COURANT* MIDDELBURGSCHE No. SI. Donderdag den 17 Februailj* eddnïï:jj--;°^/v;f;''^ "f" r''' "p- -" ^--"-" pÉ NJBU^STTJ DINGEN. NEDERLANDEN. ËYDEN den 10 februari}. QFervolg van het verJJag der plegti^heden bij de viering var. het Eeuwfeest der Hongefchool. - "'- Zie ons vorig No.) De plegtigheid van den eersten da?, hiermede in zoo verre afgeloopen zijnde, wachtte ieder met onReduld naar het avonduur, wanneer, inde eerste plaats, de overheerliikrte verlichting, niet alleen van alle publieke, mav ook van bijkans alle bijzondere gebouwen, aan den nacht den glans en helderheid van den dag hijjettedeen allerwege van den besten geest en den zuiverden fmaak getuigenis gaf, en, in de tweede plaats, nam die plegtfta- tige Omgang eenen aanvang, op den tijd en wijze als in het Programme van heeren ftudenten openlijk is bekend gemaakt. Indedaad is het moeijelijk van een beter ontworpen en treffelijker uitgevoerd plan zich een denkbeeld te ma ken: de illufie was volkomen, en wie den omgang aanfchouwde, en zich de befchrijving van den optogt herinnerde, kon zich, in zijne verbeelding, twee en een halve eeuw rugwaarts verplaatfen, en geloovendat hij de edele mannen van dien tijd levendig aanfchouwde, wier onfterfelijke daden, de nakoraeling- fchap ook door deze herfchepping, als het ware, getoond heeft, in alle betrekkingen met onuiwischbare trekken in het geheugen gepre;it te hebben. Ja, dat was een fchouwfpel, waardig, dat 200 vele Nederlanders uit alle ge westen van dit Rijk, ook hoogleeraren uit Luik, Leuven en Gent, als ook vreemden, zich herwaarts begeven hadden, om daarvan mede ooggetuigen ce zijn. Het oogmerk van dezen plegtfiatigen optogt is volkomen bereikt, en de goede ordegepastheid voegzaamheid,en vooral ook deftigheid welke in zonderheid bij de voorftelling van dezen omgangeen zoo bijzonder hoofd- vereischte was, zijn met de allermeeste juistheid in acht genomen, en niemand was er gewis onder alle de aanwezendendie niet aan heeren ftudenten de ftille hulde eener welgemeende dankerkentenis wijdde. Onder de vele fraaije illuminatien zullen wij alleen de aandacht bepalen by het fmaakvol chasfinet op de ruïne, door den weled. geb. heer van Va- reien vervaardigd, waarvan de uitlegging, in een keurig Latijnsch gedicht on der hetzelve, en een HoKandsch dichtftuk aan de andere zijnde, ie lezen was. De plegtigheid van heden nam ook mede op den aangekondigden tijd haar begin. Bijkans eene nog grootere fcharedan daags te voren bevond zich in de St. Pieterskerk, ten einde de zeven promotien more majorumof roet de kap, te aanfchouwen. De rector-magnificus, prof. Tjdemaubeklom allereerst den cathederen betoogdein eene Latynfche redevoeringonder ande ren het nuttige, dat het onderwijs inde naatkundigeftudien op de Nederlandfche Hoogefcholen aanmerkelijk is uitgebreid geworden. Deze hoogleeraaren voorts de hoogleeraren van VeontSuringarBake en du Pui, deden aan de heeren promovendi, elk in zijne faculteit, de meeste doelmatige aanfpraken en ver klaarden hun den zin endebeteekenis Ast doctorale infignien waarmede zij ver- fierd werden(beftaande in het aan den vinger fteken van een' gouden ring het opzetten van eene doctors kap op het hoofd en het om den hals han gen van eene gouden medaille^, waarna de heer J. C. Hölfchermed. doet., uit aller naameene korte