COURANT. MIDDELBURGSCHE No. Donderdag den 10 Febroarij. 13. li J E u rr ST IJ D 1 N G E Ji. liiiS, \y N R D E R L A N D E N. T TFLDFR <1»n A,Mruarv. Den avond van gisteren was voor ons wecerora H ee-Tti'cmo van'<^e ,rc..tfte nn^st en vrees; van 3i tot 6 uren w.es et A yes m-t den t-^a-s woedenden ftorm uic het N. W. en W. N. W. wed'er tot ee^e V^hrikb.rende hm.gte op zoodanig dac langs den geheeien Teedl k van be«-esten de West-batterij af tot aan hec N.eow. D.ep de gol- ven over denzeWen heen noegenen vooral bij het log.ment lut fVapenvan HaarWn »'*»f ^ij ftroo- men. tot' ver in de rtraten van den Helder liep. Men heeft echter met de middelen weiKe alhier voorhanden zijn gebracht, het dadelijke gevaar, zoo veel mogelijk te keer te gaan. en men gaat heoen no2 met den groottlen ijver eo raedehulp der ingezetenen voort, om voor- toreen tot af-.verdine van ongelnkken, te nemen; terwijl wij, met groote angstvalli^he.d, alzoo de ftorm tot nog toe blijft voortduren, in den aannade- len avond het nieuwe vloed-getij te gemoet zien. AMSTERDAM den 5 februari;. Na dat op den 4 febroarij het water, bii e'eten z^aren noord-westclilken ftorm, des namiddags ten drie uren, ter hoogte van 322 Ned. duimen duim Amsterd. maat hoven het AP.) was eerezen en vervolgens ten 8 uren tot op loo duim Ned. was gedaald be- gon de was op nieuw, zoo dat ten 9 aren het water eenehooate had bereikt van 2SA Ned. duimen; ten 10 uren teekende hetzelve 24» dumen; ten u mn 246 duimen, en bereikte eindelijk, luifchen twaalf uren en half-een des nachts de tot hiertoe voorbetldelooze hoogte van ongeveer 250 Ned. duimen fofbi-kans o8Arasterd. duimen hoven het AR), dus weinig minder dan twee Amiterdamfche duiraer, hooger als tijdens de tot hiertoe bekende ho.gfie^ vloed van den jare 1775. Deze buitengewoon hooge waterftand hield llecnt! ge- durende nog geen halfuur aan; ten dén uur des morgens teekende het peil 338 Ned. duimen; ten 4 uren 200 duim, en des mor.;er.s ten 8 uren, van beden den 5 februari)wss het water reeds tot 146 Ned. duitren gedaaid. Meo kan den toeftjnd onzer ftad zich voor o-.^en fteüen naar de zi;de viD het Y, waar alles, meer dan nog immer gezien of leleefd was, onder- liep. Er ontftond in dezen nood brand in de hou:tuincn in ten paihuis »lwMr ongeblnschte kalk tuur vatte. De heeren burgemeester en wethouders, van alles dadelijk grondig onder- rigt, waren des nachts op het ftadhuis vergaderd tot het geven van de noo- dige'orders. De heer commisfaris van publieke werken, in ovtreenftemming met den heer thefaurier ad interimheeftmet eere hem eigene beradenheid •nijver, de dringende punten, waar van het gevaar het grootst was, met kiltingen als anderfins, in het midden van den nacht, doen ftuiten, en ver- dient alleziasden lof van al het mogelijke te hebber, bijgebra^t, ter verzor ging van het bedreigde. De tijding der overftrooming van Waterland, door de inbraak der zee, bij Burgerdam, waardoor omtrent tien duizer.d morgen lands overQroomd zijn, beeft alhier natuurlijk veel fenfatie verwekt. De heer ftaatsrsad gonvernenr van Noord-HoUanddadelijk naar de Over zijde overgeftoken, en thans alhier terug gekeerd, heeft met heeren burge meester en wethonderen oogeblikkelijk eenige verzendingen van brood en versch water gedaan, en de volgende publicatie afgekondigd: „De ftaatsraad gouverneur van Noord-Hollandin