COURANT. MIDDELBURGSCHE No. 5. Dingsdag den II Janiiarij. N E U rr S T IJ D I N G E N. NEDERLANDEN. -J Z E T r I N G E N. OOST-INDIE. "O ATAVIA den 4 ffptemher. Brieven van Makasfir, tot den 18 augustus Vj II melden, da: zijne exc de gouverneur-seneraal zicli toen no,:^ in volmaakten welftaod aldaar bevond; er waren reeds met verfcheiden vorften- bondg»noocen nieuwe contrakten van wese zijne exc. aangegaan, waarvan de bezwering met veel plegtif;heid heeft plaats gehadechter hebben de menig vuldige bezighedendie zijne exc. aldaar heeft gevonden, bet terugkeeren naar Tava, hetwelk tegen de helft der maand augustus was te getnoet gezien, vertraa"dzoodanig dat bet zich liet aanzienals of het wel het einde van die maa'nd'zou worden, alvorens zijne exc. zich weder zal infchepfio Ypor de terugreis. ?^i'**'->i' DUITSCHLAND. v- WEENEN den 26 december. Men vleit zich hier met het uitzigt, dat weldra voor Griekenland een nieuw tijdperk van redelijke onafhankelijkheid. Van rust en van geluk zal geboren worden; alle de groote mogeudheden zijn zegt men, het daaromtrent thans eens, en de groote zwarigheid is alleen nog, hoe die mogendheden de Porte tot toegevender en billijker gevoelens tegen over de Grieken brengen zullen; want volgens de laatfle berigtCD uit Konftan- tlnopel fchenen de fultan en de divan nog altoos te volharden bij hun voorne- men om Griekenland door geweld vao wapenen tot onderwerping te dwhigen, en daartoe zelfs met groote opofferingen en nieuwe iofpanningeneenen vijfden veldtogc te ondernemen, ITALIË. ROME den 22 december. Laatstleden zondag heeft in de St. Pieterskerk de plegtige lezing der bul van het algemeen jubilé plaats gehad. Dadelijk daarop hebben het gelui der klokken, der trompetten en trommels, alsmede talrijke kanonfchoten van liet kasteel van St. Angelo deze groote gebeurtenis aan de hoofdftad bekend gemaakt. Hierna hebben auditeurs te paard roet veel plegtigheid de bul door de ganfche ftad afgekondigd. Des avonds was gansch Rome prachtig verlicht. SPANJE. MADRID den 31 december. Er wordt gefproken wegens eene.nieuwe am nestie: zeven leden van den raad van Kastilie zijn met een rapport in deze be langrijke zaak belast. Intusfchen hebben er den 27 verfcheidene arrestatien pliaats gehad, onder anderen van een petfoondie op zijne zeketheids-kaart gefchreven had leve de conftiiutie. Daar er een groot aantal Spanjaarden naar het algemeen jubilé van Rome vertrektheeft Z. M. bepaalddat de paspoorten door de gewone confuls afgegeven, niet voldoende zijn, maar dat dezelve zich van een door 's Pausfen nuntius te Madrid geteekend paspoort moeten voorzien. FRANKRYK. PARIJS den 4 januarij. De zitting der kamer van afgevaardigden van gis teren zal voor altoos gedenkwaardig blijven. In dezelve zijn, namelijk, onderfcheiden hoogst gewigtige concept wetten namens Z. iVI. aangeboden, te weten: Eerftelijk eene concept-wet tot regeling der civile HJ<t gedorende de nieu we regering, zoo als zulks bij art. 23 van het charter bevolen wordt, en bg welke concept-wet de civile Igst bepaald worde, op 25 roillioenen 'sjaars voor den koningop 7 millioenen 's jaars voor de prinfen en prinfeafen der ko ninklijke familie, terwijl voorts eene fom van 6 millioenen wordt vastgefteld zoo voor de kosten der begrafenis van den overleden koning als voor die dei plegtig^ zalving van den nieuwen koning. Deze concept-wet werd befloten om op morgen woensdag in de bureaux te onderzoeken. Vervolgens eene Concept-wet, tot regeling van de fchadevergoedingen der zoogenaamde emigranten. Die wet ligt aan alle Franfchenoude eigenaars van vaste goederen in Frankrijk, welke uit krachte der wetten tegen de emi granten ten voordeele van den ftnat verkocht zijn, eene fchadeloosllelling toe, gelijk ftaande met twintigmaal het geconftateerd inkomen dier goederenof wel met hetgeen in publieken verkoop daarvan wezenlijk gekomen zijdie fchadeloosllelling zal voorts, na aftrek van de fchnlden, die op gezegde goe deren mogten betaald zijn, en na aftrek van reeds gedeelteiyk gedane terug gaven of vcrftrekte fchti^evergoedingenbetaald worden in 3 prctt. renten op net grootboekwaartoe den minister van financiën een credit van 30 millioe nen dier renten geopend wordtaV te geven aan de oude eigenaars bij vijfde gedeelten, te weten 6 miüioen op ii junij 