dankzegging deed. De fchoonfte orde heeft men door de heeren ftudenten zien in acht nemen en men kan de gewapende magt mede den lof niet weigeren van alles bijge dragen te hebben, wat tot wering van elke ftoornis moest dienen. Ook het vuurwerk heeft geheel aan de verwachting beantwoorden de ge- heele feestviering van dezen dag, op eene allerfchiiterendfte wijze, in den ei- genlij kften zin des woords voleindigd en bekroonden zoo kan men dan met alle vrijmoedigheid zeggen, dat, bij dit vijftigjarige eeuwfeest, eenige der abuizen vermeden zijn, welke bet houderjarige van 1775 gezegd wordt ont- fierd te hebben. En gelijk aan het Nederlandjch gemoed geene deugd vreemd iszoo heeft mededoogen en de zucht tot edel weldoen haren zetel alt het ware in debar- ten der NedetUüdfche jeugd gevestigd, waarvan ook nu weder, bij deze ge legenheid, een even fchoon als aandoenlijk blijk gegeven is, daar, namens de zeven heeren doktoren, die met de kap gepromoveerd zijn, eene U|st door den hoog eeraar van der Palm, met eene toepasfelijke aanfpraak aangeboden is. ter .nteeken.ng. met voor eenig feest of vreugde betoon, maar, omdenoodiyden. den door den jongden watersnood in Noord-Holland te gemoet te komen Z. ?,n;„ 7 T" Zuid Holland, heeft, in zUne hoedanigheid van curator der umverfiteit, wel het voorbeeld willen geven, en men heeft ons verzekert, dat du voorbeeld door velen gevolgd! reed eene zeer aan merkelijke fom belooft op te leveren. LEEUWARDEN den ^o februari). De ingekomene berigten omtrent den toeftand dezer provmcie zijn boven alle befchrijving noodlf tig ;T weleer zoo vruchtbaar gewest, omringd met trotfche dijken en waterkferineen i! op onderfcheidene plaa.fen voor eb en vloed; de masfa zeewater .weke fk geti^i naar b>nnen dnngt, doet den toefland dagelijks verergeren Onmogelijk is het eene naauwkeurige optelling te doen der rampen waar- n men overal dee t aangezien de communicatie met vele oórdeTo ^oge .s; du.zende menfchen zijn van have en goed beroofd, en bevinden zich de dorpen welke nog beftaan, waardoor vele derzelve thans bet dubbete dl gewone bevolking bevatten, de kerken zijn op de meeste plaatfen met Ln fchen en beesten opgevuld, vele dorpen zijn zoodanig vernield, dat men des 2elfs flandplaats niet meer kan herkennen; het 3e,»i Hp, i •"«""«- en wei b^zonder in de grietenijen He^et^XS T-^T^^ Wümbr.tferaded. Haskerlandüingwirden en WestMlingwërK-op^eleSac' fde fS' ^^"^"""'.-^ gebrek aan alle levensbehoeffen. bnber kei lo^.TilZZTCT" ''TT' •"'^^■"-' honderd du e^ morgans vruchtbaar land zijn onder het zeewater hp(1nfi,»n iv/inr r aan producten, huizen, bJesten enz., zijn dTorWo'd fer "d'e^n tfe^ vrees voor de toekomst bedaan. daar alle nog overgeblevenrz ewSen zoodanig zijn geteisterd, dat dezelve geen ftorm kunn'en verd ren^n a" sd n w de geheele ondergang van Vriesland zeker. dez^H^^I^'u"'"^'''"^ mededeelzaamheid de Vriezen zoo eigen, leveren in aan te brengen' n 11e Ldl f ."'f"' «"J*» ^"'"s vluchtenden. ;;'l^f'";r'"r" 't ''"''^"""g brenst men ieve,«miHT^ ^^T", '"^'^'"8 •"^"'"'^hen en vee en dochdenoodis e 'tl'"' 'rV^'" "oodwendigbeden bijeen Ook Leeuw rdli voorziening is niet te denken. ook Leeuwarders ingezetenen toonden, bij deze gelegenheid, dat me„. fchenliefdeedele voorvaderlijke deugdhijn eigendoin frebfevèn \vfs\v^[p'fi't want naauwelijks