aanmerking nemende den allezirs noodlottigen toefland van een gedeelte van Noord-Holland, waar in bereids eenige cuizende morgen lands zijn overftroomden menfchen en vee op eens van alles verftokenzonder redding aller ellendigst moeten om komen. Kennende de menschlievendh:id weldadigheid en hulpvaardigheid van de inwoners dezer provincie, en de bereidwilligheid van velen, om dadelijk door lerlei middelen de hulpbehoevenden bij te ftaan. „En willei-.de, in afvrachting van zoodanige vercere maatregelen, als ten nutte dezer diep ellendigen, van ihatswegegenomen zullen worden, eene behoorlijke en regelmatige rigting geven aan de menschlieveude neiging, en alzoo san de middelen en maatregelen ten beste; „Verzoekt er. tnagtijit mits dezen de heeren: (^Hier volgen de namen.") „Ten einde zich te vereenieen in commisfie, om alles wat mogelijk isbij te dragen tot redding van ongeluktigen die op daken of andere plaatfen thans afgefneden en omrinjid van zeewater, naar redding reikhalzen alsmede om de mededeelzaamheid der ingezetenen uit te noodigen giften te ontvan genen dezelve op de best mogelijke wijze, naar eisch van een drang der omftandlgheid met den meesien fpoed en overleg, tebefteden, de noodige informatien in te winnen of te doen conftateren met één woord en in allen gevalle, alles wat mogelijk is, dadelijk aan te wenden tot redding, verzor ging en voed.ng der noodlijdenden. De onbefchrijfelijk ellendige toeftand vsn zoo vele ongelnkkigenvan woning, kleeding, voedfel en alles beroofd en naar redding uitziende, zal de inwoners dezer brave hoofdftsd en andere Noord.Ho'landfcne plaatfen, voor. zeker zich doen haasten, oro si wat n'ogelijk is bij te dragen tot redding en te gemoetkcming in oen zoo dtingeuden rood van bet oogenblik." Ten 3 uren. He: water is weer wssfende en op dit oogenblik 140 duimen. Ten half zeven uren. Het was ten 4 uren 144, ten 5 uren 142 en isr.u ten 6 uren 13a duimen, dos vallende. AMSTERDAM den 6 fibrumij. Nadat men a'hier berigt had ontvangen van den verfchrikkelijken tcefiard waarin zich de bewoners van het over- ftroomde gedeelte van Noord-Hoiland bevinden, vertei-.igoen zich daaelijk eenige leden vsn het zeemans-coilegie Zeemam-Hoopom m:adelen te bera men tot reddii^g van deze ongeiukkigen. Een aantal koopvaardij-kapiteineneffective leden van dat ccliegie, beflo- ten dadelijk, om zich met hunne (loepen en andere vaartuigen in perfoon der waarts te begeven, ten einde de menfchen, die eene fchuilpiaau op de zol ders en daken hunner woningen en in de kerken gezocht haddenzoo veel mogelijk te redden. Terwijl men zxh onledig hield om met overleg van den irfpecteur-gene- raa! Blanken (_die zich mede in het col'egie bevondgereed zijnde om naar Buikdoot over te fteker) de vaortuigen bijeen te brengenmanfchappen san te nemen en deze van levensmiddelen te voorzien, was de bij opgeraelde pu blicatie benoemde commisfie op het ftad'iois bijeen en ontving door haar mede lid, den heer D'^f, prefident-bcftunrder van het weldadig zeemans-foncs, kennis van de genomene maatregelendie de goedkearing der commisfie vol komen wegdroegen. tiet zeeinai;s-coUegie werd daarop door de commisfie gemagtigdom aan ^eze maatregelen ce meest mogelijke uitbréiditig te geven ea alzoo in deaeer- ften en meest d'ir^e'den noo:^ te vi,o'ii?n. -- GiS'ieren a\ond om ha;r z<?ve:i vrrir .k>:er di ee'(Te ■■asriinefn mp' d-' %ty^ teinen He-idePakei, de Joni Zeeman, die fiiccc-fivelijl; evo^td wetó^fl '5?