1835, 6 op 23 junö 1826, 6 pp 22 junij 1827, 6 op 22 junij 1828 en 6 op 22 junij 1839, met ingang wan het genot der renten op die verlchillende tijdperken. Deze wet behelst voorts njtuurlijk de noodige bepalingen nopens de aangifte, bet onderzoek, de aftrekkiugen en de finale liquidatie def gevorderd wordende fchadeloos- flellingen. Verder eene concept wet. waarbij bepaald wordt, dat alle renten, door de amortifatie-kas aangekocht van hare inftelling af aan tot 22junij 1825 aan- Uaaiide, aan dezelve onverminderd tot 2a junij 1830 behouden en geaffecteerd blijven zullen tot aankoop van de publieke fchnldmaar dat de renten, die »!?rrf,n"^,'',t "'^'1'" '^'''S tot 23 junij 1830 zullen aangekocht worden telkens dadelijk zullen gêrogeerd wordenop het grootboek ten voor deele der fchatkist; dat wijders, te rekenen van 22 maart 1825 af «n, de tondlen der amortifatie-kas niet meer zullen kunnen aangewend worden tot aan- koop van publieke fondfen die boven pari ttaan dat voorts de eigenaars van 5 pet. gecons. tot 22 junij 1825 bet regt zullen hebben om voor dezelve pets. infchrij vingen tegen 75 pet. te nemen, ofwel, tot 23 feptember 1825 45 pets infchrijvingen a pari met waarborg tegen alle aflosfing tot 22 feptem- rentên hV .'f' °P ^eze wijze te verminderen Sen/ P"'"'^'^.^'^^.''"'^ rullende fpruiten, te beginnen met ,826, zullen hét mohi! ^""'"^"'"g der opcenten op de grondbelasting, het perfoneel cent wetted h'k'^""^!' '""Ie con cept-we ten werd bepaald na de roiiddeeling dier ftukken aan de leden Jiinuelijk werd nog in deze zitting aangeboden eene tolwetdezelfde we d ZITT w«lke i" ''e voorgaande bijeenkomst der kamer werd aangeboden maar welke de tijd toen niet toeliet om in discusf.e te brengen. üenige leden deden, onder hethooren voorlezen van de derde concept-wet gemor hoore;,. mompelende dat dit de wet op de reductie maar onder eenè «ndere gedaante was. Men twijfelt echter thans niet, of deze zaak zal, ge- door wn"" gf°ote meerderheid in beide de kamers hov^I'f'.fbekende berekening der fchadeloosftellingen welke op dra7en r emigranten zullen moeten uitbetaald worden, be- gen dezelve, na aftrek vanhetgeeu daarvan zal kunnenarir<.trr.bUpn u.nrri»„ nageuoeg 988 millioenen vanhetgeeu daarvan zal kunnen afgetrokken worden, Eergiste-en avond hebben eenige paauw.üevpu brand geroep'etiin fchouwburg des Variéié<! en hierdoor is in denxelven eene buiteugewi' warring oniftaan daar elK een zich haastte, om ter deiire nit te koinen Ie vrouwen in een fchrikkelijk gedrang geraatccen, waarvan de dieven niet veT? zuimden gebruik te maken om een nantal fhawls en andere vrouwen-verfier- felen te fteien. De politie herllelde de orde vrij fpoedigdoch de fciirik was zoo groot geweestdat mende vertooning, die geflaakt was, niet weder heeft kunnen opvatten. De waarde van getolen lüweelenboTlogien enz. wordt berekend op 20,000 francs. Op den lo december is tusfchen Spanje en Frankrijk eene conventie geteekend voor het verlengen van het verblijf der Franfctie armee in Spanje na den i januarij van dit jaar. Hierbij is overeengekomen, dat het Franfche leger in Spanje op tweeen-twintig duizend man verminderd wordt in de ves tingen Kadix, het eiland Leon en onderhoorighedenBarcelona. St. Sebaa- tiaan, Pampeluna, Jaca, Seo d'Urgel en St. Fernando de Figuierès;" dat, be- halve deze troepen nog te Aladrid zal blijven eene brigade, begaande uit twee regimenten Zwitfersonder bevel van een generaal, die gezamenlijk met de Spaanfche troepen den dienst bij den perfoon des konings aldaar en in de overige koninklijke refidentien zal waarnemen. De toelaag door Spanje te betalen tot vinding van het onderfcheid tusfchen de foldij op voet van oorlog en die op voet van vredewordt op 900,000 frwcs maandelijks bepaald. Daar de koning van Frankrijk zijne troepen alleen in Spanje laat op het ver zoek van Z. Kath. M., zullen dezelve aftrekken, zooc'ra de belanghebbende partijen het noodig zullen oordeelenzich gedragende naar hetgeen deswegenj bij de conventie van p februari] is vastgefteld. In de gemeente Ruswijl, kanton Lucern, in ZwitferlaL"'d heeft zich- plotfeling een heilige ijver tot de bedevaarten naar Rome geopeni^3''f<^. Maar vermits de liedendie zich naar den heiligen ftoel begeven willen ,- 1"'*^ niet tot de rijkfle en vlijtigfte van de plaats