was deze treurige mare binnen hunne wallen bekend een aantal menfchenvrienden overtuigd dat, zonder lan^ te dralen, hier d'ade= lijk de handen aan het werk geflagen moesten worden, noodijirien daartoeeené bijzondere commisfie uit, bedaande uit de heeren mr. T. S. Trompmr. H. van Boelens, m.J. B. OoslinqM. S. de IValG. Pieten eaP, Kou. mans Smeding, Volgaarne namen deze dien aangenamen taak op zich en zagen zich als het ware, op hetzelfde oogenbh'kdoor eene infchrijving van ruim i'joo in- ftaat gefteld om terdond mrt vrucht werkzaam te zijn; terwijl door de mede^ werking van een twaalftal bereidvaardige menfchenvrienden, deze fom bin nen twee dagen, tot de aanzienlijke hoogte wan f 9.5^7 35 isopgekloinmen, Hierdoor is dan ook vooi-noemde commisfie iil ftaat tjedeJd geworden om 1 zooveel mogelijk, in de dadelijke behoefte, van duizende ongelukkigen en noodlijdenden, krachtdadig te voorzien. Er zijn bereids drie groote fchepen, met levensmiddelen en kleedeten, i*aaf verfchiilende oorden afgezonden, en zullen fpoedig door meerdere wordert gevolgd. Omtrent den toedand in de grietenij Hemelumer Oldephaertis ons het voU gende geworden Door de doorbraak der zeedijk j tusfchen Workirm en HindelopenIdvefÉ het Workumer Nieuwland een akelig en zielverfchenrend fchouwfpel op. -^ Alles is aldaar eene zee, van dezeven boeren-woningenzijn er voor'het minst vijf door het geweld van het water ingeftort en weggefleept. De doorbraak in de oude zee- of (laperdijk waardoor de geheeleprovinciö voor eb en vloed ligt, en die ruinl twee honderd Rijnlandfche voeten wijden zes-en-dertig voeten diep is, heeft, met uitzondering van de dorpen Koüdum en Hemelum, de geheele grietenij van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde en een deel van VVijmbritferadeel onder water gezet. Oe ingezetenen zijn op de daken hunner woningen gevlugt, en van daar met veel gevaar afgebaaldi Have en vee is voor het meerendeel verloren overal is het met dood vee en huis» raad bezaaid. In het dorp Hemelum is de kerk in gereedheid gebragtom iilén- fchen en vee onder dak te brengen, alreeds zijn aldaar vele menfchen en meer dan twaalf honderd koeijen geborgen. De ellende in deze ommedreken is ten top, aan vele noodwendigheden is er gebrek, in bet bijzonder aan voed«É voor het vee en zoet water. Te Harlingen is (zoo als reeds vroeger gemeld is) de fchade aan publieks werkenen bijzondere eigendommen zeer groot: de beide havenhoofden, drie groote bruggeneenige huizen en wallen zijn geheel vernield, alsmede het paalwerk langs eene groote uitgeftrektheid der kust> De fchade aan diJkVver* ken is niet te berekenen. Het verliesdat de inwoners aan goederen en Ie* vensbehoeften, geleden hebben, is aller aanzienlijkst en treft de behoeftige klasfe op eene zeer gevoelige wijze. Volgens de rapporten zijn er twee peN fonen om het leven geraakt; en een kind, dopr het inftorten van een huis» zwaar gewond. Ook de toedand waarin de ftad Sneek en derzelver ommedreken zich be» vindt, is allertrenrigst. Niet minder noodlottig is de toedand van de bewo ners der hier omliggende dorpenhet naburig Oppenbuizen werd als geheel overftroomd. Door middel van fchepen is van hier redding gekomen en al« zoo vele menfchen en een groot aantal vee gered en in veiligheid gebragt. AMSTERDAM den 13 februari). Z. K. H. de