CÖURANTi, MIDDELBURGS No. 3' Donderdag den 6 Januarij a N T E V PT S T TJ D 1 M G E N. DINGEN. Z E ETI BESTUREN en AD MINISTRATIEN. DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND n U I T S C H L A N D. -I^RANKFORT den 30 J^ecn,ber. De bisfchop vnn Spjers heef: onverwachts F af r jonge lieden u. de„ Rhyn-krei», welke z.ch .n hec femn..rma, n^ n, den aeesceliiken (land opleidden. teius;t!eroepenen laat hun, rSnuden e'dndi^e^n, geene andere keu, over dan Aschaffenbur, of v^„rlhnre Men geeft als eene beweegreden voor dezen maatregel opdat Wurtzbur?. fj^je^tz onderwezen wordende, zijn geweest SkT^icht t e n^rst'kr'achc hebben verzet tegen de vereeniging der Ka- Sliek er, Prótestantfche fchnlen, die men zich voorllelt -n den Rhyn-kreu, inïvoeren, en op fommige plaatfen reeos ia to: ftand^gebragt. MADRID den aa decemier. Verfcheideneperfooen welke zich om fta«. kuXe gevoelens, inde gevangenisfen bevondenzijn in vrijhe.d gefteld. Te Smanka zijn elf rijke parciknlieren befchuldigd wegens zamenzwernig L vr ie voeten Fefteld. Ook in deze hoofdftad is aan acht-en-twintig vry «nzSijke inwoners v^n de provincie la Mancha, die mede wegens poht.eke eevoelensopgelloten waren, hunne vrijheid hergeven Hier is dezer dagen zeker ontwerp van conftitiitie verfpreidwelke men zeac dat door het Portugefche ministerie is aangenomen. Hetzelve was m ove vloed in de falons van LisCabon verfpreid; doch. volgens de laatfle brie ven uit Portugal, wordt dit concept voor apocryf verklaard en wordt gezegd Tomloop gebragc te zijn door de p.rtij der komngm d,e zoo men w,l door dit middel tweedragt onder de partij der ministers heeft wUlen zaaijeu, aan wien dit ontwerp verre af is geweest van te behagen. Men fchünt eenige vrees te hebben wegens den ftaat van zaken in Por- tueal want. ten einde des te fpoediger tijdingen uit dit rijk te ontvangen, Wt het gouvernement eene foort van estafette opger.gtverrigt wordende door tolbedienden, welke ten dien einde op verfchillende punten onzer gren- zen naar den kant van Portugal zijn geplaatst. F R. A N K R Y K. PARYS den 1 januarij. Gisteren avond ten half.acht uren is de groote deputatie van de kamers der pairs en afgevaardigden met het gewone cereroo- nieel toegelaten, om den koning hunne adresfen, m antwoord op Zr. Ms. aan- fpraaken hunne eerbiedige huidebij de vernieuwing des jaarsaan ce bieden. ,j 's Konings antwoord op het adres der pairs was aldus Mijne heerenl ik zoude u moeilijk de voldoening kunnen uitdrukken wei- kelk ondervinde wegens de gevoelens die raij de kamer der pairs te kennen geeft. Ik zal alle gelegenheden waarnemen om haar mijn vertrouwen te be- Wijzenen ik reken op dit wederkeerig gevoelen. Ik zal aan de kamers eene wet doen voorftellen welke ik niet twijfel of zij zal a/ie Ftanfchen yerecttigen, zoo als dezelve in mijn hart vereenigd zijn; maar ik zal mij daar niet bij blijven I bepalen, mijne heerende zittingen zullen hernieuwd worden, en ik zal u ichtervolgelijk al de verbeteringen doen voorftellen welke ik zoo noodig acht j voor hei ge/uk van een volk dat mij zoo dierbaar is. Welk een roem voor 1 den troon en voor u want ik zal, hoop ik, dit gelukkig werk, gezamenlijk roet u, mijne heeren! en geholpen door den God die Frankrijk befchermt, voltooijen." j Op het adres van de kamer van afgevaardigden heeft Z. M. dit antwoord gegeven: Mijne heeren! levendig getroffen over degevoelens die mij de kamer van afgevaardigden te kennen geeftkan ik er niet dan met mijn hart op antwoor den. Ta, wij zullen het altijd eens zijn ten aanzien van den roemen het geluk van Frankrijk. Eenheid van gevoelenseenheid van grondbeginfelennimmer zullen wü die fcheiden; hovaardig om te kunnen bijdragen tot het geluk van dat fchoone Frankrijk dat wij allen beminnen, en waartoe wij zoo veel reden hebben, zal ik de bedoelingen van mijnen broederdien ik betreur, ge trouwelijk vervullen: ik zal daar niet bü blijven, mijne heerenzijt er ze ker van, dat ik in alles zoo veel van mij gevorderd kan worden, het wel- zijn van mijn volk zal behartigen," „Welke eene voldoening voor ons, mijne heeren, onze onheilen te vergoe den en te doen vergetenzoo als ik aan de kamer der pairs gezegd heb. Ik zal er in (lagen, zoo God mij het leven geeft. Doch zoo de Voorzienigheid raij hier den tijd niet toe