BESTUREN BN ADMINISTRATIKN. OPROEPING VAM VRIJWILLIGERS NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ^^DDELBURG, llOofcfpUats v»n de Provircie Zeeland gelet op de bepalingen vervat in de Wet op de N«tionale Militieten opz^gta van het leveren van Vrijwriüsers voor de contingenten der onderfcheide-e fteden en plaatfenbrensen bij deze ter kennisfe van een iegelijl? dien zulks zoude mo;en aanjaan. dat van heden »f tot en met den 31 Jannarl) des voUenden jaarsdageliiks, uitgenomen Zon<4«g5, dei namiddags -.ao 1 2 tot 3 ter Sscretarii van deze St»d zal gereed liggen bet Register tot ce Infchrliving van Vrihvilligers beftenxJ. D F E R T E N T I E N. A. TOUTENHOOFD. Te Middelburg, ter Boekdrukkerij vanöeGaBaoBDsB* ABR. A H A Ai S. VOOR DE En ^vüfden mitsdien alle geboren Nederlanders v.-el'^e gedurende it laatl'e rsm'anden in de genieerte van Midd-Jbn'g hebben gewoond, en die de ver- eischten hebben, bij de Wet bepaald, opaeroepen, om Z'cn tot den dierst der Nationale .'.Vütie Yrijwiliig te !?:en Infchrijven, zoliendc aan iederen Vrü- williiier van StaHswege ee-e premie worden toegelegtl, zooóra dezelve door den Militie Raad zal wezen goedige :-urd. En ten einde een iegelyk hiervaT kennis Hragezsl deze worden gedrukt, ifgeknndigd eri aanaepiakt, mitsgsder; in dezer Stads Courant aeplastst. Gedaan teu Raadhuize der Sttd M^crelburg, den 57 December 1824. Burgemee?ter en Wethouders voornnemd :■- BYLEVELD. Terordonra-r evan Hun Ed. Ac-tbaren, F BYLEVELD. Secr. taris. ge Weden vêr'oste voorfpocdig van een' ZOON, Maria CatharinaÜratner, liefde Echtgenoote van Ramsieke.vs den 10 Januarij 1824. J. COUCHÊ, Lt. Plaats-ina)oor en forgerend Plsatt. Kommardant op het Fort Rnmmeker.s. den Vlisfingfchen Rij. 2 Januari] 1825 d;'i ts>jt i BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG, Roofdpisats v3n de Prr^vir.cie Zeeland, verw tti^en een iegeii'k dien zuilts zoude moaen aangaan; dat bij art. 9i der Wet van den 8 Jannnii 1817 op de Nationale Militie is bepaald, dat zich jaarlijks aan het P:3atfeHlk BeP.unr Jn gefchrifte moeten adresferen de voor zichzelven dienende manfcharpen «I-.ein den loop van het laatst voorieder jaar, hetzij door overlijden van eenen Vader of wel van eene Moeder Weduwe zilnde, of door eene plaats eehad hebbende regterJijke feparatie of echtfcheiding der Onderen, of eindeli;"'; coor overlijden van eenen Broeder of Broeders, regt op vrijftellins, overeerkom- Hig-ëe bepalingen bij art. pt der Wet gemaakt, hebben verkree^n, en hun ontflaE diensvolgens zonden verlangen en dat bij deze verzoekschriften znl- Ipn moeten worden overgelegd de noodige bewijzen, togerigt overeenkomnig de vcjorfchriftenbij het aangehaalde 91 art. gettatueerd. En worden mitsdien alle Jongelingen, mitsgaders alle Onder?, Voo;den Curators of Gemagtigden voor hni-ne Kinders en Pupillen, welte volgens art. 91'det Wet, in de termen van vrijnelüng valle'de, hun ontflag uit den dienst der Nationale Militie zouden mogen verlangen, opgeroepen