Prins vanOranje, kwam alhier gisteren avond ten half vijf uren aan, ten einde den volgenden oeh* tend naar Noord-Holland te vertrekken. Na dat de heeren burgemeester en wethouderen en de prefident rtiet drie leden der commisfie, ter verzorging der noodlijdenden door deoverdrooming, in Noord-Holland, ter audiëntie bij Z. K.H., die dezelve over den betoonden ijver bijzonder prees, waren toegelaten, zoo behaagde het hoogstdenzelvea ook eene commisfie uit het zeemauskoliegie, Üeemans-Hoopte ontvangen, welke naar Z. K. H. was afgevaardigdten einde de floepen der effectiye. ledenvoor dien togt aan te biedendit aanbod werd niet alleen door Z. K. H« op de minzaamde wijze aangenomen, maar de Prins betuigde bij die gele- genheid hoogstdeszeifs volkomen goedkeuring over de pogingen, door hec kollegie, tot redding der ongelukkige bewoners van Noord-Holland aangewend. Op verzoek der commisfie behaagde het Z. K. H. het honoraire lidmaatfchap van het kollegie aan te nemen. Heden ochtend ten 6 uren is Z. K, H. met acht floepenonder geleide van eenige leden van het kollegie naar Noprd.Holland vertrokkenvan waat hoogstdezelve nog op heden alhier terug wordt verwacht. Heden den it februarij pasfeerde door het groot Npord-Hollandsch kanaal de kotter de Hoop, kap tein Hafenoot; zijnde voornoemd kanaal thans weder, evenals bevorens, bevaarbaar, Den \i februarij. Z. K. H. de Prins, vau Oranje hfden ochtend ten tf ureo, met de floepen van Zeemans Hoop', te BuiVfloot aangekomen zijnde, is van daar met rijtuigen naar de doprbraak bij Durgerdap vertrokken. Na deze in oogenfchouw te hebben genomen, is de Prinsop dezelfde wijza naar Buikflooi terug gekeerd, en toen met de floepen over de overftroorade landen gevaren naar Oostzanenalwaar hoogstdezelve wed^r in het rijtuig is geftapt en naar Zaandam gereden. Z. K. H. is aldaar met twee floepen van Zeemans Hoop, die zich te dien einde vooraf derwaarts hadden begeven, de Binnenzaan opgevaren en met rijtuig weder naai Buikfloot terug gekeerd. Na alzoo zoo veel mogelijk de verwoesting en ellende in perfoon te hebben op genomen, is Z. K. H. roet de floepen van Buikfloot, des namiddags teu vief uren, weder aan de nieuwe daris herberg aangekomen, alwaar Z. K. H. nog- raaals aan de leden van het kollegie deszelfs welgevallen betuigd en van eea' dejeuner, door de leden aan boogstdenzelven aang^oden, gebruik gemaakt heeft. Des avonds heeft Z. K. H. de gpdsdienst-oefenmg in de Nieuwe kerk by< gewoondonder het gehoor van do. Kortenhoff Smith. Den i^febiu.trij. Heden morgen heeft Z. K. H. de Prins van Oranje, vergezeld door eenige leden der commisfie ter ondeiftsuning der ongelukkigen door den watersnood, infpectie genomen van het Aalmoezeniers-Weeshuis» het Nieuwezijds Heeren Logement en Kazerae Oranfe.Xasfaualwaar vela der uit Noord-Holland geredde perfonen gehuisvest zijn en heeft Z. fC. H. met de meeste zorg, hartelijkheid en deelneming, zich van de omdandi'ghe- den dezer ongelukkit^en onderrigt en zico met hen in de grootfte minzaamheid en genegenheid onderhouden. In het Aalmoezeniers-Weeshuis werd Z. K. H. begeleid doof heeren bur gemeester en wethouders, ging alles naauwkeuriiig naen betuigde aan heered burgemeester en wethouders alsmede aau de leden der commisfiegelijk ooU

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1