laat, mijn zoon is daar; hij zal voltooijen wat ik zal hebben aangevangen. Gelooft aan mijne gezindheden mijne heeren! en in dien (k dezelve met gevoel uitdruk, geloof tevens dat het met voldoening is, dat ik de uwe ontvang. Uit een ofBcielen (tast van de verdeeling der bezettings-armee in Spanje blijkt, ciat de divifia vjn Kadix zamenserteld is uit zeven regementen infame- rie, twee regementen jagers te paard, acht compagnien artillerie, eenige deta chementen werklieden voor de artillerie fapeursmineurs, koninklijke gen darmerie en trein-foldaten. De referve divifie zal haar hoofdkwartier te Vitto- ria hebben. Barcelona, Pampeluna, SarragosfaSt. SebastiaanSantona, Figuéres, Seo d' Urgel]ean en de Corunha zijn de andere groote plaatfen, die bezet blijven. Madrid behoudt alleen de twee Zwitferfche regementen. Men verzekert, dat er den 10 dezer maand een nieuw traktaat gefloten «sfchcn Spanje en Frankrijkwaarvan de voorwaarden evenwel nog geheim gehouden worden. mogelijken bijdand te verieenen en.te doen ondervinden, alsook aan de Beztê' ters van Eigendommen in dezelve Gemeenten derzelver Administrateürerii HuurdersPachters of Zsakgelasd^jden öm Ji) de klassificatie der Eigendoiü- men te adsisteren, en alle zoodanige inlichtingen en opgaven mede te deeletJ, als tot het behoorlijk doen dier klassificatie zouden kunnen medewerken. En zal deze worden aangeplakt, zoo in de hierboven gemelde als in de daar omliggende Gemeentenen verder geplaatst in de Middelburglche, Zie- rikzeefche en Goesfche Couranten; terwijl dsa'van een affchrift zal wordeti gezonden aan den Heer Directeur der Directe Belastingen In- en UitgaaDtié Regten en Accynfen te Middelburg, ten fine van executie. Gedaan te Middelburgdeu 4 Januari) iSas. VAN DOORN; OPROEPING VOOR DE NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG; Hoofdplaats van de Provincie Zeelandbrengen bij deze ter kennisfe van eeii iegelijk dien zulks zoude mogen aangaan; dat ter voldoening aan debepalingeii voorgefchreven bij de wetten van den 8 Januarij iSi/en ven den a/ April 1822, betreffende de Nationale Militie; op den i Januarij aangaande zal wor den geopend het Register van Infchrijving tot de Loting voor dezelve Militie; Dat dit Register dagelijks, uitgenomen des Zondags, des namiddags van 12 tot 3 uren, op de Secretarij zal gereed liggen, tot en met den 20 van de zelfde maand; dat hetzelve alsdan opgemaakt en door het Hoofd van het Be- ftuur onderteekend zal wordenen dat de zoodanigen welke daarna wordeii bevonden in hunne verpligting nalatig te zijn gebleven, tot en met den 38 Januarij nog op het Register zullen worden gebragtdoch met eene boete vari 5 tot 100 guldens geflraft moeten worden, en dat de nalatigen die eerst nd den 28 Januarij zullen worden ontdekt, dadelijk gearrefteerd moeten worden; om tot den dienst te worden ingelijfd, zonder tot het aanvoeren vaneenigere^ den van vrijftelling te kunnen worden toegelaten, En worden mitsdien alle Jongelingen hun domiciüum of raste woonplaats binnen deze Stad of derzelver Ambachten hebbende welke op den i Janu arij 1825, hun «f^fn;/>»ii^ jaar zijn ingetreden en hetzelve niet hebben vc!- braet en dus allen die in het jaar i8oö geboren zijn, bij deze opgeroepen en aangemsand, om zich op voorfchreve plaats en uren, vóór den 20 Janua ri] aanftaande, ter infchrijvidg in het Registeraantedienenmet overlegg'f>gvaii een extract tot opa-ive van den datum hunner geboortegelijk de OiidefS, Voo'^denCurators of Gemagtigden van afwezigen worden opgeroepen Otrt hunne Kinderen of Pupillen, binnen den bepaalden tijd ter infchrijving aati te gevenen alsdan aan het Plaatfelijk Bertuur zoodanige onderrigtmgeo te verfcliaffen of te doen vetfchaffen, als van de Lotelingen zelven zouden kun nen worden verlangdwordende voorts aan alle de Jongelingen die hun ne- Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen VLISSINGENden 4 januari] beftemd op onze reede aangekomen: Brumuiiek, kapt. Wm, Graham, van St. Domingo, metkofEj; de Trek vogel, kapt. M. Muller, van Zante, met krenten; &n de drie Gebroeders kapt. C. Smit, van Mallaga, laatst van Vere, mee fruit. Gezien de voordragt van den Heer Directeur der Directe Belastingenlit- en Uitgaande Regten en Accynfen, van den 20 December jl., n°. 