en aangemaand, om vóór of op den 5 Janoarij aanüaande aan Heeren Burgemeester en Wet- koiiders in te renden, de fchrftelijke aanvrage om omflag nit den d'enst met bijvoeging van de behoorlijke bewijzen, bij art. ;i en !2 derzelve ae- vorderd. Zullende de aanvrage welke niet vóór of op den 14 Jannarij 1825 ingekoiBen zijn, voor de ligting van dat jaar niet meer aaneenomen worden. Terwijl al verder aan alle belanghebbenden bij deze wordt herinnerd dat bij aldien deze aanvragen niet tijdelijk bij Heerer Burgemeester en Wethouders zijn ontvangen, of niet van de vereischte bewijsftukken zijn voorzien, de zelve niet meer voor dit jaar znllen worden geadmitteerdovereer;ko:n!lig de bepalingen dienaangaande vervat in art. 23 der meergemelde Wet. En opdat een iegelijk hiervan kennis draje, zsl ieis worJen eed:u';t, af- gekondigd en aangeplakt, mitsgaders in dezer Suds-Courart geplaatst. Ged»«D ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 27 D-cember 1824. Burgemeester en Weihouders voornoemd BYLEVELD. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbaren J. F. BYLEVELD, Secretars. DERDE DIRECTIE van F OR TIF IC AT I EN. -r FESTING FLISSINGEiV. iSMS"**- PUBLIEKE A.fNBESTEDING. Ingevolge antorifatie van Ziii.e Exc. den Cüm-nisfaris Generea! vst Oorlog, Ato 10 December 1824, No. 52, zal, door den Kolonel P. Hir.r.rq-j'.H -■ - "bij deszelfs sbfsntie, OPENBARE VERKOOPING in de Z-xr.an, aan weg, Geir.eerte Oost-Sonburg op Woensdai den voormidcajs om tien uren. van eene aanzienlijke part;; LAKEN, van diver- fe kwaliteit, CACHKMIER VRIES BAT-VRIES KARSAAI ïn hetgeen meer zal word.'n gcprefenteerd. Ailes daags voor ce Verkoopiog aldair te zien. Uit de ha-.d te koop de BUITENPLAATS JJOHEySLVST, bene vens net PLAATSJE aan de overzijde, beide gele-en onder O itjluburg mits23cers het HUI5 en ERVE, met TUIN, KOETSHUIS en STAL, m de lang? Noordftrast binnen d^ze Stad, Lett. C. No. 15, en het HUISJS in de LomrsrcftrsatLett. C. No. 78 r.a.-elacen door wijlen Z. Exc. den Heere Vice-Admirsal Ferdovren van Aiperen. Adres bij den Heer P. ds ütoppelaarin de NieuwÜrast of bij ^Ir. J. J. Berder.ii van BerUkom in de Nooróliraat. fe koop eene groote partij nieuwe WATER-VATEN, ter groote van 350, 500, 750 en joco Kannen; alsmede eerste kwaliteit van Brus'elfcheFARO met de Ton. halve Ton of Okshoofd; by G. P. Maasfen, te VLISSINGEN Beu.rsiifaaije, Lett. D. No. 44. Ord:nt ijke L'edïn geregen zijnde otn tegen Mei aanfiaance een HEER in den Kost te ncrmen, mits eene vrije Kamer gevende, adresferen zich ter Courant-Dnv-:kersj. Ei"ü ACHTERKAMER en twee VOORKAMERS te huur tegen Mei, in de Abdij, Lett. A. No 52. T\i ondêTüeteekerden ms!;en honne beaunfiigers bekerddat de LOOD- GltTERS- en LEIDEKKERS-AFFAIRE, onder dezelfde Frma, zal wor- den gecontinueerd. Middelburg den i Jannarij 1825. M. DOESBURG en de Wed. J. DOESBURG. T)i ondergeteeVsnde ügt de geheele maand in losfing met grove MEET- KOLEN en SCHAALKOLEN tot een civielen pri^s; adres tsc zijnen