^^ van de kapiteinen KrajerüoiUiïcj, Jnieimar, jir/i en meer andere. De berigten, heden ochtend ontvangen, melden, dat de no'peii van dï kapiteinen A'/ajfr en Sipkei acht-en-dertig me:-fchen hebhen gered. Van de overige vaartuigen was, bij het fchrijven dezer, geere andere tij. ding, dan dat omtrent loo menfchen op orderfcheiden punten, in den loop deze» nachts, zijn gered geworden. Dr>or de zorg van bet coHecie is, in da zen ociitend. een kaag met levensmid.ielen, onder beft lur van de heeren Claasfen en Beih, naar N'euwendam gezonden, terwijl er door den heer E, Haidtrvjk voorraad van versch water in vaten en twee trroote waterhaalders zijn aangrbraetgelijk mede door den heer FoüenHa'cn gefchiedt is. Men houdt zich bezig, om hooipramen en andere platboomde vasrini.en r^ar de overzijde te brengen, tot redding van vee. dat zich to: het midden in hec water bevindt. HAARLEM ètr\ i, februari'-. De zeewering van het Hondshosch bij Pet ten is in eenen zeer bedenkeltjken ftaat. Schuins tegen over het gemeene lands- huis is dazelve lot op twee roeden breedte afgenomen. Het pomphuis en de fteenglooijing zijn weggefiagen. Onvermoeid doet men al wat mogelijk is» om dien cijk te behouden. SCHEVENIXGEN den 6 februan). Van den 3 tot den 5 dezer heeft biereen buitengewone ftorm vergezeld van donder, bliklem hagel en fneeuw, zoodar.jg gewoed, dat men zeker in geene 25 jaren een voorbeeld daarvan kent: een zestigtal fchniten, welke aan land ftonden, zijn alle door dorzel- ven beichadigd, en de zeewering i» met eene woedende kracht der golven, van 3 tot 12 ellen wegge'poeld. Van de 15 visfchers fchniten welke zich in gezegden ftorm, op zee bevonden, zijn er met levensgevaar ii gelukkig (hoezeer alle befchadigd) aan land gekomen. Onder dezelven bevonoen er zich twee, die zoodanig uit elkander gerukt waren, dat men die, met touwen bij elkander gefjordheeft mogen behouden,- van de 4 overige weet men nog niets. De terug gekomen vis^'cherswelke zich genoodzaakt vonden 4 8 uren op he: dek hunner vaartuigen te b!i;ven, getuigen, dat, geJur ende dien tijd lucht en zee een waren. GENT den 5 februarij. De ftorm die in den nacht van den 4 plaats had, heeft verwoestingen aangerigidie nog niet regt bekend zijn. Zie hier het uittrekfel eens briefi van een' achtingswaardig grondeigenaardie alle vertrou wen waardig is; dezelve is uit de watering van Pasfegeule gefehreven, en op heden gedagteekend De vloed van gisteren is 18 duimen hooger geweest als die van janaarlj 1808; zij is over al de dijken geloopen welke onder de rigting van den wind lagen. Of.choon het hoog water eerst ten half 4 uren moest plaats hebben, liep de zee reeds ten 2 uren op twee plaatfen over den dijk der Prsfegeale; de wind een weinig vallende, is het water niet meer gerezen en ten 3 oren was hetzelve reeds gevallen. Het is ongehoord da: wij op onze kusten eenea vloed van 6 ellen hoogte hebben gehad. Van de tent van den kapitalen dam, za gen wij eenen grooten waterval die over den dijk in den Magdalena-polder viel; alzoo ik mij daar met volk en matrialen bevond, heb ik bij tijds de lage gedeelten van den dijk der Pasfegeule kunnen ftoppen, zoodat wij geen drop pel waters aan gene zijde onzer dijken hebsen gehad; de