205. Gelet op artikel 4^3 en volgende van de verzameling van Wetten op het Kadaster; Heeft goedgevonden te bepalen, dat de Kadastrale Tauxatie in de Geneeu- te van Flisfingen, zal worden verrigt door den Tauxateut Joo: Va 1 Ontcn vergezeld door den Controleur C. 2'rowp, en eeneti aanvang zai ntme.i op Dingsdag den ii Januarij 1825. Van welke bepaling door dezen aan alle daarbij belanghebbenden wo' dt tenws gegevenmet uitnoodiging wijders aan den Burgemeester en Weth lu. Jersdier Stad, om vootzeide Tauxateurs in die beUngfijke' weikzaaaiheW «Ma gentiende jaar ziju ingetreden, bil deze te kennen gegeven, dat zij zich ni den I Januari) 1825 tot op den eerften September dacraanvolgende tot geenea vrijw.lligen militairen dienst bij de armee te Land of ter Zee kunnen of mogen verbinden, naar aanleiding der bepalmgendienaangaande vervat m art. 94 la; eg der Wet van den 8 Januarij 1817; terwijl al verder tot voorkoming vin alle misvatting, welke zoude knnnen ontftaan, met betrekking tot de verplig- tingen, die bij de benaande Wetten worden voorgefchreven, aan de belang hebbende Ingezetenen dezer Stad en Ambacht, bij deze wordt onder het oog gebragt: 1°. Dat alle Jongelingen, in den jare 1806 alhier geboren, en alhier hun ne woonplaats hebbendemoeten worden ingefchteven zonder onderfcheid; of voor hen al dan niet eenige reden van viijftelling kan worden bijgebragt. a° Dat gehuwden en afwezenden ook in de Infchrijvmg moeten wordert beereoen en dat de gehuwden hunne bewijsftukken bij den Mihtie-Raad moeten overleggen, op hetzelfde tijdl^ip, hetwelk tot overlegging van andere bewijzen van vrijHelling bepaald wordt. Dat de Ouders, Voogden en Regenten verpligt zijn, hunne Kmdereri of Püpille.!, inperfoon, of door iemand daartoe gemagtigdte doen infchrij- ven, en daarin nalatig blijvende, verbeuren zullen de boeten bij de beftaande Wetten bepaald. 40 Dat de ftraffen op het niet voldoen aan de verpligtingen betrekkelijk de infchrijving, ziin vermeld in de art. 53, 63, 64, 65, J/68 en 166 der Wet van den 8 Januarij 1817en in art. 10 en 11 der Wet van den 27 ^''c'o olt'nopens de woonplaats of he: domicilium van infchrijving bij art; dér Wet van den 8 Januarij 1817, het navolgende ,s bepaald: De wettige woonplaats of domicilie voor de inlchrijving hierboven ver meld, wordt gehouden: voor hen die ongehuwd zijn, de woonplaats dM Ouderen, en bij overlijden van beiden, die van den eerst benoemden Voogd ,- voor de gehuwden, de plaats alwaar zij hun befiaan hebben: - in twij- felachtige gevallen omtrent gehuwden, zal voor de wettige woonpMat* gehouden worden die plaats, alwaar zij op den 1 January van elk ,aar toe de uitoefening van eenig beroep, patent hebben bekomen of wet voor het middel van het perfoneel en mobilair, of dat, hetwelk in de plaatJf "daarvan zoude mogen worden geïntroduceerd, befchreven zyn J en voor zoo ver zij daarin niet gefchreven zijn, noch patent hebbea_ bekomen, de plaats, waar zij zich bevinden; met deze verdere be. paingen, dat zij die in een vreemd 1-^'.""..O"^^^^' van -slailds dienst afwezendof anderzins op reis zijnde, buiten het Rijk Ziin geboren, zullen worden ingefchteven binnen de plaats alwaar zij hunöft wettige woonplaats hebben; dat jonge lieden door hun Vader Moeder^ Voo^d of Curator achtergelaten, en geen beftaan hebbende, op de lijsterf van "die gemeente zullen worden gebragt,- alwaar hunne Ouders, eerst m_ rang benoemde Voogd of Curator, het laatst hunne woonplaats hebbeo eehad en wanneer deze woonplaats niet bekend mogt zijn, ol dat de*el- ve bui'ten het Rijk is gelegen, op die van de plaats, alwaar Zij zeh be. "'"zii"* die geene Ouders, Voogden of eigen beflaan hebben, znllen woï-' den in'efchreven op de plaats, alwaar,zij zich bevinden DeGealimenteeruen en Kinderen in Godshuizen en Liefdadige Geft-chten.. zullen worden ingefchreven in de plaatfen, alwaar de Godshuizen zt}.i ge- leaen, of de alhmentatie gefchied. ,V. Tenopzine van de Gevangenen, welke in de aren der loting vaHerr^ zullen de Regenten der Gevangenisfen verpligt zijn, vóór den >o Januartf van ieder jaar, aan het Beftuur van de gemeente, alwaar d,e Gevan eneo^ hunne vas e woonplaats nebben, eene naauwkeurige opgave te doen van =aies; l wat Setzelve voor de oplchrijving noodig heeft te weten,- m^ bijvo^si^rf

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1