COURANT. MIDDELBURGSCHE No. 13. Zatiirdag den 29 Januarij, NIEürrST IJ DINGEN. ne bs-elen liee*"! pehadaüe de voorgaande berigten hebben Zijne 12,000, en die der Spunjaaideii op S,ooo bejjroot. De generagl Miller, waarvan zoo even is fjefprokenwas een d«pper Ense'jch officier, die zich eerst onlangs bij hec Columbiaanfche leger beeft gevoegd." - De tegenwerping, welke de vrienden van Bolivar maken, om de uit* werking, door de tijding zijner neerissg teTveeggebragtte verzwakketi is dat daar hij zelf in de maand au:aistus overwinnaar is geweest, en den fl»g van Janja op Canterac gewonnen hebbende, men niet begrijpen kan boe deje Spaanfche generaal eensklaps met eene zoo groote magt aanvallender w^z© heeft kunnen ageren. Doch de zaak laat zich verklaren, wanneer men op- "^^.^S dat brieven van Arequipa, van den 31 augusaisgeenerlei nselding van dien flag van Janja maken, die toch in de nabtjunchap van Areqoip» lott hebben plaats gehad. De eerstkomende dagbladen van Nieuw-Yorlt zuUeo Zonder twijfel den waren toedragt van zaken doen kennen. SPANJE. IRUN den !8 januari). Uit Lisfabon is den 3 dezer eene brik van oorfog gezeild, aanboord hebbende 38,000 piasterswelke het Portogefche gou vernement aan den dey van Algiers zendt, ten einde hij zijne kapers doe op houden met de fchepen onder Portngefche vlag te betooven. FRANKR.YK. PARYS den 20 januatij. De graaf Ferrand, lid van de kamer der pairs, had het voornemen aangekondigd, om eene voordragt te doen, ten einde de vier Hellingen van de Gallicaanfche kerk tot ftaatswet te verklaren. Hec Te* zuitendom zegt ?en der dagbladen, was over dit nieuws ten boogrte verent rust. Een plotfelinge dood heeft den graaf Ferrand verhinderd zijn voorne* men uit te voerendoch men hoopt dat een ander lid zijne voorgeaomene taak zal aanvaarden. Te Dole zijn al de leden van den raad der gertichten van weId»digh«M afgezet. Nogtans was dezelve zamengefteld uit verlichte en achtenswaardige regtsgeleerdonvan welke fommige finds lange jaren het lidmaatfchap bekleed hadden. Van de drie advokaten, die hen vervangen zullen, zijn er (wes naanwe!ijKs hunne loopbaan ingetreden, en de derde is daarop nog niet eet» verfchenen. Te Dole bertaat een collegie van Jezuiten, en aan derzelver in vloed fchriift men dezen maatregel toe. Deze orde maakt thans in Spanje groote vorderingen, ten aanzien van het geven van onderwijs aan jonge lieden. Het provifionele gouvernement van Griekenland heeft, bij drie onder- fcheidene prociamatien, het roemwaardig gedrag der Griekfche zeelieden ver meld die met hunne Ügte vaartuigen de geheele trotfehe zeemagt van deo tiran hebben vermorfeld en verftruoid. Het gouvernement zal aan ben be looningenhunner daden waardig, uitdeelem Zij zullen intusfchen, di: ver wacht men met vertrouwen, op het pad des roems voortgaan, en nieuwe lauweren gaan plukken. PARYS den sa januarij. Men blijft fleeds hopen op een meer gematigd RUSLAND. PETERSBURG den 8 junu^ii:. Naar men verneemt, heeft de regering befloten, om het bed der Newj eene nieuwe regtere rigting re geven, ten einde bij ijsgang de brua^en e:i de dikw-.rf geflremde gemeenfchap met alle gedeelten der 0ad te behouden, en misfchien daardoor ook het tevsar te verminderen, waaraan de lage gedeelten onzer ftsd bij overftronmingaltijd zijn blootgelleld. Reeds zijn kundige iiu'enieurs mee dien arbeid bezig, en men zegt, dat ook een korps troepen de hand aan deze ontzaggelijke onderneming leggen zal. DUITSCHLAND. KLEEF den 8 januarif. Door de doorbraak te Oye bij Nymegen, op den 18 november, werden verfcheidene gemeenten van dit district overflroomd. Sedert dien tijd ftaat een gedeelte van Niel en Keeken fleeds onder water, en is de nood dier bewoners zeer groot. FRANKFORT den 23 januarij. De vacantien van de Duitfche bonds- •vergadering geëindigd zijnde, zoo heeft dezelve hare zittingen hervat. De tijdingen uit t\eu Piloponefus fchilderen den toeftand der Grieken, die (leeds door pnrtijzucnt verdeeld worden, als zeer treurig af, hoewel fom mige lieden gelooven dat dezelve overdreven zijn. Op den 5 december fchijnt Ibrahim pacha ten derden male met zijne vloot, die uit 140 zeilen bellond, de gplf van Marmorisia verlaten te hebben, om, zoo als men zegt, op order van den fulian, eene poging tot landing in Morea te beproeven en van de binnenlandfche verdeeldh?id der Grieken gebruik te maken. De Grieken geloofden echter, dat hij na zijn bij Kandia geleden ver lies niet meer in llaat zoude zijn tot eene zoo grooteonderneming en anderen meenen, dat hij wel de bevelen van den fultan heeft willen opvolgen, msar groote hindernisfen ontmoet heeft en derhalve naar Egyote gezeild is. Het laatile gerucht is ondertnsfchen waarfchijnlijk onillaan door dat Ibrahim een onbruikbaar geworden transporifchip naar Alexandrie terug gezonden heeft. