den s Jannarij 1825- J. BORROMÉ, DEMERARY and ESSEQUEBO. fbe undersigned, in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony of Detnerary and Essequebo, advertises, by these presents, for the first, second and third time, that he will, by virtue of certain Sentences of the Te iVliddeiburgeer Boekdrukkerij vandeGBBROBDBBS ABRAHAiVlS. V Ij lag namUd^, V»o s tot 3 uren, Pracüscli Ondetwljs. f'oor den Heer Lector in de Kruid Schei- en Artfenijmengkuviie. Msandag voormiddag, vsn 9 tot 10 men, Artfenijmaiigkunde. Diogsdag voormiddag, van 9 loc 10 uren, idem, en des avonds van 7 tot 8 urenidem. Woensdag voormiddag, van 9 tot 10 Uren, idem. Donderdag voormiddag, van 9 tot 10 uren, Kruidkundeen des avonds van 7 tot 8 urenScheikunde. Vrijdag voormiddag, van 9 tot 10 uten, Scheikunde, en des avonds van 7 - tot 8 urenidem. In de Zomermaanden. Maandag voormiddag, vin 9 tot 10 uren, Artfi-'niimenskunde. Dingsdajj voormiddag van 7 tot 8 uren, Kruirikur.de, en voormiddag VSn 5 ?-' tot 10 uren, Artfenijraengkunde. Woensdaj; voormiddag, van 7 toe 8 uren, Kruidkunde en voormiddag van 9 tot 10 uren, Artrenijmengkunde. siiiJJoiiderdaa voormiddagvan 7 tot 8 uren Kruidkunde. Vriji:ag voormiddag, van 7 tot 8 uren, idem, en voormiddag van 9 tot 10 uren. Scheikunde. i\liddelbürg, den 1 Januari) 1805. ADVERTENTIE. De ONTVA\^GER der Stad VLISSIN'GEN ats daartoe door Hscren Bnr gemeester en Wahoudors gcautotifeerd, zo!, op Zstiirdag den 8 ]aiiiiarij l8a5, en vervolgens telken Zaturda^;in tie maanden jannarijFebruari) en Maart, dés voormiddags van 9 tot rs uren, t;n zijnen Kantore, tiitbetalen de Imresfen op de Obligatien ten laste van gemelde Stad, verfciifineii den 31 Deceraber 1824..^- Vlisfingen den 30 December 1824. De Ontvanger voornoemd, VAN BEL. OPKNRARE VERPACHTING VAN LANDERIJEN. De DIRECTIE van het Arm-, Cast. en H'eeihuis te VERR. zal, op bekoniene autorifatie -van Zijne Excellentie den Heer Gouverneur van Zee. land, in haar lokaal, ftaande engelegen in de KerMraat te Vere, Wijk D. Pto. 55, op Woensdasj deti vijnien Janiiarij 1825, d« voormiddags ten elt «ren, ten oveiliaau van den Notaris Adriaan Jacohze als daartoe door hoogst- gemelde Zijne Excellentie den Heer Gooverneuf benoemd, in het openbaar aan de meestbiedendenbij het uitgaan van het brandend Waslicht, prefente ren te Verpachten voor den tijd van 7 achtereenvolgende jareningaande van ftonden aan en eindigende na h« rooven van den Oo^st 1831 twee (luk ten ZAAILAND, gelegen aan den Bieweg, onder Zaridijk-biiiiente zamen groot I Bunder 22 Roeden 16 Ellen, in Pacht gebruikt geweest bij Cornells de Bert. De Conditien van Verpachting liggen ter vifie ten Kantore van ge- melden Notaris, De Nederlandfche IsraSlitifche Godsdienstige SCHOOL-COMMISSIE over het Resfort Middeiburgbrengt mits dezen .er kennis van de Ingezete nendat, in het Kerkgebouw harer Gemeente, op Woensdag den 5 Januari) aanfttande, des voormiddags ten ii uren gehouden zal worden het opeuhasr examen der K weekelingenvan het Instituut van Onderwijs (ChefedNegnurim) -met opgevolgde bekrooning door Ecreprijzen- bij welke gelegen leid de Commisfie zich vleit vereerd te zullen worden met de tegenwoordigheid van ben, die in dat Gellicht belang ftellen. De School-Cümmisfie voornoemd. Van wege dezelve, N. W. PRAAG, Lid en Secretaris. DIAKENEN der Evai^elisch-Lntherfche Gemeente hebben het genoepen loffelijke melding te kunnen maken, van eene gift van Dertig Gulden', hun ter hand gefteld door bunnen modebroeder B. A. Sprengervan wege een onbekende Menfchenvriend leu behoeve van hunne arme geloofsgenooten. Hartelijk wer.fchen wij dit deze edele daad van menschlievendheidin b?i verborgen verrtgteenmaal in het openbaar moge vergolden worden Middelburg den 3 Januari) 1825. Diakenen voornoemd, H, C. ZIN, Ptasscs. J. H. SIEBRECHT. MögteB ARMBEZORGERS vvn den Algemeenen Armen dezer Stad, in vorige jaren, door optegte en weldenkende Menfchenvrienden raettnilde giften inilaat gefield wordenom in het ongelukkig lot hunner toevertrouwde arme naiunrgenooten te kunnen voorzien, het is heden, dat zijlieden weder het geJioegen fmaken om melding te kunnen maken, eener aanzienlijke mildadige gift van Honderd en Twintig GuUens, bij den tweeden ondergetekeneden van een onbekenden ontvangen. Welmeeneiiden dank zij den edelmoedigen Gever of Geeffter voor dezelve. God bewege nog vele harten ter navolging, en icnenke hun daarvoor, hier namaals, de beste Zijner zegeningen! Middelburg den 3 Januari) 1825. Namens het CoUegie van Armbezorgers van den Algemeenen Armen dezer Stad, J. S. RAGUT, Prsses. I. LE CLERCQ Jumor, Scriba. A D y E R 2 K PJ T I E N. "J^ijne hartelijk geliefde Echigenoote, Anthonia Balthina ffe-jland, werd heden ochtenddoor Gods goedheid van een' welgefchapen' ZOON verlost. Amsterdam den 30 December 1824. W. A. MUNTENDAM. 'De ondergeteekecdeu betuigen bij dezen hunnen welmeenenden dank aan vrienden en bekendenvoor de ontvangeue blijken van deelneming, bij het fmaneiyk afllerven van hunnen veelbelovenden ondften Zoon. MiDDELBUUG ?(S*W?- P- N. LAC.OR, Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colonyexpose o r, and sell at Public Execntion-Sale, the following PLANTATIONS, with their den Toojenaar ^zoramjrooi Ballet-Pantomime, The judicium of Prae- et Concurrentiae on the Netr proceeds of the above Sales will be held by the said Honourable Court of Justice, three monthi after the respective days of Salefor which reason all thosewho may pre tend to have any right, title or interest to the Nett proceeds of said Plan tations, are herewith by him the undersigned Deputy First-MarShal óf said United Colony, summoned to appear in person or by their Attornies to lay their Claims in cue form before the Honourable Court of Justice of said United Colony of Demerary and Essequebo, at their respective Sessions in the follo wing monthsviz In the month of October 1825 for Plantations Bel Air Blygezigt and Good Succefsand in the month of December of same year, for Plantation Bclfield, under a penalty that against the