behooren, zoo wordt voor h"^" ifShec ganfche land eene collecte gedaanom hen door het bedrag daarvan ^"11 loiFelijk voornemen te onderfteunen. Men heeft hier een genootfchap ontdekt, ten doel hebbende dt* on deugd aan te moedigen, bedaande uit eene vereeniging van rijke lic^tjf^is fpn. De policie is dezelve op het fpoor. ivW t*. BRUSSEL den 6 januarij. In de zitting van de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal van eergisteren zijn ingekomen onderfcheiden boodfchappen van de Eerfte Kamer, daarbij kennis gevende, dat zij zich vereenigd heeft met de concept wetten op de uitloting der uitgeftelde fcnuld, op het in werking brengen van de twee titels van het burgerlijk wetboek over bet regt van op- ftal en het erfpachts regtop den flavenhandel en op het budget van 1825. Ook zijn nog ontvangen twee petitien, eene betrekkelijk het zegel en eene over het gemaal. Bij eene boodfchap van Z. M. werd aan de Kamer toegezonden een ont werp van wetdienende om maatregelen te nementen einde de belasting op het gemaal overal op een meer gelijken voet te doen dragen. Dezelve moec met de daarbij gevoegde memorie van toelichting aan de afdeeling worden ge», zonden. De minister van financiën gaf aan de vergadering fchrifteiyk kennis van eeo bijvoegfel op de concept-wet op het tarief van regten vanin-«it- en doorvoer betreffende de fpeltwaarvan het inkomend regt op de ongepeldc op 7 en op de gepelde op 15 bepaald wordt en het uitgaande regt op de ougepelde op 10 centen en op de gepelde op 15 centen. De discusfie over het zoo even genoemd ontwerp van wet werd vervolgens geopend, BRUSSEL den 7 januarij. De wet wegens het tarief op den in-, uit-ea doorvoer is met eene meerderheid van 72 tegen 23 ftemmen aangenomen. GENT den 8 7tfw«,jfj)'. Wegens een te Rotterdam in kersnacht gepleegd diefftal in de R.K.kerk, meldt een partikuliere brief, dat dezelve beftaat inde gewonehostie-fchaaltwee keiken, het hostie-kastje,de boekOoten, het geld uit de arm-busfeneene fom van f 1800 uit eene fecretaire in eene kamer der pastorij, en eindelijk eenige eetwaren uit den kelder, alwaar men azijn voor wijn heeft gedronken. Gelukkig heeft men een kistje met kostbare gouden ea zilveren verfieri'elen niet gevonden. Men vermoedt dat de dieven zich des avonds in de kerk, in welke men tot zeer laat had gebiecht, hebben laten op- nuiten. ------«wasa*»»" .,»*Sj^- VLISSINGEN den 8 januarij. Den 5 dezer is van onze reedé naar zee gezeild het fchip Ie Taüimankapt. P. Outin, van Duinkerke naar St. Do mingo gedestineerdmet ftukgoederen. Voorts zijn, van den 5 dezer tot heden, van Antwerpen de Schelde afge komen en naar zee gezeild Rembrant, kapt. W. Cooper, met tarwe en boekweit, en Margaretk, kapt. W.Johnfon, met ftukgoederen, beide naar Londen; tke Laura, kapt. W.iMellish, met fa^we, the Courier, kapt. P. Ie Malsereta Caledonian kapt. N. Mahy, beide met ftukgoederen en alle drie naar Guernfey; Maria /Itigusta, kapt. Gillender, naar Nieuw-York, met metfelfteen; fierkuki kapt. F. Schipman, naar Londen, met hoomfchors; 'John Diekiufoit kapt. S. Burrias, naar Nieuw-York, met jenever; les trois Amii, kapt. R. Z. Schut, en Belle Alliancekapt. O. A. Wilman, beide naar Londen, tnes boomfchors. Ook zijn, federt den 6 dezer, op onze reede aangekomen: De /wee Gebroeders, kapt. N. Reebock, van Bordeaux naat Rotterdaia gedestineerd, met wijn en pruimen. Voor Antwerpen beftemdde Iris, kapt. B.ArsIlen, van Marfeille, mee fruit en ftukgoederen; de f^rouw Hendrina, kapt. K. vanden Oever, van Londen, met ftukgoederen; Perna, kapt. L. Crosf, van Nieuw»York, met fuiker en koffij. VLISSINGEN den \o januarij. Heden is, voor Rotterdam beftemd, op onze reede aangekomen: De l^rou'j> Ikina, kapt. G. J. Postemavan Huil, met ballast. Het fchip Belle Alliance, hierboven opgegeven als den 8 gezeild, is doot contrarie-wind terug gekomendoch heden weder naar zee gezeild. Eindelijk zijn gisteren nog van Antwerpen de Schelde afgekomen en naat hunne bsllemming vjrttokken: Herniinakapt. S. T. Tasynaar Cork, met boomfchors; Theunicorn, kapt. D, Talbotnaar St. Martha met wijn the Ann kapt. W. Williams naar Liverpool, met boomfchors; Johanna Elifabethkapt. M. Mesdagb, en Apollo f kapt. B. G. Guedous, beide naar Batavia, met troepen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1