BESTUREN en A D \l INISTR ^TI f.N. HOOFD-DEPARTEMENT der MARINE vandeSCI-IELDE. De VICE-ADMIRAAL, Directeuren Kommsndant der Marinein het 'Hoofd Departfimenc van de Schelde, za!. op üinss'^'g den 15 Febrosrij 1895, des tnii'dags ten twaalf uren, in een der Lokalen van de Directi» der rMifine te yii%lingen, in het opeiinaar en aan den meestbiedenden onder na dere approl'St'e van Zitne Exeellemie den Minister voor de Marine, ter Slo ping verkoopeneen in de Dolshaven van gemelde Stad liggend afgekeurd LIENIESCHIP. l^r? o. \V. G o B I U S. I -,. /l D V E KT E N T I E N. '-'T^-k^ Te Micitlelburg, ter Boekdrukkerij vontfe Gbbbobdeb» ABRAHAiViS, ken, 200 mogen zij d«n ook niet twijfelen, of een iegelijk hunner zal 'nee ï^ne bljdrageuom door het illumineren der huizenhet verfieren derzelve met eerepoorten, chafinetten, vlsggen ais anderzins, deze feestvierinj; te ver- boogen en allen luister bij te zetten; opdat a'zooondubbelziiv.iifjbliiUe, welk «n grooten prijs de ingezetenen dezer lUd (lellen op hsi voi)rtJurend bezi: «D den bloei eenet booge fchooi. die door derzelver voorouders zoo waardig i ferdieud is." j De voorwaarden wssrop deze Verkoop plaats zal hebben liggen ter Se cretarie va;i hoc Ministerie van Marine, te 's Gravenha^e en van de Direc- lie der Marine te Viijfi;)t;en alsmede aan het lo!;-ial van het Gouvernement der Provincie Antwerpen, ten eii:de daarvan door de geaadit-deu van 's mor- 'uj^ns 10 toi 'j namiddags 1 nren, inzage zoude kunnen worden genomen, i t^'j Vlisfingen den 28 jat.uarij 1S25. ,Jj. De Vice Admiraal, Directeur en Kommandant voornoemd,; -i.-v.-De ondergeteekende, Collecteur van het Lantaarn-, Branii-Eminer en, ''kinpgeU, binnen deze Stad maant blJ dezen die Belastingfchuldi_'en aan, j ,wellce het door hun verfchuldi^de over Anno 1823 nog niet hebb.n aangezui- ■verd om daaraan ten fpoediglle ten zijnen Kantore te komen voldoen, ten -£iode eich voor onamgenaamheden en kosten te wachten. 'l.,Middeiborg den 29 Januari] 1825. De Collecteur voornoem.!, P. J. SPAAN. ■'regenten van de GODSHUIZEN en het Algemeen ARMBESTUUR te GOES, adverteren bii dezen, dat bij de op heden plaats gehad hebbende Uilloting van OBLIGATIEN van Oune Schuldenten laste van hunenadmi-j DJstratien, zijn uitgetrokken de voigende Nummerste wetenj U. 14. '8' 33. 34, 37. 43- 63, 67, 72, 124, 125, 149. i53.: 'i;a. t73> 175. W7 287. 289, 303, 312. 329. 331. 334. 340. 351 354. 385. 390. 432. 466, 471 489. 510. 56» 604, 605; tot de uitbetaling van welke, mitsgaders de Intresfen van de nog on-uitge- lotene ObligJtien in Regenten-Kamer van het Weeshuis te Gofszal worden jievaceerd lederen Woensdag in de maand Februari) eerstkomende, des voor- middagt van 9 tot 12 uren. Goes, den 26 J»nuarij 1825. i,^ Namens Heeren Regenten voornoemd ,'x--': - - H. C. PILAAR, Rentmeester-Amanuensis. [D« datikhetuigingen der ^rm-Befturenvoor crtvangme Giften, zullen in ée Ciurant van aanftaanden Dingsdag worden geplaatst.'] t-1eden zijn getrouwd - JOHANNES ADRIAAN MOSSELMAN MfDDELBUUG en den 97 Januari) 1825. CORNELIA JOHANNA LAURENTIUS. DEMERARY and ESSEQUEBO. fhe undersigned, in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony of Demerary and Esseqnebo, advertises, by these pres?nts, for the first, lecond and third time, that he will, by virtue of certain Sentences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose «nd sell at Public Execution-Sale, the following PLANTATIONS, with their Cultivation, Buildings, Slaves and further appurtenances, viz: r,ntly. In the month of Ju'y 1825, the SUGAR-PLANTATION BEL /ilR BLTGEZÏGT, situated on the East Sea Coast of De merary, the property of the Honourable C. 