verdronkenen is iibg onbekend; watheC getal verdronken menfchen en vee in Mastenbroek zijn zal is God bekend^ ma.ir ilc vrees voor deze opgave. Wat Staphorst én wel fpeciaal Ronveen be* trefthier is ook de ellende ten top. Gépasfeerrien woensdag ben ik met eert vaartuig derwaards gezeild, ten einde levensmiddelen, door de regering alhi.'^ veiftrekt, aan de ongeiukkigjii in mijn kaïuaii uit te deelen; du soö«e«i la«s

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1