non-appearers will be proceeded ai the Law directs. The Inventories of the above stated Plantations are daily co be seen at the Counting Houses o'" Mess. HALL Mc. GAREL C°., No. 7, Austin- Friars, London, and P.J. le JOLLE, Esqr.Amsterdam. Demerary and Essequebo, this 27 September 1824. J. D. HALEY, Deputy First-Marshal. ^ORGEN den 5 Januari) 1825, Verkooplng aan het Vendu, vaneenen fraaijen Inboedel, van MEUBELEN, Mans en Vrouw/e Kleederen, Goudeo Bijouterien en dat zal worden bijgebragt. Heden te zien. 0"d<.T KOÜDEKERKE, op de Buitenplaats Ter HoogeVerkooping, ten overftaan van den Notaris Loef, op Woensdag den 5 Jsnuari) 1825, van 3 BuRders vijf- en zesjarig Esfen, Elfen en Willigen KAPHOUT. Y'^ERKOÜPING op Poppsnroeden Ainbacheaan den Seisweg van a 4 3 Bun.iers Vijfjarig KAPHOUT, en van eeoe partij zware Olme, Eifee» andere HOOMEN, den 14 Jannarij aanfiaaiide. LJit de hand te koop een SPEELHOFTJE gefchikt om des Zomers en des VVirKers te worden bewoondop den Buitenfingelonder Koudekerke, C. 43 i adres bij den Bewoner. J^et HUIS en ERVE in de Gortftraat, Lett. K. No. 27 waarachtereen zeer groote TUIN en PAKHUIS, is uit de hand te koop. Een HUIS, met of zonder PAKHUIS, (laande in de Langeville, Wyfc K. No. 386, te huur met Mei; te bevragen in den Langendelft, B. 120. U't de hand te koop een HUIS en ERVE, in de Zandftraat Lett.Q. No, 302; adres bij den Eigenaar aldaar. U't de hand te koop of te huur, een HUIS en ERVE, gefchikt voor Negotie, op de Viasmarkt, Lett. L. No. ro; te bevragen bij P, N. Lacor, in den Langendelft. Terdond drie PAKHUIZEN en twee WOONHUIZEN, te koop of te huur; te bevragen in de GeertruidftraatLett. H. No. loi. p. VERHOEVEN, geadmitteerd Onderwijzer binnen deze Stad, heeft zijne DAG- en AVONDSCHOOL geopend in de Nieuwftraat, Wijk G. No. 226. Hij beveelt zich aan alle Oudurs en Voogden, die hem met bet ou der wijs hunner Kinderen en Pupillen zouden gelieven te begunstigen. J. MOSSELMAN, Kollectenr aanden Sb.gboom op den Vlisfingfchen weg, bij Middelburg maakt bij dezen bekenddat hij zal compoferen op Don derdag den 6 en Maandag den 10 Januari) 1825; en J. ANDRIESSEN voof denzelfden weg aan f'Jhfngen, Vrijdag den 7 en Dingsdag den n Jaauarij 1825; zullende na die dagen geen accoord meer kunnen gemaakt worden. iVien verl3n};t op een Kantoor alhier, een JONGELING tusfchen de L5 en 18 jaren oud; adres ter Courant Drukkerij. JVJet Mei een KNECHT benoodigddie roet een Paard kan omgaan, en van goede getuigenisfen voorzien; Lett. L. No. 132. Een KNECHT tegen Mei benoodigd, bij Mevrouw de Superville. JVJet Mei een KNECHT benoodigd, bij den Heer F. ürmertns, in de lange Noord flraat, j\4et Mei eene KEUKENMEID benoodigd, bij Mevrouw f^ilt. Êene KEUKENMEID tegen Mei benoodigd; adres bij va» Benthem. ,]£ene KEUKENMEID en KINDERMEID benoodigd tegeo Mei, by Mevrouw Boddaert (Dam). J7ene bekwame KEUKENiMEID tegen Mei aanflaande benoodigd, bij Mevr. yeijluyiNoordltraat. ^.Jet Mei aanflaande eene bekwame KEUKENiMEID benoodigd, bi) den Heer van Cittenaan de Punt. Eene bekwame KEUKENMEID tegen Mei benoodigdadres ter Con tant Drukkerij. Eene bekwame LINNENMEID tegea Mei benoodigdbij Mevrouw van Doornin de Abtdij. iVJet Mei eene KINDERMEID benoodigd, adres ter Courant-Drukkerij. Eene bekwame WERKMEID, goed met de Wasch kunnende omgaan, tegen Mei benoodij^d, bij Mevrouw de 'Jonge, (Balans). Eene Burger 01E.