COURANT. MIDDELBURGS Nó. 2* Dingsdag den 4 Januariji ^- N i E u rr s T rJ D 1 N G E a\ Z E E T r'S^i N G E N. BESTUREN RN ^1 Ij yilNlSTR ATTRN. OPROEPING VAM VRIJWILLIGERS NATION A L^E MILITIE. T U R K Y E. KÓNSTANTINOPEL Hen 27 novewber. Eergisteren is hier de kapitein, pacha met zijn admiraal fcViip "it de Dardanellen in de haven binnen ge- loopen. waar hij met alle eerbewijzen is ontvangen. BM dé onlangs plaats gehad hebbende vernieuwing van de regerings-leden te Napoli-di-Rümania, is Conduriotti prefident van de uitvoerende magt geble- ven Maurocordato, die. eenise maanden geledenzijnen post van prefident v«n'de wetgevende mast had nedergelegdis tot fecretaris van ftaat benoemd girwofden, en men denKt, dat hij dus vaa het tot biertoe gevoerde opperbe- wftjd té Misfolonghi zal moeten afxien. - OU IT SC H L A ND.' FRANKFORT den 97 december. Van Weenen verneemt mendat er op de'tiniverfiteic aldaar eenige ongeregeldheden onder de ftudenien hebben plaats gehad die ihisnoegd waren over het afzetten van den profesfor in de wijsbe geerte' den heer Remboldwelke zijne gevoelens op eene onvoorzigtige wij ze van'den leerftoel gediit had, endat eenige der jonge lieden, welke verdacht waren van aan deze onlusten deel genomen te hebbenin ftaande regimenten eeftokeo zijnom er bon geheele leven lang te dienen. GROOT-BRITTANJE. LONDEN den 20 december. Te Dublin Is des avonds van den 20 dezer de heer O'Connell, van het comiié.der Katholijke asfociatie naar huis keeren- de gearresteerd gewordenals befchuldigd van in de laatile vergadering der Katholijke asfociatie oproerige uitdrukkingen gebezigd te hebbeoi Deze ge- henrtenis maakt eenen verbazenden indruk te Dublin, De courant van Columbia, van den 10 october, meldt, dat den 3 dier óaand te Bogota een traktaat van vrede en vriendfchap en van koophandel en zeevaart gefloten is tusfchen de republiek Columbia en de Vereenigde Staten Tao Noord-Amerika. Wij hebben de couranten van Boenos-Ayres tot den 23 october ontvangen. Het gouvernement dier republiek had bij eene fpeciale wet den flavenhandel afgèfchaft. In Mexico is de nieuwe door het congres aangenomen conftitmie den 4 oc tober aan de uitvoerende magt voorgelegden door dezelve dadelijk bekrach tigd en met veel plegtigheid afgekondigd. De generaal Victoria is tot preü. dent en de generaal Bravo tot vice-prefident dier republiek benoemd, Zekere jonge juffer Eames van Newt.on-Busheioud 17 jaren en te Devon ter fchool befteldis voor eenige dagen van fchrik geftorven door dat eene der onder-raademoifelles haar eene fpin had toegeworpen die haar langs den rng afdaalde. Eene dergelijke ongelukkige gebeurtenis had een jaar gele den ook te Axminster plaats. FRANKRYK. PARYS dén 27 december. De koning heeft, uit de hem aangeboden li;st ian kandidaten voor het voorzitierRbap der kamer van «fgevaardigden gedu rende hare tegenwoordige bijeenkomst, verkozen den heer Ravez, die opge zegde lijst bovenaan ftond en de Isatstvoorgaande bijeenkomst der kamer voor gezeten had. Heden heeft de heer Ravez gemelde functie aanvaard, waarna At kamer der afgevaardigden zich beden in hare bureaux vereenigd heeft ter benoeming van de commisfie, welke het dauk-adres in antwoord op de ko ninklijke openings-rede moet opftellen. PARYS den 28 december. Uit eene proclamatie van den kapitein-generaal van Valencia en Murcia blijkt, dat des ochtends van den 9 december, nabij Tamarit en in den omtrek van het kasteel Santa.Pola, 200 conftitntionelen ge tand zijnwelke door een brigantijneene goeleteen fluitfchip en eene fe- louque waren aangebragten door het detachement van het genoemd kasteel de troepen vati Alicante en de vrijwilligers van Elche, na een gevecht, te- lUg gedreven en gedwongen werdenom zich weder in te fchepen. Van Barcelona fchrijft men, dat de kapitein-generaal der provincie van Ma drid aanfchrijving gekregen heeftom voortaan geene executien voor politieke misdaden toe te laten. Paus Leo XII, die op allerlei wijze den zeehandel zijner (laten aanmoe digt heeft met een zesde de in en uitgaande