'Uhmto>:e. Secondly. In the month of August 1825, the SUGAR PLANTATION GOOD SUCCESS, situated on Thakenaam-Island River Essequebo, the property of the Estate of Colin Campbell deseased. Wrilj. In themonthofSeptemberi8-!5, the COFFEE-PLANTATION BELFIELD, situated on the Arabian-Coast of Essequebo, the pro -- perty of fVilliam Bishop. The Jadicium of Prae- et Concurrentiae on the Nett proceeds of the above Sates will be held by the said Honourable Court of Justice, three months «fter the respective days of Sale, for which reason all those, who may pre tend to have any right, title or interest to the Nett proceeds of said Plan tations, are herewith by him the undersigned Deputy First Marshal of said United Colony, surmoned to appear in person or by their Attornies. to lay their Claims in dneform before the Honourable Court of Justice of said United Colony of Demerary and Essequebo, at their respective Sessions in the folio wing monthsviz .In the month of October 1825, for Plantations Bel ^ir Bly^ezigi and Good Sucteftand in the month of December of same yearfor Plantation Betfitli, tinder a penalty that against the noo-appearers will be proceeded as the Law directs. The Inventories of the above stated Plantations are daily to be seen at the Counting-Houses of Mess. HALL Mc. GAREL C°., No. 7, Austin- FMrs., London, and P. J. le JOLLE, Esqr.Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 27 September 1824. j. D. HALEY, Deputy First-MarshaU PUBLIEKE VERKOOPINGEN van VASTE en LOSSE GOEDEREN, door den NOTARIS BREVET. J)e Hinders en Behuwde Kinders van wijlen Charles 'Jofeph Calon, in leven Lindman te Hoofdplaatzijn voornemens, op Dingsdag den 8 Februari) 1825, det voormiddags om tien nren, op het Dorp SCHOONDYKE, in de Her berg's-^«^s jyelvaren, door het Ministerie van den Notaris Brevet, refi- deiende te Yzendyke, publiek aan de meestbiedenden te koop te veilen, een gadeelte vin hunne VASTE GOEDEREN belUande in en gelegen als volgt: Gemeente Sehoondyke. V, Eenen extra fchoonen DIJK, liggende tusfchen de Nieuwerhaven- en Prins-Willems-Poldersvoor de Hofftede vau de Erven van den Heer Lippem en Mevrouw van den Heckegroot s. j. 6 Bunders 19 Roe- >vy den 22 Ellen, beplant met 4000 Iluks Olme, Esfe en andere BOO- '- MEN. 2°. Eene TWEE-WONINGilaande op het eind van denzeiven Di^K. 3°. 4.5 Roeden 41 Ellen ZAAILAND, in den Nieuwerhaven-Polderbij No. I in de Hoofd plaat. Gemeente Bresiens. 4°. 2 BuKriers 84 Roeden 10 Elen ZAAILAND, in 0.ld.B-ê^keDS. Gemeente Grofd.', 5°. 14 Bunders 59 Roeden 59 Ellen ZAAILAND. 6°. 3 Bunders 53 Roeden «4 Ellen DITO. Deze beiae partijen in de '.Vacering van de Groede ge!ege:i. Gcweer.te Oostburg. 7°. 4 Bunders 31 Roeden 98 Ellen WEIDE en ZAAILAND. 8°. I Bnnder 91 Roed-n 37 Ellen ZAAILAND. 9"^. 2? Roeden 1 El ZAAILAND. Deze drie partDen in den Veeriioek Polder gelegen. Om aan het gebruik te komen met 1 October 1825; van de Twee-Woning echter met i Mei 1815. Die inzage van de titels, of nadere onderrigting over de liggin,', rtrekking of belending verkiestvervoege zich bij den gemelden Notaris Brevet, te Yzenoyke.' Op den 3 en 4 Mei 1825 zal de Verkooping p'aats hebben van hunne BEESTIALEN en LANDBOÜW-GEU EEDSCHAPPEN MEU BELSimm.'rs van den geheelen Inboedel, op hunne flofftede in de Hoofd- plaatgrooteltjks bedaande in 16 Werkpaarden12 Melkkoeijen en een aan tal ander Klein Vee; voorts in eenen gewoonlijken Boeren Infpan, zoo als van Wüfiens, Ploegen, Eggen en anderzins. --------- Op den 6 Mei 1825, des vooriniddagsPnblieka Verkooping van