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 19 januarii. Het congres van Columbia heeft, den 16 augustus 11., gedecreteerddat de navolgende havens dier republ.ek deeenige zullen Zijn, waar de directe handel van in- en Uitvoer met Knropa en met de Vereenigde Staten zal plaats hebben, en waar de tol-bureau)s zullen gevestigd zijn: Pampater en Juangriego, op het eiland MargueriiaCumans, Barcelona, Laguayara, Puerto Cabello, Coro, MaracaïDo Rio-Fiacha Sania-iMartha Carthagena, Chagres en Portr-Bdlo, aan de Atlantilche kusten, en Guaya quil, Esmeraldes Panama en Buenavantura aan de Stille- of Zuidzee. De Zuid-Amerikaanfche obligatien hebben eene groote daling ondergaan, die van Mexico zijn, van 84, op 8 i en die van Columbia, van 54, op 91 gedaald. Deze fnelle daling wordt aan de uiibarding eener hevige infurrcctie toege- fchreven, welke tegen het republikeinsch gouvernement van Bagota is losge- fystema in Spanje, en op de onverwijlde afkondiging eener nieuwe en meer broken en de afkondiging der martiale wet noodzakelijk gemaakt heeft. Het onbepaalde amnestie. De ministers der groote mogendheden aan het bof vaa berigt daarvan is door brieven van Venezuela van den 7 december aangebragt. Madrid, geven zich daartoe veel moeite, en werkelijk moet deswege onvetr Eene andere tijding heeft den fchrik der houders van Amerlkaanfcheeffekten wijld eene voordragt aan den koning ter goedkeuring worden aangeboden, rog vermeerderd, namelijk, dat Bolivar, welke gisteren als overwinnaar van waarbij men zegt, dat het geheele getal der van de amnestie uitgedotenen op den generaal Canterac werd opgegeven, heden, integendeel, als volkomen 40 zal bepaald worden. Middelerwijl heeft reeds de politie, die onopbondeigt; geflagen en door de koningsgezinde Spanjaarden als in deroute gebragtwordt de officieren, welke onder de regering der Cortes gediend hebben, kwelde eq voorgedragen. vervolgde, een fcherp verbod ontvangen om zich verder daarmede bezig t^ Uit eenen militairen (laat der Vereenigde Staten, zoo als die in eene houden, en zich alzoo te mengen in zaken, die niet van haar departement, der laatfte zittingen van het congres is voorgedragen, blijkt, dat de landmagt ma^f eeniglijk van de competentie der militaire regtbanken zijn. Overigent dezer uitgeftrekte republiek Hechts 5,779 man llerk is. Het leger moet fchijnt men in Spanje het voornemen nog met opgegeven te hebben om doo^ wanneer het volkomen compleet is, niet meer dan 6,183 man van alle wapen- geweld van wapenen de Amerikaanfche koloniën tot gehoorzaamheid aan hec moederland teiug te brengen; men fprak te Madrid van het plan om aan de officieren der zoogenaamde confliiutionele armee de gelegenheid aan te biedea van wederom in hunne onde rangen herfteld te wordenmits zich verbinden* de om bij eene expeditie naar Zuid-Amerika te dienen. Men verhaalt, dat de maatregelen, die Frankrijk nemen zal tenopzigte van Engeland en van Spanje, zullen afhangen van het antwoord dat men van Petersburg verwacht, betrekkelijk het erkennen der nieuwe Zuid-Ameri kaanfche Staten door Engeland. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 26 Januarij. Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden if gisteren avond om 10 uren naar Berlyn vertrokken, en wordt over zes Wfr« ken, verzeld van zijne doorluchtige gemalin, terug verwacht. Heden heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal beraadflasgd over de 17 titels van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek, uitgezonderd de 5de titel. Op morgen zal de uitflag der zitting worden medegedeeld. GENT den 27 januarij. Gisteren middag, om half 3 uren, deed zlc]| een verfchrikkelijke (lag in deze ftad hooren welke is gebleken eene uitbars ting van buskruid in het huis van den ijzerkooper van den DaU, in da Oranjeftraat te zijn geweestwaardoor dit huis geheel is vernield en de UT- burige huizen