hu'- ze, op den Kinderdijk, Lett. P. No. 9<). L. DE ZEEUW. Jufvrouw SOHIST beeft de eer het Publiek te verwittigen, dat zij van Par-;i alhier is aa-.gekomen, met een fras; asfortiment DIODES en NIEU WIGHEDEN, als: Mutfen, Hoeden, Voües enz., die zg zelve maakt; zij durft hopen, dat zij door de zorg voor een goeaen fmaak, die zij inbaar i werk zalmaken, het vertrouwen van de perfoiien, welke haar hier mede zouden I willen begur.stigen, zal verdieneD. ilaar Magazijn zal geopend zynop V^'fiensdag den 11 jaQuarij 1825, inden Liflgendelft, No. 156. i F-n bekwame APOTHEKERS-KNECHT of LEERLING terrtond be- i nood:%d; adres bij den Boekbinder Z. de Buifor.ie te VLISSINGEN. geee Kr,UKfcN'.iElD tegen Mei beroo-i'gd; \^vis, v-tn B.nthem. I g^oe WKRKMEID. goed met de Waich knnnende omgaanmet Mei benDo<Ji!!ri bij Mevrouw jSyA-v^W. pene bekivajjie DIENSTMEID, met Pot en Wa<ch kuonerAle omgaan, te.e.i Mei b oocigdbij ?.'evr. de Si-.ur te Domburg; adres bij den Heet 1 Exiikop oe LoiHH>ofci»c K.«L G O M M A. rX'. nirmunteid m-dJel, wawvan de heerlijke gevolgen, door eeneo Reeik (kerker" to--n«rew!-n aftrek door eeheel het Koningriik bevestigd worden, is vooral citMMtig voor terirgïcbiige me: de borst fukkelende, hoestende, (1^- mige en zwakke gefl*Henen dat op aanbeveling van voorname Geneeskur>di- gen den liiders wordt toegediend is voot de Stad Middelburg door den oti- dergeteekende verkrijsbaar gefield bij den Heer C.J. van O-.trbeeke Apotbe- k-t voor f 20'bet beetó en/"! 60 het halve verzegeld pakje. J. C. H. T.« HARINXMA, Apotheker te Leetrsardett, Directeor in de derde Directie van Fort'ficatien door den Eersten Kapitein en eerst-aanwezenden Ingenieur op het Eiiand Wal cheren. Jan Gerhard Blaauw, onder nadere approbatie, publiek worden aan- betleed: 1°. Het vernieuwen van twee paar Hoofd-Barrières enz. op de Raveleins- Brnggen, voor de Duin en Rammeker^s-Poor:enmitssaders het leg gen vtn een nieuw Boven-Dek op eeuder Raveleins-Bruggen, en ver dere Reparatien aan dezelve. 3°. Het bedaan met Rijs pskwerk, van een gedeelte der Aarden Binnen- eo Buiten Grachts-Boorden. •Tlegrepen In twee Beftekken: Deze nitbelledingen zullen plaats hebben op Zaturdag den 15 Janusrij 1825 des voormiddags om elf uren, in bet Logement genaamd Dokzi^talwaar ce Beftêkken ter lezing znllen liggen. ■■«idere infcmnatien zijn ie bekomen bij den Kapitein-Ingenisu; voornoead. -t. Wegens het overlijden van Marinus van Gee.'ktrke, de Paats vacant zijrde v«n WESTKAPELLE, worden verzocht de genen, die de vereischte be kwaamheid hebben om zich als CHIRURGIJN en VROEDMEESTER te eogageren, op een Êavotabel Tractement, zicb te adresferen aan den Scfaouc VSD eem^de Flaau J. J. R O E L S E. Door DIAKENEN der Nederduitfche Hervormde Gemeente werd heden vio eenea onbekenden, ontvangen, de fom van Eea Honderd tn-Fiifti^ CuUemt. De welmeenendfte dank der Armen worde U, milie Gever of Geefder toegebragt, en de beste, duurzaamde zegeningen des .Ailerhoogile die met welgevallen