BEESTIALEN, LANDBOUU'-GEREEDSCHAPPEN en MEUBELEN, op de Hot'tlede van den Heer Macirébewoond bij haak Jannis Leenhouts haaks zoononder Schoondykebedaande voornamelijk in 10 Werkpaarden, 8 Melkkoeijen en ander Vee; verder in een ordmairen Infpan. En op den 7 Mei 1825, des namiddags om 2 uren. Publieke Verkooping van BEESTIALEN en LANDBOUW-GEREEDSCHAPPEN als anderzins, ten behoeve van Gysbregt van d^^ Linde, Landman te Hoofd plaat, beftaande in 6 Werkpaarden, 6 Melkkoeijen; wijders Wagens, Ploe gen Eggeneen Faëton en hetgeen nog meer zal worden geveild. OPENBARE VERKOOPING binnen VERE, in het Logement den Rawpi'eerJcKtn Toren, op Dingsdag den eerlien Februarij 1825, des voor middags ten Elf uren, krachtens authorifatie van de Regtbank van Eerften Aanleg, zitting houdende te Middelburg, in tegenwoordigheid van den Heet Vrederegter van het Kanton Vere, ten overliaan van den Notaris Adriaan Jacobze als daartoe bij welgemelde Regtbank benoemd, van: No. I. Een HUIS en ERVE, genaamd het Botjes ZeeIlaande en gelegen in de Warwiikrche (Iraat te Vere, Wijk H. No. 29. No. 2. Een dubbeld HUIS en ERVE, flaande en gelegen op de Markt aldaar, op den Hoek van de i^sauwilraatWijk C. Nos. 11 en 12. No. 3. Een HUIS en ERVE, Ilaande en gelegen in de Olij-MolenHrait te Vere, Wijk D. No. 40. De Memoiie van Lasten, inhoudende de Voorwaarden van Verkoop, ligt, gedurende 8 datren te voren ter lezing ten Kantore van gemelden Notaris, op de Markt, Wijk D. No. 20. J)e VERKOOPING op den i Februarij 1815, aan den Nieuwen M ei te VLISSINGEN wj;dc uitgefleld en zal nader geannonc.erd worden. J])e genen die iets te vorderen hebben, verfchuldigd zijn, of wel eenige Geiden of Goedoren onder hunne berustins! moeten hebben betrekkelijk tot den rslaierfc.-.ap van w;;len WILLEiAl ANKER, in :even Stuurman aan boord van het Brikfcliip de Harmonie, worden verzocht hunne pretentien be- hoorlijk in te leveren of beialing te doenbenevens zoodanige Gelden ofGoe- i deren te ojerhandijren uiterlijk vóór óen 28 Februarij eerstkomende, aan D. i APPEL of aan den Boekdrukker J. MOENS beiden te Middelburg, Ge- magtigden van de gezamenlijke Erfgenamen van wijlen genoemden IF. Anker. PRIJS COURANT der voornaamste EFFECTEN, Ter Beurze yan Amsterdam den 26 Januari; 1825. pCt. Np.DERLAiNDSCHE FONDSEN. af Werkelijke Schuld 59 4 Rest. Uitgeii. dito ij^i Kans-Biljetten54 45 Amortifatie Syndicaat g^l i 2^ Domein Losrenten 87^ i. Loten van dito,'t (iel. 88 Aand. in de Ned. B. i Aand. Handei-Maatf.I0jjil034 Fransche. Tiers Consolidés104 a 104^ Certificaten van dito 4 RüssisClE. 5 Obligat.bii Hope&Co. ioï5èio3 59i >f 54i 994 87i i9h 4f 6 Inl'chr. op't Grootboek S-i a 53^ pCt. Pruissische, 5 Oblig. Neg. Londen.. 107 iio/j Spaansche. 5f Oblig. bij Hope Co. 47J i 49^ Couponsper Iluk i O0STENRIJKSCHE. 5 Oblig. bij Goll Co. 89 i 89k 4 Dito 744 7SÏ 2f Weener Certificaten.535 i. 54 Nationale Bank-actien 1414^1418 Italiaansche. 5 INIonte Hi Milano83^ k 83J 5 Napelfche Certificaten 8j| i 83J PRIJZEN VAN HEr GEDISTELEERD, Te Schiedam, nen 26 Januari] 1825. het Nederlandfche Vat, zonder fust, f IS Amsterdamfche Proef, 'P Zonder de Belasting. Jenever, 90. 95- STAAT VAN MÜ'JDENPRIJZEN der OBJECTEN van MARKT ENZ., te Midielburg, op den 27 Januarij 1S25. 10 Al* voren. 30 50 50 00 20 50 40 Tarwe (oude)Mudƒ5 -------- (nieuwe)"5 Rogge-3 Gerst"3 Haver- 2 Boekweit3 V/itteboonen- Groene Erwten4 Graauwe Erwten-5 AardappelenMud- Brood, TarwePond- - 14 T y^jg^ Rogge- io|J Vleescm, Rund Kalfs Schapen Niet aangevoerd. Pond - 35 - 45 - 35 ens Pas. Met Belasting.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2