regten voor de nationale fche pen verminderd. De Biario di Roma behelst eene ordonnantie van den kar dinaal Zurla, gouverneur van Rome waarbij aan de vrouwen van alle klasfenop de ftrengfle ftraffen verboden wotdt zich op eene onbetamelijke wijze te klee- den; welke ftraffen zich ook zullen uitftrekken tot de eclitgenooten broeders €n vaders der fchuldigen, gelijk mede tot de kleermakers en modemaakfters. NEDERLANDEN. BRUSSEL den 29 december. De Eerfte Kamer der Staten-Generaalwel ke ïich met 27 tegen 3 ftemmen vereenigd had met de ontwerpen van wet betreffende bet budjet voor 1825 heeft zich ook met bijna gelijke meerder heid vereenigd roet de wet op de 25jarige loting, hebbende in die Kamer Hechts 4 leden tegen laatstgemelde wet geftemd. Onder dagteekenmg van den 21 december 11. zijn door Z. M. uitgevaar digd en zien thans het licht, de twee wetten, bij de eene van weWe finale yrijfieiUng van de nationale mlii/ie verzekerd wordt aan degenen diegedurende jVijfjare», bij dé armee te lande of ter zee als vri/wUligers gediend hebben; terwijl bij de andere degenenweike hunne verpligtingen aangaande de in- fchrijving of loting voor de nationale militie, vroeger dan de wet van den 8 januarij 1817, hadden verzuimdvan alle vervolging deswege worden vrijgefieid. BRUSSEL den 30 december. Met genoegen verneemt men, dat Z. M. de Koning zich veel beter bevindt en zelfs in ftaat is van zijne gewone bezig heden te hervatten. Morgen zal er feest ten hove zijn. MIDDELBURG den 3 januarij. Bij de uitgevers dezer Courant is weder voor de fchipbreukelingen der Harmonie, of defzelver weduwen en kinderen, ontvangen: den 30 december 11., van P. J. A., 50 cents; den 31 dito, van M. V. te Amfterdam, twee coupons no. 517 en 518, a/i 25 ieder; uit de kerk-kollecte bij de Ned. Herv. gemeente, op oudejaars avond, f a,6o, en onder de letter X. 1. VLISSINGEN den 2 januarij, Van den 28 december tot heden zijn, voor Antwerpen beftemdop onze reede aangekomen De Goede Hoop, kapt. T. Mooy, van Rio-Janeiro, met koffij en füiTterj deff^elvaart, kapt. H. J. Walker, van Petersburg, laatst van Vere, roet potasch; de Goede Verwachting, kapt. B.S. Stoffels, van Lisfabon met ftuk- ioeiiim; l'Esperance, kapt, A. van Geyten Medufa, kapt. J. Lubbing, beide van Londen, met ftukgoederen; Mina, kapt. F< Nooden Ollzvan Havre-de-Grace, met koifij en thee; de drie Gebroeders^ kapt. H. Smith, van Mallaga met frn'tdit fchip is re Vere hinnen?cloopên tie Indusl^fAiiM-W^KÏ^ J. Morierty, van Baiaviamet koflij; Noord Hollandkapt. E. C. Kiltfi'7- '''''-'- van Marfeille met ftukgoederen; X; De naam van het wrak, door Arnemnidfche visfchers in ze.< gevonden, èrl waarvan wij in de Courant van den 21 december II. hfbbv;n melding gemaakt, isla bonne Sociéié de Sarzeau: VOORDE BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stat! MIDDELBURGi' hoofdplaats van de Provincie Zeeland gelet op de bepalingen vervat in dé Wet op de Nationale Militieten opzigte van het leveren van Vrijwilligers voor de contingenten der onderfcheidene (leden en plaatfenbrengen bij deze ter kennisfe van een iegelijk dien zulks zoude mogen aangaan, dat van heden af tot en met den 31 Januarij des volgenden jaarsdagelijks, uitgenomen des zondags, des namiddags van 12 tot 3 uren, ter Secretarij van deze Stad Zal gereed liggen het Register tot de Infchrijving van Vrijwilligers beftemd. En worden mitsdien alle geboren Nederlanderswelke gedurende dé laStfté 15 maanden in de gemeente van Middelburg hebben gewoond, en die de ver- eischten hebbenbij de Wet bepaaldopgeroepenom zich tok den dienst der Nationale Militie vrijwillig te laten Infchrijven, zullende aan lederen Vrij williger van Stadswege eene premie worden toegelegdzoddra dezelve doo^ den Militie-Raad zal wezen goedgekeurd. En ten einde een iegelijk hiervan kennis drage, zal deze wórden gedrukt afgekondigd en aangeplakt, mitsgaders in dezer Stads Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 27 December 1824. Burgeiiieester en Wethouders voornoemd BYLEVELD. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbaren j J. F BYLEVELD, Secretaris. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MIDDELBURG^ Hoofdplaats van de Provincie Zeelandverwittigen een iegelijk dien zulk^ zoude mogen anngaan; dat bij art. 21 der Wet van den 8 Januarij 1817 op de Nationale Militie is bepaald, dat zich jaarlijks aan het Plaatf&liik Beftnür in gefchrifte moeten adresferende voor zichzelven dienende manfchappen die in den loop van het laatst voorleden jaar, hetzij door overlijden Van eeneri Vader of wel van eene Moeder Weduwe zijnde, of door eéne plaats gehad hebbende regterlijke feparatie of echtfcheiding der Ouderen, of eindelijk doof overlijden van eenen Broeder of Broeders, regt op vrijftelling, óvereenkom- ftig de bepalingen bij art. 91 der Wet gemaakt, hebben verkregen, en hurt ontOag diénsvolgens zooden verlangenen dat bij deze verzoekfchriften zul len moeten worden overgelegd de noodige bewijzen, inferigt overèenkomftig de voorfchriften, bij het aangehaalde 91 art. geftatueerd. En worden mitsdien alle Jongelingen, mitsgaders alle Oilders; Voögdént Curators of Gemagtigden voor hunne Hinders en Pupillen i welke volgens art. 91 det Wet, in de termen van vrijftelling vallende^ htin ontftag uit den dienst der Nationale Militie zouden mogen verlangen, opgeroepen en aangemaand^ om vóór of op den 5 Januarij aanftaandeaan Heeren Burgemeester en Wet houders in te zenden, de fchriftelijke aanvrage om ontflag uit den dienst j met bijvoeging van de behoorlijke bewijzen, bij art. si en 22 derzelve ge vorderd. Zullende de aanvrage welke niet vóór of op den 14 Janiiarij iS2<| ingekomen zijnvoor de ligting van dat jaar niet meer aangenomen worden; Terwijl al verder aan alle belanghebbenden bij deze wordt herinnerd dat bij aldien deze aanvragen niet tijdelijk bij Heeren Burgemeester en Wethouders zijn ontvangen, of niet van de vereischte bewijsfttikken zijn voorzien, de zelve niet meer voor dit jaar zullen worden geadmitteerdoverèenkomftig dé bepalingen dienaangaande vervat in art. 23 der meergemelde Wet. En opdat een iegelijk hiervan kennis drage, zal deze worden gedrukt, af gekondigd en aangeplakt, mitsgaders in dezer Stads-Courant geplaatst. Gedaau ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 27 December 1824. Burgemeester en Wethouders voornoemd BYLEVELD. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbaren J. F. BYLEVELD, Setiretaris. De COMMISSIE van BEStÜUR ovef de School tot aankweeking vati Heelmeesters en Vroedvrouwen binnen deze Provincie, brengt bij deze ter kennis der belanghebbenden, dat dezelve School, in het daartoe beftemdé Lokaal op het Noordplein binnen deze StadZal geopend zijn op Maandag den 3 Januarij aanftaandeterwijl de nren der lesfen zijn geregeld als volgt f-^oor den Heer Lector in de Materies MedicaPathologie en Therapie, Maandagavond, van 5 tot 6 uren. Pathologie. Dingsdag avond, van 5 tot 6 ureuj Materies Medica, en van tot 7 nren Therapie. Woensdag avondvan 5 tot 6 urenPathologieen van 6 tot 7 tirenNa tuurlijke Historie: ter plaatfe nader te bepalen. Donderdag avond, van 5 tot 6 uren. Materies Medica, en van 6 tot 7Uren Therapie. Vrijdag avond, van 5 tot 6 uren, Therapiei. f^oor den /leer Lector in de OntleedkundePhiltolagie en Froedkundd Maandag namiddag j van 3 tot 4 urenVroedkUndeen van 4 tot 5 uren i Osteologie. Dingsdag namiddag van 3 tot 4 urenVroedkunde en van 4 tot 5 uren i Phyfiologie. Donderdag namiddag, van 3 tot 4 uren, Vroedkunde, en van 4 tot 5 uren^ Osteologie. Vrijdag namiddagvart 3 tot 4 uren i Pbyfiologie i en van 4 tot 5 uren Osteologie. Wordende in de Wintermaanden de Osteologie door de Anatomie vervangen; l^oor den Heer Lector in de Theoretifche en Practifche Heelkunde. Maandai; namiddag, van 2 tot 3 uren, Practisch Onderwijs. Dingsdag lainiddagvan 2 tot 3 urenTheoretisch Onderwijs. Woensdag namiddag, van 3 tot.4 uren, Practisch, en van 4 tot 5 uren^ Theoretisch Onderwijs. xi Donderdag namiddag,- van 3 tot 3 uren. Theoretisch Onderwijs.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1825 | | pagina 1