ganfche bevolking van Biervliet was op den dijk der Magdalena. Ik heb nog geenerlei tijding van de verwoesting die deze vloed bij onze naburen heeft te weeg georagt. Indien de wind roordelijiter ware geweest, zoude het met onze polders zija gedaan geweest." Den f februari;. Van aUe kanten ontvangen wij de droevigfte tijdingen van de gevolgen der overftroomingendie dezer dagen hebben plaats gehad; Te Dendermonde ftond het water twee voeten boven de brug en verfcheide- ne ftraten waren overftroomdzoo dat dezelve met fchniten werden bevaren. De diiken van Moeriekeen eenige in den omtrek van Dendermonde zijn door gebrokenonder anderen de Schelde-dijk van 50 i. 60 ellen lengte. De ge- geheele gemeente van Grimbergen is oncergeloofaen en men is verpligt ge weest de inwoners met fchniten af te ha;en. De behoeftigen ten getale van honderd, zijn in de Kapucijper-kerk gebragt en worden door de edelmoedig heid der inwoners van het noodige voorzien. Zele, Hamme en Waasmunfter zijn gedeeltelijk overllroomd. Z. Exc. de gouverneur laatstleden vrijdag de tijding ontvangen hebbende dat de polder van Real bezweken en Calloo ge- ïnundeetd was, heeft zich derwaarts begeven. Van Ai::'.i>e:pen den 5 fchrijft men: Gisteren, ten half 2 uren des namiddags, had reeds de Schelde de Sc. Jans-, Kool-, St. Pieters en Brouwerskadjn overftroomd. Oroftreeks 3 uren hoorde men een flag, welke bleek het fpri.igen van de Quis der kalkbrug te zijn geweest; in minder dan een half uur waren al de grachten overftroomd en inundeerden het ganfche lage gedeelte der ftad. Ten gevolge hiervan lie pen alle kelders vol en de aanmerkelijke fchade door deze ramp te weeg ge- bragt gast sl'e verbeelding te boven. Ten half 6 uren begon hec waiw c< vallen. Eene vrouw van 80 jaren is in haar huis verdronken. Ongeveer 10 uren des avonds zijn twee pakhuizen op de koolkaai uit komende, ingeftort en hcb'-ien in hunnen val 2 a 3 indie kaai leggende fchui- ten vernield; ook zijn twee huizen, op het klapdorp en bij de kaasbrog gele gen, ingeftort," waarvan de bewoners r.aauwlijks den tijd hebben gehad zJcil redden. De helft van de kade der Vetwersgracht i« ingevallen. De wind gelukkig verminderd zijnde, heeft het water des nachts kunne* af;Ciopen, en de vloed van heden morgen minder hoog zijnde, is het water een weinig gezakt. Duizende menfchen zijn bezig net water uit hUBoe kel ders te pompen." SLUIS den 4. februari;. Nadat reeds, met twee voorgaande getijen de vloed 1 eene aanmerkelijke hoogte bereikt hadzoodat het water reeds op de kui in fommige huizen en kelders w:s gedrongen, fteeg het heden bij hetnamid- dag-tij tot eene fchrikbarende hoogte- Ruim anderhalf uur voor hoog watef j was de kaai tot aan de boorden gevuld; het water door een fterken noord westen wind aangedrongen wordende, was weldra de geheele oppervlakte der kasi in eene bare zee veranderd. Schoon vele huizen van vloedplanken of fchoften voorzien waren, en men ook voorzorgen voor de kelders gebruikt had, heCit z.iiks niet kunnen belatten, dat vele huizen water hebben inge kregen daar het ruim eene el hoog op hec lage gedeelte der kaai fton zoo dst het Zelfs in een buis door de beneden ramen is ingeorongen. Op het Pa», even buien de ftad ftond op het Isger deel het water tot (lechts twee pal» men be.eden de daken.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1