\'ST.V1ÊID benoodigd, in de korte Gortftraat, K. 13. E-ne bekwame Burger DIENSTMEID met Mei benoodigd, nader adres bij van Benthem. Eene Burger DIENSTMEID die met de Pot kan omgaan, tegen Mei be noodigd, bij den Makelaar de Bruyne, op de Rouaanfche Kaai. Een ordentlijke DIENSTMEID, die met de Pot kan omgaan, benoodig, in de Noordiiraat, Lett. C. No. 18. Eene Burger DIENSTMEID benoodigd; op de Rouaanfchekaai, Wijk G. No. 158. ferllond of tegen Mei eene Burger DIENSTMEID benoodigd, bij Me- jufv. Erdegaingh, op de Bierkaai. Eene Burger DIENSTMEID met Mei aanflaande benoodigd, inden Lan gendelft, Leu. B. No. 141. Eene Burger DIENSTMEID benOotiigdHeerengracht M. 37. Eene Butfier DIENSTMEID, met i'e Pot kunnende omgaan, tegen Mei benoodigd adres bij den Boekverkooper Sc/iurters. Eene DIENSTAJEID, diemei de Pot en Wasch kan omgaan, met Mei be- DOOüigd bij den Predikant jfn:tingie Nieuwland; nader adres bij BentkeUt Eene Burger DIENSTMEID, van goed gedrag, en bekwaam voor haaf Werk, benoodigd, bij Jufvr Borcketm^tm, aan de Wirf. 'fegen Mei aanflaande eene MEID benoodigd, bij Mejufvrouw de Wed. Andrieifen op den Seisdam. jyjet Mei eene MEID benoodigd, bij Jufvr. leNobel, in den Langendelft. Een aankomend MEISJE, tot Huiswerk, niet beneden de 15 Jaren, be noodigd; adres ter Courant Drukkerij. TOONEEL-BERIGT te MIDDELBURG. Op Woensdag der, 5 Januari) 1825, DE SLAAPWANDELAAR, of i/e KapeivnnGlenihom, Tooiieelfpci ia drie Bedrijven. Na hetzelve eene Twee de Reprefentatie van: PANTALON BARBUR, of Arlequin begunftigddoor Cultivation, Buildings, Staves and further appurtenancesviz: fintly. In the month of July 1825, the SUGAR-PLANTATION BEL AIR Gf BLl'GEZIGT, situated on the East Sea-Coast of De merary the property of the Honourable A. C. 'Johnstone. Sttmdl].— In the month of August 1825, the SUGAR-PLANTATION GOOD SUCCESS, situated on Thakenaam-IslandRiver Essequebo, the property of the Estate of Colin Campbell des eased. Thirdf). In tbemonth of September 1825, the COFFEE-PLANTATION BELFIELD, situated on the Arabian-Coast of Essequebo, the pro- petty of William Bishop, Op Zaturdag 8 januari) 1825, Geen Spectakel. TOONEEL-BERIGT te VLISSINGEN. Op Dingsdag den 4 Jannarij 1825, DE BLOEDVERWANTEN, Vro lijk Blijfpel, in vijf Bedrijven. Na hetzelve: BOOTSMAN PAUW TE WESTKAPPELLE, oi.de Nieuwjaars-wnfchenBlijfpel met Zang, door den Heer Kraijefleyn. Op Zaturdag den 8 Januari) 1825: SIR CHARLES, oï de gevaren van een jlecht Levensgedrag, Tooneelfpel in drie Bedrijven; nooit alhier vertoond. Na hetzelve HET BANKROET VAN DEN SCHOENLAPPER, Biyfpel met Zang, in een Bedrijf.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 2