zeer befchadigd zijn geworden. Een der zonen en de knecbf zijn gedoodterwijl de moeder en de andere zoon zijn gekwetst. LEYÜEN den 25 januarij. Bij eene van den 20 dezer gedagteefeeade kennisgeving wordt, door onze lledelijke regering, de aanftaande viering ra^ het vijfde halve eeuwfeest onzer hooge fchool aldus aangekondigd: Burgemeester en wethouders der Had Leyden; in aanmerking nemende, dat op dingsdag en woensdag, den 8 en 9 februarij aanftaande, het vijfde halve eeuwfeest van de ftlchiing der hooge fchool in deze ftad, plegtig eti ,K Canterac zwaar gekwest is. De Spanjaarden moeten dour vreugdebedrijvenzal worden gevierd; en dat zoowel de regering dezec veei voiK verloren hebben, alzoo zij, bij het begin van den Hag, aan het i «ad als a.le de ingezetenen derzelvegaarne met de leden der hoogefchool ttTld"w.«r '''''^'-'"' dehoogten bezettede, isbicot-j hunne vreugde zullen aan den dag leggen, dal het ons allen, zulk ec!(. tijdverloop, gegund is dien beroemden zetel van vaderlaodfcbe wetenfcbap, geleercheid en verlichting, als de belooning der trouw onzer voorvaderen,) ongefchonden in ons midden te bezuren en daarvan bet vijfde halve eeuwfeese ----- n--------... Men hoop: te vieren brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dezer ftad, <i«c nogtans üat hij van zijne overwinning geen partij „1 kunnen trekken, omdat met goedvinden van den ed. achtb. raad. de aanvang van dit feest, vapA«^ ce coiumbianen meeaer der engten zijn en hij zij„e kavallerie in het gebergte i wege, '5 morgens tenacht uren zal worden aangekondigd door het uitfteUen yln'T""' s der vlaggen van ftads-torens, terwijl z.ch, gedurende hetzelve, büafwisfeling liva^r ,nu» ^.""'P'"' (Panama) zijn vertrokken, zich bij Bo- het klokkenfpel en trompetgefchal van den toren van het raadhuis zal doen rr - ^'^^««i^d zal hij den veldtogt hervattenen zich onge- twijtteld op iie Spanjaarden wreken. Wet leedwezen moet ik u het fneuvelen van de generaals Cordova en Mil rustingen beloopen LONDEN den 21 januarij. Onze avondbladen de Sun, Globe and Trtt- vdlerenz., behelzen het volgende artikel: Er zijn san het koffijurs van JS'ew England belangrijke tijdingen aange kondigd, getrokken uit een brief van den heer Hml, agent van koophandel te Nieuw-Yoik, waarbij gevoegd was de Bostonfche courantBoiton Ser.tinei genaamd. De fchrijver van dit dagblad verzekert, dat hij een brief van Pa nama heeft ontvangen, gedagteekend den 20 October, de volgende berigten behelzende „Er heeft den 17 feptember, in de nabijheid van Truxillo, een verfchrik kelijke veldflag tusfchen de Spanjaarden en Columbianen plaats gehad. De Oiinag is niet zoo noodlottig geweest als men in het eerst verhaalde. „De fchoner de Libcrtadia is gisteren van Guancho aangekomen, en heeft de volgende tijdingen medegebragt: Het fchijnt buiten twijfel dat de (lag zeer bloedig is geweest. Bolivar en Canterac kommandeerden in perfoonde Columbianen zouden gezegevierd hebben zonder het verraad van een hunner bataillons, hetwelk in het heetst van'tgevecht, lot de vaandels der koningsgezinden overliep; van het hier door in de linie van Bolivar veroorzaakte ledig, werd door de kavallerie van Canterac gebiuik gemaakt, die eene verfchrikkelijke flagting onder de Colum bianen aanrigtte. „Bolivar deed intusfchen eenen geregelden aftogt. Er zijn hem drie paar den onder het lijf gedood en hij is door twee gekwetst geworden, zonder zijne koelbloedigheid te hebben verloren. Hij had ilechts 6000 man bij zich: indien hij verderking had ontvangen, zouden de zaken beter voor hem zijn nitgevallen. De Spanjaarden hadden eens zoo veel volk en eene groote meer derheid van kavallerie. gefteld geweest, Volgens de laatfte berigten is Bolivar tot op Guayaquil moeten terugtrek- ken, om zijne verfterkingen te organiferen. Canterac is op het grondgebied van Columbia getrokken. Ier melden, welke al ilrijdende voor de vrijheid zijn gevallen. Het fchijnt buitengewoon dat Bolivar met meer als 6,ooo man onder zij- hooren. Dat wijders het raadhuis op den februarij 's avonds z»! worden ver- licnt en voor hetzelve, als eiders, eerepoorten zullen worden, geplaatst. En aangezien burgemeester en wethouders voornoemd vertroowea biermedft i« den geest der ingezetenen de: er ftad te handelen en hunne gevoelens uit te dtttk-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1