op eene zoo goede daad nederziet, zij hiervoor uw loon! Middelburg den 10 Jannarij J825. Diaiteneo voornoemd, JAC. ADR. VAN PUFFELEN, Prssês. A. G. vAf» PROOYEN, Scnba. BELANGRITKE AANKONDIGING. Te A:rffeid<im. bii G. PORTIELJE, en verder bij alle Boek'^andeiaars in het ge'resle Ri'k, is eratn te bekomen: Berigt van inteekening op een ge heel rieuw en onfpronkeiik Vsuerlandsch werk, getiteld: SCHOONHEDEN EN MERRWAA i.DIGE TAFEREELEN UIT D-ï NËOERLANDSCHE GESCilIEüENlS, door P. G. WITSEN GEYi- BEEK en G. ENGELBERTS GERRITS, met fraaije ia het koper gegra- veerde Pisten geteekena door S-nies en gegraveerd^oor P. Fetyft. Naar dien dit werk eene voor alle klssfen van Lezers hoogst nuttige en aangename lectuur oplevert, ten einde z.ch met de gebeurtenisfen en lotgevallen van ons Vad-erland' bekend te mslten, wordt de afhaling en inzage van dit Berigt ieder een ten ftetküe aanbc-volen, Nog zal de uitgever dezeseerstdaags een nieuwen druk in het licht geven van F. vaN MIERIS, FerhmdeHr.z over het zimer.dJl^n der HUtenen of het he'chrijven der Ger.'red^>us!en met eene Voorrede en Aanteeken:Bgen van P. G. WITSEN GEYsBEEK; welke ver nieuwde üiüave voorz-ker met genoegen ontvangen zal worden, aangeziea dit voortreffeiijk werk ocgemsen zeldzaam en fcbaars te bekomen is. pjeden taorgen verloste, Maria Jocoha de fVarem GkOMINGEN deo 5 Jaoaarij 1825. vrij voorfpoedig van een' welgefcbapeo ZOON geliefde Echtgenoote van Sluis (^ir. Zeelanf) den 9 ]ir.xi2n) 1825. Heden morgen ten half 7 urenbeviel met Gods hulp zeer voorfpoedig n'esrxa ZOON, Maria Katarina Zouimaethartelijk geliefde Hnisvroaw ▼M J. G. VORSTMAN, Predikant TOONEEL-BERIGT te MIDDELBURG. Oo Woensdag den 12 Januarij 1825: GESNER, cf het Z-xUfeneh Hati- gezin, Tooneelfpelin drie B^ctrijven door wIMen den NetJeriandrchen Dlch- f=r Zü^fi. Na h.tzelve DE NEDERLA.AG VAN DEN TIRAN SCHRIK- KENSTEIN of de bekroonde Liefde -an ^rleq-iin dor de Komr.gtr.der Staf ren, nieuw groot Ballet-Pantomimeverfierd met exoresfelijk daartoe ver vaardigde D^-coratien, Changementen en Tneatrale benoodigdhedennooït al- hi-r ver:oond. Dit Baüetdoor den grooten Le Wve< met zoo veel Imaak ver- vaardigd, is Twintig achtereenvolgende keeren op het Eerde Tooneel vin ons Lard mer aüe toejuich.ng ontvangen en daar de Directie geene kosten of moeite gefpaard heeft, om het ook hier met allen luister daar te dellen twifelen zi* i;iet, of de D.coratien, alsook de af.visfelende Tragies en co- mieke Pasfages znllen DUnne geëerde Begunstigerseenige aangename oogeo- blikken venchsffen. Verwacht op Zaturdag den 15 Januarij 1825: SYLLA oUe Bevftjding van Rome Treurfpel in vijf Bedrijven. TOONEEL-BERIGT te VLISSINGEN. Gedurende deze week geep Spektakel. Op Di.gsdagden .8 Ja.uarij iï(25: SIR CHARLES, oUe gebaren van (en ll'c\t Uyemedras, Tooneelfpe! in dre Bedrijven; na hetzelve: HCl j BANKROET VAN DEN SCHOENLAPPER, vrolijk Blijfpel m eeo Be- drijf, door J. de Qiiatk.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2